top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 23.01.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd,

 

PAWB

Dydd Santes Dwynwen!

 

Beth yw Diwrnod Santes Dwynwen?

Mae llawer yn ystyried Diwrnod Santes Dwynwen yn gyfystyr â Dydd San Ffolant yng Nghymru. Mae hi'n ddiwrnod pan fydd pobl yn dathlu eu cariad at ei gilydd, yn rhoi anrhegion a chardiau i'w hanwyliaid ac yn dangos eu rhamantus. Mae'n debyg iawn i sut mae pobl yn dathlu Dydd San Ffolant. Mae'n cael ei ddathlu ar y 25ain o Ionawr bob blwyddyn.

 

Pwy oedd Santes Dwynwen?

Santes Dwynwen yw nawddsant cariad Cymru. Credir ei bod wedi byw yn ystod y bumed ganrif. Tywysoges oedd Dwynwen, un o nifer o ferched y Brenin Brychan Brycheiniog a chredir ei bod yn byw yn agos at yr hyn a elwir heddiw yn Fannau Brycheiniog yn nheyrnas hynafol Brycheiniog. Gelwir Dwynwen weithiau yn Dwyn neu Donwen.

 

Mae sawl fersiwn o stori Dydd Santes Dwynwen. Mae'r straeon yn amrywio gyda'r storïwr gan fod y stori wedi'i phasio i lawr trwy'r traddodiad llafar o ganeuon a straeon. O ganlyniad, mae stori Dwynwen wedi ei frodio drwy’r cenedlaethau sy’n mabwysiadu llên gwerin Celtaidd fel y mae – mae hyn yn ei gwneud yn stori mor gyfoethog ac eto’n drasig!

 

Mae stori Dydd Santes Dwynwen wedi dylanwadu ar feirdd fel Dafydd Trefor a Dafydd ap Gwilym. Heb sôn am yr hynafiaethydd Iolo Morganwg y mae'n ymddangos mai ef oedd y cyntaf i ysgrifennu'r hanes yn ei gyfanrwydd ganrifoedd lawer ar ôl byw Dwynwen.

 

Felly, beth yw'r stori?

Un tro, roedd yna dywysoges o'r enw Dwynwen yn byw. Gwyddys mai Dwynwen oedd yr harddaf o ferched y Brenin Brychan Brycheiniog. Roedd Dwynwen wedi syrthio mewn cariad â dyn lleol o’r enw Maelon Dafodrill; fodd bynnag, roedd ei thad wedi trefnu iddi briodi tywysog pwysig a gwahardd ei dewis o ŵr. Wedi darganfod y newyddion, datganodd Maelon nad oedd byth eisiau gweld Dwynwen eto.

 

Rhedodd Dwynwen, yn gwbl dorcalonnus, i ffwrdd i'r goedwig lle gweddïodd ar Dduw i'w helpu i anghofio am Maelon. Yn sydyn, ymddangosodd angel a chynnig diod iddi a fyddai'n dileu ei chof o Maelon. Ar ôl yfed y ddiod, breuddwydiodd Dwynwen fod yr un angel wedi cynnig diod tebyg i Maelon. Fodd bynnag, byddai ei ddiod yn ei droi'n floc o rew.

 

Yna rhoddwyd tri dymuniad i Dwynwen. Roedd hi’n dymuno i Maelon gael ei dadmer o’r rhew, roedd hi’n dymuno hapusrwydd a chariad i holl bobl Cymru, a dymunai beidio byth â syrthio mewn cariad na phriodi gan nad oedd am deimlo’r boen hon eto. Teimlai Dwynwen y gallai helpu eraill yn well trwy ddod yn lleian. Aeth ymlaen i sefydlu lleiandy ar Ynys Llanddwyn oddi ar Ynys Môn.

 

PAWB

Annibyniaeth Plant

Heddiw, down at y drydedd elfen o gefnogi plant i fod yn fwy annibynnol. Rydym wedi edrych ar chwilfrydedd a gwytnwch, a heddiw rydym yn canolbwyntio ar ddyfeisgarwch. Mae dyfeisgarwch yn ymwneud ag archwilio, cynllunio, rhesymu, gwerthuso a rheoli amser.

 

Mae annibyniaeth plant yn blodeuo trwy gydadwaith deinamig o'r sgiliau hanfodol hyn. Mae archwilio yn gweithredu fel sylfaen, gan annog pobl ifanc i fentro i'r anhysbys, gan ddatrys eu potensial a llunio hunanymwybyddiaeth sy'n sail i ymreolaeth. Wrth iddynt fordwyo tiriogaethau anghyfarwydd, mae plant nid yn unig yn darganfod eu diddordebau ond hefyd yn datblygu gwytnwch a gallu i addasu.

 

Mae cynllunio yn dod yn garreg gamu hollbwysig, gan ddysgu sgiliau trefnu a gosod nodau. Mae plant yn dysgu i strwythuro eu gweithgareddau, gan feithrin ymdeimlad o drefn sy'n dod yn allweddol wrth wneud penderfyniadau. Mae rhesymu, wedi'i gydblethu ag archwilio, yn miniogi meddwl beirniadol. Mae wynebu heriau wrth archwilio yn ysgogi ymgysylltiad gwybyddol, gan arwain at ddealltwriaeth ddyfnach o ganlyniadau a dewisiadau.

