top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 19.12.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd,

 

PAWB

Adroddiad Blynyddol gan y Llywodraethwyr

Dyma’r adeg honno o’r flwyddyn eto pan fyddwn yn rhannu ein hadroddiad blynyddol gan y Corff Llywodraethol. Mae’r adroddiad hwn yn drosolwg syml o’r ysgol a’i chynnydd dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf. Felly, mae'n cwmpasu mis Medi 2022 tan fis Gorffennaf 2023.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, mae croeso i chi anfon e-bost, ffonio'r ysgol, fy ngweld wrth giatiau'r ysgol neu ofyn am apwyntiad.
 


Y2023, Governors' Annual Report to Parents (2022-2023) Final
.pdf
Download PDF • 595KB

PAWB

Digwyddiadau Nadolig yr Wythnos

Gyda diwedd y tymor yn prysur agosáu, dyma'r tro olaf y byddaf yn rhannu gyda chi y digwyddiadau Nadolig sydd ar ddod.

 

Dydd Mercher (20/12) – PAWB: Diwrnod Cinio Nadolig. Ar y diwrnod hwn dim ond cinio Nadolig a llysieuol cyfatebol fydd ar gael. Darperir ar gyfer dietau arbenigol hefyd. Felly, ni fydd unrhyw opsiynau tatws pob, salad na phasta ar y diwrnod hwn.

Dydd Mercher - PAWB: Bingo Nadolig (dim cost ychwanegol, yn oriau ysgol)

 

Dydd Iau (21/12) - BLWYDDYN 6: Parti Pysgod a Sglodion (3:30-5:00; gall y plant hyn ddod i'r ysgol yn eu dillad parti)

Dydd Iau - BLWYDDYN 3: Pobi Bara Sinsir (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

Dydd Iau - BLYNYDDOEDD 4, 5 & 6: Cwis Nadolig (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

 

Dydd Gwener (22/12) - MEITHRIN A DERBYN: Ymweliad gan Siôn Corn ar gyfer Cam Cynnydd 1 (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

Dydd Gwener – BLYNYDDOEDD 2-6: Ymweld â Theatr y Congress i weld Dick Whittington (Pantomeim) Bydd plant yn mynd yn y bore ac yn ôl erbyn amser cinio.

Dydd Gwener - BLWYDDYN 1: Prynhawn - Helfa Drysor (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

PAWB

Gwasanaeth Cristingl

Ar brynhawn Sul, braf oedd croesawu teuluoedd i’r ysgol er mwyn cynnal ein Gwasanaeth Cristingl blynyddol. Roedd hi wir yn amser hyfryd gyda’n gilydd yn rhannu stori’r Nadolig, canu carolau a dysgu popeth am arwyddocâd rhannau o’r Cristingl. Os na lwyddoch chi i’w wneud eleni – gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cadw llygad amdano y flwyddyn nesaf!


 

PAWB

Cyrsiau Gweithgareddau Teuluol – Newyddion Cyffrous ar gyfer 2024!

Rwyf wrth fy modd i allu rhannu rhywbeth sydd wedi bod yn freuddwyd i mi ei ddatblygu yn Ysgol Panteg. Rydym wedi bod yn ffodus iawn i gael cyfran o grant sy'n ein galluogi i wneud mwy o weithgareddau cymunedol a theuluol.

 

Gan weithio mewn partneriaeth ag ysgolion Cymraeg eraill Torfaen, o fis Ionawr i fis Mawrth, byddwn yn treialu rhai grwpiau newydd i deuluoedd eu mwynhau gyda’i gilydd. Ym mhob un o’r cyrsiau byr hyn, y nod yw i deuluoedd dreulio amser o ansawdd gyda’i gilydd a dysgu ychydig o Gymraeg. Felly, disgwylir i oedolyn ddod gyda phlant ar y cyrsiau hyn – ni ellir gadael plant ar y cyrsiau hyn hebddoch chi!

