top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 14.07.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Ni allwn gredu ein bod yn symud i mewn i wythnos olaf y flwyddyn! Mae wedi bod mor anhygoel gweld y plant yn ffynnu ac yn datblygu dros y flwyddyn ddiwethaf!


PAWB

Gymnasteg

Ddydd Mawrth, cafodd Blwyddyn 5 a 6 y pleser o gwrdd â gymnastwraig o Gymru a Phrydain Fawr Ruby Evans (16 oed), sydd ar hyn o bryd yn dal y teitl Pencampwr Vault Prydeinig Hŷn. Treuliodd hi’r bore yn arddangos rhai triciau gymnasteg, yn cynorthwyo gyda dysgu technegau newydd ac yn arwyddo llofnodion. Mae Ruby, ers 5 oed, wedi treulio ei hamser yn cydbwyso bywyd ysgol a gymnasteg wrth iddi deithio o amgylch y byd yn cwblhau amryw o gystadlaethau. Ysbrydolodd Ruby nifer o’r plant wrth iddi anelu at gyrraedd Gemau’r Gymanwlad a’r Gemau Olympaidd fel y cam nesaf yn ei gyrfa gymnasteg yn dilyn cystadlu yng Ngemau Olympaidd Ieuenctid Ewrop 2022.

PAWB

Pêl-droed Merched

Rydym mor falch o'n tîm pêl-droed merched a aeth i gystadlu mewn twrnamaint yr wythnos hon. Fe wnaethon nhw chwarae'n galed iawn ac roedd ganddyn nhw lawer o benderfyniad! Da iawn merched!


PAWB

Noson Agored

Diolch i bawb a wnaeth noson agored ein hysgol yn llwyddiant ysgubol! Roedd gennym tua 30 o deuluoedd yn bresennol yn meddwl am anfon eu plant i'n hysgol ar gyfer Meithrin a Derbyn. Ein noson agored nesaf fydd dydd Iau, 28ain o Fedi rhwng 4 a 6pm.


PAWB

Gweithdai Iechyd Meddwl yr Haf

Mae’r Tîm Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed wedi ein gwneud yn ymwybodol o gyfres o weithdai sy’n cael eu cynnal dros wyliau’r Haf a allai fod yn addas ar gyfer rhai o’n plant hŷn ac os oes gennych unrhyw frodyr a chwiorydd hŷn. Dewch o hyd i'w poster isod.


BLYNYDDOEDD 4, 5 A 6

Dewin yr Os - Dydd Llun!

Mae'r plant yn gyffrous iawn i fod yn perfformio eu sioe diwedd blwyddyn ddydd Llun! Peidiwch ag anghofio dod pan fydd eich tocyn yn dweud! Mae gennym ni sioe 10:30 a 4:30! Bydd y drysau'n agor 15 munud ymlaen llaw.


Diolch am eich amynedd gyda dyrannu tocynnau. Mae'r holl docynnau bellach wedi'u dyrannu i deuluoedd. Os nad oes angen rhai o'ch tocynnau arnoch am unrhyw reswm, rhowch wybod i ni fel y gallwn eu rhoi i deuluoedd eraill a ofynnodd am docynnau ychwanegol. Nid oes mynediad heb docynnau oherwydd cyfyngiadau diogelwch tân ar niferoedd. Yn y gorffennol, rydym wedi cael rhai pobl yn dod am yr amser anghywir - gwiriwch eich tocynnau yn ofalus ar gyfer pa sioe yr ydych am ei mynychu.


Fel y gwyddoch i gyd, rydym yn disgwyl i holl blant Cam Cynnydd 3 aros ar ei hôl hi ddydd Llun nesaf. Cofiwch am fyrbryd neu frechdanau iddynt eu cael cyn y sioe gyda'r hwyr. Amser codi sioe gyda'r nos yw 6pm os nad ydych chi'n gweld y sioe hon.


PAWB

Clybiau Wythnos Nesaf

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, ni fydd unrhyw glybiau a redir gan yr ysgol yr wythnos nesaf. Bydd clybiau newydd yn cael eu cyhoeddi yn ystod yr wythnos gyntaf yn ôl ac yna'n cychwyn yn fuan wedyn.


