top of page
Search
  • headysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 18.04.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Croeso nol! Gobeithio ichi gael seibiant hyfryd! Roedd yn hyfryd gweld y plant yn gyffrous i fod yn ôl y bore yma. Mae yna lawer o wybodaeth ymarferol wedi'i chynnwys o fewn y bwletin heddiw.


Teuluoedd Meithrin Newydd

Croeso

Rydyn ni mor hapus i groesawu ein holl deuluoedd meithrin newydd! Roedd hi mor hyfryd gweld prysurdeb ein dosbarth meithrin gyda'r plant i gyd yn dysgu trwy chwarae! Rydym mor falch hefyd i groesawu Miss Elenid Marsh i'n meithrinfa fel cynorthwyydd addysgu.


PAWB

Diwrnod Hyfforddiant Staff

Cafodd ein staff ddoe ddiwrnod hyfforddi buddiol iawn! Dechreuon ni’r diwrnod drwy feddwl am bwysigrwydd chwilio am dalent a chryfderau pob plentyn. Mae pob un o'n plant rhyfeddol mor werthfawr! Cliciwch y linc neu llun isod i weld y fidio chwim a oedd wedi’n hysbrydoli ni!https://www.youtube.com/watch?v=4p5286T_kn0&t=13s


PAWB

Diwrnod Coroni’r Brenin

Ar y 5ed o Fai, rydyn ni'n mynd i fod yn cynnal diwrnod arbennig o weithgareddau i nodi coroni’r Brenin Charles. Bydd mwy o fanylion yn cael eu rhyddhau yn fuan unwaith y bydd y cyngor ysgol wedi cwblhau trefniadau'r dydd.

PAWB

Tŷ Eco - Eco House

Fe welwch fod ein Tŷ Eco (Eco House) bron yn barod I lawnsio! Mae'r glaw dros yr wythnosau diwethaf wedi ein arafu! Diolch i Anthony, perchenog ShawFix, sydd wedi ein cefnogi, yn rhad ac am ddim, trwy adeiladu'r tŷ haf hwn. Diolch hefyd i rai o'n cynorthwywyr addysgu a wirfoddolodd i'w baentio!


Nawr ei fod yn ddiddos, byddwn yn cynllunio ein lansiad! Ond, mae angen eich help arnom! Rydym am agor ein gwasanaeth cyfnewid iwniform yn gyntaf - os oes gennych unrhyw wisg sbâr mewn cyflwr da, anfonwch ef i mewn fel y gallwn sefydlu!
PAWB

Rhybudd o Flaenllaw - Ffotograffau Dosbarth

Ar y dydd Iau, 11eg o Fai, rydyn ni'n mynd i fod yn cael ffotograffau dosbarth. Rydyn ni'n mynd i fod yn rhoi cynnig ar gwmni ffotograffiaeth gwahanol oherwydd costau (mae'r un hon yn rhatach!) a chyflymder y gwasanaeth.


PAWB

Huw Aaron a Gŵyl Ysgrifennu’r Abergavenny

Ddydd Sadwrn, 22ain o Ebrill, mae Gŵyl Ysgrifennu’r Fenni yn gyffrous iawn i groesawu’r darlunydd a’r awdur Huw Aaron i Theatr Melville yn Abergavenny. Bydd llawer o'n disgyblion yn gyfarwydd â gwaith Huw Aaron o'i lyfrau 'Ble Mae Boc Boc' ac 'Y Ddinas Uchel'. Mae’r sesiwn hon yn gyfle gwych i ddisgyblion ddysgu a mwynhau sesiwn gydag un o awduron poblogaidd plant Cymru. Mae yna lawer o ddigwyddiadau gwych eraill yn digwydd yn ystod yr wyl. Am fwy o wybodaeth neu i archebu'ch tocynnau, gweler y ddolen isod: www.abergavennywritingfestival.comPAWB

Gŵyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd

Ddydd Sul, 23ain o Ebrill, mae Gŵyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd yn cynnal digwyddiad arbennig gyda’r awdur Carys Glyn. Stori sy’n cludo’r ‘anifeiliaid hynaf yn y byd’ o’r Mabinogi i Gymru modern yw ‘Criw’r Coed a’r Gwenyn Coll’. Yn y stori, maen nhw'n helpu anifeiliaid heddiw i oresgyn heriau niferus yr amgylchedd sy'n newid. Gan adnabod Carys fel ffrind personol, bydd y sesiwn hon yn gyfle gwych i ddefnyddio Cymraeg y tu allan i'r ystafell ddosbarth mewn ffordd hynod greadigol - gyda rapio, dawnsio a lluniadu. I gael mwy o wybodaeth neu i archebu, dilynwch y ddolen hon: https://www.cardiffkidslitfest.com

