top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 17.05.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd,

 

PAWB

Athroniaeth i Blant

 

Fel y gwyddoch, mae Ysgol Panteg wedi ymrwymo i feithrin meddwl beirniadol a datblygiad deallusol. Mae ein hysgol wedi derbyn yr achrediad lefel Arian clodfawr gan SAPERE (Cymdeithas Hyrwyddo Ymholiadau Athronyddol a Myfyrio mewn Addysg) am ein rhaglen Athroniaeth i Blant (P4C).

 

Mae achrediad SAPERE yn destament i ymroddiad Ysgol Panteg i ddarparu amgylchedd anogol lle mae meddyliau ifanc yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn deialog athronyddol, archwilio syniadau cymhleth, a datblygu sgiliau meddwl hanfodol. Trwy AiB, caiff plant eu grymuso i ymholi’n ddwfn, mynegi eu hunain yn gryno a pharchu safbwyntiau amrywiol, gan gyfoethogi eu profiad addysgol.

 

Mae ennill achrediad arian SAPERE yn garreg filltir arbennig i ni. Mae ein plant bob amser yn fy syfrdanu – o’u sgiliau siarad dwyieithog a’u hymroddiad i wrando ar eraill, rwy’n cael fy syfrdanu o hyd gan eu cyflawniadau. Mae’r wobr yn adlewyrchu ein hymrwymiad parhaus i feithrin unigolion cyflawn sydd â sgiliau meddwl beirniadol sy’n hanfodol ar gyfer llwyddiant mewn byd sy’n esblygu’n barhaus.

 

Cydlynwyd y broses achredu gan arweinydd AIB Miss Bethany Llewellyn ac roedd yn cynnwys gwerthusiad trylwyr o weithrediad AIB yr ysgol, integreiddio'r cwricwlwm, a'r effaith ar ddatblygiad deallusol a phersonol disgyblion.

 

Ni yw'r ysgol Gymraeg gyntaf i ennill y wobr hon.

 

BLWYDDYN 6

Nodyn atgoffa ar gyfer Hwdis Ysgol

 

Fel y gwyddoch rydym wedi trefnu hwdis ar gyfer ein disgyblion blwyddyn 6 fel atgof o'u hamser yn Ysgol Panteg. Rydym yn dal i ddisgwyl taliadau am nifer o’r hwdis, felly gofynnwn yn garedig i chi drefnu bod taliad ar gael trwy Civica Pay. Os ydych chi'n cael trafferth talu, naill ai'n dechnegol neu fel arall, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.

 

 

BLWYDDYN 5

Diwrnod Pontio yn Ysgol Gyfun Gwynllyw 18/06/2024

 

Bydd ein disgyblion blwyddyn 5 yn cael y cyfle i dreulio diwrnod yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw ar 18/06/2024 fel rhan o waith pontio’r ysgolion y clwstwr Cymraeg. Bydd hwn yn gyfle i ddisgyblion ddod i adnabod yr ysgol, ei staff, a disgyblion o ysgolion eraill yn y clwstwr. Nid yw'r diwrnod hwn yn orfodol, felly os nad ydych am i'ch plentyn gymryd rhan yn y gweithgaredd hwn rhowch wybod i swyddfa'r ysgol cyn y diwrnod.BLYNYDDOEDD 1,2 a 3

Perfformiad ‘Deian a Loli’ – 7/06/2024

 

Bydd ein disgyblion Cam Cynnydd 2 yn cael y cyfle i brofi perfformiad gan gwmni theatr Arad Goch yn seiliedig ar gymeriadau S4C o ‘Deian a Loli’ yn Theatr y Sherman ar 7/06/2024. Bydd angen pecyn bwyd ar y plant am y diwrnod. Cost y daith hon yw £12 y plentyn. Bydd gostyngiad o 10% i'r rhai sy'n derbyn Grant Datblygu Disgyblion. Y dyddiad cau ar gyfer talu yw dydd Mawrth, Mehefin 4ydd am 10yb.

 

Mewn gofnodwch i CivicaPay ( https://bit.ly/Civicatorfaen ) i dalu. Os ydych chi'n cael trafferth talu, naill ai'n dechnegol neu fel arall, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.

 

 

BLWYDDYN 6

Sesiynau blasu URC

 

Cafodd ein disgyblion Blwyddyn 6 gyfle i dderbyn sesiwn blasu gan URC yr wythnos hon. Yn amlwg mae gennym ni  sêr rygbi'r dyfodol yma yn Ysgol Panteg!!

 

DERBYN

Trip i Fferm Cefn Mably

 

Cafodd ein plant Derbyn amser bendigedig yn Fferm Cefn Mably dydd Mawrth! O fwydo anifeiliiad i archwilio’r caeau, roedd yn ddiwrnod llawn hwyl a dysgu! Cafwyd llawer o hwyl a bu'r tywydd yn sych!!

