top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 04.06.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd, 

 

PAWB

Torf-Hwyl

Ar Ddydd Sadwrn, 29ain o Fehefin, a gynhelir ar safle ein hysgol, bydd gwyl Torf-Hwyl yn cael ei rhedeg gan ein Menter Iaith lleol. Mae hwn yn ddigwyddiad gwych i deuluoedd ac mae mynediad am ddim. Mae llawer ymlaen rhwng 10am ac 1pm. Bydd adloniant i blant gyda ‘Do Re Mi’ sy’n wych gyda phlant iau. Bydd band hefyd. Peintio wynebau, gwneud smwddi, chwarae meddal a lluniaeth i'w brynu. Rhowch y dyddiad hwn yn eich dyddiadur!


 

PAWB

Dyddiadau Pwysig Dros y 3 Wythnos Nesaf

-Cam Cynnydd 2 Taith Theatr i weld Deian a Loli - 07/06/2024 (Hysbysebwyd yn flaenorol a thalwyd amdano)

-Ymweliad Blwyddyn 5 â’r Ganolfan Fwdhaidd - 12/06/2024 (Hysbysebwyd yn flaenorol)

-Arddangosfa Astudiaethau Crefyddol Bywyd yng Nghenhadaeth Pont-y-moel ar gyfer Blynyddoedd 5 a 6 - 13/06/2024 (Gweler isod am ragor o wybodaeth)

-Ymweliad Blwyddyn 6 â’r Ganolfan Fwdhaidd - 14/06/2024 (Hysbysebwyd yn flaenorol)

-Ymweliad Blwyddyn 4 â’r Ganolfan Fwdhaidd - 17/06/2024 (Hysbysebwyd yn flaenorol)

-Mabolgampau Cam Cynnydd 1 - 17/06/2024; gyda Meithrin Bore am 10:00-11:15yb, Meithrin a Derbyn Prynhawn am 1:30-2:45yp

-Mabolgampau Cam Cynnydd 2 - 18/06/2024; 1:30-3:00pm

-Diwrnod Blasu Blwyddyn 5 yng Ngwynllyw - 18/06/2024

-Mabolgampau Cam Cynnydd 3 - 19/06/2024; 1:15-3:30pm

-Cyngerdd Drymio Blwyddyn 6 - 20/06/2024 (Hysbysebwyd yn flaenorol, gwybodaeth isod)

 

PAWB

Gwobr Aur Siarter Iaith

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi ennill Gwobr Aur fawreddog ‘Siarter Iaith’, carreg filltir arwyddocaol yn ein hymrwymiad i addysgu a dysgu’r Gymraeg. Mae’r anrhydedd hwn yn cydnabod yr ymdrechion eithriadol a’r strategaethau arloesol yr ydym wedi’u rhoi ar waith i hybu a gwella’r defnydd o’r Gymraeg yn ein hamgylchedd addysgol.

 

Mae ein taith i’r Wobr Aur wedi’i nodi gan ffocws penodol ar integreiddio’r Gymraeg i fywyd bob dydd o fewn a thu allan i’r ystafell ddosbarth. Rydym wedi datblygu cwricwlwm cynhwysfawr sydd nid yn unig yn dysgu’r iaith ond sydd hefyd yn meithrin gwerthfawrogiad dwfn o ddiwylliant a threftadaeth Cymru.

 

Mae ein Criw Cymraeg wedi bod yn hollbwysig wrth ddatblygu hyn ac rwyf mor falch o’u hymdrechion.

 

Hoffwn grybwyll yn arbennig y staff sydd wedi gweithio mor galed i wella ein darpariaeth ar gyfer plant a theuluoedd. Diolch yn fawr iawn i Mrs Elin Johnson sydd wedi arwain ar hyn dros y flwyddyn ddiwethaf.

Rydym hefyd wedi rhoi blaenoriaeth i greu cymuned Gymraeg fywiog o fewn yr ysgol. Mae mentrau megis clybiau Cymraeg, digwyddiadau diwylliannol, a’n cyrsiau teulu ar ôl ysgol wedi rhoi hwb sylweddol i hyder teuluoedd i ddefnyddio’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol.

