IMG_E2886.JPG

Ein Blaenoriaethau Datblygu

Our Development Priorities

Blaenoriaeth 1

Priority 1

Cryfhau Rolau a Chyfrifoldebau Arweinyddiaeth Dosranedig drwy Rymuso Staff a Datblygu'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth tra'n Ymgorffori Cylchoedd Monitro Effeithiol

Strengthen Distributional Leadership Roles and Responsibilities by Empowering Staff and Developing the Senior Leadership Team whilst Embedding Effective Monitoring Cycles

Fel ysgol, rydym yn anelu at ragoriaeth. Rydym yn cydnabod bod gennym daith i droedio er mwyn cyrraedd y pwynt hwnnw a sylweddolwn hefyd y bydd gennym dasg barhaus o wella i gynnal rhagoriaeth ac arfer sy'n arwain y sector. Mae ein gwerth allweddol o fod yn ‘uchelgeisiol’ yn golygu bod gennym ddisgwyliadau uchel i bawb ac mae hynny’n golygu bod angen i ni fod yn effeithiol yn ein harweiniad ysgol, datblygu unigolion ac ymgorffori prosesau cadarn. Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi’r ffaith bod yr ysgol hon yn ‘deulu’ a bod gan bob aelod o’i chymuned ran i’w chwarae. Yn hynny o beth, rydym am ddatblygu pob aelod o staff fel arweinwyr, sicrhau dirprwyo effeithiol a grymuso unigolion a thimau fel eu bod yn ‘angerddol’ am ddatblygiad a rhagoriaeth. Rydym yn deall bod gennym gwaith i'w wneud i sicrhau bod ein Huwch Dîm Arweinyddiaeth yn hynod effeithiol ym mhob maes. Fodd bynnag, trwy arweinyddiaeth dosranedig ac ymgorffori cylchoedd monitro effeithiol, bydd staff yn cael eu harfogi ar gyfer ein taith tuag at ragoriaeth.

As a school, we aim for excellence. We recognise that we have a journey to tread in order to get to that point and also realise that we will have a continuous task of improvement to maintain excellence and sector leading practice. Our key value of being ‘ambitious’ means we have high expectations for all and that means we need to be effective in our school leadership, developing individuals and embedding robust processes. We recognise and value the fact that this school is a ‘family’ and that each member of its community has a part to play. As such, we want to develop each member of staff as leaders, ensure effective delegation and empower individuals and teams so that they are ‘fired up’ and passionate about development and excellence. We understand that we have some way to go in ensuring that our Senior Leadership Team is highly effective in all areas. However, through distributional leadership and embedding effective monitoring cycles staff will be equipped for our journey towards excellence.

Blaenoriaeth 2

Priority 2

Datblygu ac Mewnoli System Cynllunio Cwricwlwm sy’n Gadarn a Phwrpasol drwy Sicrhau Cydweithio Effeithiol, Rhaglen Astudio Eang a Chytbwys a Mapio Cwricwlwm Cymru yn Effeithiol


Develop and Embed a Robust and Bespoke Curriculum Planning System by Ensuring Effective Collaboration, a Broad and Balanced Programme of Study and Effective Mapping of the Curriculum for Wales

Fel ysgol, rydym yn anelu at ragoriaeth. Rydym yn cydnabod bod gennym daith i droedio er mwyn cyrraedd y pwynt hwnnw a sylweddolwn hefyd y bydd gennym dasg barhaus o wella i gynnal rhagoriaeth ac arfer sy'n arwain y sector. Mae cyflwyno’r cwricwlwm newydd yn ymgorffori ein gwerthoedd craidd o sicrhau bod pob dysgwr yn ‘uchelgeisiol’, yn ‘angerddol’ ac yn ‘garedig’ o fewn teulu Panteg. Bydd ein cynllunio manwl yn sicrhau bod gan bob plentyn fynediad at brofiadau dysgu dilys sy'n briodol i gam datblygu pob dysgwr. Rydym ni fel ysgol yn ‘deulu’ ac, oherwydd hynny, rydym yn addysgwyr cydweithredol. Trwy'r cynllunio effeithiol hwn gallwn gyrraedd rhagoriaeth. Rydym yn deall pwysigrwydd sut mae ein cynllunio yn sicrhau bod pob myfyriwr yn ‘uchelgeisiol’ ac yn ‘angerddol’ er mwyn dod yn feddylwyr beirniadol ac yn ddysgwyr gydol oes yn ogystal â bod yn ddinasyddion â gwybodaeth foesegol. Trwy ymgorffori hyfforddiant a chylchoedd monitro cadarn effeithiol, bydd staff yn cael eu harfogi ar gyfer ein taith tuag at ragoriaeth.

