top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 16.04.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd, 

 

PAWB

Paratoi ar gyfer yr Asesiad Gwobr Arian

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod ein hysgol yn paratoi ar gyfer asesiad y Wobr Arian fel rhan o Achrediad Ysgol sy'n Parchu Hawliau UNICEF yr wythnos nesaf. Mae’r asesiad wedi’i drefnu ar gyfer dydd Mercher, ac rydym yn awyddus i arddangos yr ymdrechion a’r mentrau anhygoel a gyflawnwyd gan ein plant, staff a rhanddeiliaid. Y llynedd, enillon ni Wobr Efydd UNICEF.

 

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae ein hysgol wedi cychwyn ar daith i wreiddio egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) ym mhob agwedd o fywyd ysgol. O ymgorffori addysg seiliedig ar hawliau yn y cwricwlwm i feithrin cyfranogiad plant a chyfleoedd arweinyddiaeth, mae ein hymdrechion wedi bod yn ganmoladwy. Mae ein polisïau cynhwysol, ein gweithgareddau amrywiol, ac eiriolaeth ymroddedig wedi gosod sylfaen gref ar gyfer ennill y Wobr Arian.

 

Rydym yn hynod falch o’r brwdfrydedd a’r ymroddiad a ddangoswyd gan ein plant wrth gofleidio gwerthoedd parch, tegwch, ac urddas i bawb. Trwy fentrau amrywiol megis cynghorau disgyblion, dulliau cyfiawnder adferol, a gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar hawliau, mae ein plant wedi cyfrannu’n frwd at greu ethos parchu hawliau o fewn ein hysgol.

 

Os byddwn yn derbyn y Wobr Arian hon bydd yn dangos cryfder cyfunol ein cymuned ac yn caniatáu i ni arddangos effaith ein hymdrechion ac ailddatgan ein hymrwymiad i greu amgylchedd diogel, cynhwysol, sy’n parchu hawliau ar gyfer holl aelodau ein cymuned ysgol.

 

Diolch am eich cefnogaeth barhaus a'ch ymrwymiad i hawliau plant.

 

 

PAWB

Y Camau Nesaf i Feithrin Annibyniaeth Plant

Byddwch yn gwybod yn barod ein bod yn canolbwyntio’n galed ar ddatblygu annibyniaeth plant fel rhan o’n Cynllun Datblygu Ysgol ac fel rhan o’n ffocws Ôl-Estyn. Rhan o hyn fu datblygu fframwaith sy’n amlinellu’r hyn y mae annibyniaeth yn ei olygu mewn gwirionedd ar wahanol lefelau gallu ac adrodd i chi ar lafar yn ein Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion ac adrodd yn ysgrifenedig yn adroddiad ysgol diweddaraf eich plentyn.

 

Mae ein hysgol yn falch o fod yn rhan o grŵp deinamig o ysgolion sydd wedi dod at ei gilydd i sefydlu tasglu gyda’r nod o feithrin annibyniaeth plant. Gan gydnabod pwysigrwydd grymuso dysgwyr ifanc i ddod yn unigolion hunanddibynnol, gwydn, rydym wedi dod at ein gilydd i rannu arferion gorau, adnoddau, a strategaethau i gefnogi eu datblygiad.

 

Trwy gyfarfodydd rheolaidd, ymchwil, a phrosiectau cydweithredol, mae ein tasglu yn harneisio arbenigedd a phrofiadau cyfunol yr ysgolion sy’n cymryd rhan. Trwy gyfuno ein gwybodaeth a'n hadnoddau, gallwn nodi heriau cyffredin yn effeithiol, archwilio atebion arloesol, a gweithredu ymyriadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth i hybu annibyniaeth plant.

 

Trwy gydweithio, anelwn at gyflawni canlyniadau diriaethol sydd o fudd nid yn unig i’r plant o fewn ein hysgolion unigol ond hefyd i’r gymuned addysgol ehangach. Boed trwy ddatblygu gwelliannau i’r cwricwlwm, gweithredu rhaglenni cymorth wedi’u targedu, neu ddosbarthu canllawiau arfer da, mae ein hymdrechion ar y cyd yn anelu at ysgogi newid cadarnhaol a thrawsnewid y dirwedd addysgol.

