top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 26.04.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd, 

 

PAWB

Twrnamaint Pêl-Rwyd

Roedd ddoe yn ddiwrnod gwych i’n timau pêl-rwyd. Aeth ein tîm merched a’n tîm cymysg i dwrnament yng Nghwm Rhymni a gweithio’n anhygoel o galed. Daeth ein tîm cymysg yn drydydd allan o’r holl dimau yn wyneb cystadleuaeth galed iawn. Rydyn ni mor falch ohonyn nhw i gyd!

 


PAWB

Newyddion Cyffrous

Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn anrhydeddu cyflawniadau athrawon, cynorthwywyr addysgu a darlithwyr ar hyd a lled y wlad. Mae yna ddeg gwobr wahanol. Mae Miss Katie Bowen wedi ei henwebu ar gyfer y wobr cynorthwyydd dysgu!

 

Yn Ysgol Panteg, ein cynorthwywyr dysgu yw asgwrn cefn addysg eich plentyn ac maent yn hollol anhygoel. Mae pob un ohonynt yn gweithio'n galetaf i roi'r profiad addysgol gorau posibl i blant. Rydw i mor falch o bob un ohonyn nhw.

 

Enwebwyd Miss Katie Bowen ac mae wedi cyrraedd rownd yr wyth olaf! Ddoe, roedd criw ffilmio yn yr ysgol yn dilyn pob symudiad ac yn siarad â staff, plant a rhieni. Braf fel ysgol yw cael rhywun fel Miss Bowen yn ein plith.

 


PAWB

Gwobr Arian Ysgol sy'n Parchu Hawliau

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi bod ein hysgol wedi derbyn gwobr Arian Ysgol sy'n Parchu Hawliau gan UNICEF! Mae'r gydnabyddiaeth hon yn adlewyrchu ymrwymiad ein hysgol i hyrwyddo a chynnal hawliau pob plentyn. Mae cyrraedd y garreg filltir hon yn dangos ymroddiad ein cymuned ysgol i greu amgylchedd cynhwysol a pharchus lle mae hawliau pob plentyn yn cael eu gwerthfawrogi a’u hamddiffyn.

 

Mae derbyn y wobr Arian yn dynodi bod Ysgol Panteg wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth wreiddio egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) yn ein hethos a’i chwricwlwm. Mae’n dangos bod ein hysgol wedi cynnwys disgyblion, staff, a’r gymuned ehangach yn weithredol wrth ddysgu am hawliau a chyfrifoldebau, gan feithrin empathi, parch, a chydraddoldeb ymhlith pob unigolyn.

 

Nododd yr asesydd fod y cyflawniad hwn nid yn unig yn dyst i waith caled ac ymroddiad y plant a’r staff ond hefyd yn amlygu rôl ein hysgol fel esiampl o addysg hawliau yn ein cymuned. Trwy hybu ymwybyddiaeth o hawliau plant, mae ein hysgol yn grymuso pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion gwybodus, gweithredol sy'n eiriol dros gymdeithas deg a chyfiawn.

 

Y llynedd, buom yn gweithio tuag at ein gwobr Efydd. Felly, rydym yn awr yn parhau i ganolbwyntio ac yn parhau ar ein taith tuag at ddod yn Ysgol sy'n Parchu Hawliau gyda’r wobr aur, rydym yn gobeithio y bydd y cyflawniad hwn yn ysbrydoli ymrwymiad parhaus i hyrwyddo ac amddiffyn hawliau pob plentyn, yn ein hysgol a thu hwnt.BLWYDDYN 5

Taith i Sain Ffagan

Ddydd Mercher, aeth ein disgyblion Blwyddyn 5 ar ymweliad â Sain Ffagan ar gyfer cyfres o weithdai. Cawsant sioc llwyr gan y profiad o'r hyn yr oedd ysgol yn arfer bod flynyddoedd yn ôl! Cafodd y plant ddiwrnod gwych yn archwilio a dysgu! Da iawn bawb!