As a school, we aim for excellence. We recognise that we have a journey to tread in order to get to that point and also realise that we will have a continuous task of improvement to maintain excellence and sector leading practice. The introduction of the new curriculum embodies our core values of ensuring all learners are ‘ambitious’, ‘fired up’ and ‘kind’ within our Panteg family. Our detailed planning will ensure that every child has access to authentic learning experiences that are appropriate to each learner's stage of development. We as a school are a ‘family’ and as such we are collaborative educators. Through this effective planning we can achieve excellence. We understand the importance of how our planning ensures that all students are ‘ambitious’ and ‘fired up’ in order to become critical thinkers and lifelong learners as well as ethically informed citizens. Through embedding effective training and robust monitoring cycles, staff will gain regular feedback and be equipped for our journey towards excellence.

IMG_2901.JPG

Blaenoriaeth 3

Priority 3

Mewnoli Protocolau a Chymorth Ymyrraeth sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn Ymhellach drwy ganolbwyntio ar Gyflymu Dysgu ar ôl Covid-19, Darpariaeth ar gyfer y Rhai Mwy Abl a'r rhai sy'n meddu ar Anghenion Dysgu Ychwanegol

Further Embed Person-Centred Intervention Protocols and Support by focusing on the Acceleration of Learning Post-Covid-19, Provision for the More Able and those possessing Additional Learning Needs

Fel ysgol, rydym yn anelu at ragoriaeth. Rydym yn cydnabod bod gennym daith i droedio er mwyn cyrraedd y pwynt hwnnw a sylweddolwn hefyd y bydd gennym dasg barhaus o wella i gynnal rhagoriaeth ac arfer sy'n arwain y sector. Rydym yn ysgol ‘deulu’ sy’n golygu, fel ysgol, ein bod yn darparu amgylchedd dysgu anogol lle mae pob plentyn yn bwysig ac yn gallu gwireddu ei botensial. Fel estyniad o'r teuluoedd gartref, rydym yn annog polisïau drws agored a chyfathrebu clir, gonest. Mae ein gwerth craidd o fod yn ‘garedig’ yn golygu ein bod yn gofalu, yn deall ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd gwahaniaethau a dyna pam rydym yn ymgorffori dysgu sy’n canolbwyntio ar ddisgyblion sydd â lleisiau unigolion yn ganolog iddo. Rydym am wella ein harfer i sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i fod â disgwyliadau uchel ar gyfer pob plentyn, yn enwedig wrth inni ddod allan o bandemig bydol lle mae'r dirwedd o ecwiti a chyfle wedi newid rhywfaint. Rydym yn ‘angerddol’ ac yn frwd dros ddarparu cyfoeth o brofiadau dysgu sy’n ennyn diddordeb pob disgybl i ddod yn unigolion ‘uchelgeisiol’ beth bynnag yw’r rhwystrau sy’n eu hwynebu.

As a school, we aim for excellence. We recognise that we have a journey to tread in order to get to that point and also realise that we will have a continuous task of improvement to maintain excellence and sector leading practice. We are a school ‘family’ meaning, as a school, we provide a nurturing learning environment where every child is important and can realise their potential. As an extension of the families at home, we encourage open door policies and clear, honest communication. Our core value of being ‘kind’ means that we care, understand and appreciate the importance of differences which is why we embody pupil-centred learning which has individuals’ voices at its core. We want to improve our practice to ensure that we are doing all we can to have high expectations  for all children especially as we emerge from a worldwide pandemic where the landscape of equity and opportunity has somewhat shifted. We are ‘fired up’ and enthusiastic about providing a wealth of learning experiences that engages all pupils to become ‘ambitious’ individuals whatever the obstacles that face them may be.

IMG_2892.JPG

Blaenoriaeth 4

Priority 4

Datblygu Safonau a Chysondeb Addysgu a Dysgu Rhifedd ar draws yr Ysgol drwy Weithredu Darpariaeth Mathemateg Gydlynol a Blaengar

Develop Standards and Consistency of Numeracy Teaching and Learning across the School by Implementing Cohesive and Progressive Mathematics Provision

Fel ysgol, rydym yn anelu at ragoriaeth. Rydym yn cydnabod bod gennym daith i droedio er mwyn cyrraedd y pwynt hwnnw a sylweddolwn hefyd y bydd gennym dasg barhaus o wella i gynnal rhagoriaeth ac arfer sy'n arwain y sector. Trwy weithredu cwricwlwm Rhifedd a Mathemateg ‘uchelgeisiol’ ac addysgeg gydlynol ar draws cymuned gyfan yr ysgol, byddwn yn sicrhau bod pob dysgwr yn cael yr arfau a’r cyfle i gyrraedd eu potensial llawn fel dysgwyr gydol oes sy’n medru defnyddio sgiliau rhif yn hyderus. Cyflawnir dysgu sylweddol ym mhob grŵp blwyddyn trwy ymgorffori continwwm clir ar gyfer dilyniant ym mhob agwedd ar rifedd. Mae blaenoriaethau ein cwricwlwm Rhifedd a Mathemateg yn mynd law yn llaw â rhai’r Cwricwlwm i Gymru. Nod y cwricwlwm hwn yw datblygu dysgwyr ‘angerddol’, annibynnol a galluog sy’n cael eu hysbrydoli trwy ystod o gyfleoedd dysgu bywyd dilys sy’n hyrwyddo meddwl critigol, perchnogaeth ar ddysgu ac yn datblygu pob agwedd o’r Pedwar Pwrpas ag amlinellwyd gan Donaldson.