 

Mae ennill Gwobr Aur ‘Siarter Iaith’ yn dyst i waith caled a brwdfrydedd cymuned ein hysgol gyfan. Rydym yn falch o’r cyflawniad hwn ac yn parhau i fod yn ymrwymedig i feithrin amgylchedd dwyieithog lle gall y Gymraeg ffynnu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

 


 

PAWB

Ras am Fywyd Lottie

Rydym yn falch iawn o Lottie sydd wedi bod yn cymryd rhan yn y ‘Race for Life’ dros y gwyliau. Cododd Lottie swm aruthrol o £512.75! Da iawn ti!

 

Mae ‘Race for Life’ yn gyfres o ddigwyddiadau codi arian a drefnir gan Cancer Research UK, gyda'r nod o godi arian ar gyfer ymchwil canser. Mae’r digwyddiadau’n cynnwys rhediadau 5k a 10k, yn ogystal â chyrsiau rhwystr Pretty Muddy, ac maen nhw’n agored i bobl o bob oed a lefel ffitrwydd. Gall cyfranogwyr gerdded, loncian, neu redeg, gan wneud y digwyddiadau yn hygyrch i bawb. Mae ‘Race for Life’ nid yn unig yn godwr arian sylweddol ond hefyd yn rhywbeth y mae cymunedau’n ei wneud gyda’i gilydd i gefnogi ymchwil canser, dathlu goroeswyr, a chofio’r rhai a gollwyd i’r afiechyd.

 

Os oes gennych chi newyddion yr hoffech ei rannu yn y bwletin, rhowch wybod i mi!DERBYN I FLWYDDYN 6

Cynllun Chwarae'r Haf ym Mhanteg

Mae’r Gwersyll Bwyd a Hwyl yn cynnwys addysg faeth, chwarae, chwaraeon a gweithgareddau wrth gefnogi a hyrwyddo lles plant. Mae wedi bod yn llwyddiant mawr dros y blynyddoedd diwethaf gyda mwy a mwy o alw bob blwyddyn.

 

Yn cael ei redeg gan Chwarae Torfaen, bydd y cynllun chwarae yn cael ei gynnal yn ein hysgol o ddydd Llun, 29ain o Orffennaf i ddydd Iau, 22ain o Awst, 2024. Mae'n rhedeg yn ystod yr wythnos rhwng 10am a 3pm.

 

Mae lleoedd bellach ar agor i ddisgyblion Ysgol Panteg. Ddydd Llun nesaf, bydd unrhyw leoedd sy'n weddill yn mynd allan i'r cyhoedd. Felly, arwyddwch lan yn gynnar!

 

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dilyn y ddolen hon i gofrestru:


PAWB

Noson Agored

Byddwn yn cynnal noson agored i ddarpar rieni.

 

Helpwch ni i ledaenu'r gair fel y gallant ymuno â ni ar gyfer Noson Agored ein hysgol ar Ddydd Iau 27ain o Fehefin o 4:00 tan 5:30yp!

 

Bydd y noson yn sesiwn galw heibio er mwyn iddynt archwilio ein hysgol, cyfarfod â’n staff ymroddedig, a darganfod y cyfleoedd cyffrous sy’n aros eu plentyn.

 

Edrychwn ymlaen at gwrdd â rhieni darpar Feithrin a Derbyn. Fodd bynnag, wrth law i gwrdd â theuluoedd plant hŷn sy’n dymuno trosglwyddo i addysg Gymraeg fydd staff Carreg Lam (Uned Drochi Cymraeg Torfaen).

 

Lledaenwch y gair!

 


PAWB

Cwrs Byr Cymraeg

Mae Clwb Cwtsh yn cynnig cwrs Cymraeg arbennig ar thema’r haf, sy’n rhedeg am 3 wythnos ar Zoom, ar fore Gwener. Mae’n rhad ac am ddim ac mae’r manylion i’w gweld ar y poster isod.