 

Mae gwerthuso yn dilyn yr un peth, wrth i blant asesu canlyniadau eu gweithredoedd. Mae'r ddolen adborth barhaus hon yn meithrin ymdeimlad o gyfrifoldeb ac yn meithrin y gallu i wneud penderfyniadau gwybodus. Mae rheoli amser, y piler olaf, yn grymuso plant i ddyrannu adnoddau'n effeithiol, gan feithrin agwedd ddisgybledig at dasgau.

 


PAWB

Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion - Nodyn Atgoffa Terfynol

Mae'r amser yn nesáu ar gyfer ein Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion cyntaf (Ymgynghoriadau Rhieni yn flaenorol). Mae'r amser bellach wedi dod i chi roi gwybod i ni os ydych ar gael ar gyfer dydd Llun 29ain Ionawr, dydd Mawrth 30ain Ionawr a dydd Mercher 31ain Ionawr. Dilynwch y ddolen i adael i ni wybod eich argaeledd:

 

 

Y dyddiad cau ar gyfer rhoi gwybod i ni eich argaeledd yw dydd Mercher, 24ain Ionawr am 9am (YFORY!). Bydd athro eich plentyn wedyn yn trefnu amser apwyntiad mwy penodol yn seiliedig ar eich argaeledd. Bydd y rhain yn cael eu dosbarthu ar sail y cyntaf i'r felin - felly, cofrestrwch yn gynnar!

 

Yn ystod yr wythnos hon, fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, ni fydd unrhyw glybiau sy'n cael eu rhedeg gan yr ysgol yn caniatáu i staff gwrdd â theuluoedd. Bydd y clybiau hynny sy’n cael eu rhedeg gan yr Urdd a Chwarae Torfaen yn parhau fel arfer.

 


BLYNYDDOEDD 1-6

Trefniadau Disgo Dydd Iau

Cofiwch fod y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon wedi trefnu disgos dydd Iau ar gyfer Diwrnod Santes Dwynwen. I’r rhai sydd wedi cofrestru drwy’r ddolen PTA a anfonwyd yn flaenorol, dyma’r trefniadau eto:

-Ar gyfer plant Cam Cynnydd 2 (Blynyddoedd 1, 2 a 3) cynhelir y disgo yn syth ar ôl ysgol o 3:30pm tan 4:30pm. Gan nad oes amser i fynd adref, rydym yn annog y rhai sy'n mynychu i ddod i'r ysgol yn eu dillad disgo.

  -Ar gyfer plant Cam Cynnydd 3 (Blwyddyn 4, 5 a 6) cynhelir y disgo rhwng 5:00pm a 6:00pm. Felly, bydd y plant hyn yn mynd adref i newid i'w dillad parti.

 


PAWB

Gofalwyr Ifanc

Heddiw, rydym am daflu goleuni ar agwedd hollbwysig o gymuned ein hysgol – y gofalwyr ifanc anhygoel yn ein plith. Mae gofalwr ifanc yn blentyn sy’n cymryd cyfrifoldebau ychwanegol gartref i gefnogi aelod o’r teulu sy’n wynebu heriau fel salwch neu anabledd.

 

Rydym yn credu mewn meithrin amgylchedd cefnogol i’n holl blant. Os yw eich plentyn yn ofalwr ifanc, rydym am sicrhau ei fod yn cael y cymorth y gallai fod ei angen arno i gydbwyso ei gyfrifoldebau academaidd a gofalu yn effeithiol. Rydyn ni’n gwybod am lawer o’n gofalwyr ifanc ond rydyn ni eisiau rhoi cyfle i bawb roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni yn enwedig os yw amgylchiadau eich teulu wedi newid.

 

Gofynnwn yn garedig i deuluoedd roi gwybod i ni os yw eu plentyn yn ofalwr ifanc. Drwy rannu'r wybodaeth hon, rydych yn ein galluogi i ddarparu cymorth ac adnoddau wedi'u teilwra i sicrhau lles a llwyddiant academaidd eich plentyn.

 

Ein nod bob amser yw creu cymuned dosturiol a llawn cydymdeimlad sy’n sefyll yn unedig wrth gefnogi ein gilydd. Gyda’n gilydd, gallwn gael effaith gadarnhaol ar fywydau ein gofalwyr ifanc.

 

Gallwch roi gwybod i ni drwy ddilyn y ddolen hon: 

EVERYONE

St Dwynwen's Day!

 

What is St Dwynwen’s Day or Diwrnod Santes Dwynwen?

Diwrnod Santes Dwynwen translates to “St Dwynwen’s Day.” It is considered by many to be the Welsh equivalent of St Valentine’s Day. A day when people celebrate their love for each other, give gifts and cards to their loved ones and make romantic gestures. It’s very similar to how people celebrate Saint Valentine’s Day. It is celebrated on the 25th of January each year.

 

Who was St Dwynwen?