 

Y rhan orau yw… maen nhw i gyd am ddim!

 

Yn Ysgol Panteg, byddwn yn cynnal y cyrsiau hyn:

 

Coginio i'r Teulu

Dyddiau Mawrth (Yn Wythnosol)

Rhwng 16/01/2024 a 27/02/2024

4:00-5:30

Gyda Miss Caitlin Harley a Miss Rebeca Blackmore

Bydd y cwrs hwn yn canolbwyntio ar riant gyda’u plentyn/plant yn dod i’r ysgol, yn paratoi a choginio bwyd gyda’i gilydd ac yn mynd â’r bwyd adref am de!
 

Cymraeg i'r Teulu

Dyddiau Mawrth (Yn Wythnosol)

Rhwng 16/01/2024 a 19/03/2024

10:00-11:00

Gyda Mrs. Sian Redwood

Mae’r cwrs hwn, yr ydym wedi’i gynnal yn llwyddiannus y flwyddyn academaidd ddiwethaf, yn canolbwyntio ar blant iau ac aelodau’r teulu (mamau, tadau, neiniau a theidiau ac ati) yn dysgu hanfodion y Gymraeg gyda’i gilydd.
 

Celf a Chrefft i'r Teulu

Dyddiau Mawrth (Yn Wythnosol)

Rhwng 05/03/2024 a 19/03/2024

4:30-5:30

Gyda Miss Caitlin Harley

Mae’r cwrs hwn yn un lle gall plentyn ac aelod o’r teulu ddod at ei gilydd i fod yn greadigol gyda’i gilydd.
  

Ffitrwydd Tadau a Meibion

Dydd Iau (Wythnosol)

Cwrs Cyntaf: Rhwng 18/01/2024 a 08/02/2024 (Cynllun ar gyfer Plant Blwyddyn 3 i Flwyddyn 6)

Ail Gwrs: Rhwng 22/02/2024 a 21/03/2024 (Cynllun ar gyfer Plant Meithrin hyd at Flwyddyn 2)

4:30-5:30

Gyda Mr. Tom Rainsbury

Mae'r cwrs hwn yn grŵp ffitrwydd sy'n seiliedig ar fodelau rôl bechgyn a dynion yn eu bywydau. Nodwch yr oedrannau ar gyfer y ddau gwrs fel y nodir uchod.
 

I gofrestru ar gyfer un o'r cyrsiau hyn (ac mae lleoedd yn gyfyngedig - felly arwyddwch i fyny yn gyflym), dilynwch y ddolen hon:

[Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw dydd Iau, 11eg o Ionawr, 2024 am 9:00yb. Fodd bynnag, efallai y byddwn yn cau'r ffurflen yn gynnar os bydd lleoedd yn llenwi'n gyflym.]

 

Mae cyfres o gyrsiau eraill yn cael eu cynnal yn yr ysgolion Cymraeg eraill yn Nhorfaen yr ydym yn helpu i’w trefnu a allai fod o ddiddordeb i chi. Defnyddiwch yr un ddolen i gofrestru ar gyfer y cyrsiau hyn ond dewiswch y lleoliad cywir yn y cwestiynau cyntaf i gael eich cyfeirio at yr opsiynau.

 

Ysgol Bryn Onnen

 

Ffitrwydd Tadau a Meibion

Dyddiau Mawrth

16/01/2024 - 06/02/2024

4:30-5:30

 

Celf a Chrefft i'r Teulu

Dyddiau Mawrth

05/03/2024 - 19/03/2024

4:30-5:30

 

Ysgol Gymraeg Gwynllyw

 

Clwb Ffitrwydd (Plant Oedran Uwchradd)

Dyddiau Mercher

17/01/2024 – 20/03/2024

3:30-4:30

 

Ysgol Gymraeg Cwmbrân

 

Celf a Chrefft i'r Teulu

Dyddiau Mercher

17/01/2024 - 07/02/2024

4:00-5:00

 

