top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 22.12.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd,

 

Wrth i ni gyrraedd y Nadolig, rydym am gymryd eiliad i fynegi ein diolch am eich cefnogaeth barhaus a’ch partneriaeth yn addysg eich plentyn. Mae wedi bod yn daith lawen a boddhaus, yn llawn twf, dysg, ac eiliadau cofiadwy.

 

Dros y Nadolig, rydym yn myfyrio ar gyflawniadau a chynnydd pob plentyn. Rydym yn hynod falch o’u gwaith caled, brwdfrydedd, a’r cymhelliant positif y maent yn ei gyfrannu i’n Teulu Panteg. Mae eich cyfranogiad yn eu haddysg yn chwarae rhan hanfodol wrth feithrin yr amgylchedd cefnogol a meithringar hwn.

 

Wrth i ni baratoi ar gyfer gwyliau’r Nadolig, hoffem estyn ein dymuniadau cynhesaf am dymor llawen a heddychlon. Boed i'r amser hwn gael ei lenwi â chwerthin, cariad, ac eiliadau annwyl gyda theulu a ffrindiau. Mae'n amser i ymlacio, adfywio, a chreu atgofion hyfryd a fydd yn para am oes. Yn fy marn i, er bod rhoi anrhegion yn rhan o’r traddodiad hwn, mae treulio amser gyda’n gilydd yn gwneud y pethau syml mewn bywyd mor bwysig – llawer pwysicach na Nadolig sy’n steil cyfryngau cymdeithasol.

 

Wrth edrych ymlaen at y tymor sydd i ddod, rydym yn gyffrous am dwf a llwyddiant parhaus ein plant. Mae gennym lawer o gynlluniau cyffrous a gweithgareddau addysgol ar y gweill a fydd yn cyfoethogi eu profiad dysgu ac yn rhoi cyfleoedd newydd iddynt archwilio.

 

Fel y cyhoeddwyd ddydd Mawrth, peidiwch ag anghofio cofrestru ar gyfer clybiau ar ôl ysgol mis Ionawr a’n cyrsiau teulu newydd! Gweler bwletin dydd Mawrth am yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud hyn: https://www.ysgolpanteg.cymru/post/y2023-m12-d19

 

Gan ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi a'ch teulu! Boed i'r tymor gwyliau ddod â chynhesrwydd, hapusrwydd, a llawenydd undod i chi. Os ydych yn grefyddol, dymunaf amser bendigedig iawn ichi yr Adfent hwn.

 

Edrychwn ymlaen at weld y plant i gyd ar Ddydd Mercher, 10fed o Ionawr, 2024!

 


 

Dear Families,

 

As we reach this Christmas time, we want to take a moment to express our gratitude for your continued support and partnership in your child's education. It has been a joyous and fulfilling journey, filled with growth, learning, and memorable moments.

 

This festive season, we reflect on the achievements and progress of each child. We are immensely proud of their hard work, enthusiasm, and the positive spirit they bring to our Teulu Panteg. Your involvement in their education plays a crucial role in fostering this supportive and nurturing environment.

 

As we prepare for the Christmas break, we'd like to extend our warmest wishes for a joyous and peaceful season. May this time be filled with laughter, love, and cherished moments with family and friends. It's a time to relax, rejuvenate, and create beautiful memories that will last a lifetime. In my opinion, although giving gifts is a part of this tradition, spending time with each other doing the simple things in life is so important - far more important than a Christmas which is social media style worthy.

 

Looking ahead to the upcoming term, we are excited about the continued growth and success of our children. We have many exciting plans and educational activities in store that will enrich their learning experience and provide them with new opportunities for exploration.

 

As announced on Tuesday, please don’t forget to sign up for January’s afterschool clubs and our new family courses! See Tuesday’s bulletin for all the information you need to do this: https://www.ysgolpanteg.cymru/post/y2023-m12-d19

 

Wishing you and your family a Merry Christmas and a Happy New Year! May the holiday season bring you warmth, happiness, and the joy of togetherness. If you are religious, I wish you a very blessed time this Advent.

 

We look forward to seeing all of the children on Wednesday, 10th of January, 2024!

 


122 views0 comments

Comments


bottom of page