Saint Dwynwen is Wales’ patron saint of love. She is believed to have lived during the Fifth Century. Dwynwen was a princess, one of the many daughters of King Brychan Brycheiniog and it is thought she lived close to what is now known as the Brecon Beacons in the ancient kingdom of Brycheiniog. Dwynwen is sometimes known as Dwyn or Donwen.

 

There are several versions of the St Dwynwen’s Day story. The stories vary with the teller as the story has been passed down through the oral tradition of songs and stories. As a result, Dwynwen’s story has been embroidered through the generations adopting Celtic folklore as it goes - this makes it such a rich story and yet tragic!

 

The St Dwynwen’s Day story has influenced poets such as Dafydd Trefor and Dafydd ap Gwilym. Not to mention the antiquarian Iolo Morganwg who it would seem was the first to write the story down in its entirety many centuries after Dwynwen lived.

 

So, what's the story?

Once upon a time, there lived a princess by the name of Dwynwen. Dwynwen was known to be the most beautiful of King Brychan Brycheiniog’s daughters. Dwynwen had fallen in love with a local man called Maelon Dafodrill; however, her father had arranged for her to marry an important prince and forbade her choice of husband. Having found out the news, Maelon declared that he never wanted to see Dwynwen again.

 

Dwynwen, completely heartbroken, ran away into the forest where she prayed to God to help her forget about Maelon. Suddenly, an angel appeared and offered her a potion which would erase her memory of Maelon. After drinking the potion, Dwynwen dreamt that the same angel had offered Maelon a similar potion. However, his potion would turn him into a block of ice.

 

Dwynwen was then granted three wishes. She wished for Maelon to be thawed from the ice, she wished for happiness and love for all the people in Wales, and she wished to never fall in love or marry as she didn’t want to feel this pain again. Dwynwen felt she could help others better by becoming a nun. She went on to set up a convent on Llanddwyn Island off Anglesey.

 


EVERYONE

Children’s Independence

Today, we come to the third element of supporting children to be more independent. We've looked at curiosity and resilience, and today we focus on resourcefulness. Resourcefulness is about exploring, planning, reasoning, evaluating and time management.

 

Children's independence blossoms through a dynamic interplay of these essential skills. Exploration serves as the foundation, encouraging youngsters to venture into the unknown, unraveling their potential and shaping a self-awareness that forms the basis of autonomy. As they navigate uncharted territories, children not only discover their interests but also develop resilience and adaptability.

 

Planning becomes a crucial stepping stone, teaching organisational skills and goal-setting. Children learn to structure their activities, fostering a sense of order that becomes instrumental in decision-making. Reasoning, intertwined with exploration, sharpens critical thinking. Encountering challenges during exploration prompts cognitive engagement, leading to a deeper understanding of consequences and choices.

 

Evaluation follows suit, as children assess the outcomes of their actions. This continuous feedback loop instills a sense of responsibility and cultivates the ability to make informed decisions. Time management, the final pillar, empowers children to allocate resources effectively, fostering a disciplined approach to tasks.

 

 

EVERYONE

Pupil Progress and Wellbeing Meetings - Final Reminder

The time is coming up for our first Pupil Progress and Wellbeing Meetings (previously called Parents' Consultations). The time has now come for you to let us know your availability for Monday 29th of January, Tuesday 30th of January and Wednesday 31st of January. Please follow the link to let us know your availability:

 

 

The closing date for letting us know your availability is Wednesday, 24th of January at 9am. Your child's teacher will then arrange a more specific appointment time based on your availability. These will be given out on a first-come-first-served basis - so, sign up early!

 

During this week, as previously announced, no school-run clubs will be running allowing staff to meet with families. Those clubs run by the Urdd and Torfaen Play will continue as usual.

 


YEARS 1-6

Thursday Disco Arrangements

Remember that Thursday, for Diwrnod Santes Dwynwen, the PTA have arranged discos. For those who have signed up through the PTA link sent out previously, here are the arrangements again:

-For children of Progress Step 2 (Years 1, 2 and 3) the disco will be held straight after school from 3:30pm to 4:30pm. Since there is no time to go home, we are encouraging those who are attending to come to school in their disco clothes.

-For children of Progress Step 3 (Year 4, 5 and 6) the disco will be held between 5:00pm and 6:00pm. So, these children will go home to change into their party clothes. EVERYONE

Young Carers

Today, we want to shed light on a crucial aspect of our school community – the incredible young carers among us. A young carer is a child who takes on additional responsibilities at home to support a family member facing challenges such as illness or disability.

 

We believe in fostering a supportive environment for all our children. If your child is a young carer, we want to ensure they receive the assistance they may need to balance their academic and caregiving responsibilities effectively. We know about many of our young carers but we want to give everyone an opportunity to update us especially if your family circumstances has changed.

 

We kindly ask families to inform us if their child is a young carer. By sharing this information, you enable us to provide tailored support and resources to ensure your child's wellbeing and academic success.

 

Our goal is always to create a compassionate and understanding community that stands united in supporting one another. Together, we can make a positive impact on the lives of our young carers.

 

You can let us know by following this link: 

67 views0 comments

Comments


bottom of page