top of page
IMG_2833.JPG

Pedwar Panteg

The Panteg Four

Fel ysgol, rydym yn byw ac anadlu ein pedwar gwerth craidd hyn a dal ein hunain atynt fel ein nodau a'n dyheadau. Gyda'n gilydd rydyn ni'n ymrwymo i fod yn garedig wrth ein gilydd ac yn deulu cyd-gefnogol. Rhaid inni ymrwymo i fod yn angerddol gyda chymhelliant i ddysgu a sicrhau lles pob aelod o'n cymuned. Rhaid i ni fod yn uchelgeisiol a mynnu ar disgwyliadau uchel ar gyfer y gymuned hon, yr ysgol hon a phob unigolyn.

As a school, we live and breathe our four core values and hold ourselves to them as our aims and aspirations. Together we must commit to being kind to one another and a co-supportive family. We commit to being fired up with motivation for learning, the Welsh language and ensuring the wellbeing of all members of our community. We must be ambitious and hold high expectations for this community, this school and each and every individual.

Caredig_edited.png

Yn Ysgol Panteg, rydyn ni’n garedig sy’n meddwl: rydyn ni’n gefnogol; rydyn ni’n dangos parch tuag at bawb a phopeth sydd o’n cwmpas; rydyn ni’n gwrtais; rydyn ni’n feddylgar; rydyn ni’n empathetig; rydyn ni’n gwrando ar ein gilydd; rydyn ni’n trin pawb yn deg; rydyn ni’n dangos ymrwymiad at bobl eraill a’u cynnwys; rydyn ni’n deall bod pawb yn werthfawr; rydyn ni’n gofalu am ein hunain ac eraill; rydyn ni’n dathlu ein gwahaniaethau, ein cryfderau a’n unigolrwydd.

At Ysgol Panteg, we are kind which means: we are supportive; we show respect for everyone and everything around us; we are polite; we are thoughtful; we are empathetic; we listen to each other; we treat everyone fairly; we show commitment to others and include them; we understand that everyone is valuable; we look after ourselves and others; we celebrate our differences, strengths and individuality.

Yn Ysgol Panteg, rydyn ni’n deuluol sy’n meddwl: rydyn ni’n ofalgar o eraill a’n hunain; rydyn ni’n gynnes tuag at ein gilydd; rydyn ni’n ymfalchïo yn ein Cymreictod a’n hiaith; rydyn ni’n cyfrannu at y gymuned ehangach; rydyn ni’n deall bod gan pob person llais a’r hawl i gael i’w clywed; rydyn ni’n cydweithio ac yn deall gyda’n gilydd gallwn gorchfygu unrhyw her; rydyn ni’n magu hyder trwy rhyngweithio; rydyn ni’n cymuned cyd-ddibynnol hapus ac angerddol; rydyn ni’n gyfeillgar a chroesawgar.

At Ysgol Panteg, we are a family which means that: we are caring of others and ourselves; we are warm towards each other; we take pride in our Welshness and our language; we contribute to the wider community; we understand that every person has a voice and they have the right to be listened to; we work together and understand together we can overcome almost any challenge; we build confidence through interacting and working together; we are a happy and ‘fired up’ interdependent community;  we are friendly and welcoming.

Teulu.png
Angerddol.png

Yn Ysgol Panteg, rydyn ni’n angerddol sy’n meddwl: rydyn ni’n meddu ar tân yn ein boliau dros ein hiaith, ein haddysg a theulu Panteg; rydyn ni’n parchu bod pawb yn wahanol ac yn unigryw; rydyn ni’n benderfynol fe fydd tegwch i bawb ar bob achlysur; rydyn ni’n herio stereoteipiau; rydyn ni’n benderfynol bydd pawb yn llwyddiannus; rydyn ni’n frwd ac yn awyddus i cyd-lwyddo ym mhob maes ag ymdrechwn; rydyn ni’n mwynhau dysgu ac yn dysgwyr gydol oes.


At Ysgol Panteg, we are ‘fired up’ because: we have a fire in our hearts for our language, our education and the family of Panteg family; we respect everyone as different and unique; we are determined that there will always be fairness for all; we challenge stereotypes; we are determined that everyone will be successful; we are passionate and keen to achieve success in all areas we strive for; we enjoy learning and are lifelong learners.

Yn Ysgol Panteg, rydyn yn uchelgeisiol sy’n meddwl: rydyn ni’n herio’n hunain i wella; rydyn ni’n dangos gwydnwch wrth ddelio gyda sefyllfaoedd anghyffredin neu anodd; rydyn ni’n cymryd balchder yn ein gwaith; rydyn ni’n mentro yn ein dysgu ac yn trio pethau newydd, arloesol; rydyn ni’n benderfynol i ddyfalbarhau gyda ein gwaith nes ein bod ni’n llwyddo; rydyn ni’n gweithio’n annibynnol gan feddwl dros ein hunain; rydyn ni’n gweithio fel rhan o dimoedd a theulu ehangach Panteg; rydyn ni’n ymwybodol o’n targedau ac yn gweithio arnyn nhw yn rheolaidd.

         

At Ysgol Panteg, we are ambitious which means: we challenge ourselves to improve; we show resilience in dealing with unfamiliar or difficult situations; we take pride in our work; we take sensible risks in our learning and try new, innovative things; we are determined to persevere with our work until we succeed; we work independently and think for ourselves; we work as part of a team and wider Panteg family; we are aware of our targets and consistently work on them.

Uchelgeisiol.png

Ysgol Panteg, Heol Yr Orsaf, Tre Griffith, Pont-y-Pŵl, Torfaen, NP4 5JH
01495 762581
office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk
www.ysgolpanteg.cymru

bottom of page