top of page

Croeso | Welcome

Cartref | Home : What's Happening
IMG_E2886.JPG

Sail gref ar gyfer safonau academaidd a lles

A firm foundation for academic and wellbeing standards

Ein Gwerthoedd Craidd: Pedwar Panteg

Our Core Values: The Panteg Four

Cliciwch ar yr eiconau isod ar gyfer dod o hyd i fwy o wybodaeth.

Click on the icons below to find out more information.

Caredig.png
Teulu.png
Angerddol.png
Uchelgeisiol.png
Cartref | Home : Staff
DSC03282.JPG
IMG_2881.JPG

Ein Blaenoriaethau Datblygu

Our Development Priorities

Fel ysgol, rydym bob amser yn ceisio gwella ein darpariaeth a’n haddysgeg. Dilynwch y ddolen isod i weld y blaenoriaethau rydym yn gweithio arnynt y flwyddyn academaidd hon.​


As a school, we are always looking to improve our provision and our pedagogy. Follow the link below to see the priorities that we are working on this academic year.

Cartref | Home : About

Prospectws

Prospectus

​Rydym yn falch i rannu ein prosbectws ysgol ar gyfer teuluoedd newydd i’n hysgol. Lawrlwythwch gopi yma. E-bostiwch swyddfa'r ysgol (office.ysgol panteg@torfaen.gov.uk) i gael copi papur neu i drefnu ymweliad.

We are proud to share our school prospectus for new families to our school. Download a copy here or email the school office (office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk) for a paper copy or to arrange a visit.

IMG_2825.JPG
Cartref | Home : About

Amdanon Ni

About Us

Cwestiynau Cyffredin

Frequently Asked Questions

Staff yr Ysgol

The School's Staff

Cyfleoedd Cyfartal a Chynhwysol

Equal Opportunities and Inclusivity

Y Cwricwlwm a Dysgu

The Curriculum and Learning

Cysylltu gyda Ni

Contacting Us

Dyddiadau'r Tymor

Term Dates

Adroddiadau Arolygu 

Inspection Reports

Cartref | Home : List
Storytime
Logo High Quality.jpg

Mae 'Carreg Lam' yn uned darpariaeth drochi hwyr yn helpu dysgwyr sy’n dechrau addysg cyfrwng Cymraeg yn ddiweddarach (o 7-11 oed) a disgyblion nad oedd y Gymraeg efallai’n rhan o’u trefn feunyddiol, i ennill y sgiliau a’r hyder sydd eu hangen i barhau â’u dysgu trwy Cymraeg. Mae'r ganolfan wedi lleoli ar safle Ysgol Panteg.

'Carreg Lam' is a late immersion provision unit helping learners who start Welsh-medium education later (from the age of 7-11) and pupils for whom Welsh was perhaps not part of their daily routine, to gain the skills and the confidence they need to continue learning through Welsh. The centre is located at Ysgol Panteg.

Gwybodaeth Derbyn 2024 - Reception 2024 Information

Dyma'r gwybodaeth a ranwyd gyda theuloedd ar y 06/06/2024 ar gyfer Derbyn newydd ym mis Medi.

​This is the information shared with families on 06/06/2024 for our new Reception children in September.

Ysgol Panteg, Heol Yr Orsaf, Tre Griffith, Pont-y-Pŵl, Torfaen, NP4 5JH
01495 762581
office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk
www.ysgolpanteg.cymru

Cartref | Home : Quote
bottom of page