top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 26.05.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Mae hanner tymor arall wedi dod i ben! Ble mae'r amser yn mynd! Peidiwch anghofio bod ysgol yn dechrau nôl Ddydd Mawrth, 6ed o Fehefin nid y dydd Llun. (Bydd plant Carreg Lam mewn ar y dydd Llun).


BLWYDDYN 6 - ATGOFFA

Blwyddyn Lyfr

Rydym yn gobeithio gwneud llyfr blwyddyn gyda’n disgyblion Blwyddyn 6 er cof am eu hamser yn Ysgol Panteg. Y syniad yw arddangos pethau anhygoel am ein holl blant a dathlu eu hamser yn Ysgol Panteg. O ganlyniad, mae yna ychydig o bethau y bydd eu hangen arnom gan deuluoedd. Mae gennym y rhan fwyaf o'ch negeseuon trwy ganiatâd wedi rhannu i ClassDojo.


Un o’r syniadau yw y byddai’r llyfr blwyddyn yn dangos faint maen nhw wedi tyfu dros y blynyddoedd. Felly, rydym yn gofyn i chi anfon naill ai llun babi, llun ohonyn nhw fel plentyn bach neu ffotograff o'u diwrnod cyntaf yn yr ysgol. Gallwch anfon hwn i yearbook@ysgolpanteg.cymru.


Os hoffech drafod hyn ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â mi, Mr Evans neu Miss Carroll.


PAWB

Amseroedd Mabolgampau

Fel y gwyddoch o gyfathrebiadau blaenorol, mae gennym ein diwrnodau mabolgampau ar y gweill. Dyma amserau bwriadedig y digwyddiadau fel y gall teuluoedd drefnu eu hymrwymiadau gwaith.


-Cam Cynnydd 1

03/07/2023 (Dyddiad Wrth Gefn: 10/07/2023)

Meithrinfa Bore am 10:00-11:15

Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn Prynhawn am 1:30-2:45


-Cam Cynnydd 2

(Blynyddoedd 1, 2 a 3)

04/07/2023 (Dyddiad Wrth Gefn: 11/07/2023)

1:30-3:00


-Cam Cynnydd 3

(Blynyddoedd 4, 5 a 6)

05/07/2023 (Dyddiad Wrth Gefn: 12/07/2023)

1:15-3:00

PAWB

Ysmygu

Rydym wedi cael ychydig o negeseuon e -bost heddiw ynglŷn ag ysmygu ar adeilad ysgol. Er mwyn rhoi'r un neges i bawb, rwyf wedi ychwanegu'r wybodaeth berthnasol i bwletin hwn. Mae'r gyfraith yn nodi y bydd tiroedd yr ysgol a meysydd chwarae cyhoeddus, yn ogystal ag ardaloedd awyr agored gofal dydd i blant a lleoliadau plant a thiroedd ysbyty yn rhydd o fwg. Mae hyn, felly, yn cynnwys y maes parcio. Gall unrhyw un a ddarganfuwyd yn torri'r gyfraith yn gallu wynebu dirwy o £100. Dyma ddolen i'r gyfraith: https://www.gov.wales/smoke-free-law-guidance-ganges-march-2021-html


PAWB

Cadw Plant yn Ddiogel Ar-lein: Grym Dylanwadwyr

Dros yr ychydig wythnosau diwethaf, rydym wedi gweld ychydig o duedd gyda’n plant hŷn a’r effaith y mae ‘dylanwadwyr’ ar-lein yn ei chael ar eu hymddygiad a’u hymatebion. Pan fydd sefyllfaoedd yn codi rydym yn cefnogi teuluoedd. Fodd bynnag, rydym am roi dealltwriaeth fwy clir i deuluoedd o’r peryglon posibl ynghylch y mater hwn.


Beth yw dylanwadwr?

