top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 23.02.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd,

 

PAWB

Lles Chwefror

 

Gall Ionawr a Chwefror fod yn fisoedd hir ac maent yn aml yn ymddangos yn hirach oherwydd ei fod yn dywyllach nag adegau eraill o'r flwyddyn. Gall yr adeg hon o'r flwyddyn fod yn dymor anodd iawn os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl. Mae llawer y gallwn ei wneud i helpu ein lles - a llawer o rai syml!

 

1. Cymerwch amser y tu allan bob dydd i sylwi ar y newid yn y tymor. Sylwch ar y bylbiau'n dod i fyny, y golau'n newid, y blagur dail ar y coed.

 

2. Symudwch eich corff bob dydd. Gallai fod yn daith gerdded, yn ymestyn, yn ddawns, yn rhedeg, yn feicio. Rhywbeth sy'n gwneud i'r cymalau symud a chalon bwmpio. Os ydych chi'n sownd gartref, dim ond ychydig o sgwatiau tra bod y tegell yn berwi neu fynd i fyny ac i lawr y grisiau ychydig o weithiau yn ddechrau gwych.

 

3. Hydradwch. Mae mor syml ac mor effeithiol fel ei bod yn hawdd anghofio. Cymerwch wydraid o ddŵr wrth y gwely i'w yfed cyn gynted ag y byddwch yn deffro. Llenwch wydr neu botel fawr â dŵr pan fyddwch yn eistedd i lawr er mwyn i chi allu sipian.

 

4. Sylwch ar eich ystum a siâp eich corff. Ceisiwch eistedd i fyny. Mae hyn yn bwysig iawn os ydych chi'n gweithio wrth eich desg. Codwch eich pen ac edrychwch o gwmpas wrth i chi gerdded. Mae'n gwneud gwahaniaeth enfawr i sut rydych chi'n teimlo.

 

5. Ychwanegwch faeth. Rhowch gynnig ar un bwyd gwahanol bob wythnos. Neu, ceisiwch gael mwy na’ch ‘5 y dydd’ o ffrwythau a llysiau. Rhowch gynnig ar rysáit newydd llawn llysiau.

 

6. Gorffwyswch fwy. Rhowch amser gwely penodol i chi'ch hun. Gosodwch y wifi i ddiffodd am 10yh fel na allwch chi wylio cyfres Netflix arall. Creu trefn amser gwely dda.

 

7. Canfod llawenydd yn y pethau bychain. Ceisiwch ddarganfod beth sy'n gwneud i chi chwerthin neu beth sy'n eich llenwi â hapusrwydd. Dewch o hyd i jôc newydd i'w dweud wrth ffrind, mwynhewch baned gyntaf y dydd, dechrewch lyfr nodiadau newydd, neu ail-ddarllenwch lyfr poblogaidd.

 

8. Gwerthfawrogwch eich hun. O ddifrif. Rydych chi'n anhygoel. Edrych arnat ti. Edrychwch ar eich traed a'ch coesau sy'n eich cario o gwmpas trwy'r dydd. Eich breichiau a'ch dwylo sy'n gwneud yr holl dasgau pwysig hynny trwy'r dydd. Eich llygaid yn darllen y testun hwn ar hyn o bryd. Am gorff anhygoel iawn sydd gennych chi. Dangoswch werthfawrogiad a chariad iddo.

 

9. Caniatewch ddiolchgarwch. Rwy’n siŵr eich bod wedi clywed hyn o’r blaen ond mae diolch yn arf pwerus ar gyfer ein lles. Rwy’n hoffi meddwl am 3 pheth rwy’n ddiolchgar amdanynt cyn codi yn y bore. Mae ei ysgrifennu i lawr yn fwy pwerus.

 

10. Rhowch gynnig ar rywbeth newydd. Cael yr ymennydd i danio mewn ffyrdd newydd. Dysgwch sgil newydd, rhowch gynnig ar rysáit newydd, benthyg sglefrfyrddau, dewch o hyd i fideo ‘sut i’ ar hap ar Youtube.