Celf a Chrefft i'r Teulu

Dyddiau Mercher

21/02/2024 - 20/03/2024

4:00-5:00

 

Clwb Digidol i Deuluoedd

Dyddiau Iau

18/01/2023 - 08/02/2023

4:00-5:00

 

Clwb Digidol i Deuluoedd

Dyddiau Iau

22/02/2023 - 21/03/2023

4:00-5:00

 

PAWB

Grŵp Cymorth i Deuluoedd â Phlant Mabwysiedig

Gwyddom fod gennym deuluoedd â phlant mabwysiedig yn ein hysgol ac mewn trafodaeth â rhai ohonoch, gwyddom nad oes llawer o gefnogaeth i deuluoedd â phlant mewn addysg Gymraeg. Felly, rydyn ni'n gwneud rhywbeth amdano! Rydym yn partneru gydag Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Ysgol Bryn Onnen ac Ysgol Gymraeg Gwynllyw i sefydlu grŵp cymdeithasol o gefnogaeth.

 

Nid ydym wedi penderfynu ar leoliad ar gyfer cynnal hwn eto, oherwydd rydym yn aros i ddarganfod pwy sydd eisiau ymuno ac yna gwneud penderfyniad yn seiliedig ar eu daearyddiaeth.

 

I ddechrau, cynhelir hwn rhwng Ionawr a Mawrth 2024 ar ail ddydd Sadwrn y mis (13/01/2024; 10/02/2024; 09/03/2024) rhwng 10:00 a 11:00.

 

Bydd Mrs Redwood yn helpu i drefnu'r grŵp hwn.

 

Rhowch wybod i ni fod gennych ddiddordeb trwy gofrestru gan ddefnyddio'r ddolen hon: https://forms.gle/1Pk1aaNrnixeQzAX7

Cofrestrwch erbyn dydd Iau, 11eg o Ionawr, 2024 am 9:00am. Yna, gallwn gadarnhau'r lleoliad.

 

Os hoffech fwy o wybodaeth, stopiwch fi er mwyn cael sgwrs â mi neu e-bostiwch sian.redwood@torfaen.gov.uk.
 

PAWB

Clybiau ar ôl Ysgol

Byddwn yn cynnal rhai clybiau allgyrsiol ar ôl ysgol i blant yn y flwyddyn newydd fel rydym wedi gwneud y tymor hwn. Bydd y clybiau hyn yn cychwyn yr wythnos yn dechrau ar y 15fed o Ionawr. Felly, nid oes unrhyw glybiau yr wythnos gyntaf yn ôl. Cofrestrwch gan ddefnyddio'r ddolen isod. Mae lleoedd yn gyfyngedig o ganlyniad i adborth a llais y disgybl. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw dydd Iau, 11 Ionawr, 2024 am 9:00am. Fodd bynnag, efallai y byddwn yn cau'r ffurflen yn gynnar os bydd lleoedd yn llenwi'n gyflym.

 

Arwyddwch i fyny heddiw!

 

Byddwn yn cysylltu gyda theuluoedd yn uniongyrchol ym mis Ionawr i gadarnhau llefydd neu dweud wrthych eich bod chi ar rhestr aros.

 

Dyma'r cynnig ar gyfer y tymor hwn:

 

 

Cam Cynnydd 2 (Blynyddoedd 1, 2 a 3)

Cam Cynnydd 3 (Blynyddoedd 4, 5 a 6)

Dydd Llun

Clwb Aml-Gampau

Uchafswm o 30 o blant

15/01/2024 – 18/03/2024 (Yn rhedeg am y tymor cyfan)

3:30-4:40

Clwb Rygbi Contact

Uchafswm o 20 o blant

15/01/2024 – 05/02/2023 (Yn rhedeg am yr Hanner Tymor cyntaf yn dilyn y Nadolig)

3:30-4:40

 

Clwb Rygbi Tag

Uchafswm o 20 o blant

19/02/2024 – 18/03/2023 (Yn rhedeg am yr ail Hanner Tymor, yn dilyn gwyliau Chwefror)

