top of page
Cartref | Home : Video

Croeso | Welcome

Cartref | Home : Text
Cartref | Home : Courses
Picture 1.jpg
Picture 2.png
Picture 9.png
Picture 10.png

Ein Gwerthoedd

Our Values

Wrth wraidd ein hysgol yw ein pedwar gwerth craidd, dilynwch y ddolen isod i ddarganfod mwy.

At the heart of our school are our four core values, follow the link below to find out more.

Bwletin y Pennaeth

The Head's Bulletin

Dwy waith yr wythnos, mae'r Pennaeth yn cyhoeddi post blog er mwyn cadw Teulu Panteg lan i ddyddiad gyda'r hyn sy'n digwydd a phethau yw dathlu.

Twice a week, the Head publishes a blog post to keep the Panteg Family up to date with what's happening and things to celebrate.

Polisïau'r Ysgol

The School's Policies

Ar gyfer darganfod copiau o'n polisïau, dilynwch y ddolen isod.

To find copies of our policies, follow the link below.

Gwybodaeth Diogelu Plant

Safeguarding Children Information

Ar gyfer darganfod gwybodaeth am ein trefniadau diogelu, dilynwch y ddolen isod.

For information on our safeguarding procedures, follow the link below.

Photographer
Cartref | Home : What's Happening
IMG_E2886.JPG

Sail gref ar gyfer safonau academaidd a lles

A firm foundation for academic and wellbeing standards

Ein Gwerthoedd Craidd: Pedwar Panteg

Our Core Values: The Panteg Four

Cliciwch ar yr eiconau isod ar gyfer dod o hyd i fwy o wybodaeth.

Click on the icons below to find out more information.

Caredig.png
Teulu.png
Angerddol.png
Uchelgeisiol.png
Cartref | Home : Staff
IMG_2881.JPG

Ein Blaenoriaethau Datblygu

Our Development Priorities

Fel ysgol, rydym bob amser yn ceisio gwella ein darpariaeth a’n haddysgeg. Dilynwch y ddolen isod i weld y blaenoriaethau rydym yn gweithio arnynt y flwyddyn academaidd hon.​


As a school, we are always looking to improve our provision and our pedagogy. Follow the link below to see the priorities that we are working on this academic year.

Cartref | Home : About

Prospectws

Prospectus

​Rydym yn falch i rannu ein prosbectws ysgol ar gyfer teuluoedd newydd i’n hysgol. Lawrlwythwch gopi yma. E-bostiwch swyddfa'r ysgol (office.ysgol panteg@torfaen.gov.uk) i gael copi papur neu i drefnu ymweliad.

We are proud to share our school prospectus for new families to our school. Download a copy here or email the school office (office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk) for a paper copy or to arrange a visit.

IMG_2825.JPG
Cartref | Home : About

Amdanon Ni

About Us

Cwestiynau Cyffredin

Frequently Asked Questions

Staff yr Ysgol

The School's Staff

Cyfleoedd Cyfartal a Chynhwysol

Equal Opportunities and Inclusivity

Y Cwricwlwm a Dysgu

The Curriculum and Learning

Cysylltu gyda Ni

Contacting Us

Dyddiadau'r Tymor

Term Dates

Adroddiadau Arolygu 

Inspection Reports

Cartref | Home : List

Ysgol Panteg, Heol Yr Orsaf, Tre Griffith, Pont-y-Pŵl, Torfaen, NP4 5JH
01495 762581
office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk
www.ysgolpanteg.cymru

Cartref | Home : Quote
bottom of page