top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 24.05.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd, 

 

Wrth i ni ddod at ddiwedd ein pumed hanner tymor, dwi’n gobeithio y bydd y tywydd yn parhau i chi gael wythnos wych wythnos nesaf a bod y plant yn gallu mynd allan i’r awyr iach i chwarae!

 

PAWB

Dathlu Wythnos Cerdded i'r Ysgol Ein Hysgol!

Rydym yn falch iawn o ddathlu llwyddiant gwych ein Hwythnos Cerdded i'r Ysgol! Nod y fenter hon oedd hybu byw'n iach, ymwybyddiaeth amgylcheddol, ac ysbryd cymunedol, ac rydym yn falch o gyfranogiad rhyfeddol ein cymuned ysgol.

 

Drwy gydol yr wythnos, braf oedd gweld cymaint o’n plant, teuluoedd, ac aelodau staff yn dewis cerdded i’r ysgol. Roedd y boreau bywiog yn llawn hwyl, sgyrsiau, ac ymdeimlad o undod wrth i ni i gyd ddod at ein gilydd at achos cyffredin.

 

Dyma rai o uchafbwyntiau ein hwythnos:

 

-Cyfranogiad Eithriadol: Mae teuluoedd nag erioed wedi ymuno eleni, sy'n golygu mai hon yw ein Hwythnos Cerdded i'r Ysgol mwyaf llwyddiannus eto. Byddwch wedi gweld y lluniau ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol sydd wedi cael eu hanfon gan deuluoedd! Bydd ein post rhannu lluniau olaf yn mynd allan am 6pm - felly mynnwch eich lluniau i mewn i cerdded@ysgolpanteg.cymru cyn yr amser hwnnw i gael eich cynnwys! Y dosbarth a arbedodd y nifer fwyaf o deithiau yr wythnos hon l, ac felly enillwyr ein taleb £50 i’w wario ar eu dosbarth oedd Dosbarth Pen y Llan.

 

-Effaith Amgylcheddol: Drwy leihau nifer y teithiau car, rydym yn lleihau ein hôl troed carbon yn sylweddol, gan gyfrannu at blaned iachach. Gyda'n gilydd fe wnaeth ein hysgol arbed X siwrneiau yr wythnos hon yn unig.

Mae cyfrifiad bras syml yn seiliedig ar y car petrol cyfartalog sy'n allyrru 0.359kg o Garbon Deuocsid bob milltir a gwybod bod ein teulu cyffredin yn byw 3.5 milltir o'r ysgol yn golygu ein bod yr wythnos hon wedi arbed 649.43kg o Garbon Deuocsid gan lygru ein planed. Dyna swm syfrdanol!

 

-Manteision Iechyd: Dywedodd llawer o blant eu bod yn teimlo’n fwy egniol ac yn barod i ddysgu, gan ddangos effaith gadarnhaol gweithgaredd corfforol ar les.

 

Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran ac a gefnogodd y digwyddiad hwn.

 

Gadewch i ni barhau i gofleidio’r arferion iach a chynaliadwy hyn y tu hwnt i Wythnos Cerdded i’r Ysgol a chadw’r momentwm i fynd trwy gydol y flwyddyn!

 

 

PAWB

Nodyn Atgoffa am Ddiwrnod Hyfforddiant

Cofiwch nad oes ysgol i ddisgyblion dydd Llun, 3ydd o Fehefin oherwydd diwrnod hyfforddi staff.

 

Wrth i’n hysgol geisio gwella ein harferion a’n polisïau yn gyson, mae ein staff yn cael eu hyfforddi mewn Arferion Ysgolion a Gyfarwyddir gan Drawma. Er ein bod eisoes yn mabwysiadu cymaint o'r arferion hyn, mae ail-werthuso a datblygu cyson mor bwysig.

 

Mewn ysgol sy'n gwybod am drawma, mae addysgwyr a staff wedi'u hyfforddi i ddeall arwyddion ac effeithiau trawma. Maent yn creu amgylcheddau diogel, cefnogol a meithringar lle mae pob plentyn yn teimlo ei fod yn cael ei barchu a'i werthfawrogi. Mae hyn yn cynnwys gweithredu arferion sy'n hyrwyddo diogelwch emosiynol a seicolegol, megis arferion rhagweladwy, disgwyliadau clir, a rhyngweithio cefnogol.

 

Elfen allweddol yw meithrin perthnasoedd cryf a chadarnhaol rhwng plant a staff. Mae hyn yn helpu i adeiladu ymddiriedaeth ac ymdeimlad o berthyn, sy'n hanfodol ar gyfer iachâd a dysgu. Mae ysgolion â gwybodaeth am drawma hefyd yn integreiddio dysgu cymdeithasol-emosiynol i’r cwricwlwm, gan addysgu sgiliau fel rheoleiddio emosiynol, gwytnwch ac empathi.