Mae dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol yn bobl sydd wedi adeiladu enw da am eu gwybodaeth a'u harbenigedd ar bwnc penodol. Maent yn gwneud postiadau rheolaidd am y pwnc hwnnw ar eu hoff sianeli cyfryngau cymdeithasol ac yn cynhyrchu dilyniadau mawr o bobl frwdfrydig, ymroddedig sy'n talu sylw manwl i'w barn. Mae brandiau'n caru dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol oherwydd gallant greu tueddiadau ac annog eu dilynwyr i brynu cynhyrchion y maent yn eu hyrwyddo. Mae rhai dylanwadwyr yn trafod awgrymiadau colur, rhai awgrymiadau sglefrfyrddio, rhai dawnsio, rhai coginio.


Felly, beth yw'r broblem?

Mae gan lwyfannau fel YouTube, TikTok a ffynonellau fideo eraill gannoedd o filoedd o ddylanwadwyr. Mae cymaint o wahanol bethau y gall plant eu gwylio ar YouTube: fideos wedi'u gwneud yn arbennig ar gyfer plant; fideos a wneir gan blant eraill fel nhw; fideos addysgol, fideos gemau hyfforddi a chymaint mwy. Ond mae un peth yn sicr, mae plant heddiw wedi ymgolli fwyfwy gyda'u hoff YouTubers ac yn wir, maen nhw hyd yn oed yn dyheu am ddod yn YouTubers eu hunain.


Cyfyd y broblem pan nad yw pethau mor ddiniwed ag y maent yn ymddangos. Mae yna enghreifftiau di-ri o bethau mae ein plant yn eu gwylio gartref sy'n peri pryder i mi. Dyma rai enghreifftiau: fideos colur yn dangos y defnydd o golur sy'n gwthio agenda o golli pwysau. Plant yn cael eu gwthio (dare) gan ddylanwadwyr i ymddwyn mewn ffyrdd anniogel - fel rhedeg rhwng ceir. Fideos gemau fideo sydd ag iaith hynod wael ac sy'n denu trais. Mae hefyd cysyniad ddiweddar o’r enw ‘furries’ sy’n syniad cymhleth lle mae rhywun yn uniaethu fel cath. Mae'r rhain yn enghreifftiau ynysig - ond yn bwysig.


Dylai rhieni a gofalwyr gofio bod y platfform YouTube ar gyfer defnyddwyr 13+ a YouTube Kids ar gyfer plant dan 13 oed. Ni waeth pa lwyfan y mae eich plentyn yn ei ddefnyddio, gall rhieni a gofalwyr sicrhau bod plant yn datblygu meddwl beirniadol wrth ddewis pa fideos i'w gwylio a pha ddylanwadwyr i'w dilyn.


Felly, beth allwch chi ei wneud fel teuluoedd?

-Gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod y rheolau ar gyfer gwylio fideos a bod eich plentyn yn cytuno. Deallaf fod pob teulu yn wahanol, fodd bynnag, rwy’n annog y rheol o dim YouTube yn ystafelloedd gwely a bod oedolion yn bresennol yn yr un ystafell pan fydd plant yn defnyddio unrhyw fath o gyfryngau cymdeithasol, ap negeseuon neu wefan fideo

-Ystyried sefydlu cyfrif teulu

-Trowch y modd diogelwch ymlaen

-Ar gyfer plant iau, crëwch restrau chwarae a pheidiwch ag anghofio gwylio'r fideo yn ei gyfanrwydd cyn ei ychwanegu at eich rhestr chwarae

-Gwyliwch y fideos gyda'ch plentyn a sgroliwch trwy'r sylwadau hefyd; efallai y bydd rhai cyfleoedd addysgu gwych am empathi a gwydnwch

-Tanysgrifiwch i sianeli YouTube fel y gall eich plentyn wylio ei ffefrynnau ond cofiwch y bydd YouTube yn dal i gynnig “fideos a argymhellir” oni bai eich bod yn ei ddiffodd

-Dysgwch eich plentyn i barchu'r terfyn oedran dros 18 oed

-Atgoffwch eich plentyn i osgoi clicio ar hysbysebion, ni waeth pa mor ddeniadol ydynt

-Os ydych chi'n ansicr beth mae'ch plentyn yn ei wylio, gallwch wirio'r hanes gwylio

-Dysgwch eich plentyn sut i stopio gwylio ac adrodd fideos anaddas

-Os yw'ch plentyn yn frwd dros vlogger neu ddylanwadwr YouTube, gwnewch eich ymchwil a gwiriwch nhw.

