top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 19.09.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

A wyddoch chi pa mor bwysig yw darllen?

Mae darllen yw un o'r pethau mwyaf pwysig fe allwn ni addysgu eich plentyn - ac mae hyn yn bartneriaeth rhwng chi fel teuluoedd a ni yn yr ysgol. Awgrymwn eich bod chi’n darllen 15 munud pob dydd gyda'ch plentyn. Ond beth yw manteision hyn?


-Mae darllen yn tanio’r dychmyg;

-Gall darllen cyflwyno diddordebau a syniadau newydd;

-Mae’n gallu gwella sgiliau iaith, trafod, ysgrifennu a geirfa;

-Gall ddarllen helpu canolbwyntiad a gwella sgiliau cof;

-Mae darllen yn gallogi ni i ymlacio... ac llawer, llawer mwy!

Dyma rai awgrymiadau ar sut allwch chi wneud darllen yn brofiad positif i’ch plentyn:


1. Dewiswch amser tawel

Anogwn i chi benderfynu ar amser tawel heb unrhyw wrthdyniadau. Fel arfer, mae 15 munud yn ddigon hir (yn dibynnu ar oedran).


2. Gwnewch ddarllen yn bleserus

Mae hi mor bwysig bod darllen yn brofiad pleserus! Eisteddwch gyda’ch plentyn. Trïwch beidio gorfodi nhw i ddarllen llyfrau nag ydynt yn mwynhau.


3. Cadwch lif y darllen

Os mae eich plentyn yn cam-ddarllen gair neu yn cam-ynganu, peidiwch dorri ar draws yn syth. Yn lle, gadewch gyfleodd i’ch plentyn hunan-gywiro. Mae’n well i fynd dros rhai geiriau anarferol cyn dechrau i annog llif y darllen. Mae hyn yn well na gorfodi plentyn i adeiladu pob un gair. Os mae eich plentyn yn adeiladu geiriau, anogwch nhw i ddefnyddio synau’r llythrennau yn lle enwau’r llythrennau. Mae tudalen yn y llyfr hwn sy’n gosod allan strategaethau i weithio allan ystyr.


4. Byddwch yn bositif

Os mae eich plentyn yn dweud rhywbeth sydd bron yn gywir, mae hynny’n iawn. Peidiwch ddweud ‘Na. Mae hynny’n anghywir’. Mae’n well dweud: ‘Gadewch i ni ddarllen gyda’n gilydd’ a phwyntiwch ar y geiriau wrth i chi ddweud nhw. Rhowch hwb i hyder eich plentyn gyda chanmoliaeth gyson hyd yn oed am y pethau bychain.


5. Llwyddiant yw’r peth pwysicaf

Mae rhieni sydd eisiau i’w plentyn gwneud cynnydd cyflym wrth ddarllen weithiau yn rhoi llyfrau sy’n rhy anodd iddynt. Mae hyn yn gallu cael effaith negyddol ar y plentyn. Tan fod eich plentyn wedi datblygu hyder, mae’n gwell cadw gyda llyfrau haws. Os digwyddith hyn, mae llif y darllen yn cael ei golli, nid yw’r plentyn yn gallu deall y testun ac mae’r plentyn yn dueddol o ddod yn anfodlon i ddarllen. Dwedwn dylai plentyn deall 95% o eiriau’r testun neu mae’n rhy anodd.


6. Ymwelwch â llyfrgell

Anogwch eich plentyn i ymweld â llyfrgell yn aml.


7. Ymarferwch yn aml

Ceisiwch ddarllen gyda’ch plentyn pob dydd. Ychydig bach pob yw’r gorau.


8. Cyfathrebwch

Dyma ddyddiadur darllen eich plentyn. Ceisiwch gyfathrebu yn aml ynddo gyda sylwadau positif ac unrhyw bryderon.


9. Trafodwch am lyfrau

Mae fwy i ddarllen na dim ond gallu darllen y geiriau yn gywir. Yr un mor bwysig, yw’r gallu i ddeall yr hyn sydd wedi cael ei darllen. Mae’n bwysig i drafod llyfrau; am y delweddau, y cymeriadau, rhagfynegiadau, eu hoff ddarn. Yna, fe fyddwch chi’n gallu gweld pa mor dda maen nhw wedi deall y testun ac fe fyddwch chi’n helpu nhw i ddatblygu sgiliau cwestiynu da. Mae cyfres o gwestiynau yng nghefn y llyfr hwn a fydd yn helpu chi trafod am destunau ffuglen a ffeithiol gyda’ch plentyn.


10. Mae amrywiaeth yn bwysig

Cofiwch mai angen i blant derbyn profiad o ddarllen amrywiaeth o adnoddau darllen e.e. llyfrau lluniau, nofelau, cylchgronau, comigau, cerddi a barddoniaeth, a llyfrau gwybodaeth. Maen holl bwysig bod eich plentyn yn darllen cydbwysedd rhwng llyfrau Cymraeg a Saesneg.