 

BLWYDDYN 4-6

Gweithdy Sioned Wyn Roberts

Ddydd Sadwrn, Ebrill 20fed, am 2 o’r gloch yn Theatr Melville, bydd yr awdur plant Sioned Wyn Roberts yn cynnal gweithdy hwyliog fel rhan o Ŵyl Ysgrifennu’r Fenni eleni. Mae hi'n awdur amrywiaeth o lyfrau i blant ond bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar ei nofelau hanesyddol, Gwag y Nos (enillydd Tir Na N'og 2022) ac enwebai eleni ar gyfer gwobr Tir Na N'og, Wyneb i Wyneb.

 

Bydd yn cynnal sesiwn llawn hwyl a fydd yn ysbrydoli plant i greu a datblygu syniadau stori newydd sbon drostynt eu hunain.

 

Mae'r sesiwn hon wedi'i hanelu at blant 8 oed a hŷn.

 

Mae tocynnau yn £3.25 ac ar gael o www.abergavennywritingfestival.com

 


MEITHRIN A DERBYN

Trip i Fferm Cefn Mably

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd ein Meithrinfa a Derbyn yn mynd ar daith i Fferm Cefn Mably!

 

-Bydd plant Derbyn yn mynd dydd Mawrth, 14eg o Fai.

-Bydd plant Meithrin Bore yn mynd dydd Mercher, 8fed o Fai. Mae hwn yn daith diwrnod cyfan sy'n golygu y bydd angen i'r plant fod yn yr ysgol am 9.00am a byddant yn dychwelyd erbyn 3:15pm. Ar gyfer plant Meithrin Bore ni fydd ysgol ar ddydd Iau, 9fed o Fai a fydd yn caniatáu i ni fynd â’n plant Meithrin Prynhawn ar eu taith.

-Bydd plant Meithrin Prynhawn yn mynd dydd Iau, 9fed o Fai. Unwaith eto, mae hwn yn daith diwrnod cyfan sy'n golygu y bydd angen i'r plant fod yn yr ysgol am 9.00am ac yn dychwelyd erbyn 3:15pm. Ar gyfer plant Meithrin Prynhawn, ni fydd ysgol ar ddydd Mercher, 8fed o Fai a fydd yn caniatáu i ni fynd â’n plant Meithrin Bore ar eu taith.

 

Darperir cinio ar gyfer y daith hon yn rhad ac am ddim i blant Derbyn. Fodd bynnag, os yw eich plentyn yn y Feithrin, bydd angen pecyn cinio arno gan y teulu.

 

Cost y daith hon yw £12 y plentyn. Bydd gostyngiad o 10% i'r rhai sy'n derbyn Grant Datblygu Disgyblion. Y dyddiad cau ar gyfer talu yw dydd Mercher, 1af o Fai am 10am.

 

Mewngofnodwch i CivicaPay (https://bit.ly/Civicatorfaen) i dalu. Os ydych chi'n cael trafferth talu, naill ai'n dechnegol neu fel arall, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl. CARREG LAM

Mae ein Carfan Newydd Wedi Dechrau!

Ddoe, ymunodd ein carfan fwyaf newydd – ein pedwerydd set o blant – â ni er mwyn trosglwyddo o ysgolion Saesneg neu i dderbyn cymorth dwys yn y Gymraeg. Rydym mor falch o fod yn gartref i ganolfan drochi Cymraeg Torfaen sydd bellach wedi cefnogi bron i 40 o blant ar eu taith Gymraeg! Mae hyn yn rhywbeth i ddathlu!

 


PAWB

Hyfforddiant Diogelu Teuluoedd a’r Gymuned - Atgof

Yn rheolaidd, mae ein hysgol yn cynnig hyfforddiant diogelu i aelodau'r teulu. Mae unigolion sydd wedi mynychu yn y gorffennol wedi cael yr hyfforddiant hwn yn arbennig o ddefnyddiol oherwydd ei fod yn cynnwys y mathau o gam-drin, sut i adnabod arwyddion o gam-drin, y protocolau y dylem eu dilyn, sut i wneud atgyfeiriad ac amser ar gyfer trafodaethau.

