top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 21.07.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Wel... rydym wedi goroesi! Mae blwyddyn arall wedi mynd heibio!


PAWB

Wythnos o Hwyl

Rydym wedi cael llawer iawn o hwyl wythnos yma! Rydyn ni wedi cael partïon sblash, taflu sbyngau at staff, gemau bwrdd, coginio a llawer mwy! Am ffordd wych i orffen y flwyddyn!

PAWB

Graddio

Ddydd Mercher, fe wnaethom gynnal ein seremoni raddio gyntaf erioed ar gyfer ein disgyblion Blwyddyn 6 sy'n gadael. Rydym mor falch o'n plant Blwyddyn 6. Roedden nhw i gyd yn edrych mor anhygoel yn eu capiau a'u gowniau! Braf oedd dathlu pob yn plentyn! Trwy gydol eu cyfnod yn Ysgol Panteg, maent wedi dysgu nid yn unig gwybodaeth ond hefyd sgiliau bywyd amhrisiadwy. Maent wedi dysgu pwysigrwydd cydweithio, meddwl yn feirniadol, a gallu i addasu. Maent wedi darganfod grym empathi, caredigrwydd a thosturi. Mae'r rhinweddau hyn yn gweithredu fel eu goleuadau arweiniol wrth iddynt lywio cymhlethdodau'r byd a dilyn eu breuddwydion.


Ymadawyr: byddwch bob amser yn rhan o Teulu Panteg!


Dilynwch y linc yma am fwy o luniau!


Mae rhai teuluoedd wedi gofyn am gopi o'r hyn a ddywedwyd yn y seremoni raddio: dewch o hyd i fy araith trwy ddilyn y ddolen hon:

PAWB

Diolch i’n Staff Arbennig

Rwy’n siŵr y byddwch i gyd yn ymuno â mi i ddiolch i’r holl staff anhygoel sy’n gweithio gyda’ch plant o ddydd i ddydd. Mae eu hymroddiad diwyro a’u gwaith caled drwy gydol y flwyddyn wedi golygu gofal a llwyddiant i bawb. Eu hymrwymiad nhw fu grym y tu ôl i lwyddiant ein hysgol. Felly, o Deulu Panteg, dymunwn egwyl a gwyliau haeddiannol iddynt i gyd!

PAWB

Staff Sy’n Gadael

Rydym yn drist heddiw ein bod yn ffarwelio â nifer o staff.

Mrs. Melanie Tudball - Ar ôl blynyddoedd o wasanaeth yn y swyddfa ac fel llywodraethwr yr ysgol. Rydych chi wedi ein gweld ni trwy amseroedd da a drwg. Mae eich ymroddiad wedi ei ddigyffelybu. I mi yn bersonol, mae eich cefnogaeth a'ch cyngor wedi bod yn amhrisiadwy. Rydym yn dymuno'r gorau i chi yn eich gyrfa newydd gyda'r heddlu.

Miss Catherine Duke - Am wahaniaeth rydych chi wedi'i wneud i'n hysgol wrth gefnogi teuluoedd a bod yn un o'n pwyntiau cyswllt cyntaf yn y swyddfa! Rydym yn dymuno'r gorau i chi yn eich rôl amser llawn newydd gydag Ystadau Pontypwl.

Mr Dafydd Evans - Rydym mor falch eich bod yn mynd i fod yn ddirprwy yn Ysgol Bryn Onnen! Pob lwc!

Miss Jessica Couzens - Rydyn ni wedi bod wrth ein bodd yn eich cael chi fel rhan o'n rhaglen blwyddyn gap. Diolch am eich ymroddiad a'ch hyblygrwydd. Rydym yn dymuno'r gorau i chi yn St. Albans! Rydym mor falch ein bod wedi eich helpu i mewn i'r sector addysg.

Miss Katie Noakes - Fel un o'n myfyrwyr rhaglen blwyddyn gap, rydych chi wedi bod yn gefnogaeth wych i gynifer o bobl yn yr ysgol. Rydym mor falch o'ch datblygiad. Ac, wrth i chi fynd i mewn i hyfforddiant athrawon, rydym yn gyffrous eich gweld chi'n ffynnu. Dewch yn ôl!

