top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 21.11.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Cyngherddau'r Nadolig a Gweithgareddau

Diolch am archebu eich tocynau ar gyfer y cyngherddau Nadolig. Wythnos nesaf, fe fyddwn yn ryddhau unrhyw tocynau sy'n weddill a fe fydd rhein yn cael ei dyrranu ar sail y cyntaf i'r felin caiff falu.


Yn y cyfamser peidiwch anghofio bwcio'r pantomeim (Blwyddyn 2-6), parti pysgod a sglods (Blwyddyn 4-6) a partion Cam Cynnydd 2 (Blwyddyn 1-3). Dyma'r manylion eto:


(1) Pantomeim: Os yw eich plentyn ym Mlwyddyn 2, 3, 4, 5 neu 6, mewngofnodwch i CivicaPay er mwyn talu am docynnau i’r pantomeim ar fore dydd Gwener, 22ain o Ragfyr. Mae angen gwneud hyn erbyn dydd Llun, 4ydd o Ragfyr, 2023 am 10:00yb. Cost cludiant a mynychu'r pantomeim hwn yw £11.00. Fodd bynnag, os ydych yn derbyn y Grant Datblygu Disgyblion bydd gostyngiad o 10% eisoes yn cael ei gymhwyso i gyfrif eich plentyn. Os oes angen cymorth arnoch, naill ai gydag elfennau technegol CivicaPay neu rywbeth arall, mae croeso i chi gysylltu â ni.


(2) Partïon ‘Pysgod a Sglodion’: Os yw eich plentyn ym Mlynyddoedd 4, 5 neu 6, mewngofnodwch i CivicaPay er mwyn cadarnhau a fydd eich plentyn yn aros ar gyfer ein partïon ‘Pysgod a Sglodion’. Cost hyn yw £4 y plentyn. Mae angen gwneud hyn erbyn dydd Llun, 4ydd o Ragfyr, 2023 am 10:00yb. Os oes angen cymorth arnoch, naill ai gydag elfennau technegol CivicaPay neu rywbeth arall, mae croeso i chi gysylltu â ni.


(3) Partïon Nadolig Blwyddyn 1, 2 a 3: Os yw eich plentyn ym Mlwyddyn 1, 2 neu 3, dilynwch y ddolen hon i gofrestru ar gyfer y partïon Nadolig ar ôl ysgol fel yr amlinellir ar y calendr. Nid oes unrhyw gost yn gysylltiedig â'r partïon hyn. Fodd bynnag, mae angen i chi fod wedi cofrestru eich plentyn erbyn dydd Llun, 4ydd o Ragfyr, 2023 am 10:00yb.

https://forms.gle/RniZCRDWvsUXa4VC7

PAWB

Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig

Fel yn y blynyddoedd blaenorol, rydym yn mynd i fod yn cynnal cystadleuaeth cerdyn Nadolig! Rydyn ni wrth ein bodd yn anfon cardiau Nadolig ac mae gan ein hysgol lawer i'w anfon eleni - ond nid ydym am ddefnyddio rhai a brynwyd o siop. Felly, rydym yn cynnal cystadleuaeth cerdyn Nadolig gyda dyddiad cau o ddydd Mawrth, 28ain o Dachwedd. Bydd yr enillwyr yn cael gweld eu cardiau'n cael eu defnyddio yn ein cardiau Nadolig i deuluoedd, VIPs a'r gymuned leol. Bydd gennym un enillydd ar gyfer pob dosbarth yn yr ysgol (gan gynnwys y Meithrin)!


Rydym wedi anfon taflen gystadleuaeth adref heddiw! Mae hefyd ynghlwm wrth y bwletin e-bost.


Dyma'r gofynion:

-Gallant ddefnyddio pensiliau lliw, peniau ffelt lliw, pasteli, dyfrlliwiau a phaent eraill. Rwy'n edrych am liwiau bywiog! Os ydych chi'n lliwio gyda phensiliau, gwnewch yn siŵr bod y lliwiau'n glir - pan fyddwn ni'n eu sganio, nid ydym am i'ch delwedd bylu.

-Rhaid i'r ddelwedd fod mewn ffurf portread.