PAWB

Llyfrau Gwaith

Byddwn yn anfon llyfrau gwaith ein plant adref dydd Mercher nesaf. Gofynnwn yn garedig i chi anfon eich plentyn gyda bag fel y gall ddod â’i lyfrau adref.


Mae angen cadw sampl o lyfrau - bydd athrawon mewn cysylltiad i ofyn caniatâd i gadw rhai llyfrau plant ar draws y grwpiau blwyddyn am ddibenion arolygu. Yna byddwn yn gallu rhoi'r rhain yn ôl i chi ar ôl y Pasg y flwyddyn nesaf. Diolch o flaenllaw!

PAWB

Rolau Swyddfa

Bydd rhai ohonoch eisoes wedi gweld ein bod wedi postio dwy rôl swyddfa ar ein tudalen Facebook. Rydym yn drist iawn i gyhoeddi y bydd Mrs. Melanie Tudball yn gorffen gyda ni ar ddiwedd y flwyddyn ar ôl llwyddo i gael swydd gyda'r heddlu. Yn ogystal, bydd Miss Catherine Duke, sydd wedi bod yn gweithio fel ein swyddog presenoldeb rhan-amser yn y swyddfa, yn dechrau rôl llawn amser newydd gydag Ystadau Parc Pont-y-pŵl. Felly, mae gennym ddwy swydd wag. Ai chi yw'r person cywir ar gyfer y rôl? Ydych chi'n gwybod am rywun a fyddai'n berffaith?


1. Swydd Swyddog Cefnogi Ysgol, Lefel 4, Llawn Amser

Mae’r ysgol lwyddiannus hon yn chwilio am Swyddog Cymorth Ysgol, Lefel 4, gweithgar ac egnïol i weithio fel rhan o dîm o staff ymroddgar, i gyfrannu at fywyd yr ysgol ac i fod yn rheolwr staff brwdfrydig ac ysbrydoledig i’r swyddfa. Mae'r rôl hefyd yn rheoli'r cyllid o ddydd-i-ddydd yn yr ysgol o dan gyfarwyddyd y Pennaeth.


Rhaid i’r ymgeiswyr:

• meddu ar sgiliau cyfathrebu ardderchog

• meddu ar sgiliau TGCh rhagorol

• bod yn ymrwymedig i ddatblygu’r ysgol yn gymuned ddysgu lwyddiannus er budd pob disgybl, gyda’r pwyslais ar ragoriaeth a chynhwysiant,

• meddu ar yr hyblygrwydd angenrheidiol i ymgymryd â gwahanol dyletswyddau mewn ysgol sy’n datblygu.


Ein cenhadaeth ar gyfer Ysgol Panteg yw datblygu ein plant mewn sefydliad diogel a hapus lle rydyn ni'n gweithio gyda'n gilydd i greu dinasyddion hyderus ar gyfer y dyfodol. Rydym yn falch o roi iaith a hanes Cymru wrth galon ein haddysgu wrth gofleidio technolegau newydd a meithrin balchder yn ein cymunedau. Trwy wrando ar blant a chefnogi ein teuluoedd, byddwch yn meithrin amgylchedd parchus lle gallwn ddathlu ein llwyddiannau a helpu ein gilydd. Ein bwriad yw rhoi dechrau positif i blant i addysg gydol bywyd.


Gwahoddir ceisiadau gan unigolion cymwys i ddechrau cyn gynted ag sy’n bosib. Dylid gyrru ffurflenni wedi eu cwblhau i’r ysgol i’r cyfeiriad uchod erbyn Dydd Llun, 17/07/2023 am 9:00yp. Cynhelir cyfweliadau yr wythnos sy’n dechrau 24ain o Orffennaf, 2023.2. Swydd Swyddog Cefnogi Ysgol, Lefel 2, Rhan Amser

