top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 26.01.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd,

 

PAWB

Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion

Edrychwn ymlaen at eich croesawu wythnos nesaf i'r ysgol yn barod ar gyfer ein Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion.

 

Gofynnwn yn garedig i'r rhai sydd â slotiau cynnar godi eu plant a dod i aros yn y dderbynfa. Mae hyn er mwyn i ni allu sicrhau bod pob plentyn yn ddiogel ac wedi cael ei drosglwyddo i'r oedolyn cywir neu ei roi ar y bws. Yna bydd y drysau'n cael eu hagor pan fydd ein holl wiriadau diogelwch wedi'u cwblhau.

 

Un o'n prif ffocysau yn y cyfarfodydd hyn fydd trafod annibyniaeth plant. Mae hwn yn un o’n targedau datblygu ysgol yr ydym wedi bod yn gweithio arno fel y gwyddoch. Mae hefyd yn rhywbeth y cytunodd Estyn y dylai fod yn ffocws.

 

BLYNYDDOEDD 1-6

Disgo Santes Dwynwen

Cawsom amser gwych ddoe yn y ddau ddisgo Dydd Santes Dwynwen. Mwynhaodd y plant eu hamser yn fawr - ac roedd yr orsaf luniau gyda phropiau gwisgo lan yn llwyddiant ysgubol. Diolch i bawb ddaeth â'u plentyn gyda nhw - mae'r arian a godwyd yn mynd tuag at ein hoffer chwarae awyr agored newydd y mae'r plant eisiau ei brynu. Diolch enfawr i'r gwirfoddolwyr a threfnwyr y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon a wnaeth ddoe yn llwyddiant.

 

Gwyliwch allan am ffyrdd y gallwch wirfoddoli i helpu ein plant. Mae pob ceiniog o arian y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon o fudd uniongyrchol i'r plant.

 


PAWB

Coginio i'r Teulu

Mae wedi bod mor wych gweld ein cwrs teulu newydd yn rhedeg dros y pythefnos diwethaf. Rwyf wrth fy modd yn gweld yr hwyl a'r rhyngweithio y mae'r teuluoedd i gyd yn ei gael yn dysgu sgiliau coginio a Chymraeg! Bob nos Fawrth, mae arogl eu bwyd blasus yn llenwi'r ysgol! Bwyd Thai oedd hi wythnos yma! BLYNYDDOEDD 3-6

Grŵp Ffitrwydd Tadau a Meibion

Mae ein grŵp Tadau a Meibion wedi bod yn gweithio'n galed iawn! Rhoddodd Mr Rainsbury nhw drwy eu cyflymder neithiwr! Mae lle i eraill ymuno â'r clwb hwn. Os ydych am ymuno yn hwyr, e-bostiwch Thomas.Rainsbury@ysgolpanteg.cymru i gadw lle.BLWYDDYN 5

Technocamps

Yr wythnos hon cafodd ein plant Blwyddyn 5 weithdy gwych gyda Technocamps yn dysgu mwy am godio cyfrifiadurol. Maen nhw'n wirioneddol ddewiniaid! Bydd hyn yn eu helpu yn y prosiect codio cydweithredol y maent yn ei wneud gyda dosbarth Blwyddyn 5 Ysgol Gymraeg Caerffili. Mae technoleg yn symud ymlaen mor gyflym fel ein bod yn buddsoddi amser ac arian yn barhaus i baratoi plant ar gyfer y dyfodol ac ar gyfer swyddi nad ydynt hyd yn oed yn bodoli eto!

 


PAWB

Llwyddiannau Staff

Mae pawb ohonom yn dysgu bob dydd - dyna yw llawenydd bywyd. Rwyf mor falch o holl staff ein hysgol. Heddiw, fodd bynnag, rwyf am dynnu sylw at ddau unigolyn sy'n dathlu derbyn cymwysterau. Mae Mr Tom Rainsbury, ein Dirprwy Bennaeth, wedi bod yn gweithio’n galed iawn dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn astudio ac ymchwilio fel rhan o’i radd Meistr gan ganolbwyntio ar wella cymorth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol. Daeth Miss Bronwen Prickett atom fel athrawes dan hyfforddiant a chwblhaodd ei TAR i fod yn athrawes llawn amser. Mae'r ddau unigolyn hyn yn graddio heddiw! Llongyfarchiadau!!!

 


PAWB

Gwyliau Hanner Tymor

Mae’r hanner tymor hwn mor fyr, mae’n teimlo fel nad ydym hyd yn oed wedi dechrau’n llawn a bod y gwyliau yn dod yn rhy gyflym. Rwyf wedi cael ychydig o ymholiadau am ddiwrnodau hyfforddi. Nid oes diwrnod hyfforddi yn syth ar ôl gwyliau hanner tymor mis Chwefror. Mae ein diwrnod hyfforddi staff nesaf ar ddydd Llun, 8fed o Ebrill.

 

Mae dyddiadau tymhorau gwyliau i’w gweld ar wefan Torfaen:

 

PAWB

Ymgynghoriad y Llywodraeth ar Wyliau Ysgol

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgynghoriad ar strwythur gwyliau ysgol. Mae'r ymgynghoriad hwn yn rhoi'r cyfle i chi ddweud eich barn. Mae'r Llywodraeth yn darparu 3 opsiwn i chi feddwl am y rhain y maent yn eu hesbonio'n llawn yn yr holiadur cyflym. Cymerodd 5 munud i mi ei gwblhau - ond mae'n werth ei wneud.