Meithrin a Derbyn

Cymraeg i’r Teulu

Ar ôl set lwyddiannus iawn o Gymraeg ar gyfer y sesiynau teuluol a redir gan Mrs Redwood, rydym yn falch o gyhoeddi bod gennym gwrs newydd o ‘Cymraeg i’r Teulu’ gan ddechrau ddydd Mawrth, 25ain o Ebrill. Mae hon yn rhaglen lle mae aelodau'r teulu'n dod i'r ysgol am sesiwn 45 munud wythnosol yn ein neuadd lle byddwch chi'n dysgu'r pethau sylfaenol yr iaith Gymraeg gyda'ch plentyn.


Rydym yn amrywio amseriadau'r cwrs hwn fel y gallwn geisio cyd-fynd ag amserlenni a phatrymau gwaith gwahanol bobl lle y gallwn. Felly, byddwn yn cynnal y rhaglen 6 wythnos hon ar ddydd Mawrth am 12:30 (ar ôl i deuluoedd gollwng eu plant ar gyfer prynhawn yn ein Meithrin). Cofrestrwch erbyn 12pm ddydd Gwener, fel y gallwn gadarnhau eich lle cyn y penwythnos.


Blynyddoedd 1, 2 a 3

Taith Pwll Mawr

Ein thema ddysgu newydd yn Ngham Cynnydd 2 y tymor hon yw ‘Uwchben fy mhen ac o Dan Fy Nhraed’ ac ar gyfer ein diwrnod ysbrydoliaeth byddwn yn ymweld â Phwll Mawr.


• Bydd Blwyddyn 2 yn mynd ddydd Mawrth 9fed o Fai,

• Blwyddyn 3 ddydd Mercher 10fed o Fai

• Blwyddyn 1 ddydd Iau yr 11eg o Fai.


Bydd Blwyddyn 3 yn cael y profiad o fynd o dan y ddaear a bydd Blynyddoedd 1 a 2 yn gallu gwisgo fel glowyr a phrofi ‘I Mewn i’r Drifft’ (sy’n brofiad ar yr wyneb). Bydd y profiadau rhyfeddol a chyffrous hyn yn helpu'r plant i ddeall mwy o'u hanes lleol.


Bydd y bysiau'n gadael Ysgol Panteg am 09.15 ac yn dychwelyd i'r ysgol ar ôl cinio. Fe fyddwn yn darparu bocsys bwyd i Flynyddoedd 1 a 2 ond fe fydd angen bocs bwyd ar Flwyddyn 3 eu hunain oni bai eu bod yn derbyn prydau ysgol am ddim. Mae angen i'r plant wisgo gwisg ysgol ac esgidiau priodol. Peidiwch ag anghofio cot!


Cost y bws yw £3.55 y gellir ei dalu trwy CivicaPay. Os oes gennych unrhyw gwestiynau o amgylch y daith, peidiwch ag oedi cyn cysylltu. Hefyd, os ydych chi'n cael trafferth talu am y daith (fel amgylchiadau technegol neu deuluol am unrhyw reswm), cysylltwch â mi neu Mrs. Tudball cyn gynted â phosibl fel y gallwn drafod y ffordd orau ymlaen.
Derbyniad i Flwyddyn 6

Bwcio Clybiau

Mae wedi dod i'r amser hwnnw o'r tymor eto lle mae angen i chi archebu llefydd eich plant ar gyfer clybiau ar ôl ysgol. Isod, dewch o hyd i dabl sy'n amlinellu'r clybiau sydd ar gael ac ar gyfer pwy maent wedi anelu. Rydyn ni am ddechrau'r holl glybiau yr wythnos nesaf oherwydd rydyn ni'n gwybod sut mae'n helpu teuluoedd yn aruthrol. Felly, fe fydd y ddolen clybiau’r ysgol yn cau am 9:30yb ddydd Gwener.


Fel yr arfer, mae dwy set o glybiau. Mae'r clybiau sy'n cael eu rhedeg yn yr ysgol yn rhad ac am ddim. Ond, mae asiantaethau allanol, sy'n rhedeg clybiau ar ein gwefan yn codi ffi fach am bresenoldeb eich plant.