BLYNYDDOEDD 1, 2 A 3

Perfformiad ‘Deian a Loli’ – ATGOF

Dim ond atgof cyflym yw hwn i’ch atgoffa ar ôl ein gwyliau hanner tymor. Bydd disgyblion Cam Cynnydd 2 yn cael y cyfle i brofi perfformiad gan gwmni theatr Arad Goch yn seiliedig ar gymeriadau S4C o ‘Deian a Loli’ yn Theatr y Sherman ddydd Gwener. Diolch am dalu am y daith hon ymlaen llaw.


 

BLWYDDYN 5 A 6

Arddangosfa Bywyd - Astudiaeth Astudiaethau Crefyddol o Gristnogaeth

Mae ein Blwyddyn 5 a 6 wedi’u gwahodd i arddangosfa yn Eglwys Genhadol Pont-y-moel sy’n edrych ar gredoau Cristnogaeth a’i hanes. Cynhelir hwn ar y 13eg o Fehefin ac nid oes tâl am y digwyddiad hwn gan fod eglwysi lleol wedi trefnu cludiant i nifer o ysgolion lleol fynychu. Mae hwn yn gyfle gwych i’n dysgwyr allu cymharu a chyferbynnu crefyddau ochr yn ochr â’u hymweliad â Chanolfan Bwdhaidd Caerdydd.

 

Gan fod gennym ni ganiatâd ar gyfer ymweliadau lleol gennych chi ac nad oes unrhyw gost, rhowch wybod i ni os nad ydych yn dymuno i'ch plentyn fynychu'r digwyddiad hwn.


 

BLWYDDYN 4, 5 A 6

Ymweliad Addysgol i Ganolfan Fwdhaidd yng Nghaerdydd - ATGOF OLAF

Mae’n bleser gennym gyhoeddi cyfle cyffrous i’n disgyblion Cynnydd 3 ymweld â’r Ganolfan Fwdhaidd yng Nghaerdydd.

 

Yn ystod y daith bydd y disgyblion yn cymryd rhan mewn nifer o weithdai diddorol gan gynnwys taith o amgylch y ganolfan, dysgu am y gwahanol wyliau Bwdhaidd, sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar a gweithdy Holi ac Ateb.

 

Mae dyddiadau’r teithiau fel a ganlyn:

Mehefin 12fed - Blwyddyn 5

Mehefin 14eg - Blwyddyn 6

Mehefin 17eg - Blwyddyn 4

 

Bydd y bws yn gadael Ysgol Panteg ar ôl cofrestru yn y bore ac yn cyrraedd yn ôl mewn amser ar gyfer casglu. Nid oes angen arian poced ar gyfer y daith hon a darperir pecyn bwyd i blant yr ysgol.

 

Cost y daith hon yw £10 y plentyn. Bydd gostyngiad o 10% i'r rhai sy'n derbyn Grant Datblygu Disgyblion. Y dyddiad cau ar gyfer talu yw dydd Iau, 6ed o Fehefin am 10yb.

 

Mewngofnodwch i CivicaPay (https://bit.ly/Civicatorfaen) i dalu. Os ydych chi'n cael trafferth talu, naill ai'n dechnegol neu fel arall, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.

 

BLWYDDYN 6

Cyngerdd Drymio - Nodyn Atgoffa Pwysig

Fel y byddwch yn gwybod, mae ein Blwyddyn 6 wedi bod yn gweithio'n galed gyda cherddoriaeth Upbeat yn paratoi ar gyfer cyngerdd.

 

Fe'i cynhelir yng Nghanolfan Byw'n Egnïol Pont-y-pŵl ddydd Iau, 20fed o Fehefin am 12:45pm. Rydym wedi cael rhai tocynnau i rieni fynychu'r cyngerdd hwn os dymunant. Gofynnwn yn garedig i chi adael i ni wybod os ydych yn dymuno mynychu’r cyngerdd hwn drwy ddilyn y linc yma: https://forms.gle/rSLFVJSe6DkLA1Bb8

 

I ddechrau rydym yn dyrannu 2 docyn i bob teulu. Fodd bynnag, os bydd unrhyw beth yn weddill o'n dyraniad, yna byddwn yn gallu hysbysebu hyn i chi yn nes at yr amser.