 

Mae hwn yn agored i bob aelod o'n cymuned Panteg a'n cymuned estynedig.

 

Byddwn yn cynnig dwy sesiwn y tymor hwn:

-Dydd Gwener, 19eg o Ebrill (dros Microsoft Teams), 10-11:15am

-Dydd Mawrth, 23ain o Ebrill (yn bersonol, yn yr ysgol), 4:30-5:45pm

 

Plis rhannwch y wybodaeth hon gyda ffrindiau ac aelodau o'r teulu.

 

I archebu eich lle, cofrestrwch gan ddefnyddio'r ddolen ganlynol:

 


BLYNYDDOEDD 1, 2 & 3

Taith i Sain Ffagan - Atgof

Peidiwch anghofio y bydd ein plant Cam Cynnydd 2 yn mynd ar drip Sain Ffagan ar ddydd Gwener, 26ain o Ebrill.

 

Darperir cinio am ddim ar gyfer y daith hon.

 

Cost y daith hon yw £7 y plentyn. Bydd gostyngiad o 10% i'r rhai sy'n derbyn Grant Datblygu Disgyblion. Y dyddiad cau ar gyfer talu yw dydd Mawrth 23ain o Ebrill am 10yb.

 

Mewngofnodwch i CivicaPay i gofrestru eich plentyn. Os ydych chi'n cael trafferth talu, naill ai'n dechnegol neu fel arall, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.

 

DERBYN I FLWYDDYN 2

Clwb Gymnasteg - Atgof Olaf

Mae’r Urdd yn rhedeg clwb gymnasteg yn yr ysgol yn dechrau dydd Mercher, 24/04/2024. Gweler y manylion isod a dilynwch y ddolen i gofrestru eich plentyn!

 

 

 

EVERYONE

Preparing for the Silver Award Assessment

We are thrilled to announce that our school is gearing up for the Silver Award assessment as part of UNICEF's Rights Respecting School Accreditation next week. This prestigious accolade signifies our commitment to upholding children's rights and promoting a culture of respect, equality, and inclusion within our school community. The assessment is scheduled for Wednesday, and we are eager to showcase the incredible efforts and initiatives undertaken by our children, staff, and stakeholders. Last year, we gained the UNICEF Bronze Award.

 

Over the past few years, our school has embarked on a journey to embed the principles of the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) into every aspect of school life. From embedding rights-based education into the curriculum to fostering pupil participation and leadership opportunities, our efforts have been commendable. Our inclusive policies, diverse activities, and dedicated advocacy have laid a strong foundation for achieving the Silver Award.

 

We are immensely proud of the enthusiasm and dedication demonstrated by our children in embracing the values of respect, fairness, and dignity for all. Through various initiatives such as pupil councils, restorative justice approaches, and rights-focused assemblies, our children have actively contributed to creating a rights-respecting ethos within our school.

 

If we are granted this Silver Award it will demonstrate the collective strength of our community and allow us to showcase the impact of our efforts and reaffirm our commitment to creating a safe, inclusive, and rights-respecting environment for all members of our school community.

 

Thank you for your continued support and commitment to children's rights.

 


EVERYONE

Next Steps to Foster Children's Independence

You will know already that we are focusing hard on developing children’s independence as part of our School Development Plan and as part of our Post-Estyn focus. Part of this has been developing a framework which outlines what independence actually means at different ability levels and reporting to you verbally at our Pupil Progress and Wellbeing Meetings and reporting in writing in your child’s most recent school report.

 

Our school is proud to be part of a dynamic group of schools that have joined forces to establish a task force aimed at nurturing children's independence. Recognising the importance of empowering young learners to become self-reliant, resilient individuals, we have come together to share best practices, resources, and strategies to support their development.

 

Through regular meetings, research, and collaborative projects, our task force harnesses the collective expertise and experiences of participating schools. By pooling our knowledge and resources, we can effectively identify common challenges, explore innovative solutions, and implement evidence-based interventions to promote children's independence.