Gofynnwn yn garedig, os ydych chi'n bwcio lle i’ch plentyn i unrhyw glybiau eu bod yn aros am sesiwn gyfan y clwb.


Mae'n bwysig iawn, iawn bod plant sy'n cymryd rhan â rhannau actio yn ein sioe Dewin yr Os (The Wizard of Oz) yn aros i'r Clwb Theatr Gerdd ar ddydd Iau. Yn ystod y diwrnod ysgol, nid oes gennym yr amser i ymarfer yr holl rannau hyn yn ddigonol ac rydym am wneud hwn yn ddigwyddiad anhygoel!
Grŵp Ffocws

Diolch

Mae diolch mawr yn mynd allan i'r rhai sydd wedi ymuno â'n sesiwn grŵp ffocws i gael barn rieni ynghylch adrodd i deuluoedd ar gynnydd a lles eu plant. Fe ddylech chi fod wedi derbyn e-bost gennyf fi yn uniongyrchol y bore yma yn trefnu amser i ni gwrdd.


Carreg Lam

Ddoe, fe wnaethon ni groesawu ein disgyblion cyntaf i Carreg Lam! Gweler isod ein Cylchlythyr Croeso! Fel arfer, bob dydd Gwener, mae Dr. Dicken a Mrs. Soper yn cyhoeddi cylchlythyr o'r enw ‘Yr Wythnos dan Ffocws’ sy'n tynnu sylw at rai o'r pethau sydd wedi bod yn digwydd yn ystod yr wythnos yn Carreg Lam, y patrymau iaith allweddol a'r eirfa y bydd y plant yn ei dysgu.Ydych chi'n adnabod unrhyw un a fyddai wrth ei fodd i'w plentyn ddechrau dysgu Cymraeg? Nid yw byth yn hwyr. Rydym yn cymryd plant o Flwyddyn 2 i Flwyddyn 6. Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer rhaglen trochi iaith deuddeg wythnos Medi. Mwy o wybodaeth ar gael yn https://www.carreg-lam.com/5. 

Good afternoon Families,


Welcome back! We hope that you had a lovely break! It was lovely to see the children to excited to be back this morning. There is a lot of practical information contained within today’s bulletin.


NEW NURSERY FAMILIES

Welcome

We are so happy to welcome all our new Nursery families! It was so lovely to see the busyness of our Nursery with all the children learning through play! We are so glad also to welcome Miss Elenid Marsh to our Nursery as a teaching assistant.


EVERYONE

Training Day

Our staff yesterday had a very beneficial training day! We started the day thinking about the importance of looking for the talent and strengths of every single child. Each one of our wonderful children is so precious! Click the link or picture below to see the short video that inspired us!
EVERYONE

King’s Coronation Day

On the 5th of May, we are going to be holding a special day of activities to mark the coronation of King Charles. More details will be released shortly once the School Council have finalised the day’s arrangements.

EVERYONE

Tŷ Eco - Eco House

You will see that our Tŷ Eco (Eco House) is nearly ready to go! The rain over the last few weeks has really slowed us down! Thank you to Anthony at ShawFix who has supported us, free of charge, by building this summerhouse. Thank you also to some of our teaching assistants who volunteered to paint it!


Now that it is waterproof, we will be planning our launch! But, we need your help! We want to open our uniform swapping service first - if you have any spare uniform in decent condition please send it in so that we can set up!

EVERYONE

Advanced Warning - Class Photographs

On the Thursday, 11th of May, we are going to be having class photographs. We are going to be trying out a different photography company due to costs (this one is cheaper!) and speed of service.


EVERYONE

Huw Aaron and the Abergavenny Writing Festival

On Saturday, 22nd of April, the Abergavenny Writing Festival are very excited to welcome the illustrator and author Huw Aaron to the Melville Theatre in Abergavenny. Many of our pupils will be familiar with Huw Aaron's work from his books 'Ble Mae Boc' and 'Y Ddinas Uchel'. This session is a brilliant opportunity for pupils to learn and enjoy a session with one of Wales' popular children’s authors. There are many other brilliant events happening during the festival. For more information or to book your tickets, please see link below: www.abergavennywritingfestival.com

EVERYONE

Cardiff Children’s Literature Festival

On Sunday, 23rd of April, the Cardiff Children’s Literature Festival is holding a special event with author Carys Glyn. ‘Criw’r Coed a’r Gwenyn Coll’ is a story that transports the ‘oldest animals in the world’ from the Mabinogi to modern day Wales. In the story, they help today’s animals to overcome the many challenges of today’s changing environment. Knowing Carys as a personal friend, this session will be a fantastic opportunity to use Welsh outside of the classroom in a lan extremely creative way - with rapping, dancing and drawing. For more information or to book, please follow this link: https://www.cardiffkidslitfest.com

NURSERY AND RECEPTION

Cymraeg i’r Teulu

After another very successful set of Welsh for the Family sessions run by Mrs Redwood, we are pleased to announce that we have a new course of ‘Cymraeg i’r Teulu’ beginning on Tuesday, 25th of April. This is a programme where family members come to school for a 45 minute session in our hall where you will learn the Welsh language basics with your child.