 


PAWB

Gohirio’r Twmpath

 

Diolch i'r rhai a ymunodd â'n Twmpath ar ddydd Sadwrn, 2ail o Fawrth. Yn anffodus, oherwydd niferoedd isel, mae'r digwyddiad hwn bellach wedi'i ganslo. Bydd y rhai sydd wedi talu yn cael eu had-dalu gan y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon. Dylai hwn ymddangos yn eich cyfrifon o fewn 5-7 diwrnod busnes. Os oes problem cysylltwch â ffrindiaupanteg@outlook.com

  

PAWB

Bocsys Te Prynhawn Sul y Mamau

 

Mae Sul y Mamau yn rhuthro tuag atom - mae hi ar ddydd Sul, 10fed o Fawrth!

 

Mae Leanne, un o’n rhieni, wedi ymuno â’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon ac wedi cytuno’n garedig i gyfrannu £3.50 am bob bocs prynhawn y byddwch yn ei brynu, ac mae hyd yn oed yn cyfrannu gyda gwerthiant o’i bwydlen ei hun hefyd!

 

Mae'r blychau yn llawn danteithion melys a sawrus blasus, wedi'u pacio â llaw a'u gwneud gan Heritage Baked & Cakes.

 

Bydd archebion ar gael i’w casglu ar ddydd Sadwrn y 9fed o Fawrth rhwng 4-6yh.

 

Nifer cyfyngedig sydd ar gael felly archebwch yn gynnar i osgoi colli allan.

 

Gallwch ddefnyddio'r ddolen isod i archebu:

 

 

 

BLWYDDYN 4

Rhaghysbysiad am Langrannog

Bob blwyddyn, rydym yn trefnu trip preswyl penwythnos ar gyfer ein disgyblion Blwyddyn 5. Bydd ein disgyblion Blwyddyn 4 yn cael y cyfle i fynd rhwng dydd Gwener, 4ydd o Hydref a dydd Sul, 6ed o Hydref.

 

Mae Llangrannog yn gyfle gwych i blant gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau gwahanol na fyddent efallai wedi rhoi cynnig arnynt o’r blaen. Mae’r gweithgareddau’n amrywio o sgïo, dringo mynyddoedd, marchogaeth, saethyddiaeth, rhaffau uchel, a go certi i enwi dim ond rhai!

 

Gwyddom fod hyn bron i 8 mis i ffwrdd, ond gwyddom y gall y teithiau hyn fod yn ddrud. Felly, rydym yn agor clwb cynilo ar Civica Pay. Mae hyn yn golygu y gall teuluoedd ychwanegu ychydig o arian bob mis i dalu costau'r daith.

 

Cyfanswm cost y daith (gan gynnwys trafnidiaeth, bwyd a’r holl weithgareddau) yw £168. Mae gostyngiad o 10% ar gyfer teuluoedd sy'n derbyn Grant Datblygu Disgyblion.

 

Bydd angen blaendal na ellir ei ad-dalu o £30 erbyn dydd Gwener, 10fed o Fai. Bydd hyn yn sicrhau lle eich plentyn. Yna, gallwch chi ychwanegu arian at y cyfrif bob mis neu ar amseroedd sy'n cyd-fynd â threuliau eich teulu.

 

Bydd rhaid eich bod wedi talu’r taliad terfynol erbyn dydd Gwener, 6ed o Fedi am 10yb.

 

 

PAWB

WhatsApp

Rydym yn ymwybodol bod nifer cynyddol o ddisgyblion yn defnyddio WhatsApp. Mae hyn yn dod yn broblem oherwydd problemau tu allan i’r ysgol. Bob wythnos rydym yn gorfod delio â materion sy'n codi o grwpiau WhatsApp o Flwyddyn 1 ac uwch.

