top of page
Picture 4.png

Buddion Dwyieithrwydd

The Benefits of Being Bilingual

Picture 7_edited.jpg

Beth yw ystyr bod yn ddwyieithog?

So, what does being bilingual mean?

Y gallu i fyw eich bywyd bob dydd mewn dwy iaith. Dyma rhywbeth rydyn ni’n angerddol amdano yn Ysgol Panteg. Fel rhiant, bydd penderfynu ar addysg eich plentyn yn un o’r penderfyniadau pwysicaf y byddwch yn ei wneud. Mae nifer cynyddol o rieni yn tystio bod dewis addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plentyn wedi bod yn brofiad cadarnhaol a gwerth chweil.

________

It’s the ability to live your everyday life using two languages. This is something we are passionate about at Ysgol Panteg. As a parent, deciding on your child’s education will be one of the most important decisions that you will make. An increasing number of parents can testify that choosing Welsh medium education for their child has been a positive and worthwhile experience.

Picture 5.png

Ydych chi am i’ch plentyn fod yn ddwyieithog?

Do you want your child to become bilingual?

“Ond dydyn ni ddim yn siarad Cymraeg!”

Gan nad yw’r rhan fwyaf o rieni’n siarad Cymraeg, mae Ysgol Panteg yn darparu popeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.

“Beth am eu sgiliau Saesneg?"

Wrth i blant adael ysgol gynradd Gymraeg, fel Ysgol Panteg, byddant yn rhugl yn y Gymraeg, a’r un mor rhugl yn y Saesneg â phlant o ysgolion Saesneg.

“Pam cael addysg cyfrwng Cymraeg?"

Mae safon yr addysg yn arbennig, mae’n hawdd dysgu iaith o oed cynnar, ac mae plant yn mwynhau eu bywydau yn y Gymraeg a’r Saesneg!

________

“But we don’t speak Welsh!”

With parents who don’t speak Welsh in the majority, Ysgol Panteg provides everything in English and Welsh.

“What about their English language skills?”

When children leave Welsh medium primary school, like Ysgol Panteg, they are fluent in Welsh, and as fluent in English as children from English medium schools.

“Why Welsh medium education?”

The quality of education is extremely good, it’s easy to learn a language from an early age, and children enjoy their lives in Welsh and English.

Picture 6.png

Beth yw manteision bod yn ddwyieithog?

So, what are the benefits of being bilingual?

Gallwch fyw eich bywyd mewn dwy iaith (neu ragor)...

Trwy fyw yng Nghymru mae eich bywyd yn gyfoethocach pan rydych yn gallu siarad Cymraeg. Os ydych eisiau teithio neu eisoes yn siarad iaith arall gartref, mae dysgu un arall yn haws!

Mae cyfleoedd gwaith a gyrfaol gwych...

Mae siarad dwy iaith yn cynnig mwy o gyfleoedd o ran cyflogaeth ac yn rhoi sgil ychwanegol ar eich CV. Mae siarad â phobl yn eu dewis iaith yn fantais. Mae’r meysydd gyrfaol hyn yn arbennig yn awyddus i gyflogi siaradwyr Cymraeg – y cyfryngau, technoleg gwybodaeth, iechyd, y sector cyhoeddus, chwaraeon a hamdden, manwerthu, a’r y sector gofal plant.

 

Mae’n dda i’ch ymennydd...

Mae ymchwil rhyngwladol yn dangos bod plant dwyieithog yn tueddu i gyflawni’n uwch yn y cwricwlwm a pherormio’n well mewn arholiadau. Maen nhw hefyd yn tueddu i wneud yn well wrth weithio dan bwysau.

_____

You can live your life in two (or more) languages...

Living in Wales your life is enriched when you can speak Welsh. And if you want to travel or already speak other languages at home, learning another is  much easier!

There are fantastic work and career opportunities...

Speaking two languages others more employment opportunities as well as an additional skill on your C.V. Talking with people in their choice of language is an advantage. These career areas in particular are keen to employ Welsh speakers – media, information technology, health, the public sector, sports and leisure, retail, and the childcare sector etc.

Boost your brain…

International research shows that bilingual children tend to achieve higher results within the curriculum and perform better in examinations. They also tend to do better working under pressure.

Picture 8_edited.jpg

Sut mae’r Gymraeg yn cael ei dysgu yn Ysgol Panteg?

How is Welsh taught at Ysgol Panteg?

Pan mae plant yn dechrau addysg Gymraeg, maent yn cael eu trochi yn yr iaith o’r cychwyn ond mae staff yn hyblyg ac yn gallu defnyddio’r Saesneg os oes angen i helpu’r plant.

 

Cymraeg yw iaith yr addysg yn y Cyfnod Sylfaen (Meithrin hyd at Blwyddyn 2) ac yna bydd plant yn cael gwersi Saesneg ac yn defnyddio Saesneg yn eu gwersi ar draws y cwricwlwm o Flwyddyn 3 ymlaen.

 

Mae hwn yn ddull sy’n cael ei ddefnyddio ar draws y byd erbyn hyn.

_____

When children begin learning Welsh, they will be immersed in the Welsh language from the start . Staff are flexible and can use English if necessary to help the children.

 

Welsh is the language of education in the Foundation Phase (Nursery to Year 2) and then children will have lessons in English and use it across the curriculum from Year 3 onwards.

 

This is an internationally recognised method of learning languages.

Cliciwch yr eicon i lawrlwytho'r wybodaeth uchod fel pamffled.

Click on the icon to download the information on this page as a leaflet.

Dyma Ni

This is Us

Dyma fidio byr sy'n dangos gwreiddiau a chenhadaeth ein hysgol.

Here is a short video showing the roots and mission of our school.

Ysgol Panteg, Heol Yr Orsaf, Tre Griffith, Pont-y-Pŵl, Torfaen, NP4 5JH
01495 762581
office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk
www.ysgolpanteg.cymru

bottom of page