top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 12.09.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Bore Coffi MacMillan

Yn dilyn ymlaen o lwyddiant aruthrol Bore Coffi a Chacen MacMillan y llynedd, Ddydd Gwener, Medi 29ain, rydym yn bwriadu cynnal bore agored yn yr ysgol er budd Cymorth Canser MacMillan. Byddwn yn agor y drysau i gael mamau a thadau, mamau-cu a thadau-cu, ewythrod a modrybedd, i mewn i'n neuadd am de, coffi a chacen. Bydd plant yn gallu prynu cacen hefyd. Bydd yr holl elw yn mynd i gefnogi’r gwaith gwych y mae MacMillan yn ei wneud i gefnogi pobl sy’n dioddef o wahanol gamau o ganser ac i gefnogi eu teuluoedd. Rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur! Dydw i ddim yn dda am bobi, felly byddai'n well i mi ddechrau ymarfer.


1) Rydym yn gwahodd rhieni ac aelodau’r teulu i’r ysgol rhwng 9.30 a 11.15.


2) Rydym yn gofyn i deuluoedd gyfrannu cacennau (cacennau bach, cacennau torth, sbyngau, cacennau llawn ac ati). Gall y rhain fod yn gacennau cartref neu wedi'u prynu. Cofiwch bod ydyn ni’n gallu cael cnau yn yr ysgol.


3) Bydd ein plant Blwyddyn 6 yn mynychu stondinau.


4) Bydd llawer o gacennau a chacennau cwpan ar werth er mwyn codi arian i Ofal Canser MacMillan.


5) Bydd cystadleuaeth cacennau hefyd. Mae staff ein cegin yn edrych ymlaen at feirniadu cynigion teuluoedd. Er mwyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, gofynnwn i chi labelu eich tun cacen neu'ch blwch yn dangos eich bod am iddo fynd i mewn i'r gystadleuaeth. Mae yna wobr 1af, 2il a 3ydd ar gyfer blas a'r un peth ar gyfer cyflwyniad! A dweud y gwir, efallai y bydd fy un i'n blasu'n iawn - ond efallai y bydd yn edrych fel ei fod wedi'i eistedd arno!


6) Er mwyn gwneud pethau'n hawdd, rydym yn gofyn i'r plant ddod â rhodd o £1 neu fwy i mewn a byddant yn derbyn cacen amdano.


7) Ar gyfer teuluoedd sy’n mynychu, byddwn yn dod â’ch plentyn o’r dosbarth er mwyn i chi gael cacen gyda nhw. Bydd plant eraill yn dod i'r arwerthiant cacennau yn eu grwpiau dosbarth drwy gydol y bore.


8) Bydd te a choffi hefyd ar gael i'w prynu.


PAWB

Hyfforddiant Amddiffyn Plant i Deuluoedd

Fel ysgol rydym yn gweld amddiffyn plant fel ein prif flaenoriaeth. O ganlyniad, yn rheolaidd, rydym yn cynnig rhywfaint o hyfforddiant ymwybyddiaeth cychwynnol i gymuned yr ysgol gyfan. Mae hyn yn ein helpu ni i gyd i fod yn wyliadwrus a gofalu am blant yn ein cymuned ysgol a thu hwnt. Mae’r hyfforddiant yn eich helpu i nodi gwahanol fathau o gam-drin, symptomau ac effaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod. Ychydig dros awr yw'r hyfforddiant. Y tymor hwn, rydyn ni'n mynd i wneud hyn mewn person ac yn ddigidol.


Hyfforddiant Mewn Person: Dydd Mercher, 20fed o Fedi, 4:30-5:45pm yn yr ysgol.


Hyfforddiant Digidol: Dydd Mercher, 20fed Medi, 9:30-10:45am trwy Microsoft Teams.


Cofrestrwch trwy ddilyn y ddolen hon:

https://forms.gle/AYZrCRW5wp9kyNfV8


PAWB

Diolch - Cyfarfod Cynllunio Datblygiad Ysgol i Deuluoedd

Diolch yn fawr iawn i'r teuluoedd a ddaeth i'n cyfarfod 'Cynllunio Datblygu’r Ysgol' yr wythnos diwethaf. Nid oedd gennym lawer - ond, roeddem yn arbennig o ddiolchgar i'r rhai a ddaeth i helpu i roi eu barn a'u syniadau.