 

BLWYDDYN 6

Llythyr Gwynllyw

I’r rhai sy’n pontio i Ysgol Gymraeg Gwynllyw ar gyfer mis Medi, yr wythnos hon, dylech fod wedi derbyn llythyr gan yr ysgol yn amlinellu rhai dyddiadau a gwybodaeth bwysig. Atodaf y llythyr yma hefyd rhag ofn na fyddai eich un chi yn cyrraedd oherwydd rhyw reswm technegol.

 

 

BLWYDDYN 1-6

Tenis Little Hitters

Ar ddydd Mawrth cafodd Blwyddyn 1-6 sesiwn blasu tennis gwych gyda Little Hitters. Diolchwn iddynt am ddod i mewn i’r ysgol eto er mwyn i’n plant ddysgu technegau a sgiliau newydd. Os hoffech ddilyn y sesiynau hyn i fyny drwy ymuno y tu allan i'r ysgol, gweler y poster atodedig.

 


PAWB

Nodyn Atgoffa am Ddiwrnodau Mabolgampau

Rydym wedi rhannu dyddiadau ac amseroedd ein diwrnodau mabolgampau o'r blaen. Ond, dyma nhw i'ch atgoffa!

 

Gall tywydd Prydain, fel y gwyddom oll, fod yn eithaf anrhagweladwy. Felly, edrychwn ar y rhagolwg i’n helpu i wneud penderfyniadau yn nes at yr amser ynghylch a yw’r mabolgampau yn mynd yn ei flaen. Byddwn yn cadarnhau ar y bore erbyn 9.15, bob dydd fan bellaf, os yw’r mabolgampau yn parhau y diwrnod hwnnw. Yn amlwg os ydym yn gwybod ymlaen llaw am hynny byddwn yn rhoi cymaint o rybudd ag y gallwn. Byddwn yn asesu gwres, glaw a hefyd pa mor llithrig yw'r glaswellt (i osgoi anaf diangen).

 

 

Prif-Ddyddiadau

Dyddiadau Wrth Gefn

Cam Cynnydd 1

(Derbyn a Meithrin)

17/06/2024

Meithrin Bore: 10:00-11:15

Meithrin Prynhawn a’r Derbyn: 1:30-2:45

24/06/2024

Meithrin Bore: 10:00-11:15

Meithrin Prynhawn a’r Derbyn: 1:30-2:45

Cam Cynnydd 2

(Blwyddyn 1, 2 a 3)

18/06/2024

1:30-3:00

25/06/2024

1:30-3:00

Cam Cynnydd 3

(Blwyddyn 4, 5 a 6)

19/06/2024

1:15-3:00

26/06/2024

1:15-3:00

 BLWYDDYN 4, 5 A 6

Ymweliad Addysgol i Ganolfan Fwdhaidd yng Nghaerdydd - Atgof

Mae’n bleser gennym gyhoeddi cyfle cyffrous i’n disgyblion Cynnydd 3 ymweld â’r Ganolfan Fwdhaidd yng Nghaerdydd.

 

Yn ystod y daith bydd y disgyblion yn cymryd rhan mewn nifer o weithdai diddorol gan gynnwys taith o amgylch y ganolfan, dysgu am y gwahanol wyliau Bwdhaidd, sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar a gweithdy Holi ac Ateb.

 

Mae dyddiadau’r teithiau fel a ganlyn:

Mehefin 12fed - Blwyddyn 5

Mehefin 14eg - Blwyddyn 6

Mehefin 17eg - Blwyddyn 4

 

Bydd y bws yn gadael Ysgol Panteg ar ôl cofrestru yn y bore ac yn cyrraedd yn ôl mewn amser ar gyfer casglu. Nid oes angen arian poced ar gyfer y daith hon a darperir pecyn bwyd i blant yr ysgol.

 

Cost y daith hon yw £10 y plentyn. Bydd gostyngiad o 10% i'r rhai sy'n derbyn Grant Datblygu Disgyblion. Y dyddiad cau ar gyfer talu yw dydd Iau, 6ed o Fehefin am 10yb.

 

Mewngofnodwch i CivicaPay (https://bit.ly/Civicatorfaen) i dalu. Os ydych chi'n cael trafferth talu, naill ai'n dechnegol neu fel arall, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.