-Rhaid i unrhyw ysgrifen ar flaen y cerdyn fod yn ddwyieithog: Saesneg a Chymraeg. Ond, does dim rhaid bod unrhyw eiriau ar y cerdyn. Byddwch yn ofalus gyda'r sillafu! Rhai geirfa bwysig yw:

●Nadolig Llawen

●Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

●Dymunwn Heddwch

●Dymunwn Nadolig Llawen i Chi

-Er mwyn cystadlu, mae angen i'ch plentyn greu delwedd dau ddimensiwn ar y daflen. Os oes angen iddynt ddechrau eto ac nad oes ganddynt daflen ysgol sbâr - nid yw hyn yn broblem - rhaid i'r ddelwedd fod yr un maint â'r daflen sy'n 130x170 mm.

PAWB

Darllen Plant

Byddwch eisoes yn gwybod ein bod yn canolbwyntio ar ddarllen plant a gwella hyfedredd darllen. Rydym eisiau gwybod eich barn? Mae’r tîm llythrennedd yn gofyn yn garedig i chi lenwi’r holiadur dienw hwn i’n helpu i gynllunio ar gyfer digwyddiadau darllen yn Nhymor y Gwanwyn. Ni fydd yr holiadur yn cymryd mwy na 3 munud i'w gwblhau! Dyma'r ddolen: https://forms.gle/7fCU1RQHdZphW6ro9

Mae'r holiadur ar agor tan ddydd Mawrth, 28ain o Dachwedd am 9:00yb.

PAWB

Ymweliad gan Dafydd Iwan

Bu’r canwr anrhydeddus, sy’n enwog am y gân ‘Yma o Hyd’ sydd bellach yn canu mewn nifer o gemau pêl-droed, yn ymweld â’r ysgol heddiw fel rhan o ymgyrch y Siarter Iaith i ysbrydoli ein plant gyda’u cyfathrebu Cymraeg. Roedd yn wych gweld y plant wedi tanio cymaint yn canu gydag ef ac yn ymfalchïo yn eu Cymreictod.

PAWB

CRhA

Rydym mewn dirfawr angen gwirfoddolwyr ar gyfer y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon. Heb gefnogaeth, ni all y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon weithredu sy’n golygu na all llawer o bethau neis sy’n cael eu trefnu yn yr ysgol i’r plant fynd ymlaen yn y flwyddyn newydd. Mae'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn prynu anrhegion Nadolig i'r ysgol, yn trefnu ffeiriau ysgol a chefnogaeth mewn digwyddiadau. O’r herwydd, rydym yn cynnal cyfarfod blynyddol ar ddydd Mawrth, Rhagfyr 5ed yn yr ysgol am 5:30-6:30. Yn y cyfarfod hwn, byddwn yn edrych ar rolau’r pwyllgor, digwyddiadau yn y flwyddyn newydd a chynyddu ymgysylltiad rhieni â’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon. Gwnewch bob ymdrech i fod yn rhan o hyn gan ei fod o fudd uniongyrchol i'r plant. Rhowch wybod i mi eich bod yn dod trwy gofrestru gan ddefnyddio'r ddolen hon: https://forms.gle/rtnxUVVNPUTsvtaz8

BLWYDDYN 5 A 6

Sesiwn Holi ac Ateb gyda Theuluoedd

Rydym bellach wedi llwyddo i aildrefnu’r sesiwn i deuluoedd Blwyddyn 5 a 6 i gwrdd â staff Ysgol Gymraeg Gwynllyw i dderbyn cyflwyniad, trafod yr ysgol a chymryd cwestiynau. Bydd hyn nawr am 3:30-4:30 Ddydd Mawrth, 28ain o Dachwedd, 2023.

PAWB

Nodyn i’ch atgoffa o Ddiwrnodau Hyfforddiant

Dyma ein diwrnodau hyfforddi sydd ar ôl ar gyfer 2023-2024 eto rhag ofn i chi eu colli:

-Dydd Llun, 8fed o Ionawr (Yn syth ar ôl gwyliau'r Nadolig)

-Dydd Mawrth, 9fed o Ionawr (Yn syth ar ôl gwyliau'r Nadolig)

-Dydd Llun, 8fed o Ebrill (Yn syth ar ôl gwyliau’r Pasg)

-Dydd Llun, 3ydd o Fehefin (Yn syth ar ôl gwyliau'r Sulgwyn)

 

EVERYONE

Christmas Concerts and Events

Thank you for ordering your tickets for the Christmas concerts. Next week, we will release any remaining tickets and these will be allocated on a first come, first served basis.