Mae’r ysgol yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig ac egnïol i swydd rhan amser Swyddog Cymorth Ysgol Lefel 2 sy’n ffocysu yn bennaf ar wella presenoldeb ar draws yr ysgol. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â’r profiad a’r dealltwriaeth i ymateb yn hyblyg i sefyllfaoedd ac ymholiadau gwahanol. Mae’r swydd yn gofyn am sgiliau rhyng-bersonol ardderchog i allu delio gyda amrywiaeth o gynulleidfaoedd gan gynnwys, disgyblion, staff, rhieni, asiantaethau a phartneriaid allanol, y cyhoedd a’r gymuned ehangach. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â sgiliau cyfathrebu ardderchog, a’r gallu i ddelio yn sensitif a chyfrinachol mewn sefyllfaoedd personol a chymleth gan gynnwys unigolion sy’n wynebu trafferthion neu anhawsterau. Mae’r gallu i weithio yn effeithiol fel rhan o dîm estynedig yn allweddol i’r rôl gan weithio’n agos gyda staff gweinyddol eraill, y tîm arwain a thîm cynnydd yr ysgol ynghyd â gwasanaethau cefnogi a chynnal allanol. Bydd angen sgiliau trefnu a rheoli amser effeithiol i sicrhau yr eir i'r afael â materion mewn modd amserol a bod blaenoriaethau'n cael sylw priodol o fewn terfyn amser penodol. Gan fod cyfathrebu a chyswllt gyda rhieni yn rhan allweddol o’r swydd, disgwylir i’r swyddog gymryd rôl flaenllaw wrth gyfathrebu yn glir ac yn gyson a bod yn wyneb personol i ateb ymholiadau ac i dawelu pryderon. Disgwylir i’r unigolyn gymryd cyfrifoldeb dros ddelwedd a diwyg y dderbynfa a mannau croeso’r ysgol gan sicrhau fod derbyniad cyfeillgar cynnes i ymwelwyr a bod y dderbynfa yn lân, broffesiynol a deniadol. Bydd hysbyseb y swydd hon yn fyw tan 21ain o Orffennaf, 2023. Cynhelir cyfweliadau yr wythnos sy’n dechrau 24ain o Orffennaf, 2023.Bydd rolau hyn ar gyfer cychwyn cyn gynted ag sy’n bosib yn dilyn cyfweliad llwyddiannus a phrosesau recriwtio. Er mwyn gwneud cais, anogir i chi lenwi ffurflen gais er mwyn dangos eich priodoldeb ar gyfer y rôl. Fe allwch chi lenwi’r ffurflen gais yn y Gymraeg neu yn Saesneg.


Os hoffech fwy o fanylion am y swyddi hyn neu os hoffech sgwrs anffurfiol cysylltwch gyda fi!


MEITHRIN I FLWYDDYN 5

Nodyn i’ch atgoffa o Ddiwrnodau Hyfforddiant

Cofiwch rydym yn gorffen ysgol ddydd Gwener nesaf ar gyfer yr Haf. Rydym yn gorffen amser arferol - mae sawl rhiant wedi gofyn a ydyn yn gorffen yn gynnar.


Dyma ein diwrnodau hyfforddi ar gyfer 2023-2024 eto rhag ofn i chi eu colli:

-Dydd Gwener, 1af o Fedi (cyn i'r plant ddod yn ôl ar ôl gwyliau'r Haf)

-Dydd Llun, 6ed o Dachwedd (Yn syth ar ôl gwyliau hanner tymor mis Hydref)

-Dydd Llun, 8fed o Ionawr a dydd Mawrth, 9fed o Ionawr (Yn syth ar ôl gwyliau'r Nadolig)

-Dydd Llun, 8fed o Ebrill (Yn syth ar ôl gwyliau’r Pasg)

-Dydd Llun, 3ydd o Fehefin (Yn syth ar ôl gwyliau'r Sulgwyn)

PAWB

Mabolgampau

Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi ein mabolgampau! Mae'r plant wedi mwynhau eu hunain yn fawr iawn ac roedd yn wych gweld cymaint yno! Diolch am fod mor hyblyg a gweithio gyda ni - yn enwedig gyda thywydd gwlyb yng Nghymru!


BLYNYDDOEDD 3, 4 A 5

Goodnight Mister Tom - Atgof

Fel rhan o thema’r plant ym mis Medi, sef ‘I’r Gad’, rydym wedi trefnu taith i weld cynhyrchiad o ‘Goodnight Mister Tom’ yn Theatr Coed Duon.


Ar gyfer Blwyddyn 6, byddwn yn mynd ar nos Iau, 7fed o Fedi gyda'r nos. Bydd y bws yn gadael Ysgol Panteg am 6:15pm ac yn dychwelyd am 10:00pm. Gofynnwn eich bod chi ar safle yr ysgol erbyn 6:00pm fel gall y bws gadael ar amser.


