top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 12.12.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd,

 

PAWB

Anrhegion i Deuluoedd

Hoffwn ddiolch i gymaint ohonoch am gefnogi’r ysgol i ddarparu anrhegion i blant y mae eu teuluoedd yn ei chael hi’n anodd ar hyn o bryd. Mae gennym lawer o anrhegion i'w rhoi allan. Nid yw eich caredigrwydd yn mynd heb i neb sylwi!

 

Os ydych angen unrhyw gefnogaeth gydag anrhegion Nadolig eleni, gadewch i mi (Matthew.Williamson-Dicken@torfaen.gov.uk) neu Mrs Redwood (Sian.redwood@torfaen.gov.uk) wybod. Byddwn yn hapus i helpu heb ofyn unrhyw gwestiynau.

 


PAWB

Adroddiadau Interim

Mae ein hadroddiadau un dudalen bellach wedi mynd allan i deuluoedd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â'ch athro neu athrawes ddosbarth yn y lle cyntaf a fydd yn gallu helpu.

 

Fel y dywedais yn fy mwletin blaenorol, os oes angen ail gopi o adroddiad arnoch rhowch wybod i ni a gallwn baratoi un ar eich cyfer.

 

PAWB

Digwyddiad Cristingl - Dydd Sul Yma

Y llynedd, cynhaliwyd ein Digwyddiad Cristingl cyntaf yn yr ysgol. Braf oedd gweld teuluoedd yn dod at ei gilydd y diwrnod hwnnw. Roedd yn gymaint o lwyddiant ein bod yn ei gynnal eto eleni! Byddwn yn dysgu rhai carolau, yn dysgu am ystyr y Cristingl ac, wrth gwrs, yn gwneud Cristingl. Mae'r digwyddiad hwn yn para tua 45 munud i awr.

 

Rhowch wybod i ni os ydych yn dod er mwyn i ni allu prynu digon o orennau ac ati!

 


PAWB

Digwyddiadau Nadolig

 

WYTHNOS YMA

Dydd Mercher (13/12) - DERBYN A MEITHRIN: Cam Cynnydd 1, Ymarfer Gwisg Sioe Nadolig

Dydd Mercher - PAWB: Cystadleuaeth Cacen Nadolig (teuluoedd i wneud ac addurno cacennau bach a'u cyflwyno i'n cegin i'w beirniadu - mynediad olaf am 9:00am)

 

Dydd Iau (14/12) – DERBYN A MEITHRIN: Cam Cynnydd 1, Sioe Nadolig yn Neuadd yr Ysgol. Bydd perfformiad bore (10:15am) a pherfformiad prynhawn (1:45pm).

 

Dydd Gwener (15/12) - BLYNYDDOEDD 1, 2 A 3: Te Prynhawn gyda Siôn Corn ar gyfer Cam Cynnydd 2 (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

Dydd Gwener - MEITHRIN A DERBYN: Amser Stori gyda Mrs. Claus a Cookie Addurno ar gyfer Cam Cynnydd 1 (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

Dydd Gwener - Blwyddyn 6: Pobi Nadolig (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

 

Dydd Sul (17/12) Gwasanaeth Cristingl Dwyieithog yn Neuadd yr Ysgol am 3:00yp. Rhowch wybod i ni eich bod yn dod i'r digwyddiad teuluol hwn trwy ddilyn y ddolen: https://forms.gle/S9rUKRavBnfZoyF78

 

WYTHNOS NESAF

Dydd Llun (18/12) - BLWYDDYN 4: Parti Pysgod a Sglodion (3:30-5:00; gall y plant hyn ddod i'r ysgol yn eu dillad parti)

Dydd Llun - BLWYDDYN 1: Pobi Bara Sinsir (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

 

Dydd Mawrth (19/12) - BLWYDDYN 5: Parti Pysgod a Sglodion (3:30-5:00; gall y plant hyn ddod i'r ysgol yn eu dillad parti)

Dydd Mawrth - BLWYDDYN 2: Pobi Bara Sinsir (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

 

Dydd Mercher (20/12) – PAWB: Diwrnod Cinio Nadolig. Ar y diwrnod hwn dim ond cinio Nadolig a llysieuol cyfatebol fydd ar gael. Darperir ar gyfer dietau arbenigol hefyd. Felly, ni fydd unrhyw opsiynau tatws pob, salad na phasta ar y diwrnod hwn.

Dydd Mercher - PAWB: Bingo Nadolig (dim cost ychwanegol, yn oriau ysgol)

 

Dydd Iau (21/12) - BLWYDDYN 6: Parti Pysgod a Sglodion (3:30-5:00; gall y plant hyn ddod i'r ysgol yn eu dillad parti)

Dydd Iau - BLWYDDYN 3: Pobi Bara Sinsir (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

Dydd Iau - BLYNYDDOEDD 4, 5 & 6: Cwis Nadolig (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

 

Dydd Gwener (22/12) - MEITHRIN A DERBYN: Ymweliad gan Siôn Corn ar gyfer Cam Cynnydd 1 (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

Dydd Gwener – BLYNYDDOEDD 2-6: Ymweld â Theatr y Congress i weld Dick Whittington (Pantomeim) Bydd plant yn mynd yn y bore ac yn ôl erbyn amser cinio.

