top of page
Ysgol Panteg View.png

Diogelu Plant
Safeguarding Children

Mae diogelu yn gyfrifoldeb i bawb.

Mae Ysgol Panteg wedi ymrwymo i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel rhag niwed a chamdriniaeth. Mae ein mesurau yn cynnwys:

 

 • Adolygu trefniadau diogelu yn rheolaidd;

 • Mae'r holl staff sydd wedi’u hyfforddi mewn diogelu, gan gynnwys sylwi ar arwyddion o gam-drin a beth i’w wneud os oes ganddynt hwy neu rywun arall unrhyw bryderon am blentyn;

 • Polisi diogelu yn manylu ar weithdrefnau llawn yn cael ei ddiweddaru'n flynyddol a'i fabwysiadu gan y Corff Llywodraethol;

 • Mae gweithdrefnau recriwtio yn sicrhau bod staff yn cael eu gwirio cyn iddynt weithio gyda phlant.

 

Mae’r agenda diogelu yn eang ei chwmpas, o ofal bugeiliol a gwrth-fwlio i sicrhau bod plant yn ddiogel rhag camdriniaeth ac esgeulustod neu’r risg o radicaleiddio. Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth gadw ein plant yn ddiogel.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch â ni:

 

 • Dr. Matthew James Williamson-Dicken (Swyddog Diogelu Dynodedig)

 • Ms. Nerys Phillips (Dirprwy Swyddog Diogelu Dynodedig)

 • Miss Caitlin Harley (Dirprwy Swyddog Diogelu Dynodedig)


Dylid adrodd unrhyw bryderon ynghylch y Pennaeth i Gadeirydd y Llywodraethwyr, David Childs.

Tra byddwn yn ymdrechu i drafod unrhyw bryderon gyda rhieni/gwarcheidwaid am eu plant, fe all fod amgylchiadau eithriadol pan fydd yr ysgol yn trafod pryderon gyda Gofal Cymdeithasol a/neu’r Heddlu heb yn wybod i’r rhieni (yn unol â gweithdrefnau Amddiffyn Plant). Bydd yr ysgol, wrth gwrs, bob amser yn anelu at gynnal perthynas gadarnhaol gyda’r holl rieni/gwarcheidwaid.

 

Bydd unrhyw bryderon a godir yn cael eu trin yn sensitif ond, fel y nodir uchod, ni allwn warantu cyfrinachedd mewn amgylchiadau lle mae'n rhaid i ni rannu gwybodaeth gyda chydweithwyr o fewn yr ysgol neu mewn asiantaethau eraill.

_______________________

Safeguarding is everyone’s responsibility.

Ysgol Panteg is committed to keeping children and young people safe from harm and abuse. Our measures include:

 

 • Regular review of safeguarding arrangements;

 • All staff trained in safeguarding, including spotting signs of abuse and what to do if they or someone else has any concerns about a child;

 • Safeguarding policy detailing full procedures updated annually and adopted by the Governing Body;

 • Recruitment procedures ensure staff are checked before they work with children.

 

The safeguarding agenda is wide-ranging, from pastoral care and anti-bullying to ensuring children are safe from abuse and neglect or the risk of radicalisation. We all have a role to play in keeping our children safe. 

 

If you have any concerns, please contact us:

 

 • Dr. Matthew James Williamson-Dicken (Designated Safeguarding Officer)

 • Ms. Nerys Phillips (Deputy Designated Safeguarding Officer)

 • Miss Caitlin Harley (Deputy Designated Safeguarding Officer)

 

Any concerns regarding the Head should be reported to the Chair of Governors, David Childs.

 

While we will endeavour to discuss any concerns with parents/guardians about their children, there may be exceptional circumstances when the school will discuss concerns with Social Care and/or the Police without parental knowledge (in accordance with Child Protection procedures). The school will, of course, always aim to maintain a positive relationship with all parents/guardians. 

 

Any concerns raised will be treated sensitively but, as noted above, we cannot guarantee confidentiality in circumstances where we have to share information with colleagues within the school or in other agencies.

Tîm Diogelu Ysgol Panteg

Ysgol Panteg's Safeguarding Team

IMG_3554.HEIC

Dr. Matthew James Williamson-Dicken

Swyddog Diogelu Dynodedig

Designated Safeguarding Officer

Llun i ddod.png

Mr. Martyn Redwood

Llywodraethydd Diogelu Dynodedig

Designated Safeguarding Governor

D Childs Profile Photo.jpeg

Mr. David Childs

Cadeirydd y Llywodraethwyr

Chair of Governors

IMG_6273_edited.jpg

Ms. Nerys Phillips

Dirprwy Berson Diogelu Dynodedig (1)

Deputy Designated Safeguarding Officer (1)

IMG_1787.jpeg

Miss Caitlin Harley

Dirprwy Berson Diogelu Dynodedig (2)

Deputy Designated Safeguarding Officer (2)

Lawrlwythwch Ein Polisi Diogelu Cyfredol
Download Our Current Safeguarding Policy

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Torfaen

Torfaen's Social Services Department

Os ydych yn amau bod plentyn yn cael ei gam-drin neu ei esgeuluso, neu os dywed plentyn wrthoch ei fod yn cael ei gam-drin, ffoniwch 01495 762200 (neu 0800 328 4432 mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa) gan ddweud mai atgyfeiriad Amddiffyn Plant sydd gennych.  Os oes risg uniongyrchol o niwed i'r plentyn, ffoniwch yr heddlu. 


If you suspect that a child is being abused or neglected, or a child tells you that they are being abused, please contact 01495 762200 (or 0800 328 4432 for out of office emergencies) and tell them it is a Child Protection referral. If the child is at immediate risk of harm, telephone the police. 

Diogelu Gwent

Gwent Safeguarding

SEWSC sydd â’r rôl strategol arweiniol o ran sicrhau bod plant a phobl ifanc yn rhanbarth De-ddwyrain Cymru yn cael eu hamddiffyn rhag camdriniaeth, esgeulustod a chamfanteisio a’u bod yn byw mewn amgylchedd sy’n hybu eu llesiant a’u cyfleoedd bywyd.

The SEWSC has the lead strategic role in ensuring that children and young people in the South East Wales region are protected from abuse, neglect and exploitation and live in an environment that promotes their well-being and life chances.

Ysgol Panteg, Heol Yr Orsaf, Tre Griffith, Pont-y-Pŵl, Torfaen, NP4 5JH
01495 762581
office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk
www.ysgolpanteg.cymru

bottom of page