3:30-4:40

Dydd Mawrth

Clwb Darllen

Uchafswm o 30 o blant

16/01/2024 – 06/02/2024 (Yn rhedeg am yr Hanner Tymor cyntaf yn dilyn y Nadolig)

3:30-4:40

 

Clwb Garddio

Uchafswm o 30 o blant

20/02/2024 – 19/03/2024 (Running for the Second Half Term after Christmas)

3:30-4:40

Dawns

Uchafswm o 30 o blant

16/01/2024 – 06/02/2024 (Yn rhedeg am yr Hanner Tymor cyntaf yn dilyn y Nadolig)

3:30-4:40

 

Peirianneg Sylfaenol

Uchafswm o 30 o blant

20/02/2024 – 19/03/2024 (Yn rhedeg am yr ail Hanner Tymor, yn dilyn gwyliau Chwefror)

3:30-4:40

Dydd Iau

Tecstiliau

Uchafswm o 20 o blant

18/01/2024 – 21/03/2024 (Yn rhedeg am y tymor cyfan)

3:30-4:40

Dawnsio Gwerin

Uchafswm o 30 o blant

18/01/2024-08/02/2024 (Yn rhedeg am yr Hanner Tymor cyntaf yn dilyn y Nadolig)

 

Clwb Pel Droed

Uchafswm o 30 o blant

22/02/2024-21/03/2024 (Yn rhedeg am yr ail Hanner Tymor, yn dilyn gwyliau Chwefror)

 

[Noder, yn ystod yr wythnos o ddydd Llun, 29ain o Ionawr i ddydd Gwener, 2il o Chwefror, ni fydd unrhyw glybiau oherwydd byddwn yn cynnal ‘Cyfarfodydd Cynnydd a Lles’ gyda theuluoedd.]

 

BLYNYDDOEDD 4, 5 & 6

Ymweliad gan Roger Davies

Ddoe, cafodd Cam Cynnydd 3 gyfle gwych i ddarganfod mwy am hanes yr Ail Ryfel Byd. Ymwelwyd â hwy gan Roger Davies a ddaeth â llawer o arteffactau i adrodd hanes y rhyfel. Yr hyn oedd yn bwerus am y sesiwn hon yw ein bod yn aml yn meddwl am ryfeloedd fel gwledydd yn erbyn gwledydd – ond mae edrych ar eiddo un person unigol (fel ei eilliwr neu ei fwgwd nwy) yn ein helpu i sylweddoli’r profiadau a gafodd pobl unigol – a dal i fynd drwodd. Diolch enfawr i Roger Davies am ddod i mewn ac i Ms. Nerys Phillips am helpu i drefnu.

 
 

 

EVERYONE

Annual Report from Governors

It is that time of the year again when we share our annual report from the Governing Body. This report is a simple overview of the school and its progress over the last academic year. Therefore, it covers September 2022 until July 2023.

 

Should you have any questions or queries, feel free to send an email, phone the school, see me at the school gates or request an appointment.
 


Y2023, Governors' Annual Report to Parents (2022-2023) Final
.pdf
Download PDF • 595KB

EVERYONE

Christmas Events of the Week

With the end of term fast approaching, this is last time I will be sharing with you the Christmas events that are coming up.

 

Wednesday (20/12) - EVERYONE: Christmas Dinner Day. On this day only Christmas dinner and vegetarian equivalent will be available. Specialist diets will also be catered for. Therefore, there will be no jacket potato, salad or pasta options on that day.

Wednesday - EVERYONE: Christmas Bingo (no extra cost, in school hours)

 

Thursday (21/12) - YEAR 6: Fish and Chip Party (3:30-5:00; these children can come to school in their party clothes)

Thursday - YEAR 3: Gingerbread Baking (during school hours, no extra cost)

Thursday - YEARS 4, 5 & 6: Christmas Quiz (during school hours, no extra cost)

 

Friday (22/12) - NURSERY AND RECEPTION: Visit from Father Christmas for Progress Step 1 (during school hours, no extra cost)

Friday - YEARS 2-6: Visit to the Congress Theatre to see Dick Whittington (Pantomime) Children will be going in the morning and will be back by lunchtime.

