top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 07.11.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Croeso nôl! Gobeithio bod pawb wedi cael hanner tymor hyfryd ac wedi llwyddo i dreulio amser gyda'i gilydd! Mae'n wythnos llawn gweithgareddau gyda llawer yn digwydd!


PAWB

Noson Agored

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, rydym yn cynnal noson agored ddydd Iau. Byddwch wedi gweld hwn wrth iddi gael ei hysbysebu ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni angen eich help chi! Plis rhannwch ein postiadau gyda ffrindiau a theuluoedd i adael iddynt wybod am y cyfle anhygoel i gael eu plentyn i ddysgu Cymraeg!


Noson agored i Ysgol Panteg a Charreg Lam fydd hon. Felly, nid yw byth yn rhy hwyr i ddechrau mewn addysg cyfrwng Cymraeg!


Efallai eich bod hefyd wedi gweld yr erthygl ar Cwmbran Life am y diffyg i blant ymuno ag addysg Gymraeg.Felly, mae’n hynod bwysig ein bod ni i gyd yn chwarae ein rhan i annog eraill i ymuno. Ar lafar yw'r ffordd fwyaf effeithiol o ledaenu'r newyddion da.


PAWB

Cyfle Swydd: Goruchwylydd Amser Cinio

Ydych chi'n angerddol am weithio gyda phlant ac am greu amgylchedd diogel a phleserus i blant yn ystod eu hamser cinio? Mae gennym gyfle gwych i Oruchwylydd Amser Cinio ymuno â'n tîm yn Ysgol Panteg! Ac, mae’r dyddiad cau yfory!


Mae Ysgol Panteg yn sefydliad addysgol bywiog sydd wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd anogol i’n dysgwyr. Credwn fod yr egwyl ganol dydd yn rhan hanfodol o’r diwrnod ysgol, ac rydym yn ymroddedig i sicrhau ei fod yn brofiad cadarnhaol a deniadol i’n dysgwyr.


Fel Goruchwylydd Amser Cinio, bydd eich cyfrifoldebau yn cynnwys:

- Goruchwylio a sicrhau diogelwch plant amser cinio.

- Hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol ac annog rhyngweithio parchus.

- Trefnu a goruchwylio gweithgareddau awyr agored i hybu gweithgaredd corfforol.


I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon, dylai fod gennych:

- Angerdd gwirioneddol dros weithio gyda phlant.

- Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol.

- Amynedd a'r gallu i gynnal awyrgylch tawel a chadarnhaol.

- Y gallu i weithio'n effeithiol mewn tîm.


PAWB

Imiwneiddiadau Ffliw

Diolch i bawb sydd wedi llenwi'r ffurflen Imiwneiddiadau Ffliw a anfonwyd allan. Mae hyn yn atgoffa rhywun y bydd y chwistrelliad trwyn yn cael ei roi i bawb sy'n dymuno i'w plentyn gael ei imiwneiddio ddydd Iau. Mae hyn yn amlwg yn gwrthdaro â'n taith i Fae Caerdydd. Rydym yn gweithio gyda thîm y GIG i archebu amser a dyddiad iddynt ddod yn ôl ar gyfer disgyblion Blwyddyn 4 ac unrhyw un sy’n sâl. Cyn gynted ag y bydd y dyddiad hwn gennyf, byddaf yn ei rannu.

PAWB

Bwydlen Newydd

Wedi atodi ac wedi rhoi fel llun isod, gwelwch fwydlen newydd y Gegin.

PAWB

Apêl y Pabi

Fel rydym wedi gwneud yn y gorffennol, mae gennym ni pabïau ac eitemau coffa eraill (fel breichledau, bandiau snap) ar gael i'w prynu. Y rhodd a awgrymir gan y Lleng Brydeinig Frenhinol yw £2 ar gyfer yr eitemau hyn. Mae gennym stondin fechan yn y swyddfa os hoffech alw heibio neu anfon arian i mewn gyda'ch plentyn.


BLWYDDYN 4

Taith Bae Caerdydd

Mae cyffro yn cynyddu ar gyfer trip aros dros nos yfory! I ailadrodd rhywfaint o’r wybodaeth a roddwyd yn y sesiwn Holi ac Ateb cyn hanner tymor, cofiwch:

-Bagiau Cysgu (darperir clustogau)

-Cot cynnes, sy’n wrthddŵr.

-Newid dillad a set sbâr!

-Dillad ar gyfer y disgo gyda'r nos.

-Rhaid i unrhyw feddyginiaeth gael ei labelu'n glir a ffurflenni wedi llenwi. Bydd Mr Alexander wrth law gyda ffurflenni sbâr yfory.