Dydd Gwener - BLWYDDYN 1: Prynhawn - Helfa Drysor (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

 


PAWB

Diwrnodau Hyfforddi - Atgof

Cofiwch ni fydd ysgol i blant dydd Llun, 8fed o Ionawr a dydd Mawrth, 9fed o Ionawr.

 

Fodd bynnag, os yw eich plentyn yn mynd i fod yn newydd ac yn dechrau gyda ni yn y Feithrin ym mis Ionawr, rydym yn cynnal diwrnod ymgartrefu ar ddydd Mawrth, 9fed o Ionawr i blant newydd yn unig.


 

EVERYONE

Gifts for Families

I’d like to thank so many of you for supporting the school to provide gifts to children whose families are finding it tough at the moment. We have a lot of gifts to give out. Your kindness doesn’t go unnoticed!

 

If you need any support with Christmas gifts this year, please let me (Matthew.Williamson-Dicken@torfaen.gov.uk) or Mrs Redwood (Sian.redwood@torfaen.gov.uk) know. We will be happy to help with no questions asked.

 


EVERYONE

Interim Reports

Our one page reports have now all gone out to families. If you have any questions or concerns, please reach out to your class teacher in the first instance who will be able to help.

 

As stated in my previous bulletin, if you require a second copy of a report please let us know and we can prepare one for you.

 

EVERYONE

Christingle Event - This Sunday

Last year, we held our first Christingle Event at the school. It was so good to see families coming together on that day. It was such a success that we are holding it again this year! We’ll be teaching some carols, learning about the meaning of the Christingle and, of course, making a Christingle. This event lasts roughly 45 mins to an hour.

 

Let us know if you are coming so that we can purchase enough oranges etc!

 


EVERYONE

Christmas Events

 

THIS WEEK

Wednesday (13/12) - RECEPTION AND NURSERY:  Progress Step 1 Christmas Show Dress Rehearsal

Wednesday - EVERYONE: Christmas Cupcake Competition (families to make and decorate cupcakes and submit for our kitchen to judge - last entry at 9:00am)

 

Thursday (14/12) - RECEPTION AND NURSERY: Progress Step 1 Christmas Show at the School Hall. There will be a morning performance (10:15am) and an afternoon performance (1:45pm).

 

Friday (15/12) - YEARS 1, 2 AND 3:  Afternoon Tea with Father Christmas for Progress Step 2 (during school hours, no extra cost)

Friday - NURSERY AND RECEPTION: Storytime with Mrs. Claus and Cookie Decorating for Progress Step 1 (during school hours, no extra cost)

Friday - YEAR 6: Christmas Baking (during school hours, no extra cost)

 

Sunday (17/12) Bilingual Christingle Service at the School Hall at 3:00pm. Please let us know you are coming to this family event by following the link: https://forms.gle/S9rUKRavBnfZoyF78

 

NEXT WEEK

Monday (18/12) - YEAR 4: Fish and Chip Party (3:30-5:00; these children can come to school in their party clothes)

Monday - YEAR 1: Gingerbread Baking (during school hours, no extra cost)

 

Tuesday (19/12) - YEAR 5: Fish and Chip Party (3:30-5:00; these children can come to school in their party clothes)

Tuesday - YEAR 2: Gingerbread Baking (during school hours, no extra cost)

 

Wednesday (20/12) - EVERYONE: Christmas Dinner Day. On this day only Christmas dinner and vegetarian equivalent will be available. Specialist diets will also be catered for. Therefore, there will be no jacket potato, salad or pasta options on that day.

Wednesday - EVERYONE: Christmas Bingo (no extra cost, in school hours)

 

Thursday (21/12) - YEAR 6: Fish and Chip Party (3:30-5:00; these children can come to school in their party clothes)

Thursday - YEAR 3: Gingerbread Baking (during school hours, no extra cost)

Thursday - YEARS 4, 5 & 6: Christmas Quiz (during school hours, no extra cost)

 

Friday (22/12) - NURSERY AND RECEPTION: Visit from Father Christmas for Progress Step 1 (during school hours, no extra cost)

Friday - YEARS 2-6: Visit to the Congress Theatre to see Dick Whittington (Pantomime) Children will be going in the morning and will be back by lunchtime.

Friday - YEAR 1: Afternoon - Treasure Hunt (during school hours, no extra cost)

 


EVERYONE

Training Days Reminder

Please remember that there will be no school for children on Monday, 8th of January and Tuesday, 9th of January.

 

However, if you child is going to be new and starting with us in the Nursery in January, we are holding a settling in day on the Tuesday, 9th of January for new children only.

99 views0 comments

Commenti


bottom of page