top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 28.11.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Tocynnau Nadolig Ychwanegol

Diolch i bob un ohonoch a ymgeisiodd ar y rownd gyntaf o ddyrannu tocynnau. Rydym bellach wedi rhoi'r tocynnau hyn i'r rhai a ymgeisiodd.


1. Rydyn ni i gyd yn gwneud camgymeriadau ac yn anffodus fe wnaethom deipio ar docynnau prynhawn Cam Cynnydd 2 (Blwyddyn 1, 2 a 3). Nid yw’r dyddiad wedi newid – y dyddiad sydd ar y calendr sy’n gywir – hynny yw ddydd Mawrth, 12fed o Ragfyr. (Nid y 7fed!) Ymddiheuriadau enfawr am ddrysu chi gyd! Mae tocynnau porffor newydd wedi cael ei brintio a’i dosbarthu i deuluoedd felly gallwch roi'r tocynnau gwyrdd yn eich bin ailgylchu.


2. Mae gennym rai tocynnau sbâr ar gyfer cyngerddau pob Cam Cynnydd. Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, bydd y tocynnau hyn yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Pan fydd y tocynnau wedi mynd – does dim mwy o le yn y neuadd. Dilynwch y ddolen hon i archebu tocynnau:PAWB

Yn Dod ar y Calendr!

Peidiwch ag anghofio edrych ar eich calendr Nadolig i weld beth sy'n digwydd yn yr ysgol. Mae’r calendr llawn ar ein gwefan os na allwch ddod o hyd iddo! ( https://www.ysgolpanteg.cymru).


-YFORY: Gwasanaeth Diolchgarwch

-DYDD GWENER HYN: Diwrnod Addurno Coed Nadolig - Gofynnwn i bob plentyn yn yr ysgol ddod a bauble (wedi ei brynu o siop neu gartref) i addurno ein coed Nadolig.


-WYTHNOS NESAF:

Dydd Llun (4/12) – Cofiwch mai dyma’r dyddiad cau ar gyfer archebu lle i’ch plentyn ar gyfer partïon Nadolig!

Mae angen archebu partïon Cam Cynnydd 2 drwy’r ddolen hon: https://forms.gle/vrW3pJAnrqSkFT9y5

Mae angen archebu Partïon Pysgod a Sglodion Cam Cynnydd 3 ar Civica Pay.


Dydd Mawrth (5/12) - BLYNYDDOEDD 4. 5 A 6: Cam Cynnydd 3, Ymarfer Gwisg Cyngerdd Carolau

Dydd Mawrth - BLWYDDYN 1: Parti a Gemau Nadolig (3:30-4:30; gall plant ddod i'r ysgol yn eu dillad parti, dim cost ychwanegol).

Dydd Mawrth – BLWYDDYN 2 A 3: Canu Grwp yn Ysbyty’r Sir. Os yw eich plentyn i fod yn mynd i hyn, bydd Ms Phillips yn cysylltu trwy ClassDojo.


Dydd Mercher (6/12) - BLWYDDYN 6: Cyngerdd Ysgol Gymraeg Gwynllyw ar gyfer Blwyddyn 6. Dim cost am y digwyddiad hwn - costau cludiant yn cael eu talu gan yr ysgol.

Dydd Mercher - BLWYDDYN 2: Parti a Gemau Nadolig (3:30-4:30; gall plant ddod i'r ysgol yn eu dillad parti, dim cost ychwanegol).


Dydd Iau (7/12) – BLYNYDDOEDD 4. 5 A 6: Cam Cynnydd 3 Cyngerdd Carolau yn Neuadd yr Ysgol. Bydd perfformiad bore (10:15am) a pherfformiad prynhawn (1:45pm). Gweler y cyfarwyddiadau uchod ar gyfer archebu tocynnau.

Dydd Iau – BLWYDDYN 3: Parti a Gemau Nadolig (3:30-4:30; gall plant ddod i’r ysgol yn eu dillad parti, dim cost ychwanegol).


Dydd Gwener (8/12) – PAWB: Diwrnod Siwmper Nadolig (gyda chyfraniad o £1 at elusen; os nad oes gan eich plentyn siwmper Nadolig gallwch addurno crys-t plaen neu wisgo tinsel!)

Dydd Gwener – PAWB: Cardiau Nadolig gan Staff yn mynd allan i Blant a Theuluoedd


PAWB

Clybiau

Cofiwch – fel y cyhoeddwyd yn flaenorol – ni fydd unrhyw glybiau sy’n cael eu rhedeg gan yr ysgol o’r wythnos nesaf tan y Nadolig. Bydd y clybiau sy'n cael eu rhedeg gan Fenter Iaith a'r Urdd yn parhau. Mae hyn er mwyn ryddhau staff i wneud partion Nadolig.