-Nid oes angen llawer o arian poced ar blant: uchafswm o £5 yw'r hyn a ofynnwn os ydych am roi arian poced i'ch plentyn.

-Ni ddylid dod â dyfeisiau electronig. Mae hyn yn cynnwys camerâu a ffonau symudol. Bydd unrhyw rai a ddygir yn cael eu casglu a'u cadw gan y staff.

-Labelwch yr holl ddillad. Ni allaf bwysleisio hyn ddigon. Bob blwyddyn mae gennym fag o ddillad coll heb enwau!

-Peidiwch ag anfon unrhyw ddillad neu eitemau drud gyda'ch plentyn.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi cyn anfon neges ClassDojo at Mr Alexander, Miss Jones neu Mrs Morgan. Fel arall, cysylltwch â ni yn y swyddfa.


BLWYDDYN 6

Ceisiadau Uwchradd a Phontio

Mae blwyddyn 6 ar hyn o bryd yn mwynhau diwrnod o wersi yng Ngwynllyw, yn cael blas o ba mor uwchradd fydd hi.


Mae teuluoedd ein dosbarthiadau Blwyddyn 6 eisoes wedi derbyn gwybodaeth gan yr ysgol am gofrestru eich plentyn ar gyfer addysg uwchradd. (Gweler y llythyr papur a anfonwyd neu’r bwletin canlynol: https://www.ysgolpanteg.cymru/post/y2023-m09-d22). Y dyddiad cau ar gyfer hyn yw wythnos nesaf - dydd Llun, 13eg o Dachwedd.


I’ch atgoffa, dyma ddyddiadau eraill i’w cadw mewn cof:

-Ymweliad gan y Tîm Pontio i gwrdd â theuluoedd: 15fed o Dachwedd, 3:30yp yn neuadd Ysgol Panteg. Dyma’r ddolen bwcio lle: https://forms.gle/cJ7MY5uW3iAAutJo7

-Gwasanaeth Carolau Nadolig - 6ed o Ragfyr: Rydym wedi trefnu’r bws a bydd hwn yn rhad ac am ddim.

PAWB

Diwrnod Hyfforddi

Roedd y diwrnod hyfforddi ddoe yn ddiwrnod llawn i’n holl staff er mwyn gweithio i wella ein haddysgu a’n dysgu ymhellach. Fel y gwyddoch eisoes, fe wnaethom nodi bod Gwyddoniaeth ac annibyniaeth plant yn feysydd yr oeddem am eu gwella eleni. Felly, roedd hyfforddiant ddoe yn canolbwyntio ar sut yr ydym yn mynd i wneud hyn. Mae gennym ni lawer o bethau cyffrous ar y gweill i gefnogi’r datblygiadau hyn. Mae diolchiadau enfawr yn mynd i’r holl staff sydd bob amser yn gweithio mor frwd i fod yn ysgol sy’n gwella’n barhaus er lles pob plentyn.


AMRYWIOL FLYNYDDOEDD

Sesiynau Ymgysylltu Teuluol

-Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, gwahoddir teuluoedd DERBYN a MEITHRIN i sesiwn ragarweiniol ar ffoneg Gymraeg (o’r enw Tric a Chlic) ar 14/11/2023 am 4:30pm. https://forms.gle/vYn4zHfWSk4Nzof48

-Gwahoddir teuluoedd BLWYDDYN 3 i gyflwyniad ffoneg Saesneg (o'r enw Read Write Inc) ar 16/11/2023 am 4:30pm. https://forms.gle/CHupBqNZEEFJbBgN9

-Gwahoddir teuluoedd Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 i sesiwn Holi ac Ateb gydag Ysgol Gymraeg Gwynllyw ar 15/11/2023 am 3:30pm. https://forms.gle/cJ7MY5uW3iAAutJo7

Mae angen bwcio pob un o'r sesiynau hyn. Felly, defnyddiwch y dolenni a ddarperir uchod fel ein bod yn gwybod eich bod yn dod.

 

Welcome back! I hope that everyone had a lovely half term and managed to spend time together! It is an action packed week with lots happening!


EVERYONE

Open Evening

As previously announced, we are holding an open evening on Thursday. You will have seen this on being advertised on our social media channels. We need you help! Please share our posts with friends and families to let them know about the amazing opportunity to have their child learn Welsh!


This will be an open evening for Ysgol Panteg and Carreg Lam. So, it’s never too late to start in Welsh medium education!


You might have also seen the article on Cwmbran Life about the lack of children joining Welsh education.So, it’s incredibly important that we all play our part in encouraging others to join. Word of mouth is the most effective way of spreading the good news.