PAWB

Hysbysiad Ymlaen Llaw o 'Gyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion'

Mae’r ‘Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion’ cyntaf i’w cynnal o ddydd Llun 9fed Hydref tan ddydd Mercher 11 Hydref. Cynhelir y rhain rhwng 3.45 a 6.00pm.


Bydd hwn yn gyfle gwych i gwrdd â’ch athro i drafod sut mae’ch plentyn yn ymgartrefu yn ei ddosbarth newydd, sgwrsio trwy unrhyw bryderon neu syniadau sydd gennych a gofyn cyngor.


Felly, byddwn yn cynnig cyfarfodydd cofrestru byr, trwy apwyntiad, gydag athro dosbarth eich plentyn. Bydd y rhain yn cael eu cynnig trwy dri dull: mewn person (ein hoff opsiwn), trwy Microsoft Teams neu dros y ffôn.


Mae hyn i gyd yn rhan o'n hymrwymiad i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am gynnydd eich plentyn. I’r rhai sy’n newydd i’n cymuned ysgol, gallwch ddisgwyl chwe phwynt cyswllt dros y flwyddyn: ‘Cyfarfod Cynnydd a Lles Disgyblion’ tymhorol, adroddiad un dudalen interim cyn y Nadolig, adroddiad llawn eich plentyn cyn y Pasg, ac adroddiad interim. adroddiad un dudalen ym mis Mehefin.


Byddwn yn anfon y rhestr bwcio allan ymhen ychydig wythnosau, ond roeddwn i eisiau i chi gael y dyddiad hwn yn eich dyddiaduron!


PAWB

Estyn

Ddoe, derbyniais yr hysbysiad y bydd Estyn yn dod i arolygu ein hysgol ar yr wythnos yn dechrau dydd Llun, 25ain o Fedi. Bydd y tîm gyda ni am 4 diwrnod. Rydym yn gadarnhaol iawn am hyn gan ein bod wedi bod yn aros am amser hir am yr ymweliad hwn ac rydym wedi dod mor bell dros y ddwy flynedd ddiwethaf.


Fel staff, rydym wedi ymrwymo i sicrhau na fydd hyn yn newid unrhyw beth i’r plant. Dyma amser i ddathlu cymaint rydyn ni wedi datblygu fel ysgol ac i ddangos yr hyn rydyn ni’n gallu ei wneud.


Rwyf am i’r tîm ddod i’n gweld, i gadarnhau ein bod ar y llwybr cywir ac i weld yr un cryfderau a phwyntiau datblygu ag yr ydym eisoes yn dechrau gweithio arnynt yn ein cynllun datblygu ysgol.


Gyda hyn mewn golwg, yn debyg i’r holiadur y gofynnais ichi ei lenwi cyn yr Haf, mae gan Estyn holiadur i rieni:

https://www.smartsurvey.co.uk/s/XN5WUY/

Bydd hwn ar agor tan yr 17eg o Fedi am 11pm.


Ar y dydd Llun, bydd cyfarfod i rieni hefyd gyda’r arolygwyr yn neuadd yr ysgol. Bydd hyn yn eich galluogi i ddeall ychydig mwy am y broses arolygu ac iddynt weld beth mae teuluoedd yn ei deimlo yw ein cryfderau a'n meysydd i'w datblygu. Rwy'n rhagweld y bydd hyn am 3:45-4:45 - fodd bynnag, rwy'n aros am gadarnhad o hyn a byddaf yn rhoi gwybod ichi cyn gynted ag y bydd gennyf fwy o wybodaeth. Mae Estyn wedi gofyn yn garedig nad oes unrhyw blant yn bresennol, felly, rydym yn bwriadu rhedeg gofal plant fel bod teuluoedd yn gallu mynychu. Byddaf yn anfon rhestr gofrestru ar gyfer gofal plant pan fydd gennyf gadarnhad o'r amser a'r dyddiad.


Rwyf wedi atodi pamffled o Estyn sy’n esbonio’r broses bach yn fwy. (Gwelir y ebost) Cofiwch, os oes gennych unrhyw bryderon, mae croeso i chi weld fi ar ddechrau neu ddiwedd y dydd, ysgrifennu ebost neu codi’r ffôn.

BLWYDDYN 5

Trip Llangrannog

I baratoi ar gyfer taith penwythnos Blwyddyn 5 i Langrannog (06/10/2023-08/10/2023), rydym wedi trefnu ‘Sesiwn Holi ac Ateb’ a gynhelir yn neuadd yr ysgol am 4:30-5:15. ar ddydd Mawrth, y 26ain o Fedi. Mae croeso i blant ddod i'r cyfarfod hwn.