Friday - YEAR 1: Afternoon - Treasure Hunt (during school hours, no extra cost)
 

EVERYONE

Christingle Service

On Sunday afternoon, it was a joy to welcome families into the school in order to hold our annual Christingle Service. It really was a lovely time together sharing the Christmas story, singing carols and learning all about the significance of parts of the Christingle. If you didn’t manage to make it this year – make sure you look out for it next year!

 EVERYONE

Family Activity Courses – Exciting News for 2024!

I am thrilled to be able share something that has been a dream of mine to develop at Ysgol Panteg. We have been very lucky to have been given a share of a grant that allows us to do more community and family activities.

 

Working in partnership with the other Welsh schools in Torfaen, from January to March, we will be piloting some new groups for families to enjoy together. In all of these short courses, the aim is for families to spend quality time together and to learn a little bit of Welsh. Therefore, it is expected that an adult accompanies children on these courses – children cannot be left at these courses without you!

 

The best part is… they are all free!

 

At Ysgol Panteg, we will be running these courses:

 

Cooking for the Family

Tuesdays (Weekly)

Between 16/01/2024 and 27/02/2024

4:00-5:30

With Miss Caitlin Harley and Miss Rebeca Blackmore

This course will be focused on a parent with their child(ren) coming to school, preparing and cooking food together then taking the food home for tea!
  

Welsh for the Family

Tuesdays (Weekly)

Between 16/01/2024 and 19/03/2024

10:00-11:00

With Mrs. Sian Redwood

This course, one that we have run successfully last academic year, is focused on younger children and family members (mums, dads, grandparents etc) learning the basics of the Welsh language together.
 

Arts and Crafts for the Family

Tuesdays (Weekly)

Between 05/03/2024 and 19/03/2024

4:30-5:30

With Miss Caitlin Harley

This course is one where a child and family member can come together to be creative together.

 


Dads and Lads Fitness

Thursdays (Weekly)

First Course: Between 18/01/2024 and 08/02/2024 (Designed for Children of Year 3 to Year 6)

Second Course: Between 22/02/2024 and 21/03/2024 (Designed for Children of Nursery to Year 2)

4:30-5:30

With Mr. Tom Rainsbury

This course is a fitness group based for boys and male role models in their lives. Please note the age brackets for the two courses as given above.
  

To sign up for one of these courses (and spaces are limited – so get in quick), please follow this link:

[Closing date for signing up is Thursday, 11th of January, 2024 at 9:00am. However, we may close the form early if spaces fill up quickly.]

 

There are a series of other courses being held at the other Welsh language schools in Torfaen that we are helping to arrange that might be of interest to you. Use the same link to sign up for these courses but select the correct location at the first questions to be directed to the options.

 

Ysgol Bryn Onnen

 

Dads and Lads Fitness

Tuesdays

16/01/2024 - 06/02/2024

4:30-5:30

 

Arts and Crafts for the Family

Tuesdays

05/03/2024 - 19/03/2024

4:30-5:30

 

Ysgol Gymraeg Gwynllyw

 

Fitness Club (Secondary Age Children)

Wednesdays

17/01/2024 – 20/03/2024

3:30-4:30

 

Ysgol Gymraeg Cwmbrân

 

Arts and Crafts for the Family

Wednesdays

17/01/2024 - 07/02/2024

4:00-5:00

 

Arts and Crafts for the Family

Wednesdays

21/02/2024 - 20/03/2024

4:00-5:00

 

Digital Club for Families

Thursdays

18/01/2023 - 08/02/2023

4:00-5:00

 

Digital Club for Families

Thursdays

22/02/2023 - 21/03/2023

4:00-5:00

 

EVERYONE

Support Group for Families with Adopted Children

We know that we have families with adopted children at our school and in discussion with some of you, we know that there isn’t a lot of support for families with children in Welsh language settings. So, we’re doing something about it! We’re partnering with Ysgol Gymraeg Cwmbran, Ysgol Bryn Onnen and Ysgol Gymraeg Gwynllyw to set up a social, support group.