 

BLYNYDDOEDD 1, 2 a 3

Perfformiad ‘Deian a Loli’ – Atgof Olaf

Bydd ein disgyblion Cam Cynnydd 2 yn cael y cyfle i brofi perfformiad gan gwmni theatr Arad Goch yn seiliedig ar gymeriadau S4C o ‘Deian a Loli’ yn Theatr y Sherman ar 07/06/2024. Bydd angen pecyn bwyd ar y plant am y diwrnod. Cost y daith hon yw £12 y plentyn. Bydd gostyngiad o 10% i'r rhai sy'n derbyn Grant Datblygu Disgyblion. Y dyddiad cau ar gyfer talu yw dydd Mawrth, Mehefin 4ydd am 10yb.

 

Mewn gofnodwch i CivicaPay (https://bit.ly/Civicatorfaen) i dalu. Os ydych chi'n cael trafferth talu, naill ai'n dechnegol neu fel arall, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.

 

 

BLWYDDYN 6

Cyngerdd Drymio - Nodyn i'ch atgoffa

Fel y byddwch yn gwybod, mae ein Blwyddyn 6 wedi bod yn gweithio'n galed gyda cherddoriaeth Upbeat yn paratoi ar gyfer cyngerdd. Gallaf yn awr rannu'r wybodaeth hon â chi yn fwy manwl. Bydd y cyngerdd yn cynnwys yr holl ysgolion sy'n bwydo Ysgol Gymraeg Gwynllyw.

 

Fe'i cynhelir yng Nghanolfan Byw'n Egnïol Pont-y-pŵl ddydd Iau, 20fed o Fehefin am 12:45pm. Rydym wedi cael rhai tocynnau i rieni fynychu'r cyngerdd hwn os dymunant. Gofynnwn yn garedig i chi adael i ni wybod os ydych yn dymuno mynychu’r cyngerdd hwn drwy ddilyn y linc yma: https://forms.gle/rSLFVJSe6DkLA1Bb8 

 

I ddechrau rydym yn dyrannu 2 docyn i bob teulu. Fodd bynnag, os bydd unrhyw beth yn weddill o'n dyraniad, yna byddwn yn gallu hysbysebu hyn i chi yn nes at yr amser.

 

Felly, cwblhewch y ddolen hon erbyn dydd Llun, 3ydd o Fai, 4:30pm. (Dyddiad Cau Wedi Ymestyn). Gofynnwn i chi ei llenwi i ddweud wrthym os ydych yn dod neu os nad ydych yn dod. Bydd hyn yn ein helpu i fod yn deg i bob teulu. Os na fyddwch yn llenwi hwn erbyn yr amser a nodir uchod byddwn yn cymryd yn ganiataol na fyddwch yn gallu bod yn bresennol a byddwn yn caniatáu i deuluoedd eraill gael mwy na 2 docyn i ddefnyddio'r nifer a ddarparwyd i ni.

 


 

 

As we come to the end of our fifth half term, I hope that the weather holds for you to have a great week next week and that the children are able to get outside into the fresh air to play!

 

EVERYONE

Celebrating Our School’s Walk to School Week!

We are delighted to celebrate the fantastic success of our Walk to School Week! This initiative aimed to promote healthy living, environmental awareness, and community spirit, and we are proud of the remarkable participation from our school community.

 

Throughout the week, it was wonderful to see so many of our children, families, and staff members choosing to walk to school. The vibrant mornings were filled with fun, conversations, and a sense of unity as we all came together for a common cause.

 

Here are some highlights from our week:

 

-Outstanding Participation: Families than ever joined in this year, making this our most successful Walk to School Week yet. You will have seen the photographs on our social media channels that have been sent in by families! Our last photo sharing post will be going out at 6pm - so get your photos into cerdded@ysgolpanteg.cymru before that time to be included! The class who saved the most journeys this week l, and therefore the winners of our £50 voucher to spend on their class was Dosbarth Pen y Llan.

 

-Environmental Impact: By reducing the number of car journeys, we significantly cut down on our carbon footprint, contributing to a healthier planet. Our school collectively saved 603 journeys this week alone.

A simple rough calculation based on the average petrol car emitting 0.359kg of Carbon Dioxide each mile and knowing that our average family lives 3.5miles from school means that this week we have saved 649.43kg of Carbon Dioxide polluting our planet. That’s a staggering amount!

 

-Health Benefits: Many children reported feeling more energised and ready to learn, demonstrating the positive impact of physical activity on wellbeing.

 

A huge thank you to everyone who participated and supported this event.

 

Let’s continue to embrace these healthy and sustainable habits beyond Walk to School Week and keep the momentum going all year round!

 

 

EVERYONE

Training Day Reminder

Please remember that there is no school for pupils on Monday, 3rd of June due to a staff training day.

 

As our school seeks to constantly improve our practices and policies, our staff are being trained in Trauma Informed Schools Practices. Although, we already adopt so many of these practices, constant re-evaluation and development is so important.