 

Mae angen i mi fod yn agored iawn gyda chi am hyn: mae grwpiau WhatsApp yn achosi llawer o aflonyddwch mewn rhai dosbarthiadau oherwydd nad oes gan blant oedran ysgol gynradd y sgiliau i ddelio â'r arddull cyfathrebu. Dyma pam mae gofyniad cyfreithiol bod plant yn 16 oed neu'n hŷn i ddefnyddio WhatsApp.

 

Pan fyddwn yn siarad â theuluoedd am y mater hwn, nid yw llawer yn sylweddoli bod eu plant yn defnyddio'r ap. Gofynnwn yn garedig i chi wirio ffôn eich plentyn a chael gwared ar yr ap hwn. Mae hwn yn fater diogelu sylweddol ac mae'n rhaid ei drin felly.PAWB

Carreg Lam

Dydy hi byth yn rhy hwyr i ddechrau dysgu Cymraeg! Mae Carreg Lam, canolfan drochi Cymraeg Torfaen ar gyfer plant rhwng 7 ac 11 oed, bellach ar agor i gofrestru ar gyfer carfan mis Ebrill sydd i ddod. Ydych chi'n adnabod rhywun a fyddai'n dymuno i'w plentyn gael y ddawn o'r Gymraeg? Anfonwch nhw atom ni!

 

Mae ein rhaglen arloesol 12 wythnos yn rhoi’r iaith angenrheidiol i blant symud i ddosbarthiadau Cymraeg yn hyderus. Dilynir hyn gan 12 wythnos o gefnogaeth i helpu'r bobl i setlo a dysgu trwy eu hiaith newydd!

 

Cysylltwch â ni ar carreg-lam@torfaen.gov.uk neu ewch i https://www.carreg-lam.com/5 am fwy o wybodaeth!


 

BLYNYDDOEDD 2-6

Clwb Gemau Bwrdd Newydd

Oherwydd y galw, byddwn yn rhedeg clwb ychwanegol i deuluoedd a’u plant am yr hanner tymor nesaf. O ddydd Iau ymlaen, bydd clwb gêm bwrdd newydd yn dechrau ar gyfer plant ac aelodau eu teuluoedd. Dyma gyfle i gael amser gyda’ch plant wrth ddysgu elfennau o’r Gymraeg.

 

Bydd y clwb yn rhedeg rhwng 4:30 a 5:30 bob dydd Iau tan y Pasg heb unrhyw gost i deuluoedd.

 

Cofrestrwch heddiw! 

EVERYONE

February Wellness

January and February can really be long months and they often seem longer because it is darker than other times of the year. This time of the year can be a really hard season if you are struggling with your mental health. There’s lots we can do to help our wellbeing - and lots of simple ones!

 

1. Take time outside everyday to notice the changing season. Notice the bulbs coming up, the light changing, the leaf buds on the trees.

 

2. Move your body daily. It could be a walk, a stretch, a dance, a run, a cycle. Something that gets the joints moving and heart pumping. If you’re stuck at home, just a few squats while the kettle boils or going up and down stairs a couple of times is a great start.

 

3. Hydrate. It’s so simple and so effective it’s easy to forget. Have a glass of water by the bed to drink as soon as you wake up. Fill a large glass or bottle with water when you sit down so you can sip.

 

4. Notice your posture. Try to sit up. This is really important if you are working at your desk. Lift your head and look around as you walk. It makes a huge difference to how you feel.

 

5. Add in nourishment. Try one different food each week. Or, try and get more than your ‘5 a day’ of fruit and veg. Try a new veg-packed recipe.

 

6. Rest more. Give yourself a set bedtime. Set the wifi to turn off at 10pm so you can’t binge watch another Netflix series. Create a good bed time ritual.

 

7. Find joy in the small things. Seek out what makes you laugh or what fills you with happiness. Find a new joke to tell a friend, relish the first cup of tea of the day, start a new notebook, or re-read a well loved book.

 

8. Appreciate yourself. Seriously. You’re amazing. Look at you. Look at your feet and legs that carry you around all day. Your arms and hands that do all those important tasks all day long. Your eyes reading this text right now. What a seriously incredible body you have. Show it some appreciation and love.