Mr Morgan Hand - Pan ddaethoch atom i gyfro mamolaeth, yr oeddem yn disgwyl eich cael am gyfnod byr. Ond, rydyn ni mor falch ein bod ni wedi llwyddo i'ch cadw chi am fwy o amser! Mae eich perthynas â phlant a theuluoedd wedi bod yn wych! Pob hwyl wrth i chi ddechrau camau nesaf eich gyrfa yn Bro Eirwg!

Miss Gemma Smith - Fel cefnogaeth i unigolyn, rydyn ni mor ddiolchgar am y gofal rydych chi wedi'i roi. Rydym yn dymuno'r gorau i chi yn eich rôl newydd yn cefnogi plentyn arall o fis Medi.

Miss Jennie Radcliffe - Rydyn ni wedi bod wrth ein bodd yn eich cael chi ers y Nadolig fel cefnogaeth ychwanegol i blant yn y blynyddoedd cynnar. Rydym yn dymuno'r gorau i chi yn eich rôl newydd ym mis Medi.

Miss Charlotte Manley – Pob lwc yn dy swydd yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw fel cynorthwywydd! Mae’r meithrin wir wedi mwynhau dy gael!


PAWB

Clybiau Blwyddyn Nesaf

Ni fydd unrhyw glybiau a redir gan yr ysgol yr wythnos cyntaf yn ol. Bydd clybiau newydd yn cael eu cyhoeddi yn ystod yr wythnos gyntaf ac yna'n cychwyn yn fuan wedyn

PAWB

46 Peth Rhad-ish Wneud Dros Egwyl yr Haf

Reit te, bobl! Mae 46 diwrnod cyn bod eich plant hyfryd yn ôl gyda ni ym Mhanteg ym mis Medi! (Os rydych chi’n cyfri heddiw hefyd!) Ydych chi’n ofni’r geiriau ‘Dwi wedi diflasu’? Dyma ganllaw Dr. Williamson-Dicken i 46 o bethau rhad neu am ddim y gallwch eu gwneud dros yr haf nad ydynt yn meddwl llawer o amser sgrin, nad ydynt yn meddwl gwario llawer o arian ac nad ydynt yn golygu mynd yn bell. Mwynhewch!


1. Ewch i'ch parc lleol. Ewch â phicnic, pêl a rhai teganau ac fe allech chi fod yno drwy'r dydd.

2. Darllenwch stori a gwnewch bypedau cysgod i ail-greu'r stori.

3. Dewch o hyd i amgueddfeydd ac orielau celf rhad ac am ddim.

4. Cynlluniwch a choginiwch bryd o fwyd i deulu neu berthnasau eraill.

5. Ffeindiwch eich holl hen gomics, catalogau a chylchgronau a gwnewch collages o'ch hoff bethau, neu bopeth coch/glas/pinc/gwyrdd ac ati.

6. Peidiwch ag anwybyddu pleserau lliwio a lluniadu. Mae yna ddigonedd o daflenni lliwio am ddim ar gael ar-lein, ond fe allech chi hefyd gynnig rhai gwrthrychau diddorol iddyn nhw eu braslunio.

7. Her gwisgo lan papur newydd: yr her sylfaenol yw bod gennych chi bapurau newydd yn unig, dim siswrn, dim selotep, ac mae'n rhaid i chi greu gwisg ar rywun.

8. Helfa Brwydro Dan Do: Ysgrifennwch restr gyfrinachol o 5 i 10 eitem ar ddarn o bapur y gellir ei ddarganfod yn hawdd mewn ystafell (e.e. beiro, comic, tegan). Gofynnwch i’r plant gasglu’r un nifer o eitemau, ond peidiwch â dweud wrthyn nhw beth wnaethoch chi ei ddewis. Mae ganddyn nhw funud i gasglu'r nifer yna o eitemau. Os ydyn nhw'n dod ag eitem o'r rhestr, maen nhw'n ennill pwynt.