Ar gyfer Blwyddyn 4 a 5, rydym wedi llwyddo i drefnu sesiwn gwylio arbennig ar ddydd Sadwrn, 9fed o Hydref. Bydd y bws yn gadael Ysgol Panteg am 1:15 ac yn dychwelyd am 5:00. Gofynnwn eich bod chi ar safle yr ysgol erbyn 1:00 fel gall y bws gadael ar amser.


Cost y daith hon yw £17. Bydd angen taliad llawn erbyn Medi 4ydd am 10:00yb. Ar ôl yr amser hwn, ni fyddwn yn gallu dal unrhyw docynnau gan y byddant yn cael eu rhyddhau yn ôl i'r theatr i'r cyhoedd eu prynu. Mae gostyngiad o 10% i'r rhai sy'n derbyn Grant Datblygu Disgyblion (Cinio Ysgol Am Ddim).


Mae hwn bellach yn fyw ar Civica Pay. Os ydych yn cael unrhyw anhawster talu, technegol neu fel arall, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl.

 

We just can’t believe that we are moving into our last week of the year! It has been so amazing so see the children flourish and develop over the last year!


EVERYONE

Gymnastics

On Tuesday, Year 5 and 6 had the pleasure of meeting a Welsh and Great British gymnast Ruby Evans (aged 16), who currently holds the title of Senior British Vault Champion. She spent the morning showcasing some gymnastic tricks, assisting with learning new techniques and signing autographs. Ruby from the age of 5 has spent her time balancing school and gymnastics life as she travels around the world completing in various competitions. Ruby inspired many of the children as she aims to reach the Commonwealth and Olympics Games as the next step in her gymnastics career following competing in the 2022 European Youth Olympics.


EVERYONE

Girls’ Football

We are so proud of our girls football team who competed in a tournament this week. They really played really well with lots of determination! Da iawn merched!


PAWB

Open Evening

Thank you to everyone who made our school's open evening a tremendous success! We had around 30 families in attendance thinking about sending their children to our school for Nursery and Reception. Our next drop-in open evening will be Thursday, 28th of September between 4 and 6pm.


EVERYONE

Summer Mental Health Workshops

The Child and Adolescent Mental Health Team have made us aware of a series of workshops being held over the Summer holidays that could be suitable for some of our older children and if you have any older siblings. Please find their poster below.


YEARS 4, 5 AND 6

The Wizard of Oz - Monday!

The children are very excited to be performing their end of year show on Monday! Don’t forget to come to the correct performance! Check your ticket for start time! We have a 10:30 and a 4:30 show! Doors will open 15 minutes before hand.


Thank you for your patience with the allocation of tickets. All tickets have now been allocated to families. If, for any reason, you do not need some of your tickets, please let us know so that we can give them to other families who requested extra. There is no admittance without tickets due to fire safety restrictions upon numbers. In the past, we have had some people turn up for the wrong time - please check your tickets carefully for which show you meant to attend.


As you are all aware, we are expecting all Progress Step 3 children to remain behind next Monday. Please remember a snack or sandwiches for them to have before the evening show. The evening show pick up time is 6pm if you are not seeing this show.

EVERYONE

Next Week’s Clubs

As previously announced, there will be no school-run clubs next week. New clubs will be announced in the first week back and will then commence shortly after.

EVERYONE

Exercise Books

We will be sending our children’s exercise books home next Wednesday. We kindly ask that you send in your child with a bag so that they can bring their books home.


We need to keep a sample of books - teachers will be in touch to ask permission to keep some children’s books from across the year groups for inspection purposes. We will then be able to give these back to you after Easter next year. Thank you in advance!

PAWB

Office Roles

Some of you will have already seen that we have posted two office roles on our Facebook page. We are really sad to announce that Mrs. Melanie Tudball will be finishing with us at the end of the year having been successful in gaining a job with the police. In addition, Miss Catherine Duke, who has been working as our part-time attendance officer in the office will be starting a new full time role with Pontypool Park Estates. So, we have two vacancies. Are you the correct person for the role? Do you know of someone who would be perfect?


1. Full Time, Level 4, School Support Officer Role

Our successful school is looking for an active and enthusiastic Level 4 School Support Officer to work as part of a dedicated team of staff, to contribute to the life of the school and to become an enthusiastic and inspirational staff manager for the office. The role also manages the day-to-day finances within the school under the direction of the Headteacher.