 

 

FFRINDIAU PANTEG

Cystadleuaeth Tyfu Blodau Haul

Ydych chi'n barod am yr her o dyfu blodyn haul talaf Ysgol Panteg?

 

Mae Ffrindiau Panteg yn rhoi citiau at ei gilydd yn cynnwys pot, pridd, hadau a chyfarwyddiadau y gellir eu prynu am £1.50 naill ai yn bersonol o plaza'r ysgol ar Ddydd Gwener Mai 3ydd rhwng 2.30pm a 4pm. Os yw'ch plentyn yn dal y bws adref / yn mynd at ddarparwr gofal plant gellir ei archebu ymlaen llaw ar-lein a bydd yn cael ei anfon adref gyda'r plentyn.

 

Bydd gwobr ar gyfer y blodyn haul talaf ac mae angen cyflwyno pob cais erbyn yr 2il o Fedi.

 

Bydd yr holl elw yn mynd tuag at ein nod codi arian ar gyfer yr offer maes chwarae newydd.

 

 


PAWB

Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion Dewisol

Rhwng dydd Llun, 13eg o Fai a dydd Mercher, 15fed o Fai, rydym wedi neilltuo amser i deuluoedd sy’n dymuno cyfarfod â staff ar gyfer cyfarfod Cynnydd a Lles Disgyblion. Mae hyn yn rhan o’n hymrwymiad parhaus i roi gwybod i chi am gynnydd eich plentyn.

 

Eleni, cynhaliwyd dau Gyfarfod Cynnydd a Lles Disgyblion. Rydych hefyd wedi derbyn adroddiad interim cyn y Nadolig ac adroddiad ysgol llawn cyn y Pasg. Ar ddiwedd y tymor hwn, byddwch yn derbyn adroddiad interim un dudalen eto.

 

Os hoffech dderbyn y cynnig hwn o gyfarfod ychwanegol, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cysylltu â’ch athro drwy ClassDojo neu e-bostio’r swyddfa (office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk) a byddwn yn ôl mewn cysylltiad â chi i drefnu amser ac dyddiad.PAWB

Swydd Wag Cynorthwyydd Addysgu - Atgof

Gwahoddir ceisiadau gan unigolyn brwdfrydig a chydwybodol ar gyfer swydd Cynorthwyydd Dysgu yn Ysgol Panteg. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol i roi sylfaen ieithyddol gadarn i’r disgyblion.

 

Gan weithio o dan gyfarwyddyd ac arweiniad athrawon a/neu aelodau o dîm arwain yr ysgol, bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus:

• Gweithio gyda thîm o staff ymroddedig a gweithgar.

• Cynorthwyo gyda threfniadaeth gyffredinol yr ystafell ddosbarth a gall gynnwys:

• paratoi'r dosbarth, derbyn disgyblion yn y bore, trefnu a pharatoi deunyddiau, gosod a chlirio offer.

• Cynnal a chadw adnoddau a chyfarpar a ddefnyddir mewn gweithgareddau.

• Darparu cefnogaeth i unigolion a grwpiau o ddisgyblion i sicrhau mynediad i ddysgu.

• Cynorthwyo'r athrawes i werthuso cynnydd disgyblion a chadw cofnodion yn unol â pholisi ac arferion yr ysgol.

• Cynorthwyo a goruchwylio disgyblion ar y buarth a chynnig cefnogaeth i chwarae tu allan i'r dosbarth yn ôl yr angen.

• Darparu cymorth cyntaf sylfaenol yn ôl yr angen.

 

Mae’r ysgol wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc. Disgwylir y bydd yr holl staff a gwirfoddolwyr yn rhannu'r ymrwymiad hwn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad manylach gan y Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd.

 

Oriau: 37 awr yr wythnos - 39 wythnos y flwyddyn

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Iau, 9fed o Fai, am 12.00pm.

 

Dilynwch y ddolen hon am fwy o wybodaeth:

 

Am fanylion pellach neu am sgwrs anffurfiol cysylltwch â'r Pennaeth, Dr Matthew Williamson-Dicken.