9. Siarcod! Rhaid cofio hwn! Dychmygwch fod y carped yn orlawn o siarcod a'r unig ffordd i fynd o gwmpas yw trwy ddringo dros y dodrefn. Adeiladwch gwrs i'ch cadw chi'n saff, a gwnewch yn siŵr fod yna soffa gyfforddus yn y gymysgedd i bawb bentyrru arni i gael cwtsh mawr hefyd.

10. Hwyl gyda junc: cadwch flychau amrywiol, cartonau wyau, topiau poteli, a darnau bach eraill, parwch ef â rhai cyflenwadau crefft rhad (mae siopau punt ac mae The Works yn wych), paent, awgrymiadau ffelt a glud, a gadewch i'r plant fynd yn sownd i mewn. Gallech ddarparu thema - e.e. adeiladu anghenfil neu aderyn neu anifail dychmygol. Gallwch hefyd gynnwys cam lluniadu a chynllunio!

11. Tynnwch gamera allan a chreuwch daith ffotograffau o amgylch eich ardal leol.

12. Ewch i'ch llyfrgell leol.

13. Crëwch her ffotograffau neu helfa drysor a gosodwch y plant gyda'u rhestr a chamera neu bad braslunio a phensil yr un.

14. Gorweddwch yn yr ardd o dan flanced a syllwch ar y sêr un noson. Dysgwch beth yw enw'r cytserau yn ystod y diwrnod cynt.

15. Ewch am dro neu heic!

16. Chwaraewch guddio, sardîns, charades a'r holl gemau parlwr hen-ffasiwn.

17. Gwnewch gawl gyda llysiau dros ben.

18. Golchwch y car, ac ie, gadewch nhw'n rhydd!

19. Gwersyllwch yn eich gardd gefn eich hun, ddydd neu nos.

20. Gwnewch blanced gaer neu ffau.

21. Gwnewch gardiau post neu ysgrifennwch lythyrau i'w hanfon at anwyliaid.

22. Gwnewch wisgoedd gwallgof i chi'ch hun neu i aelodau eraill o'r teulu a thynnwch lawer o luniau gwallgof.

23. Chwaraewch gemau bwrdd, neu crëwch eich rhai eich hun.

24. Cynigiwch helpu cymydog oedrannus yn eu gardd neu o amgylch y tŷ.

25. Dysgwch jyglo neu origami neu sgil anarferol arall.

26. Tynnwch lun map trysor ffantasi.

27. Gwasgwch flodau i'w gwneud yn nodau tudalen neu gardiau.

28. Paentiwch â bysedd neu argraffwch gyda thatws.

29. Ysgrifennwch a darluniwch stori neu gerdd.

30. Gwnewch ychydig o siopa ar gyfer perthynas neu gymydog oedrannus neu brysur.

31. Crëwch fwrdd stori ffilm ar gyfer ffilm rydych chi'n ei hadnabod yn dda.

32. Ewch ar helfa chwilod.

33. Gwnewch arolwg o'r ceir rydych chi'n eu gweld, anifeiliaid anwes sydd gan bobl neu unrhyw beth arall a chreu siartiau i'w cynrychioli.

34. Fe allwch greu jar gweithgareddau. Mae pawb yn ysgrifennu neu'n dweud 10 peth maen nhw eisiau eu gwneud, yna mae'r slipiau o Babur i gyd yn cael eu plygu a'u rhoi mewn jar ac rydych chi'n tynnu un allan pryd bynnag nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud.

35. Cliriwch hen deganau ac ewch â nhw i'r siop elusen.

36. Gwnewch bypedau hosan neu fwncïod hosan o'ch sanau od.

37. Chwaraewch gemau cardiau fel snap a 21. Nid ydym yn annog betio ar blackjack fel y dysgodd fy nhaid i mi!

38. Dysgwch driciau, naill ai'r math hud, gyda'ch pêl-droed, neu rai ar eich beic, sgwter neu sgrialu.

39. Dechreuwch glwb llyfrau gyda ffrindiau.

40. Dysgwch Gymraeg neu iaith newydd trwy Duolingo neu ‘Say Something in Welsh’.

41. Gwnewch eich toes chwarae eich hun.

42. Gwnewch bitsas cartref gyda bara pitta.

43. Gwnewch YouTube Yoga.

44. Gwnewch lemonêd cartref. Efallai peidiwch ddefnyddio lawer o siwgr neu bydd gyda chi blant yn swingio o'r chandeliers!

