top of page
IMG_E2905.JPG

Athroniaeth i Blant
Philosophy for Children

Silver Award Logo SAPERE.png

Beth yw Athroniaeth i Blant?

What is Philosophy for Children?

Mae Athroniaeth i Blant yn ddull athronyddol o ddysgu ac addysgu sy'n galluogi myfyrwyr i feddwl gydag eraill ac i feddwl drostynt eu hunain.

Athroniaeth yw un o'r disgyblaethau hynaf a mwyaf mawreddog, a hyd yn ddiweddar credid ei bod yn rhy anodd ac anniddorol i blant (ac yn wir, i lawer o oedolion). Eto i gyd, ystyriwch faint o faterion athronyddol y mae plant mor ifanc â phedair neu bump yn dod ar eu traws yn nodweddiadol:

Tybed a yw ysbrydion yn real neu'n afreal?
Pan fydd fy nheulu yn dweud wrthyf i fod yn dda, beth maen nhw'n ei olygu?
Beth sy'n gwneud rhywun yn ffrind gorau?
Beth mae pobl yn ei olygu pan maen nhw'n dweud eu bod nhw'n fy ngharu i?
Dyw hynny ddim yn deg!
Pam fod amser mor araf weithiau?
Rwy'n meddwl bod fy dol yn berson, nid dim ond peth.
Dywedodd Mam nad oedd gen i reswm da. Beth oedd hi'n ei olygu?
Mae fy rhieni yn dweud y dylwn i ddweud y gwir.
Ble aeth taid pan fu farw?

Mae plant yn meddwl yn gyson, ac yn myfyrio ar eu meddyliau. Maent yn caffael gwybodaeth ac yn ceisio defnyddio'r hyn a wyddant. Ac, maen nhw eisiau i'w profiad fod yn ystyrlon, i fod yn werthfawr, yn ddiddorol, yn gyfiawn ac yn hardd. Mae Athroniaeth i Blant yn cynnig cyfle i blant archwilio cysyniadau cyffredin ond dyrys, i wella eu meddwl, i wneud mwy o synnwyr o'u byd ac i ddarganfod drostynt eu hunain beth sydd i'w werthfawrogi a'i drysori yn y byd hwnnw.

Ar draws ein hysgol, rydym yn defnyddio dulliau ymholi athronyddol i ddatblygu meddylwyr critigol a helpu plant i dyfu ym mhob agwedd ar eu bywydau.

Philosophy for Children is a philosophical approach to learning and teaching that enables students to think with others and to think for themselves.

Philosophy is one of the most ancient and prestigious of the disciplines, and until recently it was thought to be too difficult and uninteresting for children (and indeed, for many adults). Yet, consider how many philosophical issues are typically encountered by children as young as four or five:

I wonder if ghosts are real or unreal.
When my family tells me to be good, what do they mean?
What makes someone a best friend?
What do people mean when they say they love me?
That’s not fair!
Why is time so slow sometimes?
I think my doll is a person, not just a thing.
Mom said I didn’t have a good reason. What did she mean?
My parents say I should tell the truth.
Where did grandpa go when he died?

Children think constantly, and reflect on their thoughts. They acquire knowledge and try to use what they know. And, they want their experience to be meaningful, to be valuable, interesting, just and beautiful. Philosophy for Children offers children the chance to explore ordinary but puzzling concepts, to improve their thinking, to make more sense of their world and to discover for themselves what is to be valued and cherished in that world.

Throughout our school, we use philosophical enquiry to develop critical thinkers and help children to grow in all areas of their lives.

Beth mae Athroniaeth i Blant yn ei hyrwyddo? Beth mae'n helpu i ddysgu?
- meddwl gofalgar: gwrando'n ofalus, gwerthfawrogi, diolch, dangos diddordeb, dangos sensitifrwydd, aros eich tro
- meddwl ar y cyd: ymateb, cefnogi, adeiladu ar syniadau eraill, gwahodd, rhannu tasgau, cyd-drafod, ymuno
- meddwl yn feirniadol: cwestiynu, rhesymu, gwerthuso, pwyso a mesur tystiolaeth, gwahaniaethu, profi syniadau, cymhwyso meini prawf
-meddwl yn greadigol: gwneud cysylltiadau, awgrymu dewisiadau amgen, rhoi enghreifftiau, archwilio posibiliadau, ystyried safbwyntiau