 

MEITHRIN A DERBYN

Trip i Fferm Cefn Mably - ATGOF OLAF

Cofiwch y bydd ein Meithrinfa a Derbyn yn mynd ar daith i Fferm Cefn Mably!

 

-Bydd plant Derbyn yn mynd dydd Mawrth, 14eg o Fai.

-Bydd plant Meithrin Bore yn mynd dydd Mercher, 8fed o Fai. Mae hwn yn daith diwrnod cyfan sy'n golygu y bydd angen i'r plant fod yn yr ysgol am 9.00am a byddant yn dychwelyd erbyn 3:15pm. Ar gyfer plant Meithrin Bore ni fydd ysgol ar ddydd Iau, 9fed o Fai a fydd yn caniatáu i ni fynd â’n plant Meithrin Prynhawn ar eu taith.

-Bydd plant Meithrin Prynhawn yn mynd dydd Iau, 9fed o Fai. Unwaith eto, mae hwn yn daith diwrnod cyfan sy'n golygu y bydd angen i'r plant fod yn yr ysgol am 9.00am ac yn dychwelyd erbyn 3:15pm. Ar gyfer plant Meithrin Prynhawn, ni fydd ysgol ar ddydd Mercher, 8fed o Fai a fydd yn caniatáu i ni fynd â’n plant Meithrin Bore ar eu taith.

 

Darperir cinio ar gyfer y daith hon yn rhad ac am ddim i blant Derbyn. Fodd bynnag, os yw eich plentyn yn y Feithrin, bydd angen pecyn cinio arno gan y teulu.

 

Cost y daith hon yw £12 y plentyn. Bydd gostyngiad o 10% i'r rhai sy'n derbyn Grant Datblygu Disgyblion. Y dyddiad cau ar gyfer talu yw dydd Mercher, 1af o Fai am 10am.

 

Mewngofnodwch i CivicaPay (https://bit.ly/Civicatorfaen) i dalu. Os ydych chi'n cael trafferth talu, naill ai'n dechnegol neu fel arall, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.

 

 

EVERYONE

Netball Tournament

Yesterday was a great day for our Netball teams. Our girls team and our mixed team went to a tournament at Cwm Rhymni and worked incredibly hard. Our mixed team came third out of all the teams in the face of very tough competition. We are so proud of them all!

 


EVERYONE

Exciting News

The Professional Teaching Awards Cymru honours the achievements of teachers, teaching assistants and lecturers up and down the country. There are ten different awards. Miss Katie Bowen has been nominated for the teaching assistant award!

 

At Ysgol Panteg, our teaching assistants are the backbone of your child’s education and they are absolutely amazing. Each and every one of them works their hardest to give children the best possible educational experience. I am so proud of every single one of them.

 

Miss Katie Bowen was nominated and has reached the final round! Yesterday, a film crew were at school following her every move and speaking to staff, children and parents. What a privilege as a school to have someone like Miss Bowen in our midst.

 


EVERYONE

Silver Rights Respecting School Award

We are excited to announce that our school has been awarded the Silver Rights Respecting School award from UNICEF! This recognition reflects our school's commitment to promoting and upholding the rights of every child. Achieving this milestone demonstrates our school community’s dedication to creating an inclusive and respectful environment where every child’s rights are valued and protected.

 

Receiving the Silver award signifies that Ysgol Panteg has made significant progress in embedding the principles of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) into our ethos and curriculum. It shows that our school has actively involved pupils, staff, and the wider community in learning about rights and responsibilities, fostering empathy, respect, and equality among all individuals.

 

The assessor noted that this achievement is not only a testament to the hard work and dedication of the children and staff but also highlights our school's role as a beacon of rights education in our community. By promoting awareness of children's rights, our school is empowering young people to become informed, active citizens who advocate for a fair and just society.

 

Last year, we worked towards our Bronze award. Therefore, we now continue focusing we continue on our journey towards becoming a Gold Rights Respecting School, we hope this achievement will inspire ongoing commitment to promoting and protecting the rights of all children, both within our school and beyond.