45. Brwydr gobennydd.

46. ​​Gwnewch stoc o gardiau wedi'u gwneud â llaw yn barod ar gyfer penblwyddi perthnasau a ffrindiau.


Gobeithio y cewch chi i gyd wyliau Haf gwych. Fy ngobaith yw y bydd pob teulu yn gallu cael amser gwerthfawr iawn gyda'i gilydd - boed hynny trwy fynd i ffwrdd neu wrth aros gartref. Mae'r amseroedd hynny gyda'i gilydd mor werthfawr.


Edrychaf ymlaen at eich gweld pan fydd ein hysgol yn dechrau yn ôl ar ddydd Llun, Medi 4ydd! (Mae diwrnod hyfforddi staff ar ddydd Gwener, Medi 1af).

 

Well… we’ve made it! Another year has gone by!


EVERYONE

A Week of Fun

Lots and lots of fun this week! We’ve had splash parties, throwing sponges at staff, board games, cooking and so much more! What a great way to end the year!

EVERYONE

Graduation

On Wednesday, we held our first ever graduation ceremony for our Year 6 leavers. We are so proud of our Year 6 children. They all looked so amazing in their caps and gowns! It was great to celebrate each and every child! Throughout their time at Ysgol Panteg, they have acquired not only knowledge but also invaluable life skills. They have learned the importance of collaboration, critical thinking, and adaptability. They have discovered the power of empathy, kindness, and compassion. These qualities serve as their guiding lights as they navigate the complexities of the world and pursue their dreams.


Leavers: you will always be a part of Teulu Panteg!


Follow this link for more photographs!


Some families have asked for a copy of what was said at the graduation ceremony: please find speech by following this link:

EVERYONE

Thank You to Staff

I am sure that you will all join with me to thank all the amazing staff who work with your children day in and day out. Their unwavering dedication and hard work throughout the year has meant care and success for all. Their commitment has been a driving force behind the success of our school. So, from Teulu Panteg, we wish them all a well-deserved break and holiday!

EVERYONE

Staff Leaving

We are sad today to be saying goodbye to a number of staff.

Mrs. Melanie Tudball – After years of service both in the office and as a Governor of the school. You’ve seen us through good times and bad. Your dedication has been unparallelled. To me personally, your support and advice has been invaluable. We wish you all the best in your new career with the police.

Miss Catherine Duke – What a difference you have made to our school in supporting families and being one of our first points of contact in the office! We wish you all the best in your new full time role with Pontypool Estates.

Mr. Dafydd Evans – We are so proud that you are going to be a deputy at Ysgol Bryn Onnen! Pob lwc!

Miss Jessica Couzens – We have loved having you as part of our gap year programme. Thank you for your dedication and flexibility. We wish you all the best at St. Albans! We are so proud to have helped you into the education sector.

Miss Katie Noakes – As one of our gap year programme students, you have been a great support to so many people at school. We are so proud of your development. And, as you enter teacher training, we are excited to see you flourish. Come back!

Mr. Morgan Hand – When you came to us to cover a maternity cover, we were only expecting to have you for a short time. But, we are so glad we managed to keep you for longer! Your relationship with children and families has been fantastic! All the best as you begin the next stages of your career in Bro Eirwg!

Miss Gemma Smith – As a support for an individual, we are so thankful for the care you have given. We wish you all the best in your new role supporting another child from September.

Miss Jennie Radcliffe – We have loved having you since Christmas as an additional support for children in the Early Years. We wish you all the best in your new role in September.

Miss Charlotte Manley - Good luck in your post at Ysgol Gymraeg Gwynllyw as teaching assistant! The nursery have really enjoyed having you!


EVERYONE

Next Year’s Clubs

There will be no school-run clubs within the first week back. New clubs will be announced in the first week and will then commence shortly after.

EVERYONE

46 Free-ish Things to Do Over the Summer Break

Ok folks! There is 46 days before your lovely children are back with us at Panteg on September! (If you count today!) Are you dreading the words ‘I’m bored’? Here is Dr. Williamson-Dicken’s guide to 46 free or cheap things you can do over the summer that don’t involve lots of screen time, don’t involve lots of cash and don’t involve going away. Enjoy!