We vary the timings of this course so that we can attempt to fit in with different people’s work schedules and patterns where we can. Therefore, we will be holding this 6 week programme on Tuesdays at 12:30 (after afternoon drop off at our Meithrin). Please sign up by 12pm on Friday, so that we can confirm your place before the weekend.


YEARS 1, 2 AND 3

Big Pit Trip

Our new learning theme in Progress Step 2 this term is ‘Above My Head and Under My Feet’ and for our Inspiration Day we will be visiting the ‘Big Pit Museum’.


• Year 2 will be going on Tuesday 9th of May,

• Year 3 on Wednesday 10th of May

• Year 1 on Thursday the 11th of May.


Year 3 will have the experience of going underground and Years 1 and 2 will be able to dress as colliers and experience ‘Into the Drift’ (which is an on-the-surface experience). These wonderful and exciting opportunities will aid the children in understanding more of their local history.


The buses will leave Ysgol Panteg at 09.15 and return to school after lunch. Lunch boxes will be supplied to Years 1 and 2. Year 3 will need to bring their own lunch box unless they are in receipt of free school meals. The children need to wear school uniform and appropriate shoes. Don’t forget a coat!


The cost of the bus is £3.55 which can be paid through CivicaPay. If you have any questions around the trip, please don’t hesitate to get in touch. Also, if for any reason you have trouble paying for the trip (such as technical or family circumstances) please get in contact with myself or Mrs. Tudball as soon as possible so we can discuss the best way forward.

RECEPTION TO YEAR 6

Booking Clubs

It has come to that time of the term again where we need you to book your children in for after school clubs. Below, find a table that outlines the clubs available and for whom they are intended. We want to start all the clubs next week because we know how it helps families immensely. Therefore, the school sign-up link will close 9:30am on Friday.


As normal, there are two sets of clubs. The clubs run by school are free of charge. But, external agencies, who run clubs on our site do raise a small fee for attendance.


We kindly ask that if you book your child on to any clubs that they stay for the entirety of the club session.


It is very, very important that children who are taking part with acting parts in the Dewin yr Os (The Wizard of Oz) musical practices stay to the musical theatre club on Thursdays. During the school day, we do not have the time to adequately practice all of these parts and we want to make this an amazing event!FOCUS GROUP

Thank You

A big thank you goes out to those who have signed up to our focus group session to gain parental views around reporting to families on the progress and wellbeing of their children. You should have received an email for me, direct, this morning arranging a time for us to meet.


CARREG LAM

Yesterday, we welcomed our first pupils to Carreg Lam! See below our welcome newsletter! Usually, every Friday, Dr. Dicken and Mrs. Soper publish a newsletter entitled 'The Week in Focus' which highlights some of the things that have been happening during the week at Carreg Lam, the key language patterns and the vocabulary the children will learn.Do you know any one one who would love for their child to begin learning Welsh? It’s never to late. We take children from Year 2 to Year 6. Applications are now open for September’s twelve week language immersion programme. More information available at https://www.carreg-lam.com/5.

Yr eiddoch yn gywir,

Dr. Matthew James Dicken

Pennaeth Ysgol Panteg a Charreg Lam

Heol Yr Orsaf, Tre Griffith, Pont-y-Pŵl, Torfaen, NP4 5JH

01495 762581


Cysylltiadau pwysig a all fod o ddefnydd i chi / Important contact details that could be of use to you:

Samaritans: 116 123 (24 awr y dydd / 24 hours a day)

Wales Domestic Abuse Helpline: 0808 80 10 800 (8.00am-2.00pm & 8.00pm-2.00am pob dydd / every day).

Mind Cymru: 0300 123 3393

Childline: 0800 1111 (24 awr y dydd / 24 hours a day)

Women’s Aid: 01495 742061 (24 awr y dydd / 24 hours a day)

Eastern Valley Food Bank: 01495 760605


358 views0 comments

Comments


bottom of page