Mae Mrs Redwood wedi egluro i mi fod yna ychydig o broblem gyda Civica Pay a bod rhai plant Blwyddyn 5, am ryw reswm, yn dal i gofrestru fel Blwyddyn 4! Mae hwn yn broblem dechnegol gyda'r system fudo ac mae cyfrifon yn symud yn araf drosodd i'r grŵp blwyddyn cywir. Er mwyn caniatáu i holl deuluoedd Blwyddyn 5 dalu, rydym wedi agor y daith hyd at Flwyddyn 4 hefyd. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol, nid yw'r daith hon ar gyfer plant Blwyddyn 4! (Bydd plant Blwyddyn 4 yn mynd i Fae Caerdydd yn hwyrach yn y tymor am arhosiad dros nos - bydd mwy o fanylion yn dilyn unwaith y bydd yr Urdd wedi cwblhau eu cynlluniau).


Ymddiheurwn ymlaen llaw am unrhyw ddryswch y gall hyn ei achosi - rydym wedi cysylltu â Thîm Chyllid Torfaen i roi gwybod iddynt am y mater hwn ac maent yn ymwybodol ei fod yn effeithio ar y rhan fwyaf o ysgolion yn yr awdurdod.


Fel y gofynnwyd yn flaenorol, rydym yn gofyn bod taliad llawn yn cael ei wneud erbyn diwedd mis Medi. Os cewch unrhyw anhawster i dalu am y daith hon, boed yn dechnegol neu fel arall, cysylltwch â mi neu Mrs Redwood yn y swyddfa cyn gynted â phosibl.

BLYNYDDOEDD 4, 5 A 6

Cam Cynnydd 3 Arfer Sillafu - Nodyn Atgoffa

Bob wythnos, fel y llynedd, darperir geiriau sillafu i’r plant i’w hymarfer gartref yn ein dosbarthiadau Blwyddyn 4, 5 a 6. Maen nhw'n copïo'r geiriau hyn i ymarfer ond maen nhw hefyd ar gael ar eu tudalen Google Classroom. Rwyf bob amser yn dweud, mae 5 munud y dydd yn well na 20 munud unwaith yr wythnos. Rydym yn annog ein plant i weithio’n galed i ddysgu’r geiriau hyn i wella eu gwaith ysgrifenedig. Rydyn ni'n darparu'r rhestrau amrywiol o eiriau sillafu i blant, trwy Google Classroom, felly os ydyn nhw'n gweld geiriau'r wythnos hon yn rhy hawdd neu eisiau gwthio eu hunain i roi cynnig ar eiriau anoddach, gallant wneud hynny. Os ydych chi'n cael unrhyw anhawster gyda hyn - neu anhawster cael mynediad i Google Classroom, cysylltwch â'ch athro dosbarth trwy e-bost neu ClassDojo. Fel arall, ffoniwch ni a byddwn yn trefnu galwad yn ôl.

PAWB

Darllen Gartref

Un o’r pethau pwysicaf y gall teuluoedd ei wneud i gefnogi dysgu’r plentyn yw darllen gyda nhw. Mae gennym lawer o gyngor a dolenni i ddeunyddiau darllen ar ein gwefan.


I blant iau, mae dysgu darllen yn ymwneud â gwrando a deall yn ogystal â gweithio allan beth sydd wedi’i argraffu ar y dudalen. Trwy glywed straeon, caiff plant eu hamlygu i ystod eang o eiriau. Mae hyn yn eu helpu i adeiladu eu geirfa eu hunain a gwella eu dealltwriaeth pan fyddant yn gwrando, sy'n hanfodol wrth iddynt ddechrau darllen. Mae’n bwysig iddyn nhw ddeall sut mae straeon yn gweithio hefyd.