Applicants must:

• have excellent communication skills

• have excellent ICT skills

• Being committed to developing the school into a successful learning community for the benefit of all pupils, with the emphasis on excellence and inclusion,

• have the flexibility necessary to undertake different duties in a developing school.


Our mission for Ysgol Panteg is to develop our children in a safe and happy organisation where we work together to create confident citizens for the future. We are proud to put the language and history of Wales at the heart of our teaching in embracing new technologies and nurturing pride in our communities. By listening to children and supporting our families, we foster a respectful environment where we can celebrate our successes and help each other. Our aim is to give children a positive start to life-long education.


Applications are invited from eligible individuals to start as soon as possible. Completed forms should be sent to the school to the above address by Monday, 17/07/2023 at 9:00 pm. Interviews will be held the week beginning 24th of July, 2023.2. Part Time, Level 2, School Support Officer Role

The school is seeking to appoint an enthusiastic and energetic individual to the post of part-time Level 2 School Support Officer focusing mainly on improving attendance across the school. The successful candidate will be expected to have the experience and understanding to respond flexibly to different situations and inquiries. The post requires excellent interpersonal skills to deal with a variety of audiences including, pupils, staff, parents, external agencies and partners, the public and the wider community. The successful candidate will be expected to have excellent communication skills, and the ability to deal sensitively and confidentially in intimate and complex situations including individuals who are experiencing difficulties or difficulties. Key to the role is the ability to work effectively as part of an extended team working closely with other administrative staff, the leadership team and the school progress team as well as external support and support services. Effective organisational skills and time management skills will be required to ensure that issues are addressed in a timely manner and that priorities are given due attention within a specific time limit. As communication and contact with parents is a key part of the role, the officer is expected to take a leading role in communicating clearly and consistently and being a personal face to answer queries and to allay concerns. The individual is expected to take responsibility for the image and layout of the school reception and reception areas ensuring that there is a warm friendly reception for visitors and that the reception is clean, professional and attractive. The advertisement for this post is live until 21st of July, 2023. Interviews will be held the week beginning 24th of July, 2023.These roles will start as soon as possible following a successful interview and recruitment processes. Please find the criteria and person specification overleaf. In order to apply, you are encouraged to complete an application form to demonstrate your suitability for the role. You can complete the application form in English or Welsh.


If you would like more details about these posts or just want an informal discussion please contact me!

NURSERY TO YEAR 5

A Reminder of Training Days

Remember we finish school next Friday for the Summer. We finish at a normal time - several parents have asked if we finish early but I can confirm that this is not the case.


Here are our training days for 2023-2024 in case you missed them:

-Friday, 1st September (before the children come back after the Summer holidays)

-Monday, 6th of November (Straight after the October Half Term break)

-Monday, 8th of January & Tuesday, 9th of January (Straight after the Christmas break)

-Monday, 8th of April (Straight after the Easter break)

-Monday, 3rd of June (Straight after the Whitsun break)


EVERYONE

Sports Days

Thank you to everyone who came to support our sports days! The children have really enjoyed themselves and it was great to see so many there! Thank you for being so flexible and working with us - especially with the great Welsh weather!

YEARS 3, 4 AND 5

Goodnight Mister Tom - Reminder

As part of the children’s theme in September, called ‘To the Front Line’, we have arranged a trip to see a production of ‘Goodnight Mister Tom’ at the Blackwood Theatre.

For Year 6, we will be going on Thursday, 7th of September in the evening. The coach will leave Ysgol Panteg at 6:15pm and will return at 10:00pm. Please ensure that you are at school by 6:00pm i order for the bus to leave promptly.


For Year 4 and 5, we have managed to arrange a special viewing on Saturday, 9th of September. The coach will leave Ysgol Panteg at 1:15pm and will return at 5:00pm. Please ensure that you are at school by 1:00pm i order for the bus to leave promptly.


The cost of this trip is £17. We will require full payment by September 4th at 10:00am. After this time, we will not be able to hold any tickets as they will get released back to the theatre for the public to purchase. There is a 10% discount for those in receipt of Pupil Development Grant (Free School Meals).


This is now live on Civica Pay. If you are having any difficulty paying , technical or otherwise, please let us know as soon as possible.


157 views0 comments

Comments


bottom of page