 


PAWB

Wythnos Cerdded i'r Ysgol

 

Mae ein hysgol yn cymryd rhan yn Wythnos Cerdded i'r Ysgol (20-24 Mai). Trefnir y digwyddiad cenedlaethol gan yr elusen gerdded Strydoedd Byw a'i fwriad yw helpu disgyblion i gael profiad uniongyrchol o bwysigrwydd cerdded i'r ysgol. Bydd plant ar eu ffordd i gyrraedd yr isafswm a argymhellir o 60 munud o weithgarwch corfforol y dydd cyn cyrraedd gatiau’r ysgol hyd yn oed! Nid yn unig y bydd yn eu gosod ar gyfer diwrnod cadarnhaol yn yr ystafell ddosbarth, ond bydd hefyd yn helpu i greu arferion iach am oes.

 

Mae her eleni, The Magic of Walking, yn annog plant i deithio’n egnïol i’r ysgol bob dydd o’r wythnos. Bydd pob disgybl yn cael ei herio i deithio’n gynaliadwy (cerdded, olwyn, sgwtera, seiclo neu Barcio a Chamu) i’r ysgol bob dydd am wythnos gan ddefnyddio’r siart wal a’r sticeri i gofnodi eu teithiau.

 

·         Ddydd Llun, y ffocws fydd ‘Hud Natur’ – bydd plant yn dysgu am bwysigrwydd cynaliadwyedd a’r effaith y gall cerdded i’r ysgol ei chael ar y blaned.

·         Ddydd Mawrth, y ffocws fydd ‘Hud Symudiad’ – bydd disgyblion yn darganfod pa mor wych yw cerdded i’r ysgol i’n cyrff a’r effaith anhygoel y gall ei gael ar ein hiechyd.

·         Ddydd Mercher, y ffocws fydd ‘Hud Hapusrwydd’ – Plant yn dysgu sut mae cerdded neu olwyno yn ffordd wych o glirio ein pennau a hybu morâl, gan gyrraedd yr ysgol yn hapus ac yn barod i ddysgu.

·         Ddydd Iau, y ffocws fydd ‘Hud Cyfeillgarwch’ – bydd plant yn myfyrio ar sut mae cerdded i’r ysgol yn rhoi cyfle i dreulio amser o ansawdd gyda’n teulu a chysylltu â’n ffrindiau.

·         Ddydd Gwener, y ffocws fydd ‘Hud y Gymuned’ – bydd disgyblion yn dysgu sut, trwy gerdded i’r ysgol, mae gennym gyfle arbennig i ddod i adnabod ein hamgylchedd, aelodau ein cymuned a’r rôl bwysig sydd gennym i gyd ynddi.

 

Bydd pob dosbarth yn gweithio gyda’i gilydd i wneud cymaint o deithiau egnïol i’r ysgol â phosibl yn ystod yr wythnos. Maen nhw'n mynd i gadw siart cyfrif. Bydd y dosbarth sydd â'r nifer fwyaf o deithiau yn cael taleb o £50 i'w wario ar yr hyn y maent am ei wneud i wella eu hamgylchedd dysgu.

 

Beth sydd angen i mi ei wneud fel rhiant / gofalwr / aelod o'r teulu? Gofynnwn, os yn bosibl, i wneud trefniadau fel bod eich plentyn/plant yn gallu teithio’n llesol i’r ysgol ar yr wythnos yn dechrau 20fed Mai, gan helpu ein hysgol i leihau tagfeydd a llygredd o amgylch gatiau’r ysgol. Mae cerdded, olwyno, sgwtera a seiclo i gyd yn cyfrif! Os ydych chi'n byw ymhell o'r ysgol ac angen gyrru neu gymryd cludiant cyhoeddus, ceisiwch barcio'r car neu neidio oddi ar y bws ddeg munud i ffwrdd a cherdded gweddill y daith.

 

Gallwch anfon lluniau ohonoch yn cerdded i'r ysgol drwy anfon e-bost at cerdded@ysgolpanteg.cymru. Byddwn yn ymdrechu i'w rhannu ar gyfryngau cymdeithasol!

 

I’r plant hynny sy’n cyrraedd ar gludiant ysgol – nid ydym am eu gadael allan. Felly, byddwn yn gofyn i chi roi gwybod i'ch athro os gallwch chi gymryd 10 munud y dydd i gerdded yn eich cymuned leol yn lle hynny.


 

EVERYONE

Philosophy For Children

As you will know, Ysgol Panteg is committed to fostering critical thinking and intellectual development. Our school has been awarded the prestigious Silver level accreditation from SAPERE (Society for the Advancement of Philosophical Enquiry and Reflection in Education) for its Philosophy for Children (P4C) programme.