 

By working together, we aim to achieve tangible outcomes that benefit not only the children within our individual schools but also the wider educational community. Whether through the development of curriculum enhancements, the implementation of targeted support programmes, or the dissemination of good practice guidelines, our collective efforts are aiming to drive positive change and transform the educational landscape.


YEAR 4-6

Sioned Wyn Roberts Workshop

On Saturday, April 20th, at 2 o clock in the Melville Theatre, the award-winning children’s author Sioned Wyn Roberts will be hosting a fun workshop as part of this year’s Abergavenny Writing Festival. She’s the author of a variety of books for children but this session will be concentrating on her historical novels, the award winning Gwag y Nos (Tir Na N’og winner 2022) and this year’s nominee for Tir Na N’og award, Wyneb i Wyneb.

 

She will be hosting a fun-filled session that will inspire children to create and develop brand new story ideas for themselves.

 

This session is aimed at children 8 years old and above.

 

Tickets are £3.25 and are available from www.abergavennywritingfestival.com

 


NURSERY AND RECEPTION

Trip to Cefn Mably Farm

We are really pleased to announce that our Nursery and Reception will be going on a trip to Cefn Mably Farm!

 

-Reception children will be going on Tuesday, 14th of May.

-Morning Nursery children will be going on Wednesday, 8th of May. This is a whole day trip which means the children will need to be at school for 9.00am and will return by 3:15pm. For Morning Nursery children there will be no school on Thursday, 9th of May which will allow us to take our Afternoon Nursery children on their trip.

-Afternoon Nursery children will be going on Thursday, 9th of May. Again, this is a whole day trip which means the children will need to be at school for 9.00am and will return by 3:15pm. For Afternoon Nursery children, there will be no school on Wednesday, 8th of May which will allow us to take our Morning Nursery children on their trip.

 

Lunches will be provided for this trip free of charge for Reception children. However, if your child is in Nursery, they will need a packed lunch provided by the family.

 

The cost of this trip is £12 per child. There will be a 10% discount for those in receipt of Pupil Development Grant. Closing date for payment is Wednesday, 1st of May at 10am.

 

Please log into CivicaPay (https://bit.ly/Civicatorfaen) to pay. If you are having trouble paying, either technical or otherwise, please get in contact with us as soon as possible.

 


CARREG LAM

Our New Cohort Has Started!

Yesterday, our newest cohort - our fourth set of children - joined us in order to transfer from English schools or to receive intensive Welsh language support. We are so proud to be the host of Torfaen’s Welsh language immersion centre which has now supported nearly 40 children on their Welsh journey! This is something to celebrate!

 


EVERYONE

Family and Community Safeguarding Training - Reminder

At regular intervals, our school offers safeguarding training for family members. Individuals who have attended in the past have found this training particularly helpful because it covers the types of abuse, how to spot signs of abuse, the protocols that we should follow, how to make a referral and time for discussion.

 

This is open to all members of our Panteg community and our extended community.

 

We will be offering two sessions this term:

-Friday, 19th of April (over Microsoft Teams), 10-11:15am

-Tuesday, 23rd of April (in person, at the school), 4:30-5:45pm

 

Please share this information with friends and family members.

 

To book your space, please sign up using the following link:

 

 

YEARS 1, 2 & 3

Trip to St Fagans - Reminder

Don’t forget that our Progress Step 2 children will be going on a trip St Fagans on Friday, 26th of April.

 

Lunches will be provided for this trip free of charge.

 

The cost of this trip is £7 per child. There will be a 10% discount for those in receipt of Pupil Development Grant. Closing date for payment is Tuesday 23rd of April at 10am.

 

Please log into CivicaPay to register your child. If you are having trouble paying, either technical or otherwise, please get in contact with us as soon as possible.

 

RECEPTION TO YEAR 2

Clwb Gymnasteg - Final Reminder

The Urdd runs a gymnastics club at the school starting on Wednesday, 24/04/2024. Please see details below and follow the link to sign your child up!

 

76 views0 comments

Comments


bottom of page