1. Head to your local park. Take a picnic, a ball and some toys and you could be there all day.

2. Read a story and make shadow puppets to re-enact the story.

3. Find free museums and art galleries.

4. Plan and cook a meal for relatives or neighbours.

5. Dig out all your old comics, catalogues and magazines and make collages of your favourite things, or everything red/blue/pink/green etc.

6. Don't overlook the joys of colouring and drawing. There are plenty of free colouring sheets available online, but you could also offer some interesting objects for them to sketch.

7. Newspaper dress up challenge: the basic challenge is that you have newspapers only, no scissors, no sellotape, and you have to create a costume on someone.

8. Indoor Scavenger Hunt: Write a secret list of 5 to 10 items on a piece of paper that can easily be found in a room (e.g. a pen, a comic, a toy). Ask the children to collect the same number of items, but don't tell them what you chose. They have one minute to gather that number of items. If they bring an item from the list, they win a point.

9. Sharks! You must remember this one! Pretend the carpet is awash with sharks and the only way to get round is by climbing over the furniture. Build a course to keep you safe, and make sure there's a nice comfy sofa in the mix for everyone to pile on for a big cuddle too.

10. Fun with junk: keep assorted boxes, egg cartons, bottle tops, and other bits and bobs, pair it with some cheap craft supplies (pound shops and The Works are great), paint, felt tips and glue, and let the children get stuck in. You could provide a theme - e.g. build a monster or an imaginary bird or animal. You can also include a drawing and planning stage if you think you can hold them back for long enough to!

11. Take a camera out and create a photo journey around your local area.

12. Go to your local library.

13. Create a photo challenge or scavenger hunt and set the kids off with their list and a camera or sketchpad and pencil each.

14. Lie in the garden under a blanket and stargaze one evening. Learn what the constellations are called during the day before.

15. Go for a walk or a hike!

16. Play hide and seek, sardines, charades and all those other old parlour games.

17. Make soup with leftover vegetables.

18. Wash the car, and yes, let them loose!

19. Camp in your own back garden, day or night.

20. Make a blanket fort or den.

21. Make postcards or write letters to send to loved ones.

22. Make up crazy outfits for yourself or other family members and take lots of crazy photos.

23. Play board games, or create your own.

24. Offer to help an elderly neighbour in their garden or around the house.

25. Learn juggling or origami or some other unusual skill.

26. Draw a fantasy treasure map.

27. Press flowers to make into bookmarks or cards.

28. Do finger painting or potato printing.

29. Write and illustrate a story or poem.

30. Do some shopping for an elderly or busy relative or neighbour.

31. Create a movie storyboard for a film you know well.

32. Go on a bug hunt.

33. Do a survey of cars that you spot, pets people have or anything else and create charts to represent it.

34. Create an activities jar. Everyone writes down or says 10 things they want to do, then all the slips are folded and put in a jar and you pull one out whenever you don't know what to do or the dreaded 'I'm bored!' is uttered.

35. Clear out old toys and take them to the charity shop.

36. Make sock puppets or sock monkeys from your odd socks.

37. Play card games like snap and 21. We don’t encourage betting on blackjack like my grandfather taught me!

38. Learn some tricks, either the magic kind, with your football, or some on your bike, scooter or skateboard.

39. Start a book club with friends.

40. Learn a Welsh or a new language through Duolingo or ‘Say Something in Welsh’.

41. Make your own play dough.

42. Make homemade pizzas with pitta bread.

43. Do YouTube Yoga.

44. Make homemade lemonade. Maybe go easy on the sugar or we will have kids swinging from the chandeliers!

45. Have a pillow fight.

46. Make a stock of handmade cards ready for relatives and friend’s birthdays.


We hope that you all have a fantastic Summer holiday. My hope is that each family will be able to have some really valuable time together - whether that is by going away or staying at home. Those times together are so precious.


I look forward to seeing you when our school starts back on Monday, 4th of September! (There is a staff training day on Friday, 1st of September).

187 views0 comments

תגובות


bottom of page