The SAPERE accreditation serves as a testament to Ysgol Panteg's dedication to providing a nurturing environment where young minds are encouraged to engage in philosophical dialogue, explore complex ideas, and develop essential thinking skills. Through P4C, children are empowered to inquire deeply, express themselves articulately, and respect diverse perspectives, enriching their educational experience.Obtaining the Silver SAPERE accreditation is a significant milestone for us. Our children always astound me – from their bilingual speaking skills and their dedication to listening to others, I am forever being amazed by their achievements. The award reflects our ongoing commitment to nurturing well-rounded individuals equipped with critical thinking skills essential for success in an ever-evolving world.The accreditation process was co-ordinated by P4C leader Miss Bethany Llewellyn and involved rigorous evaluation of the school's P4C implementation, curriculum integration, and the impact on pupils' intellectual and personal development.We are the first Welsh-language school to achieve this award.

 

YEAR 6

Reminder for School Hoodies

As you are aware we have arranged hoodies for our year 6 pupils as a memory of their time at Ysgol Panteg. We are still awaiting payments for a number of the hoodies, therefore we ask kindly that you arrange payment is available via Civica Pay. If you are having trouble paying, either technical or otherwise, please get in contact with us as soon as possible.

 

 

YEAR 5

Transition Day at Ysgol Gyfun Gwynllyw 18/06/2024

Our year 5 pupils will be given the opportunity to spend a day in Ysgol Gymraeg Gwynllyw on 18/06/2024 as part of the Welsh cluster schools' transition work. This will be an opportunity for pupils to get to know the school, its staff, and pupils from other schools in the cluster. This day is not compulsory, therefore if you do not wish for your child to participate in this activity please let the school office know prior to the day.YEARS 1,2 and 3

Performance of ‘Deian and Loli’ – 7/06/2024

Our progress step 2 pupils will be given the opportunity to experience a performance by Arad Goch theatre company based on the S4C characters of ‘Deian and Loli’ in the Sherman Theatre on 7/06/2024. Children will need a packed lunch for the day. The cost of this trip is £12 per child. There will be a 10% discount for those in receipt of Pupil Development Grant. Closing date for payment is Tuesday, 4th of June at 10am.

 

Please log into CivicaPay (https://bit.ly/Civicatorfaen) to pay. If you are having trouble paying, either technical or otherwise, please get in contact with us as soon as possible.YEAR 6

WRU Taster sessions

 

Our Year 6 pupils had the opportunity to receive a taster session from the WRU this week. By the looks of it we have some potential rugby starts of the future here at Ysgol Panteg!!

 

 

RECEPTION

Trip to Cefn Mably Farm

 

Our Reception children had a wonderful time at Cefn Mably Farm on Tuesday! From feeding the animals to exploring the fields, it was a day filled with fun and learning! A lot of fun was had by all and the weather stayed dry!!

 EVERYONE

Walk to School Week

 

Our school is taking part in Walk to School Week (20-24 May). The nationwide event is organised by walking charity Living Streets and designed to help pupils experience first-hand the importance of walking to school. Children will be well on their way to reaching their recommended minimum 60 minutes of physical activity per day before even reaching the school gates! Not only will it set them up for a positive day in the classroom, but it will also help create healthy habits for life.

 

This year's challenge, The Magic of Walking, encourages children to travel actively to school every day of the week. Each pupil will be challenged to travel sustainably (walk, wheel, scoot, cycle or Park and Stride) to school every day for one week using the wallchart and stickers to log their journeys.

 

·         On Monday, the focus will be ‘The Magic of Nature’ - Children will learn about the importance of sustainability and the impact walking to school can have on the planet.

·         On Tuesday, the focus will be ‘The Magic of Movement’ - Pupils will discover how great walking to school is for our bodies and the incredible impact it can have on our health.

·         On Wednesday, the focus will be ‘The Magic of Happiness’ - Children learn how walking or wheeling is a great way to clear our heads and boost morale, arriving to school happy and ready to learn.

·         On Thursday, the focus will be ‘The Magic of Friendship’ - Children will reflect on how walking to school provides an opportunity to spend quality time with our family and connect with our friends.

·         On Friday, the focus will be ‘The Magic of Community’ - Pupils will learn how by walking to school we have a special opportunity to get to know our surroundings, the members of our community and the important role we all play in it.

 

Each class will work collectively to make as many active journeys to school as possible across the week. They are going to keeping a tally chart. The class with the most journeys will receive a £50 voucher to spend on what they want to enhance their learning environment.

 

What do I need to do as a parent / carer / family member? We would ask, if possible, to make arrangements so that your child/children can travel actively to school on week commencing 20th May, helping our school reduce congestion and pollution around the school gates. Walking, wheeling, scooting and cycling all count! If you live far away from school and need to drive or take public transport, try parking the car or hopping off the bus ten minutes away and walking the rest of the journey.

 

You can send in photographs of you walking to school by emailing them to cerdded@ysgolpanteg.cymru. We will endeavour to share them on social media!

 

For those children who arrive on school transport - we don’t want to leave them out. So, we will ask you to let your teacher know if you can take 10 minutes a day to walk in your local community instead.66 views0 comments

Comments


bottom of page