I blant hŷn, mae dysgu darllen yn eu helpu i ddod ar draws geiriau a syniadau newydd sy’n gwneud iddynt feddwl. Fel rheol gyffredinol, byddwch yn gwybod a yw llyfr ar y lefel gywir ar gyfer eich plentyn os gall eich plentyn ddarllen neu gronni 95% o'r geiriau. Dyma ddolen sy’n rhoi llu o e-lyfrau i chi ar draws y rhan fwyaf o oedrannau darllen sydd gennym yn ein hysgol:

https://www.ysgolpanteg.cymru/13


Yn enwedig ar gyfer plant iau, byddwch yn cael eich arwain gan athro dosbarth eich plentyn. Mae ein hysgol yn defnyddio ‘Tric a Chlic’ i ddysgu ffoneg Gymraeg (o’r Meithrin a’r Derbyn) a ‘Read Write Inc.’ i ddysgu ffoneg Saesneg (o Flwyddyn 3 ymlaen). Mae llyfrau ‘Tric a Chlic’ i gyd ar gael ar eu gwefan ( https://tricachlic.cymru/cy/uab). Rydym hefyd yn cofnodi staff yn darllen y llyfrau hyn i'w rhoi ar ein gwefan i'ch helpu i ddarllen yn Gymraeg.


Rydym hefyd yn defnyddio fersiwn Gymraeg o’r ‘Oxford Reading Tree’ rydym wedi ei steilio fel ‘Ninja Darllen’ ac mae’r holl lyfrau i’w cael ar wefan ein hysgol (https://bit.ly/darllenpanteg).


Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch ble i ddechrau neu os oes gennych gwestiwn, cysylltwch ag athro eich plentyn am help! Mae gwefan ein hysgol hefyd yn gronfa gynyddol o adnoddau.


Cyflwyno ‘Rheol Pump’ i blant hŷn. Anogwch nhw i ddarllen tudalen neu ddwy gyntaf llyfr newydd. Rhaid iddynt godi un bys am bob gair na allant ei ddarllen. Os ydyn nhw'n cyrraedd pum bys, yna mae'r llyfr yn rhy anodd iddyn nhw a dylen nhw ddewis un arall.


Ddydd Gwener, byddaf yn rannu gwybodaeth a chwestiynau er mwyn helpu chi fel teuluoedd ar sut i gwestiynu eich plentyn yn effeithiol ar beth maent yn darllen.

PAWB

Newidiadau Terfyn Cyflymder

Fel y byddwch yn gwybod gan y cyfryngau, mae deddfwriaeth newydd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd y terfyn cyflymder cenedlaethol diofyn yn disgyn o 30mya i 20mya ar ffyrdd cyfyngedig. Bydd y ddeddfwriaeth yn dod i rym ledled Cymru ar 17eg o Fedi, 2023. O’r dyddiad hwnnw, y cyflymder uchaf y gallwch deithio’n gyfreithlon ar ffyrdd cyfyngedig fydd 20mya.


Mae ffyrdd cyfyngedig yn cael eu dosbarthu fel 'ffyrdd gyda goleuadau stryd heb fod yn fwy na 200 llath rhyngddynt, wedi'u lleoli fel arfer mewn ardaloedd preswyl ac adeiledig'.


Mae Llywodraeth Cymru yn gwneud y newid hwn am nifer o resymau, gan gynnwys:

-lleihau nifer y gwrthdrawiadau ac anafiadau difrifol ohonynt

-annog mwy o bobl i gerdded a beicio yn ein cymunedau

-helpu i wella ein hiechyd a'n lles

gwneud ein strydoedd yn fwy diogel; a

-diogelu'r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol


Gyda hyn mewn golwg, gofynnwn yn garedig i chi gynllunio ymlaen llaw. Gall gymryd ychydig yn hirach i gyrraedd yr ysgol i ollwng a chodi yn y bore. Ein cyngor ni yw cynllunio i fod ychydig yn gynnar ac yna addasu eich amseriadau o'r fan honno. Felly, ar ddydd Llun a dydd Mawrth yr wythnos nesaf, byddwn yn agor y gatiau yn y bore ychydig yn gynt na'r disgwyl (8:35). Cofiwch fod ein gatiau yn cau am 9:00 a'n bod yn annog pob teulu i anelu at ollwng mor agos at 8:45 â phosibl fel bod plant yn gallu setlo ar gyfer gwersi i ddechrau am 9:00.

 

EVERYONE

MacMillan Cake and Coffee Morning

Following on from the tremendous success of last year's MacMillan Cake and Coffee Morning, on Friday, 29th of September, we are planning to hold an open morning at the school in aid of MacMillan Cancer Support. We will be throwing open the doors to get mums and dads, grannies and grandads, uncles and aunties, into our hall for tea, coffee and cake. Children will be able to purchase cake too. All proceeds will go to support the wonderful work that MacMillan do to support people suffering from various stages of cancer and to support their families. Put the date in your diary! I’m no good at cooking, so I'd better get practicing.