 

Rwy’n eich annog i gyd i rannu eich barn drwy ddilyn y ddolen hon:

 

Mae gennych chi tan y 12fed o Chwefror i roi eich barn.

 


PAWB

Annibyniaeth Plant - Rhan 4

Heddiw, edrychwn ar ein pedwerydd maes o'r hyn y mae'n ei olygu i'n plant fod yn annibynnol. Rydym wedi edrych ar ddyfeisgarwch, gwytnwch a chwilfrydedd hyd yn hyn. Heddiw, rydym yn canolbwyntio ar ymdrech.

 

Mae ymdrech yn chwarae rhan hanfodol wrth feithrin annibyniaeth plant. Pan fydd pobl ifanc yn ymdrechu eu hunain mewn tasgau, boed yn waith academaidd, chwarae neu dasgau dyddiol, maent yn meithrin gwytnwch, sgiliau datrys problemau, ac ymdeimlad o gyflawniad. Mae'r broses o oresgyn heriau yn magu hyder, gan eu haddysgu bod gwaith caled yn arwain at ganlyniadau cadarnhaol.

 

Mae'r sylfaen ymdrech hon yn grymuso plant i gymryd menter, gwneud penderfyniadau, a llywio cymhlethdodau bywyd yn annibynnol. Annog a gosod y sylfaen ar gyfer unigolyn hunan-ddibynnol a hyderus, gan lunio yn y pen draw feddylfryd twf sy'n ymestyn i fyd oedolion.

 


 

EVERYONE

Pupil Progress and Wellbeing Meetings

We are looking forward to welcoming you next week into school ready for our Pupil Progress and Wellbeing Meetings.

 

We kindly ask that those who have early slots pick their children up and come and wait at reception. This is so we can ensure that every child is safe and has been handed over to the correct adult or put on the bus. The doors will then be opened when all our safety checks have been completed.

 

One of our main focuses at these meetings will be discussing the independence of children. This is one of our school development targets that we’ve been working on as you know. It is also something that Estyn agreed should be a focus.

 

YEARS 1-6

St Dwynwen’s Disco

We had a great time yesterday at the two St Dwynwen’s Day discos. The children thoroughly enjoyed their time - and the photo station with dressing up props was a huge hit. Thank you to everyone who brought their child along - the money raised is going towards our new outdoor play equipment that the children want to purchase. A huge thank you to the volunteers and organisers of the PTA who made yesterday a success.

 

Look out for ways in which you can volunteer to help our children. Every penny of the PTA money benefits the children directly.

 

 

EVERYONE

Cooking for the Family

It has been so brilliant seeing our new family course running over the last two weeks. I love seeing the fun and interaction all the families are having learning cooking skills and Welsh! Every Tuesday evening, the smell of their delicious food fills the school! It was Thai food this week!

 

 

YEARS 3-6

Dads and Lads Fitness Group

Our Dads and Lads group have been really working hard! Mr Rainsbury put them through their paces last night! There is space for other to join this club. If you want to join late, please email Thomas.Rainsbury@ysgolpanteg.cymru to book a space.

 


YEAR 5

Technocamps

This week our Year 5 children had a great workshop with Technocamps learning more about computer coding. They are truly wizards! This will help them in the collaborative coding project they are doing with Ysgol Gymraeg Caerffili’s Year 5 class. Technology is moving on at such a rate that we are continually investing time and money into preparing children for the future and for jobs that don’t even exist yet!


 

EVERYONE

Staff Achievements

Everyone of us is learning everyday - that is joy of life. I am so proud of all the staff at our school. Today, however, I want to highlight two individuals who are celebrating achievements. Mr Tom Rainsbury, our Deputy Headteacher, has been working really hard over the last few years studying and researching as part of his Master’s level degree focusing on improving support for Additional Learning Needs. Miss Bronwen Prickett came to us as a student teacher and completed her PGCE to become a full time teacher. Both of these individuals are graduating today! Congratualtions!!! Llongyfarchiadau!!!

 

 

EVERYONE

Half Term Holidays

This half term is so short, it feels like we’ve not even fully begun and the holidays are coming up. I’ve had a few queries around training days. There is no training day immediately following the February half term holiday. Our next staff training day is on Monday, 8th of  April.

 

Holiday term dates can be found on Torfaen’s website:

 

EVERYONE

Government Consultation on School Holidays

The Welsh Government are holding a consultation on the structure of school holidays. This consultations gives you the chance to say what you think. The Government are providing 3 options for you to think about which they explain fully in the quick questionnaire. It took me 5 minutes to complete - but is well worth doing.

 

I encourage you all share your opinion by following this link:

 

You have until the 12th of February to give your opinion.

 


EVERYONE

Children’s Independence - Part 4

Today, we look at our fourth area of what it means for our children to be independent. We’ve looked at resourcefulness, resilience and curiosity so far. Today, we focus on effort.

 

Effort plays a crucial role in fostering children's independence. When youngsters exert themselves in tasks, whether academic, play or daily chores, they cultivate resilience, problem-solving skills, and a sense of accomplishment. The process of overcoming challenges instills confidence, teaching them that hard work yields positive outcomes.

 

This foundation of effort empowers children to take initiative, make decisions, and navigate the complexities of life independently. Encouraging and laying the groundwork for a self-reliant and confident individual, ultimately shaping a growth mindset that extends into adulthood.92 views0 comments

Comentários


bottom of page