PAWB

Estyn - Cyfarfod Rhieni

Bydd cyfarfod rhieni gyda’r Estyn yn neuadd yr ysgol ar Ddydd Llun, 25ain o Fedi. Disgwyliwn i hyn fod am 3:45-4:45. Mae Estyn wedi gofyn nad oes unrhyw blant yn bresennol yn y cyfarfod hwn. Felly, byddwn yn cynnal rhywfaint o ofal plant ar gyfer y rhai sy’n dymuno mynd. Er mwyn i ni allu ei staffio'n iawn, rhowch wybod i ni os oes angen gofal plant arnoch chi trwy lenwi'r ddolen ganlynol:

BLYNYDDOEDD 1-6

Clybiau - Atgof

Nodyn bach ydy hwn i’ch hatgoffa ni fydd unrhyw glybiau sy'n cael eu rhedeg gan yr ysgol ar ddydd Llun, 25ain o Fedi a dydd Mawrth, 26ain o Fedi. Mae hyn am un wythnos yn unig ac mae’r rheswm yn ddeublyg: (1) er mwyn i ni allu darparu crèche ar gyfer teuluoedd sy’n dymuno mynychu cyfarfod rhieni Estyn oherwydd eu bod wedi gwneud cais i blant beidio â bod yn bresennol yn y cyfarfod hwnnw, a (2) felly y gall y staff gynnal cyfarfodydd gydag Estyn a chael eu cyfweld.

BLWYDDYN 6

Clwb Lego

Diolch i’r rheini sydd wedi arwyddo lan ar gyfer Clwb Lego - mae 6 wedi hyd yn hyn.


Mae’r clwb hwn yn cael ei gynnal ar Ddydd Mercher rhwng 3:30 a 4:30 a bydd yn rhad ac am ddim. Mae hyn yn dechrau yfory ond mae digon o amser i arwyddo’ch plentyn lan!


Dilynwch y ddolen i gofrestru:

BLYNYDDOEDD 3-6

Chwarae Torfaen - Clwb Ar Ôl Ysgol

Fel cyhoeddwyd wythnos diwethaf, rydym wedi llwyddo i drefnu ‘Clwb Chwarae Lles’ eto’r flwyddyn hon. Bydd hyn yn digwydd bob dydd Iau o 3:30-4:30 a bydd yn rhad ac am ddim. Mae hyn i fod yn dechrau dydd Iau yma - oes oes digon o alw.


Anfonwch e-bost at torfaenplay@torfaen.gov.uk i gofrestru.

BLWYDDYN 5

Trip Llangrannog - Atgof

I baratoi ar gyfer taith penwythnos Blwyddyn 5 i Langrannog (06/10/2023-08/10/2023), rydym wedi trefnu ‘Sesiwn Holi ac Ateb’ a gynhelir yn neuadd yr ysgol am 4:30-5:15. ar ddydd Mawrth, y 26ain o Fedi. Mae croeso i blant ddod i'r cyfarfod hwn.


Fel y gofynnwyd yn flaenorol, rydym yn gofyn bod taliad llawn yn cael ei wneud erbyn diwedd mis Medi. Os cewch unrhyw anhawster i dalu am y daith hon, boed yn dechnegol neu fel arall, cysylltwch â mi neu Mrs Redwood yn y swyddfa cyn gynted â phosibl.

PAWB

Bore Coffi MacMillan - Atgof

Yn dilyn ymlaen o lwyddiant aruthrol Bore Coffi a Chacen MacMillan y llynedd, Ddydd Gwener, Medi 29ain (rhwng 9.30 a 11.15), rydym yn bwriadu cynnal bore agored yn yr ysgol er budd Cymorth Canser MacMillan. Byddwn yn agor y drysau i gael mamau a thadau, mamau-cu a thadau-cu, ewythrod a modrybedd, i mewn i'n neuadd am de, coffi a chacen. Bydd plant yn gallu prynu cacen hefyd. Bydd yr holl elw yn mynd i gefnogi’r gwaith gwych y mae MacMillan yn ei wneud i gefnogi pobl sy’n dioddef o wahanol gamau o ganser ac i gefnogi eu teuluoedd. Rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur!


Rydym yn gofyn i deuluoedd gyfrannu cacennau (cacennau bach, cacennau torth, sbyngau, cacennau llawn ac ati). Gall y rhain fod yn gacennau cartref neu wedi'u prynu. Cofiwch dydyn ni ddim yn gallu cael cnau yn yr ysgol.

Mae fwy o wybodaeth eisioes wedi cyhoeddi am hyn - fe allwch ffeindio'r wybodaeth trwy ddilyn y ddolen hon: https://www.ysgolpanteg.cymru/post/y2023-m09-d12

 

EVERYONE

How important is reading for children?

Reading is one of the most important things we, together, can teach your child - it is a partnership between you as families and us at the school. We suggest that you read 15 minutes every day with your child. But what are the benefits of this?