 

Felly, cwblhewch y ddolen hon ddiwedd y dydd yfory (dydd Mercher, 4pm). Mae gennym ni eisoes

ymestyn hwn unwaith - ac rwyf wedi gofyn am amser ychwanegol i helpu teuluoedd i lenwi'r ffurflen. DIM OND 15 TEULU WEDI LLENWI HYN HYN O BRYD. Gofynnwn i chi ei llenwi i ddweud wrthym os ydych yn dod neu os nad ydych yn dod. Bydd hyn yn ein helpu i fod yn deg i bob teulu. Os na fyddwch yn llenwi hwn erbyn yr amser a nodir uchod byddwn yn cymryd yn ganiataol na fyddwch yn gallu bod yn bresennol a byddwn yn caniatáu i deuluoedd eraill gael mwy na 2 docyn i ddefnyddio'r lwfans a ddarparwyd i ni.

 

BLWYDDYN 3

Taith i Fae Caerdydd - Nodyn i'ch atgoffa

Diolch i’r rhai sydd eisoes wedi talu’r blaendal ar gyfer taith Bae Caerdydd ar gyfer Blwyddyn 4.

 

Y dyddiadau arfaethedig ar gyfer hyn yw dydd Iau, 21 Tachwedd i ddydd Gwener, 22 Tachwedd. Dyma ddau ddiwrnod llawn gweithgareddau lle nad yw’r plant yn stopio! O grwydro’r bae ar gwch cyflym, i fowlio…o fynd i’r Senedd i gael disgo…mae’r plant wrth eu bodd yn eu hamser gyda ni.

 

Mae hyn yn atgoffa teuluoedd bod ein clwb cynilo Civica Pay ar agor a gallwch ychwanegu ychydig bob wythnos neu bob mis. Gallai ychwanegu ychydig yn achlysurol eich helpu chi fel teuluoedd i wasgaru’r gost gan mai cost y daith yw £90 (gyda gostyngiad o 10% i’r rhai sy’n cael Grant Datblygu Disgyblion).

 

Cofiwch fod angen talu'r gweddill erbyn dydd Gwener 25ain o Hydref.

 

BLWYDDYN 4

Llangrannog - Atgof

Fel y gwyddoch, bob blwyddyn, rydym yn trefnu trip preswyl penwythnos ar gyfer ein disgyblion Blwyddyn 5. Bydd ein disgyblion Blwyddyn 4 yn cael y cyfle i fynd rhwng dydd Gwener, 4ydd o Hydref a dydd Sul, 6ed o Hydref. Diolch i'r rhai sydd wedi talu'r blaendal am hyn.

 

Mae hyn yn atgoffa teuluoedd bod ein clwb cynilo Civica Pay ar agor a gallwch ychwanegu ychydig bob wythnos neu bob mis. Gallai ychwanegu ychydig yn achlysurol eich helpu chi fel teuluoedd i wasgaru'r gost gan mai cost y daith yw £168 (gyda gostyngiad o 10% i'r rhai sy'n derbyn Grant Datblygu Disgyblion).

 

Cofiwch fod angen y taliad terfynol erbyn dydd Gwener, 6ed o Fedi am 10yb.

 

 

 

EVERYONE

Torf-Hwyl

On Saturday, 29th of June, held on our school site, 5”the Torf-Hwyl festival will be run by Menter Iaith. This is a great event for families and has free entry. There is a lot on between 10am and 1pm. There will be children’s entertainment with ‘Do Re Mi’ who are fantastic with younger children. There will be a band too. Face painting, smoothie making, soft play and refreshments to purchase. Put this date in your diary!

