top of page

Y Corff Llywodraethol
The Governing Body

Prif swyddogaethau’r corff llywodraethu yw:

 • Cymryd rhan strategol yn y gwaith o redeg Ysgol Panteg

 • Gweithredu fel ffrind beirniadol i'r ysgol.

 • Sicrhau atebolrwydd i gymuned yr ysgol.

 

Er nad ydym yn ymwneud â rhedeg yr ysgol o ddydd i ddydd, rydym yn ymddiddori’n fawr yng nghynlluniau’r ysgol, gosod targedau a monitro perfformiad. Yn ogystal â chwe chyfarfod o’r corff llywodraethu llawn bob blwyddyn, mae ein pwyllgorau’n cyfarfod yn rheolaidd i edrych ar:

 • Safonau, Addysgu a Dysgu

 • Lles (yn cynnwys Cefnogaeth, Gofal ac Arweiniad)

 • Recriwtio, Adnoddau ac Arweinyddiaeth

 

Mae Llywodraethwyr Cyswllt hefyd yn ennill gwybodaeth fanwl am flaenoriaethau datblygu’r ysgol ac agweddau o fywyd yr ysgol trwy gyfarfod yn rheolaidd â staff yr ysgol.

Mae ein llywodraethwyr wedi’u penodi drwy amrywiol lwybrau, gan ddod ag ystod o sgiliau a phrofiad i’r corff llywodraethu.

 

Mae copïau o bolisïau allweddol a gymeradwywyd gan y corff llywodraethu i’w gweld yn adran ‘Polisïau’ y wefan hon. Mae cofnodion cyfarfodydd y corff llywodraethu ar gael ar gais.

 

Cofion gorau,

 

Mr. Huw Coburn, Cadeirydd y Llywodraethwyr

 

____________________

 

The main functions of the governing body are to:

 • Take a strategic role in the running of Ysgol Panteg

 • Act as a critical friend to the School.

 • Ensure accountability to the school community.

 

While we are not involved in the day-to-day running of the school, we take a close interest in the school’s plans, setting targets and monitoring performance. In addition to six meetings of the full governing body each year, our committees meet regularly to look at:

 • Standards, Teaching and Learning

 • Wellbeing (incorporating Support, Care and Guidance)

 • Recruitment, Resources and Leadership

 

Link Governors also gain in-depth knowledge of the school’s development priorities and aspects of school life by meeting regularly with school staff.

 

Our governors have been appointed through various routes, bringing a range of skills and experience to the governing body. 

 

Copies of key policies approved by the governing body can be found in the ‘Policies’ section of this website. Minutes of governing body meetings are available on request.

 

Kind regards,

Mr. Huw Coburn, Chair of Governors

Aelodau'r Bwrdd Llywodraethol

Governing Body Members

 • Mr. Huw Coburn, Cadeirydd y Llywodraethwyr | Chair of Governors

 • Mr. David Childs, Is-Gadeirydd y Llywodraethwyr | Vice-Chair of Governors

______________________

 • Ms. Victoria Horlor, Llywodraethydd Diogelu, Rhiant Lywodraethydd | Safeguarding Governor, Parent Governor

 • Mr. Martyn Redwood, Rhiant Lywodraethydd | Parent Governor

 • Mrs. Alexandra WestRhiant Lywodraethydd | Parent Governor

 • Mr. Gavin DaviesRhiant Lywodraethydd | Parent Governor

 • Mr. Thomas Rainsbury, Cynrychiolydd Athrawon | Teacher Representative

 • Miss Jamie-Leigh Sibthorpe, Cynrychiolydd Staff | Staff Representative

 • Mrs. Melissa Garrett, Llywodraethydd Cymunedol | Community Governor

 • Rev. Jonathan Dickerson, Llywodraethydd Cymunedol | Community Governor

 • Mr. Nathan Warren, Llywodraethydd Cyngor Cymunedol | Community Council Governor

 • Mr. Denis Mills, Llywodraethydd Awdurdod Leol | Local Authority Governor

 • Mr. Mathew Woolfall Jones, Llywodraethydd Awdurdod Leol | Local Authority Governor

 • Dr. Matthew James Dicken, Pennaeth - Ex Officio | Head - Ex Officio

Adroddiad Blynyddol i Rieni

Annual Report to Parents

Cliciwch yr eicon i lawrlwytho adroddiad 2020-2021.

Click on the icon to download 2020-2021's report.

Cliciwch yr eicon i lawrlwytho adroddiad 2021-2022.

Click on the icon to download 2021-2022's report.

Cliciwch yr eicon i lawrlwytho adroddiad 2022-2023.

Click on the icon to download 2023-2023's report.

Ysgol Panteg, Heol Yr Orsaf, Tre Griffith, Pont-y-Pŵl, Torfaen, NP4 5JH
01495 762581
office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk
www.ysgolpanteg.cymru

bottom of page