1) We are inviting parents and family members to school between 9.30 and 11.15.


2) We are asking families to donate cakes (cupcakes, loaf bakes, sponges, full cakes etc). These can be home made or purchased cakes. Please remember that we cannot have nuts at school.


3) Stalls will be attended by our Year 6 children.


4) Slices of cake and cupcakes will be for sale in order to raise money for MacMillan Cancer Care.


5) There will also be a cake competition. Our kitchen staff are looking forward to judging families’ entries. In order to enter this competition, we ask that you label your cake tin or box showing that you want it to go into the competition. There is a 1st, 2nd and 3rd prize for taste and the same for presentation! Frankly, mine might taste ok - but might look like it’s been sat on!


6) To make it easy, we are asking that the children bring in a donation of £1 or more for which they will receive cake.


7) For families who attend, we will bring your child from the class so that you can have cake with them. Other children will be brought down to the cake sale in their class groups throughout the morning.


8) Tea and coffee will also be available to buy.

EVERYONE

Child Protection Training for Families

As a school we value child protection as our top priority. As a result, on a regular basis, we offer out some initial awareness training to the whole school community. This helps us all be vigilant and caring for children in our school community and beyond. The training helps you to identify different types of abuse, symptoms and the impact of Adverse Childhood experiences. The training is just over an hour. This term, we are going to do this in person and digitally.


In-person training: Wednesday, 20th of September, 4:30-5:45pm at the school.


Digital Training: Wednesday, 20th of September, 9:30-10:45am via Microsoft Teams.


Sign up by following this link:

https://forms.gle/AYZrCRW5wp9kyNfV8

EVERYONE

Thank You - School Development Planning Meeting for Families

A big thank you goes out the the families who came to our 'School Development Planning' meeting last week. We didn't have many - but, we were particularly grateful for those who did come to help give their opinions and ideas.

EVERYONE

Advanced Notice of 'Pupil Progress and Wellbeing Meetings'

The first ‘Pupil Progress and Wellbeing Meetings’ are due to be held from Monday 9th of October to Wednesday 11th of October. These will be held between 3.45 and 6.00pm.


This will be a great opportunity to meet with your teacher to discuss how your child is settling into their new class, chat through any concerns or ideas you may have and ask advice.


Therefore, we will be offering short check-in meetings, by appointment, with your child’s class teacher. These will be offered via three methods: in-person (our preferred option), via Microsoft Teams or via telephone.


This is all part of our commitment to keep you updated on the progress of your child. For those who are new to our school community, you can expect six points of contact over the year: a termly ‘Pupil Progress and Wellbeing Meeting', an interim one-page report before Christmas, your child's full report before Easter, and an interim one-page report in June.


We will be sending out the booking list in a few weeks, but I wanted you to pencil this in your diaries!


EVERYONE

Estyn

Yesterday, I received the notice that Estyn will be coming to inspect our school on the week beginning Monday, 25th of September. The team will be with us for 4 days. We are really positive about this since we have been waiting for a long time for this visit and we have come so far over the last two years.


As staff, we are committed that this won’t change anything for the children. This is a time to celebrate how much we’ve developed as a school and to show what we’re capable of.


I want the team to come and see us, to confirm that we are on the right path and to see the same strengths and development points that we already are beginning to work on in our school development plan.


With this in mind, similar the questionnaire I asked you to fill out before the Summer, Estyn have a questionnaire for parents:

https://www.smartsurvey.co.uk/s/XN5WUY/

This will be open until the 17th of September at 11pm.


On the Monday, there will also be a meeting for parents with the inspectors in the school hall. This will allow you to understand a little bit more about the inspection process and for them to see what families feel are our strengths and areas for development. I anticipate this being at 3:45-4:45 - however, I am awaiting confirmation of this and will let you know as soon as I have more information. Estyn have kindly requested that no children be present, therefore, we plan on running childcare so that families can attend. I will be sending out a sign up list for childcare when I have confirmation of time and date.


I have attached a pamphlet of Estyn that explains the small process more. (Please see the email) Remember, as always, if you have any concerns, feel free to see me at the start or end of the day, write an email or pick up the phone.

YEAR 5

Llangrannog Trip

In preparation for our Year 5's weekend trip to Llangrannog (06/10/2023-08/10/2023), we have arranged a 'Question and Answer Session' which will be held in the school hall at 4:30-5:15 on Tuesday, 26th of September. Children are welcome at this meeting.