 


EVERYONE

Important Dates Over the Next 3 Weeks

-Progress Step 2’s Theatre Trip to see Deian and Loli - 07/06/2024 (Previously advertised and paid for)

-Year 5 Visit to the Buddhist Centre - 12/06/2024 (Previously advertised)

-Life Religious Studies Exhibition at Pontymoyle Mission for Years 5 and 6 - 13/06/2024 (See below for more information)

-Year 6 Visit to the Buddhist Centre - 14/06/2024 (Previously advertised)

-Year 4 Visit to the Buddhist Centre - 17/06/2024 (Previously advertised)

-Progress Step 1 Sports Day - 17/06/2024; with Morning Nursery at 10:00-11:15am, Afternoon Nursery and Reception at 1:30-2:45pm

-Progress Step 2 Sports Day - 18/06/2024; 1:30-3:00pm

-Year 5 Taster Day in Gwynllyw - 18/06/2024

-Progress Step 3 Sports Day - 19/06/2024; 1:15-3:30pm

-Year 6 Drumming Concert - 20/06/2024 (Previously advertised, information given below)

 

EVERYONE

Siarter Iaith Gold Award

We are thrilled to announce that we have achieved the prestigious Gold ‘Siarter Iaith’ Award, a significant milestone in our commitment to the teaching and learning of the Welsh language. This accolade recognises the exceptional efforts and innovative strategies we have implemented to promote and enhance the use of Welsh in our educational environment.

 

Our journey to the Gold Award has been marked by a dedicated focus on integrating Welsh into everyday life within and outside of the classroom. We have developed a comprehensive curriculum that not only teaches the language but also fosters a deep appreciation for Welsh culture and heritage.

 

Our Criw Cymraeg have been crucial in developing this and I am so proud of their efforts.

 

I would like to make a special mention to the staff who have worked so hard to improve our provision for children and families. A big thank you goes to Mrs Elin Johnson who has led on this for the past year.

 

We have also prioritised creating a vibrant Welsh-speaking community within the school. Initiatives such as Welsh language clubs, cultural events, and our after school family courses have significantly boosted families’ confidence in using Welsh in both formal and informal settings.

 

Achieving the Gold ‘Siarter Iaith’ Award is a testament to the hard work and enthusiasm of our entire school community. We are proud of this accomplishment and remain committed to nurturing a bilingual environment where the Welsh language can flourish for future generations.

 EVERYONE

Lottie’s Race for Life

We are really proud of Lottie who has been participating in the Race for Life over the holidays. Lottie raised a whopping £512.75! Da iawn ti!

 

Race for Life is a series of fundraising events organised by Cancer Research UK, aimed at raising money for cancer research. The events include 5k and 10k runs, as well as Pretty Muddy obstacle courses, and they are open to people of all ages and fitness levels. Participants can walk, jog, or run, making the events accessible to everyone. Race for Life is not only a significant fundraiser but also something communities do together to support cancer research, celebrate survivors, and remember those lost to the disease.

 

If you have news you would like to share in the bulletin, please let me know!

 

 

RECEPTION TO YEAR 6

Summer Playscheme at Panteg

The Food and Fun Camp involves nutritional education, play, sport and activities whilst supporting and promoting children’s wellbeing. It has been a great success over the last few years with more and more demand each year.

 

Run by Torfaen Play, the playscheme will be taking place at our school from Monday, 29th of July to Thursday, 22nd of August 2024. It runs on weekdays between 10am and 3pm.

 

Spaces are now open for Ysgol Panteg pupils. Next Monday, any remaining spaces will go out to the general public. So, get in early!

 

All you need to do is to follow this link to sign up:

 

 

EVERYONE

Open Evening

We will be holding an open evening for prospective parents.

 

Help us spread the word so that they can join us for our school's Open Evening on Thursday 27th of June from 4:00 to 5:30pm!

 

The evening will be a drop in so that they can explore our school, meet our dedicated staff, and discover the exciting opportunities awaiting their child.

 

We look forward to meeting parents of prospective Nursery and Reception. However, on hand to meet families of older children who wish to transfer to Welsh education will be the staff of Carreg Lam (Torfaen’s Welsh language immersion unit).

 

Spread the word!

 

 

EVERYONE

Welsh Short Course

Clwb Cwtsh is offering a special summer-themed Welsh course, which runs for 3 weeks on Zoom, on Friday mornings. It is free and the details can be seen on the poster below.