What does Philosophy for Children champion? What does it help to teach?
-caring thinking: listening carefully, appreciating, thanking, showing interest, showing sensitivity, waiting your turn
-collaborative thinking: responding, supporting, building on other’s ideas, inviting, sharing tasks, negotiating, joining in
-critical thinking: questioning, reasoning, evaluating, weighing evidence, making distinctions, testing ideas, applying criteria
-creative thinking: making connections, suggesting alternatives, giving examples, exploring possibilities, considering perspectives

Gwobr SAPERE | SAPERE AWARD
Silver Award Logo SAPERE.png

Mae Ysgol Panteg wedi ymrwymo i feithrin meddwl critigol a datblygiad deallusol. Mae’r ysgol hon yn Nhorfaen wedi derbyn achrediad lefel Arian clodfawr gan SAPERE (y Gymdeithas er Hyrwyddo Ymholiad Athronyddol a Myfyrio mewn Addysg) am ei rhaglen Athroniaeth i Blant (AiB).

 

Mae achrediad SAPERE yn destament i ymroddiad Ysgol Panteg i ddarparu amgylchedd anogol lle mae meddyliau ifanc yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn deialog athronyddol, archwilio syniadau cymhleth, a datblygu sgiliau meddwl hanfodol. Trwy AiB, caiff plant eu grymuso i ymholi’n ddwfn, mynegi eu hunain yn groyw, a pharchu safbwyntiau amrywiol, gan gyfoethogi eu profiad addysgol.

 

Mynegodd y Pennaeth Dr Matthew Williamson-Dicken falchder o’r gydnabyddiaeth, gan ddweud: “Mae ennill achrediad Silver SAPERE yn garreg filltir arwyddocaol i Ysgol Panteg. Mae ein plant bob amser yn fy syfrdanu – o’u sgiliau siarad dwyieithog a’u hymroddiad i wrando ar eraill, rwy’n cael fy syfrdanu gan eu llwyddiannau. Mae’r wobr yn adlewyrchu ein hymrwymiad parhaus i feithrin unigolion cyflawn sydd â sgiliau meddwl beirniadol sy’n hanfodol ar gyfer llwyddiant mewn byd sy’n esblygu’n barhaus.”

 

Roedd y broses achredu, a gydlynwyd gan arweinydd AiB Bethany Llewellyn, yn cynnwys gwerthusiad trylwyr o weithrediad AiB yr ysgol, integreiddio yn y cwricwlwm, a'r effaith ar ddatblygiad deallusol a phersonol disgyblion. Hon yw’r ysgol Gymraeg gyntaf i ennill y wobr.

 

Mae Ysgol Panteg yn edrych ymlaen at barhau â’i thaith o ragoriaeth mewn addysg, gan feithrin diwylliant o ymholi, myfyrio, a chwilfrydedd deallusol ymhlith ei disgyblion wrth iddi ymdrechu am y wobr aur.

 

_______________________________

 

 

Ysgol Panteg is committed to fostering critical thinking and intellectual development. This Torfaen school has been awarded the prestigious Silver level accreditation from SAPERE (Society for the Advancement of Philosophical Enquiry and Reflection in Education) for its Philosophy for Children (P4C) programme.

 

The SAPERE accreditation serves as a testament to Ysgol Panteg's dedication to providing a nurturing environment where young minds are encouraged to engage in philosophical dialogue, explore complex ideas, and develop essential thinking skills. Through P4C, children are empowered to inquire deeply, express themselves articulately, and respect diverse perspectives, enriching their educational experience.

 

Headteacher Dr. Matthew Williamson-Dicken expressed delight at the recognition, stating: "Obtaining the Silver SAPERE accreditation is a significant milestone for Ysgol Panteg. Our children always astound me – from their bilingual speaking skills and their dedication to listening to others, I am forever being amazed by their achievements. The award reflects our ongoing commitment to nurturing well-rounded individuals equipped with critical thinking skills essential for success in an ever-evolving world."

 

The accreditation process, co-ordinated by P4C leader Bethany Llewellyn, involved rigorous evaluation of the school's P4C implementation, curriculum integration, and the impact on pupils' intellectual and personal development. This is the first Welsh-language school to achieve this award.

 

Ysgol Panteg looks forward to continuing its journey of excellence in education, fostering a culture of inquiry, reflection, and intellectual curiosity among its pupils as it strives for the gold award.

Ysgol Panteg, Heol Yr Orsaf, Tre Griffith, Pont-y-Pŵl, Torfaen, NP4 5JH
01495 762581
office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk
www.ysgolpanteg.cymru

bottom of page