In the meantime, don't forget to book the pantomime (Years 2-6), fish and chips party (Years 4-6) and Progress Step 2 parties (Years 1-3). Here are the details again:


(1) Pantomime: If your child is in Year 2, 3 ,4, 5 or 6, please log into CivicaPay in order to pay for tickets to the pantomime on the morning of Friday, 22nd of December. This needs to be done by Monday, 4th of December, 2023 at 10:00am. The cost of transport and attending this pantomime is £11.00. However, if you are in receipt of the Pupil Development Grant a 10% reduction will already be applied to your child's account. If you need support, either with technical elements of CivicaPay or something else, please do not hestitate to get in contact with us.


(2) 'Fish and Chip' Parties: If your child is in Years 4, 5 or 6, please log into CivicaPay in order to confirm whether your child will be staying for our 'Fish and Chip' parties. The cost of this is £4 per child. This needs to be done by Monday, 4th of December, 2023 at 10:00am. If you need support, either with technical elements of CivicaPay or something else, please do not hesitate to get in contact with us.


(3) Years 1, 2, and 3 Parties: If your child is in Year 1, 2 or 3, please follow this link to sign up for the after-school Christmas parties as outlined on the calendar. There is no cost associated with these parties. However, you need to have signed your child up by Monday, 4th of December, 2023 at 10:00am.

https://forms.gle/RniZCRDWvsUXa4VC7

EVERYONE

Christmas Card Competition

As in previous years, we are going to be running a Christmas card competition! We love sending Christmas cards and our school have lots to send this year - but we don’t want to use shop bought ones. So, we are holding a Christmas card competition with a closing date of Tuesday, 28th of November. The winners will get to see their cards being used in our Christmas cards to families, VIPs and the local community. We will have one winner for each class in the school (including the Nursery)!


We've sent home an entry sheet today! It is also attached to the emailed bulletin.


Here are the requirements:

-They can use coloured pencils, coloured felt pens, pastels, watercolour and other paints. I am looking for vibrant colours! If you are colouring with pencils, make sure the colours are clear - when we scan them in, we don’t want your image to fade.

-The image must be in portrait.

-Any writing on the front of the card must be bilingual English and Welsh. But, there doesn’t have to be any words on the card. Be careful with the spelling! Some important vocabulary is:

●Nadolig Llawen = Happy Christmas

●Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda = Merry Christmas and a Happy New Year

●Dymunwn Heddwch = We Wish You Peace

●Dymunwn Nadolig Llawen i Chi = We Wish You a Merry Christmas

-In order to enter, your child needs to create a two dimensional image on the sheet send home. If they need to start again and don’t have a spare school sheet - this is not a problem - the image must be the same size as the sheet which is 130x170 mm.

EVERYONE

Children's Reading

You will already know that we are really focusing on children's reading and improving the proficiency of reading. We want to know your views? The literacy team kindly ask that you fill out this anonymous questionnaire to help us plan for reading events in the Spring Term. The questionnaire will take no longer than 3 minutes to complete! Here is the link: https://forms.gle/1KHXc5uh3WDuMU2H9

The questionnaire is open until Tuesday, 28th of November at 9:00pm.

EVERYONE

Visit by Dafydd Iwan

The famous singer, renowned for the song 'Yma o Hyd' now sang at many football games, visited the school today as part of Siarter Iaith drive to inspire our children with their Welsh communication. It was great so see the children so fired up singing along with him and being proud of their Welshness.

EVERYONE

PTA

We are in desperate need of volunteers for the PTA. Without support, the PTA cannot function which means that lots of nice things that are arranged at school for the children, can’t go ahead in the new year. The PTA purchase Christmas gifts for the school, arrange school fetes and support at events. As such, we are holding an AGM meeting on the Tuesday, 5th of December at the school at 5:30-6:30. At this meeting, we will be looking at roles of the committee, events in the new year and increasing parental engagement with the PTA. Please make every effort to be a part of this since it directly benefits the children. Let me know you are coming by signing up using this link: https://forms.gle/rtnxUVVNPUTsvtaz8

YEAR 5 AND 6

Gwynllyw Q and A Session with Families

We have now managed to rearrange the session for Year 5 and 6 families to meet with Ysgol Gymraeg Gwynllyw staff to receive a presentation, discuss the school and take questions. This will now be at 3:30-4:30 on Tuesday, 28th of November, 2023.

EVERYONE

A Reminder of Training Days

Here are our remaining training days for 2023-2024 in case you missed them:

-Monday, 8th of January (Straight after the Christmas break)

-Tuesday, 9th of January (Straight after the Christmas break)

-Monday, 8th of April (Straight after the Easter break)

-Monday, 3rd of June (Straight after the Whitsun break)


50 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page