 

YEARS 1, 2 AND 3

Performance of ‘Deian and Loli’ – REMINDER

This is just a quick reminder to jog the memory after our half term break. Progress step 2 pupils will be given the opportunity to experience a performance by Arad Goch theatre company based on the S4C characters of ‘Deian and Loli’ in the Sherman Theatre on Friday. Thank you for paying for this trip in advance.

 


YEAR 5 AND 6

Life Exhibition - A Religious Studies Exploration of Christianity

Our Year 5 and 6 have been invited to an exhibition at Pontymoyle Mission Church which looks at the beliefs of Christianity and its history. This will be held on the 13th of June and there is no charge for this event since local churches have arranged transport for a number of local schools to attend. This is a great opportunity for our learners to be able to compare and contrast religions alongside their visit to the Cardiff Buddhist Centre.

 

As we have permissions for local visits from you and there is no cost, please let us know if you do not wish your child to attend this event.

 


YEAR 4, 5 AND 6

Educational Visit to the Cardiff Buddhist Centre - FINAL REMINDER

We are pleased to announce an exciting opportunity for our Progress 3 pupils to visit the Buddhist Centre in Cardiff.

 

During the trip the pupils will take part in a number of interesting workshops which include a tour of the centre, learning about the different Buddhist festivals, mindfulness sessions and a Question and Answer workshop.

 

The trip dates are as follows:

12th June - Year 5

14th June - Year 6

17th June - Year 4

 

The bus will leave Ysgol Panteg after registration in the morning and arrive back in time for pick up. No pocket money is needed for this trip and a packed lunch is provided for the children from the school.

 

The cost of this trip is £10 per child. There will be a 10% discount for those in receipt of Pupil Development Grant. Closing date for payment is Thursday, 6th of June at 10am.

 

Please log into CivicaPay (https://bit.ly/Civicatorfaen) to pay. If you are having trouble paying, either technical or otherwise, please get in contact with us as soon as possible.

 

YEAR 6

Drumming Concert - Important Reminder

As you will know, our Year 6 have been working hard with Upbeat music preparing for a concert.

 

It will be held at the Pontypool Active Living Centre on Thursday, 20th of June at 12:45pm. We have been allocated some tickets for parents to attend this concert should they wish. We ask kindly that you let us know if you wish to attend this concert by following this link: https://forms.gle/rSLFVJSe6DkLA1Bb8

 

We are initially allocating 2 tickets per family. However, should there be any left over from our allocation, then we will be able to advertise this to you closer to the time.

 

Therefore, please complete this link the end of the day tomorrow (Wednesday, 4pm). We have already

extended this once - and I have asked for an extra time to help families fill out the form. ONLY 15 FAMILIES HAVE FILLED THIS IN SO FAR. We ask that you fill it out to tell us if you are coming or if you are not coming. This will help us to be fair to all families. If you do not fill this out by the time specified above we will assume that you are not able to attend and will allow other families to have more than 2 tickets to use up the allowance provided to us.

 

YEAR 3

Cardiff Bay Trip - Reminder

Thank you to those who have already paid the deposit for the Cardiff Bay trip for Year 4.

 

The planned dates for this are Thursday, 21st of November to Friday, 22nd of November. This is an action packed two days where the children don’t stop! From exploring the bay on speed boat, to bowling… from going to the Senedd to having by a disco… the children absolutely love their time with us.

 

This is a reminder for families that our Civica Pay savings club is open and you can add a little each week or each month. A little added periodically might help you as families to spread the cost since the cost of the trip is £90 (with a 10% discount for those receiving Pupil Development Grant).

 

Please remember that the remainder needs to be paid by Friday 25th of October.

 

YEAR 4

Llangrannog - Reminder

As you know, every year, we organise a weekend residential trip for our Year 5 pupils. Our Year 4 pupils will have the opportunity to go between Friday, 4th of October and Sunday, 6th of October. Thank you to those who have paid the deposit for this.

 

This is a reminder to families that our Civica Pay savings club is open and you can add a little every week or every month. Adding a bit occasionally could help you as families spread the cost since the cost of the trip is £168 (with a 10% discount for those in receipt of a Pupil Development Grant).

 

Remember we need the final payment by Friday, 6th September at 10am.

61 views0 comments

Comments


bottom of page