-Reading ignites the imagination;

-Reading can introduce new interests and ideas;

-It can improve language, discussion, writing and vocabulary skills;

-Reading can help concentration and improve memory skills;

-Reading allows us to relax... and much, much more!

Here are some suggestions on how you can help to make reading a positive experience:


1. Choose a quiet time

Set aside a quiet time with no distractions. Fifteen minutes is usually long enough (depending on age).


2. Make reading enjoyable

It is so important that reading is an enjoyable experience. Sit with your child. Try not to pressurise them into reading books they do not find interesting.


3. Maintain the flow

If your child mispronounces a word, do not interrupt immediately. Instead allow opportunity for self-correction. It is better to go over some unknown words beforehand to maintain the flow rather than insisting on trying to build them all up from the sounds of the letters. If your child does try to 'sound out' words, encourage the use of letter sounds rather than 'alphabet names'. There is a page of strategies to use to work out meaning, set out in this book.


4. Be positive

If your child says something nearly right to start with, that is fine. Don't say 'No. That's wrong’. It is best to say: 'Let's read it together' and point to the words as you say them. Boost your child's confidence with constant praise for even the smallest achievement.


5. Success is the key

Parents anxious for a child to progress can mistakenly give a child a book that is too difficult. This can have the opposite effect to the one they are wanting. Until your child has built up his or her confidence, it is better to keep to easier books. Struggling with a book with many unknown words is pointless. Flow is lost, text cannot be understood and children can easily become reluctant readers. Children should normally understand around 95% of the words in a text beforehand.


6. Visit the Library

Encourage your child to use the public library regularly.


7. Regular practice

Try to read with your child every day. 'Little and often' is best.


8. Communicate

This is your child’s reading diary. Try to communicate regularly with positive comments and any concerns.


9. Talk about the books

There is more to being a good reader than just being able to read the words accurately. Just as important is being able to understand what has been read. Always talk to your child about the book; about the images, the characters, how they think the story will end, their favourite part. You will then be able to see how well they have understood and you will help them to develop good comprehension skills. There are a series of questions in this book that will help you talk to your child about the fiction and non-fiction books.


10. Variety is important

Remember children need to experience a variety of reading materials e.g. picture books, novels, hard backs, comics, magazines, poems, and information books. It is incredibly important that your child reads a balance between Welsh and English books.

EVERYONE

Estyn - Parents' Meeting

There will be a parents' meeting with Estyn in the school hall on Monday, 25th September. We expect this to be at 3:45-4:45. Estyn has asked that no children are present at this meeting. Therefore, we will be holding some childcare for those who wish to go. So that we can properly staff it, please let us know if you need childcare by filling out the following link:

YEARS 1-6

Clubs - Reminder

This is a small note to remind you that there will be no clubs run by the school on Monday, 25th September and Tuesday, 26th September. This is for one week only and the reason is twofold: (1) so that we can provide a crèche for families who wish to attend the Estyn parents' meeting because they have requested that children not be present at that meeting, and (2) so that the staff can hold meetings with Estyn and be interviewed.

YEAR 6

Lego Club

Thanks to those who have signed up for Lego Club - 6 have so far.


This club takes place on Wednesdays between 3:30 and 4:30 and will be free. This starts tomorrow but there is plenty of time to sign your child up!


Follow the link to register:

YEARS 3-6

Torfaen Play - After School Club

As previously announced, we have managed to organise the return of the ‘Torfaen Play’s Wellbeing Play Club’. This will take place every Thursday from 3:30-4:30 and will be free of charge. This is due to start this week if there are enough children signed up.


Please email torfaenplay@torfaen.gov.uk to register.

YEAR 5

Llangrannog Trip - Reminder

In preparation for our Year 5's weekend trip to Llangrannog (06/10/2023-08/10/2023), we have arranged a 'Question and Answer Session' which will be held in the school hall at 4:30-5:15 on Tuesday, 26th of September. Children are welcome at this meeting.


As previously requested, we are asking that full payment is made by the end of September. If you have any difficulty in paying for this trip, technical or otherwise, please get in contact with myself or Mrs. Redwood in the office as soon as possible.

EVERYONE

MacMillan's Coffee Morning - Reminder

Following on from the huge success of last year's MacMillan Coffee and Cake Morning, on Friday, September 29th (between 9.30 and 11.15), we plan to hold an open morning at the school in aid of MacMillan Cancer Support. We will open the doors to have mothers and fathers, grandparents, uncles and aunts, into our hall for tea, coffee and cake. Children will be able to buy a cake too. All proceeds will go to support the fantastic work that MacMillan does to support people suffering from various stages of cancer and to support their families. Put the date in your diary!


We are asking families to donate cakes (small cakes, loaf cakes, sponges, full cakes etc.). These can be homemade or bought cakes. Remember we can't have nuts in school.

More information has already been published about this - you can find the information by following this link: https://www.ysgolpanteg.cymru/post/y2023-m09-d12
74 views0 comments

Commenti


bottom of page