 

In a trauma-informed school, educators and staff are trained to understand the signs and effects of trauma. They create safe, supportive, and nurturing environments where all children feel respected and valued. This includes implementing practices that promote emotional and psychological safety, such as predictable routines, clear expectations, and supportive interactions.

 

A key component is fostering strong, positive relationships between children and staff. This helps build trust and a sense of belonging, which are crucial for healing and learning. Trauma-informed schools also integrate social-emotional learning into the curriculum, teaching skills like emotional regulation, resilience, and empathy.

 

YEAR 6

Gwynllyw Letter

For those who are transitioning to Ysgol Gymraeg Gwynllyw for September, this week, you should have received a letter from the school outlining some important dates and information. I attach the letter here too in case yours didn’t arrive due to some technical reason.


 

EVERYONE

Little Hitters Tennis

On Tuesday our Years 1-6 had a great tennis taster session with Little Hitters. We thank them for coming in to school again so that our children can learn techniques and new skills. If you would like to follow these sessions up by joining outside school, please see the attached poster.


 

EVERYONE

Sports Days Reminder

We have previously shared the dates and times of our sports days. But, here they are as a reminder!

 

The British weather, as we all know, can be quite unpredictable. Therefore, we look at the forecast to help us make decisions closer to the time about whether the sports day is going ahead. We will confirm on the morning by 9.15, at the latest each day, if the sports day is continuing that day. Obviously if we know in advance of that we will give as much notice as we can. We will be assessing heat, rain and also how slippery the grass is (to avoid unnecessary injury).

 

 

Main Dates

Back Up Dates

Progress Step 1

(Reception and Nursery)

17/06/2024

Morning Nursery: 10:00-11:15

Afternoon Nursery and Reception: 1:30-2:45

24/06/2024

Morning Nursery: 10:00-11:15

Afternoon Nursery and Reception: 1:30-2:45

Progress Step 2

(Years 1, 2 and 3)

18/06/2024

1:30-3:00

25/06/2024

1:30-3:00

Progress Step 3

(Years 4, 5 and 6)

19/06/2024

1:15-3:00

26/06/2024

1:15-3:00

 

YEAR 4, 5 AND 6

Educational Visit to the Cardiff Buddhist Centre - Reminder

We are pleased to announce an exciting opportunity for our Progress 3 pupils to visit the Buddhist Centre in Cardiff.

 

During the trip the pupils will take part in a number of interesting workshops which include a tour of the centre, learning about the different Buddhist festivals, mindfulness sessions and a Question and Answer workshop.

 

The trip dates are as follows:

12th June - Year 5

14th June - Year 6

17th June - Year 4

 

The bus will leave Ysgol Panteg after registration in the morning and arrive back in time for pick up. No pocket money is needed for this trip and a packed lunch is provided for the children from the school.

 

The cost of this trip is £10 per child. There will be a 10% discount for those in receipt of Pupil Development Grant. Closing date for payment is Thursday, 6th of June at 10am.

 

Please log into CivicaPay (https://bit.ly/Civicatorfaen) to pay. If you are having trouble paying, either technical or otherwise, please get in contact with us as soon as possible.

 

 

YEARS 1, 2 AND 3

Performance of ‘Deian and Loli’ – FINAL REMINDER

Our progress step 2 pupils will be given the opportunity to experience a performance by Arad Goch theatre company based on the S4C characters of ‘Deian and Loli’ in the Sherman Theatre on 07/06/2024. Children will need a packed lunch for the day. The cost of this trip is £12 per child. There will be a 10% discount for those in receipt of Pupil Development Grant. Closing date for payment is Tuesday, 4th of June at 10am.

 

Please log into CivicaPay (https://bit.ly/Civicatorfaen) to pay. If you are having trouble paying, either technical or otherwise, please get in contact with us as soon as possible.

 

 

YEAR 6

Drumming Concert - Reminder

As you will know, our Year 6 have been working hard with Upbeat music preparing for a concert. I can now share this information with you in more detail. The concert will feature all the schools that feed Ysgol Gymraeg Gwynllyw.

 

It will be held at the Pontypool Active Living Centre on Thursday, 20th of June at 12:45pm. We have been allocated some tickets for parents to attend this concert should they wish. We ask kindly that you let us know if you wish to attend this concert by following this link: https://forms.gle/rSLFVJSe6DkLA1Bb8 

 

We are initially allocating 2 tickets per family. However, should there be any left over from our allocation, then we will be able to advertise this to you closer to the time.

 

Therefore, please complete this link by Monday, 3rd of May, 4:30pm. (Extended Time Deadline). We ask that you fill it out to tell us if you are coming or if you are not coming. This will help us to be fair to all families. If you do not fill this out by the time specified above we will assume that you are not able to attend and will allow other families to have more than 2 tickets to use up the allowance provided to us.63 views0 comments

留言


bottom of page