As a school, we aim for excellence. We recognise that we have a journey to tread in order to get to that point and also realise that we will have a continuous task of improvement to maintain excellence and sector leading practice. By implementing an ’ambitious’ Numeracy and Mathematics curriculum and cohesive pedagogy across the whole school community, we will ensure all learners are given the tools and opportunity to reach their full potential as numerate life-long learners. Significant learning will be achieved in each year group by embedding a clear continuum for progression in all aspects of numeracy. The overarching priorities of our Numeracy and Mathematics curriculum go hand in hand with those of the Curriculum for Wales. This curriculum aims to ‘fire up’ independent, capable learners who are inspired through a range of authentic, real life learning opportunities which promote critical thinking, ownership of learning  and development in every aspect of the Four Purposes outlined by Donaldson.

Blaenoriaeth 5

Priority 5

Trawsnewid Darpariaeth Awyr Agored yr Ysgol drwy Sicrhau Amgylcheddau Dysgu Pwrpasol sy'n Cynnig Cyfleoedd ar gyfer amrywiaeth o Brofiadau Dysgu Dilys

Transform the School’s Outside Provision by Ensuring Purposeful Learning Environments that Offer Opportunities for a range of Authentic Learning Experiences

Fel ysgol, rydym yn anelu at ragoriaeth. Rydym yn cydnabod bod gennym daith i droedio er mwyn cyrraedd y pwynt hwnnw a sylweddolwn hefyd y bydd gennym dasg barhaus o wella i gynnal rhagoriaeth ac arfer sy'n arwain y sector. Mae dysgu awyr agored yn faes sydd wedi cael ei anwybyddu yn ein hysgol yn aml. Fodd bynnag, sylweddolwn fod dysgu awyr agored yn un o'r arfau mwyaf gwerthfawr sydd gennym ar gyfer datblygu sgiliau personol a chymdeithasol, cefnogi lles a brwdfrydedd dysgwyr, yn enwedig wrth inni ddod allan o bandemig byd-eang. Rydym yn deall y bydd darparu ystod eang o brofiadau dysgu dilys i blant yn tanio tân ‘angerdd’ ac yn meithrin meddyliau ‘uchelgeisiol’. Bydd y datblygiad hwn yn ein cefnogi i wneud hyn. Bydd defnydd effeithiol o'n darpariaeth awyr agored gyfredol a'r trawsnewid arfaethedig o'n cynfas gwag, yn golygu y byddwn yn gallu cyrraedd dysgwyr mewn ffyrdd a fydd yn aros gyda nhw am oes. Byddwn yn gallu archwilio a dysgu sgiliau pob maes dysgu (h.y. Dyniaethau, Iaith a Llythrennedd, Celfyddydau Mynegiannol, Iechyd a Lles, Mathemateg a Rhifedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg) trwy ymchwil gadarn a rhannu adnoddau. Ochr yn ochr â newidiadau i'r safle, byddwn yn grymuso staff trwy ddarparu rhaglen hyfforddi. Trwy ymgorffori cylchoedd monitro effeithiol a chadarn, bydd staff yn derbyn adborth rheolaidd ac yn cael eu harfogi ar gyfer ein taith tuag at ragoriaeth.

As a school, we aim for excellence. We recognise that we have a journey to tread in order to get to that point and also realise that we will have a continuous task of improvement to maintain excellence and sector leading practice. Outdoor learning is an area which has often been overlooked in our school. However, we realise that outdoor learning is one of the most valuable tools we have for developing personal and social skills, supporting wellbeing and enthusing learners, especially as we emerge from a global pandemic. We understand that providing children with a broad range of authentic learning experiences will ‘fire up’ learners and forge ‘ambitious’ minds. This development will support us in doing this. Effective use of our current outdoor provision and the intended transformation of our blank canvas, will mean that we will be able reach learners in ways that will stay with them for life. We will be able to explore and teach all areas of learning (i.e. Humanities, Language and Literacy, Expressive Arts, Health and Wellbeing, Mathematics and Numeracy, Science and Technology) by robust research and sharing of resources. Alongside infrastructure changes, we will empower staff by providing a programme of training. Through embedding effective, robust monitoring cycles, staff will gain regular feedback and be equipped for our journey towards excellence.

Ysgol Panteg, Heol Yr Orsaf, Tre Griffith, Pont-y-Pŵl, Torfaen, NP4 5JH
01495 762581
office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk
www.ysgolpanteg.cymru