PAWB

Cyfarfod Adroddiad Estyn

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, ddydd Mercher, 29ain Tachwedd am 4:30yp (yfory) byddaf yn rhoi cyflwyniad i deuluoedd ar yr adroddiad arolygu, gan amlygu camau nesaf ein taith a chymryd cwestiynau am yr adroddiad arolygu. Bydd Huw Coburn, ein Cadeirydd Llywodraethwyr, hefyd yn y digwyddiad hwn a bydd yn falch o siarad â chi i ateb unrhyw gwestiynau. Ar hyn o bryd, dim ond 3 teulu wedi llofnodi i fyny!

Rhowch wybod i ni eich bod yn dod trwy gofrestru gan ddefnyddio'r ffurflen ganlynol: https://forms.gle/dpMp3jjX9YVd94Fo6
 

EVERYONE

Additional Christmas Tickets

Thank you to all of you who applied on the first round of ticket allocation. We have now given these tickets out for those who applied.


1. We all make mistakes and unfortunately we made a typo on the Progress Step 2 afternoon tickets (Year 1, 2 and 3). The date hasn’t changed – it is exactly what is on the Christmas calendar – which is Tuesday, 12th of December. (Not the 7th!) Huge apologies for confusing you all! New purple tickets for the afternoon performance have been issued to families so please put the green tickets in your recycling bins.


2. We do have some spare tickets for each Progress Step’s concert. As previously announced, these tickets will be allocated on a first-come-first-served basis. When the tickets are gone – there is no more space in the hall. Please follow this link to book tickets:


EVERYONE

Coming Up on the Calendar!

Don’t forget to check your Christmas calendar to see what is happening in school. The full calendar is on our website if you can’t find it! (https://www.ysgolpanteg.cymru/).


-TOMORROW: Gratefulness Assembly

-THIS FRIDAY: Christmas Tree Decorating Day - We are asking that every child in the school to bring in a bauble (shop bought or home-made) to decorate our Christmas trees.


-NEXT WEEK:

Monday (4/12) – Remember this is the cut off date for booking your child on to Christmas parties!

Progress Step 2’s parties need to be booked via this link: https://forms.gle/vrW3pJAnrqSkFT9y5

Progress Step 3’s Fish and Chip Parties need to be booked on Civica Pay.


Tuesday (5/12) - YEARS 4. 5 AND 6: Progress Step 3 Carol Concert Dress Rehearsal

Tuesday - YEAR 1: Christmas Party and Games (3:30-4:30; children can come to school in their party clothes, no additional cost).

Tuesday - YEAR 2 AND 3: Group Singing at the County Hospital. If your child is due to be going to this, Ms. Phillips will in touch via ClassDojo.


Wednesday (6/12) - YEAR 6: Ysgol Gymraeg Gwynllyw Concert for Year 6. No cost for this event - transport costs covered by the school.

Wednesday - YEAR 2: Christmas Party and Games (3:30-4:30; children can come to school in their party clothes, no additional cost).


Thursday (7/12) – YEARS 4. 5 AND 6: Progress Step 3 Carol Concert at the School Hall. There will be a morning performance (10:15am) and an afternoon performance (1:45pm). Please see the instructions above for booking tickets.

Thursday – YEAR 3: Christmas Party and Games (3:30-4:30; children can come to school in their party clothes, no additional cost).


Friday (8/12) – EVERYONE: Christmas Jumper Day (with a cash donation of £1 for charity; if your child doesn't have a Christmas jumper you can decorate a plain t-shirt or just wear some tinsel!)

Friday – EVERYONE: Christmas Cards from Staff going out to Children and Families


EVERYONE

Clubs

Please remember – as previously announced – there will be no school-run clubs from next week until Christmas. The clubs run by Menter Iaith and the Urdd will continue. This is in order to release staff to run the Christmas parties.


EVERYONE

Estyn Report Meeting

As previously announced, on Wednesday, 29th November at 4:30pm (tomorrow) I will be giving a presentation to families on the inspection report, highlighting the next steps of our journey and taking questions about the inspection report. Huw Coburn, our Chair of Governors, will also be at this event and will be happy to speak to you to answer any questions. At the moment, only 3 families have signed up!

Please let us know you are coming by registering using the following form: https://forms.gle/dpMp3jjX9YVd94Fo6
105 views0 comments

Comments


bottom of page