 

9. Allow gratitude. I’m sure you’ve heard this before but gratitude is a powerful tool for our wellbeing. I like to think of 3 things I’m grateful for before I get up in the morning. Writing it down is more powerful.

 

10. Try something new. Get the brain firing up in new ways. Learn a new skill, try a new recipe, borrow some rollerskates, find a random ‘how to’ video on Youtube.

 


EVERYONE

Cancellation of the Twmpath

 

Thank you to those who signed up to our Twmpath on Saturday, 2nd of March. Unfortunately, due to low numbers, this event has now been cancelled. Those who have paid will be reimbursed by the PTA. This should appear in your accounts within 5-7 business days. If there is a problem please contact ffrindiaupanteg@outlook.com  

 

EVERYONE

Mothers’ Day Afternoon Tea Boxes

 

Mothering Sunday is rushing towards us - it’s on Sunday, 10th of March!

 

Leanne, one of our parents, has teamed up with the PTA and has kindly agreed to donate £3.50 for every afternoon box you buy, and is even donating with sales from her own menu too!

 

The boxes are stacked full of tasty sweet & savoury treats, hand packed and made by Heritage Baked & Cakes.

 

Orders will be available to collect on Saturday the 9th of March between 4-6pm.

 

There is a limited quantity so please book early to avoid missing out.

 

You can use the link below to order:

 


 

YEAR 4

Advanced Notice for Llangrannog

Every year, we organise a weekend residential trip for our Year 5 pupils. Our Year 4 pupils will be given the opportunity to go between Friday, 4th of October and Sunday, 6th of October.

 

Llangrannog is a fantastic opportunity for children to engage in a range of different activities that they might not have tried before. Activities range from skiing, mountain climbing, horse riding, archery, high ropes,and go karts to name but a few!

 

We know that this is almost 8 months away, but we know that these trips can be expensive. So, we’re opening a savings club on Civica Pay. This means that families can add a little money each month to cover the costs of the trip.

 

The total cost of the trip (including transport, food and all activities) is £168. There is a 10% reduction for families in receipt of Pupil Development Grant.

 

We will need a non-refundable deposit of £30 by Friday, 10th of May. This will secure your child’s place. Then you can add money to the account each month or at timings that fits with your family’s expenses.

 

The final payment will have to have been paid by Friday, 6th of September at 10am.

 

 

EVERYONE

WhatsApp

We are aware that an increasing number of pupils are using WhatsApp. This is becoming a problem for us due to issues outside of school. Each week we are having to deal with issues arising from WhatsApp groups from Year 1 and above.

 

I need to be very frank with you about this: WhatsApp groups are causing lots of unrest in some classes because children are not equipped at primary school age to deal with the style of communication. This is why there is a legal requirement that children are 16 or above to use WhatsApp.

 

When we are speaking to families about this matter, many don’t realise that their children are using the app. We kindly ask that you check your child’s phone and remove this app. This is a significant safeguarding matter and has to be treated as such.EVERYONE

Carreg Lam

It’s never too late to start learning Welsh! Carreg Lam, Torfaen’s Welsh language immersion centre for children between the ages of 7 and 11, is now open for registration for the upcoming April cohort. Do you know someone who would wish their child to have the gift of the Welsh language? Send them to us!

 

Our innovative 12-week programme gifts children the necessary language to move into Welsh language classes with confidence. This is followed by 12 weeks of support to help the settle and learn through their new language!

 

Contact us on carreg-lam@torfaen.gov.uk or visit https://www.carreg-lam.com/5 for more information!


 

YEARS 2-6

New Boardgames Club

Due to demand, we will be running an additional club for families and their children for the next half term. From Thursday, a new board game club will be starting for children and their family members. This is an opportunity to have time with your children whilst learning the elements of the Welsh language.

 

The club will run between 4:30 and 5:30 every Thursday until Easter with no cost to families.

 

Sign up today!102 views0 comments

Commentaires


bottom of page