Mrs. Redwood has explained to me that there is a little problem with Civica Pay and that some Year 5 children are, for some reason, still registered as Year 4! This is a technical issue with the migrating system and accounts are moving slowly over to the correct year group. In order to allow all Year 5 families to pay, we have opened the trip up to Year 4 too. However, be aware, this trip is not for Year 4 children! (Year 4 children will be going to Cardiff Bay later in the term for an overnight stay - more details will follow once the Urdd have finalised their plans).


We apologise in advance for any confusion this may cause - we have contacted Torfaen Finance to alert them of this issue and they are aware that it is affecting most schools in the authority.


As previously requested, we are asking that full payment is made by the end of September. If you have any difficulty in paying for this trip, technical or otherwise, please get in contact with myself or Mrs. Redwood in the office as soon as possible.


YEARS 4, 5 AND 6

Progress Step 3 Spelling Practice - Reminder

Every week, the same as last year, children are provided with spelling words to practice at home in our Year 4, 5 and 6 classes. They copy these words down to practice but they are also available on their Google Classroom page. I always say, 5 minutes a day is better than 20 minutes once a week. We encourage our children to work hard to learn these words to improve their written work. We provide children, through Google Classroom, the various lists of spelling words so that if they find this week’s words too easy or want to push themselves to try harder words, they can. If you have any difficulty this this - or accessing Google Classroom, please contact your class teacher via email or ClassDojo. Alternatively, give us a ring and we will arrange a call back.

EVERYONE

Reading at Home

One of the most important things families can do to support child’s learning is to read with them. We have lots of advice and links to reading materials on our website.


For younger children, learning to read is about listening and understanding as well as working out what’s printed on the page. Through hearing stories, children are exposed to a wide range of words. This helps them build their own vocabulary and improve their understanding when they listen, which is vital as they start to read. It’s important for them to understand how stories work too.


For older children, learning to read helps them to come across new words and ideas that make them think. As a general rule of thumb, you will know if a book is at the right level for your child if your child can read or build up 95% of the words. Here is a link that gives you a whole host of e-books across most reading ages we have at our school:

https://www.ysgolpanteg.cymru/13


Younger children especially, should be guided by your child’s class teacher. Our school uses ‘Tric a Chlic’ to teach Welsh phonics (from Nursery and Reception) and ‘Read Write Inc.’ to teach English phonics (from Year 3 onwards). ’Tric a Chlic’ books are all available on the their website (https://tricachlic.cymru/en/uab). We also record staff reading these books to put on our website to help you with reading in Welsh.


We also use a Welsh version of the ‘Oxford Reading Tree’ that we have stylized as ‘Ninja Darllen’ (Reading Ninjas) and all of the books can be found on our school website (https://bit.ly/darllenpanteg).


If you are in any doubt about where to start or have a question, contact your child’s teacher for some help! Our school website is also an ever increasing bank of resources.


Introduce the ‘Rule of five’ to older children. Encourage them to read the first page or two of a new book. They must put up one finger for every word they cannot read. If they get to five fingers, then the book is too hard for them and they should choose another one.


In Friday's bulletin, I will be sharing questions and resources to help family members question their children effectively on what they are reading.


EVERYONE

Speed Limit Changes

As you will know from the media, new legislation from Welsh Government means that the default national speed limit will fall from 30mph to 20mph on restricted roads. The legislation will come into force across Wales on 17th September 2023. From that date, the maximum speed you can legally travel on restricted roads will be 20mph.


Restricted roads are classed as 'roads with streetlights spaced no more than 200 yards apart, usually located in residential and built-up areas'.


The Welsh Government is making this change for a number of reasons, including:

-reducing the number of collisions and severe injuries from them

-encouraging more people to walk and cycle in our communities

-helping to improve our health and wellbeing

making our streets safer; and

-safeguarding the environment for future generations


With this in mind, we kindly ask you to plan ahead. It may take a little longer to get to school to drop off and pick up in the morning. Our advice is to plan to be a little early then adjust your timings from there. So, on Monday and Tuesday next week, we will open the gates in the morning a little earlier than planned (8:35). Please be reminded that our gates shut at 9:00 and that we encourage all families to aim to drop off as close to 8:45 as possible so that children can settle for lessons to begin at 9:00.168 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page