EVERYONE

Job Opportunity: School Midday Supervisor

Are you passionate working with children and about creating a safe and enjoyable environment for children during their lunch break? We have a fantastic opportunity for a School Midday Supervisor to join our team at Ysgol Panteg! And, the closing date is tomorrow!


Ysgol Panteg is a vibrant and inclusive educational institution committed to providing a nurturing environment for our children. We believe that the midday break is an essential part of the school day, and we are dedicated to ensuring it's a positive and engaging experience for our children.


As a School Midday Supervisor, your responsibilities will include:

- Supervising and ensuring the safety of pupils during lunchtime.

- Promoting positive behaviour and encouraging respectful interactions.

- Organising and overseeing outdoor activities to promote physical activity.


To be successful in this role, you should have:

- A genuine passion for working with children.

- Excellent communication and interpersonal skills.

- Patience and the ability to maintain a calm and positive atmosphere.

- The capacity to work effectively in a team.


EVERYONE

Flu Immunisations

Thank you to all those who have filled in the Flu Immunisations form that were sent out. This is just a reminder that the nasal spray immunisation will be given to all those who wish for their child to be immunised on Thursday. This obviously clashes with our Cardiff Bay trip. We are working with the NHS team to book a time and date for them to come back for Year 4 pupils and anyone who is ill. As soon as I have this date, I will share it.

EVERYONE

New Menu

Please see our kitchen’s new menu. I’ve attached it bilingually and also added as a picture below.


EVERYONE

Poppy Appeal

As we have done in the past, we have poppies and other remembrance items (such as bracelets, snapbands) available to purchase. The suggested donation given by the Royal British Legion is £2 for these items. We have a small stall in the office should you wish to pop in or send money in with your child.

YEAR 4

Cardiff Bay Trip

Excitement is building for tomorrow’s overnight stay! Just to reiterate some of the information given at the Q and A session before half term, please remember:

-Sleeping Bags (pillows are provided)

-A warm, waterproof coat.

-A change of clothes and a spare set!

-Clothes for the disco in the evening.

-Any medication has to be labelled clearly and forms filled out. Mr Alexander will be on hand with spare forms tomorrow.

-Children do not need a lot of spending money: £5 maximum is what we ask if you are going to give pocket money to your child.

-No electronic devices are to be brought. This includes cameras and mobile phones. Any that are brought will be collected in and kept by staff.

-Please label all clothing. I cannot stress this enough. Every year we have a bag of lost clothes without names!

-Please don’t send any expensive clothes or items with your child.


If you have any queries, don’t hesitate to send a ClassDojo message to Mr Alexander, Miss Jones or Mrs Morgan. Otherwise, contact us at the office.

YEAR 6

Admission to Secondary and Transition Days

Year 6 are currently enjoying a day of lessons at Gwynllyw, getting a flavour of how secondary school will be.


Families of our Year 6 classes have already received information from the school about signing up your child for secondary education. (See the paper letter sent or the following bulletin: https://www.ysgolpanteg.cymru/post/y2023-m09-d22). The closing date for this is next week - Monday, 13th of November.


As a reminder, here are other dates to keep in mind:

-Visit from the Transition Team to meet with families: 15th of November, 3:30pm at Ysgol Panteg's school hall. Here is the sign up sheet: https://forms.gle/cJ7MY5uW3iAAutJo7

-Christmas Carol Service - 6th of December: No further action required by families, we have arranged the bus and this will be free of charge.

EVERYONE

Training Day

Yesterday’s training day was a full on day for all our staff working to further improve our teaching and learning. As you will already know, we identified that Science and children’s independence were areas that we wanted to improve upon this year. So, yesterday’s training was focused on how we are going to do this. We’ve got lots of exciting things planned to support these developments. A big thanks goes out to all the staff who always work so enthusiastically to be a school that is continually improving for the benefit of each and every child.


VARIOUS YEARS

Family Engagement Sessions

-As previously announced, RECEPTION and NURSERY families are invited to an introductory session on Welsh phonics (called Tric a Chlic) on 14/11/2023 at 4:30pm. https://forms.gle/vYn4zHfWSk4Nzof48

-YEAR 3 families are invited to an English phonics presentation (called Read Write Inc) on 16/11/2023 at 4:30pm. https://forms.gle/CHupBqNZEEFJbBgN9

-YEAR 5 and YEAR 6 families are invited to a Q and A session with Ysgol Gymraeg Gwynllyw on 15/11/2023 at 3:30pm. https://forms.gle/cJ7MY5uW3iAAutJo7


All of these sessions need to be booked. So, please use the links provided above so that we know you are coming.


99 views0 comments

Comments


bottom of page