 


YEAR 5

Trip to St. Fagans

On Wednesday, our Year 5 pupils went on a visit to St Fagans for a series of workshops. They were totally shocked at the experience of what school used to be like years ago! The children had a great day exploring and learning! Da iawn bawb!

 


FFRINDIAU PANTEG

Sunflower Growing Competition

Are you up for the challenge of growing the tallest sunflower of Ysgol Panteg?

 

Ffrindiau Panteg are putting together kits containing a pot, soil, seeds and instructions that can be purchased for £1.50 either in person from the school plaza on Friday 3rd May between 2.30pm and 4pm . If your child catches the bus home / goes to a childcare provider they can be preordered online and will be sent home with the child.

 

There will be a prize for the tallest sunflower and all entries need to be submitted by the 2nd September.

 

All proceeds will go towards our fundraising goal for the new playground equipment.

 EVERYONE

Optional Pupil Progress and Wellbeing Meetings

Between Monday, 13th of May and Wednesday, 15th of May, we have set aside time for families who wish to meet with staff for a Pupil Progress and Wellbeing meeting. This is part of our ongoing commitment to keep you informed of your child’s progress.

 

This year, there have been two Pupil Progress and Wellbeing Meetings already. You have also received an interim report before Christmas and a full school report before Easter. At the end of this term, you will receive a one page interim report again.

 

If you wish to take up this offer of an additional meeting, all you need to do is to contact your teacher through ClassDojo or email the office (office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk) and we will be back in contact with you to arrange a time and date.

 


EVERYONE

Teaching Assistant Vacancy - Reminder

Applications are invited from an enthusiastic and conscientious individual for a Teaching Assistant position at Ysgol Panteg. The ability to speak Welsh fluently is essential to provide a solid linguistic foundation for the pupils.

 

Working under the direction and guidance of teachers and / or members of the school leadership team, there will be an opportunity for the successful candidate to:

• Work with a team of dedicated and hardworking staff.

• Assist in the general organisation of the classroom and may include:

• preparing the classroom, receiving pupils in the morning, organising and preparing materials, setting up and clearing equipment.

• Maintenance of resources and equipment used in activities.

• Provide support to individuals and groups of pupils to ensure access to learning.

• Assist the teacher in evaluating pupils' progress and record keeping in accordance with school policy and practices.

• Assist and supervise pupils in the playground and offer support for play outside the classroom as needed.

• Provide basic first aid as needed.

 

The school is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people. It is expected that all staff and volunteers will share this commitment. The successful applicant will be subject to an enhanced Disclosure and Barring Services check.

 

Hours: 37 hours per week - 39 weeks a year

 

Closing date for applications: Thursday, 9th of May, at 12.00pm.

 

Follow this link for more information:

 

For further details or for an informal discussion please contact the Head, Dr. Matthew Williamson-Dicken.

 

NURSERY AND RECEPTION

Trip to Cefn Mably Farm - FINAL REMINDER

Please remember that our Nursery and Reception will be going on a trip to Cefn Mably Farm!

 

-Reception children will be going on Tuesday, 14th of May.

-Morning Nursery children will be going on Wednesday, 8th of May. This is a whole day trip which means the children will need to be at school for 9.00am and will return by 3:15pm. For Morning Nursery children there will be no school on Thursday, 9th of May which will allow us to take our Afternoon Nursery children on their trip.

-Afternoon Nursery children will be going on Thursday, 9th of May. Again, this is a whole day trip which means the children will need to be at school for 9.00am and will return by 3:15pm. For Afternoon Nursery children, there will be no school on Wednesday, 8th of May which will allow us to take our Morning Nursery children on their trip.

 

Lunches will be provided for this trip free of charge for Reception children. However, if your child is in Nursery, they will need a packed lunch provided by the family.

 

The cost of this trip is £12 per child. There will be a 10% discount for those in receipt of Pupil Development Grant. Closing date for payment is Wednesday, 1st of May at 10am.

 

Please log into CivicaPay (https://bit.ly/Civicatorfaen) to pay. If you are having trouble paying, either technical or otherwise, please get in contact with us as soon as possible.

63 views0 comments

Comments


bottom of page