 

We haven’t decided on a location for holding this yet, because we are waiting to find out who wants to join and then make a decision based on their geography.

 

Initially, this will be held between January and March 2024 on the second Saturday of the month (13/01/2024; 10/02/2024; 09/03/2024) between 10:00 and 11:00.

 

Mrs Redwood will be helping to organise this group.

 

Let us know you are interested by signing up using this link: https://forms.gle/1Pk1aaNrnixeQzAX7

Please sign up by Thursday, 11th of January, 2024 at 9:00am. We can then confirm the location.

 

If you want more information, please either stop and chat to me or email sian.redwood@torfaen.gov.uk.
 

EVERYONE

After-School Clubs

We will be running some extracurricular after school clubs for children in the new year as we have done this term. These clubs will be beginning the week beginning the 15th of January. Therefore, there are no clubs the first week back. Please sign up using the link below. Spaces are limited as a result of feedback and pupil voice. Closing date for signing up is Thursday, 11th of January, 2024 at 9:00am. However, we may close the form early if spaces fill up quickly.

 

We will contact families directly in January to confirm places or tell you that you are on a waiting list.

 

Register your interest today!

 

Here is the offer for this term:

 

Progress Step 2 (Years 1, 2 and 3)

Progress Step 3 (Years 4, 5 and 6)

Monday

Multi Sports Club

Maximum of 30 Children

15/01/2024 – 18/03/2024 (Running for the Whole Term)

3:30-4:40

Rugby Contact Club

Maximum of 20 Children

15/01/2024 – 05/02/2023 (Running for the First Half Term after Christmas)

3:30-4:40

 

Rugby Tag Club

Maximum of 20 Children

19/02/2024 – 18/03/2023 (Running for the Second Half Term, after the February holiday)

3:30-4:40

Tuesday

Reading Club

Maximum of 30 Children

16/01/2024 – 06/02/2024 (Running for the First Half Term after Christmas)

3:30-4:40

 

Gardening Club

Maximum of 30 Children

20/02/2024 – 19/03/2024 (Running for the Second Half Term, after the February holiday)

3:30-4:40

Dance

Maximum of 30 Children

16/01/2024 – 06/02/2024 (Running for the First Half Term after Christmas)

3:30-4:40

 

Foundational Engineering

Maximum of 30 Children

20/02/2024 – 19/03/2024 (Running for the Second Half Term, after the February holiday)

3:30-4:40

Thursday

Textiles

Maximum of 20 Children

18/01/2024 – 21/03/2024 (Running for the Whole Term)

3:30-4:40

Folk Dancing

Maximum of 30 Children

18/01/2024-08/02/2024 (Running for the First Half Term after Christmas)

 

Football Club

Maximum of 30 Children

22/02/2024-21/03/2024 (Running for the Second Half Term, after the February holiday)

 

 

[Please note that during the week of Monday, 29th of January to Friday, 2nd of February there will be no clubs because we will be holding ‘Progress and Wellbeing Meetings’ with families.]

 

YEARS 4, 5 & 6

Visit from Roger Davies

Yesterday, Progress Step 3 had a great opportunity to find out more about the history of the Second World War. They were visited by Roger Davies who brought lots of artefacts to tell the history of the war. What was powerful about this session is that we often think of wars as being countries against countries – but looking at the possessions of one individual person (such as their shaver or their gas mask) helps us to realise the experiences that individual people went through – and still go through. A huge thank you to Roger Davies for coming in and for Ms. Nerys Phillips for helping to arrange.
 

256 views0 comments

Comments


bottom of page