-Os bydd amser yn caniatáu, ceisiwch wylio'r fideos firaol hynny a'r dylanwadwyr YouTube diweddaraf gyda'ch plentyn i danio sgwrs am fyd ar-lein eich plentyn.

PAWB

Ffotograffau Ysgol

Rydym o'r diwedd wedi cael cadarnhad fod ein lluniau dosbarth yn barod!!! Mae yna rai lluniau hyfryd iawn o'r plant. Hyd yn oed os ydw i'n edrych fel fy mod wedi cael fy rhoi ar y ‘naughty step’ ym mron pob ffotograff a'm gosod yn y canol!


Mae angen archebu’r ffotograffau erbyn 26ain o Orffennaf ar y man hwyraf.


Dilynwch y ddolen hon a defnyddiwch y cod hwn i gael mynediad at y ffotograffau:


Access Code: 4ZF5B57C

Derbyniad i Flwyddyn 3

Clwb Gymnasteg Urdd

Bydd Clwb Gymnasteg Urdd yn parhau ar ôl hanner tymor - mae'n dechrau eto ar y 13/06/2023. Mae hyn yn digwydd 5:15-6:00 bob dydd Mawrth. Y gost am hyn yw £ 17.50 am 5 wythnos.

Dyma'r ddolen arwyddo!


CARREG LAM

Diweddariad Wythnosol

Mae ein hwythnos adolygu wedi bod yn gyfle gwych i’r plant ddathlu eu sgiliau Cymraeg ac arddangos popeth maent wedi ei ddysgu yn ystod y 6 wythnos gyntaf. Mwynhaodd y plant sychu’r dillad yn y tywydd braf i orffen yr ymchwiliad a darganfod ble roedd y dillad gorau yn sychu orau. Braf oedd clywed y plant yn trafod beth ddigwyddodd ac yn esbonio 'pam' yn hyderus. Llwyddodd y plant hefyd i adrodd sut roedd pobl yn golchi dillad yn yr hen ddyddiau. Cawsom ddiwrnod anturus dydd Mawrth gyda’r plant yn creu cwrs rhwystrau a defnyddio iaith arddodiadol. Yna cafwyd cyfle i chwarae gêm gystadleuol o ‘Guess Who’ trwy gyfrwng y Gymraeg yn hyderus ac yn annibynnol. Mae'r plant wedi mwynhau defnyddio iaith pwyso yn fawr iawn yng nghanol yr wythnos. Cafwyd cyfle i arbrofi a defnyddio pob math o offer gwahanol eto. Roedd chwarae rôl yn y caffi yn wych ac mae’r plant wedi mwynhau’r cyfle i ail-ymweld gyda’r thema yma. Maent yn hoff iawn o drafod bwyd ac roedd y plant yn llawn egni! Mae’r plant hefyd wedi mwynhau ymarfer darllen yr amser, yn enwedig ar y cloc enfawr. Mae’r plant wedi bod yn gyffrous iawn drwy’r wythnos i ddychwelyd i’w dosbarthiadau. Mae Mrs Soper a Miss Stokes wedi mwynhau eu gweld yn ôl yn eu dosbarthiadau ac rydym hefyd wedi mwynhau’r cyfle i drafod gyda’r athrawon a dathlu cynnydd y plant ers dechrau yn Carreg Lam.

 

Another half term has come to an end! Where does the time go! Don’t forget that school starts back on Tuesday, 6th of June not the Monday! (However, Carreg Lam children will be in on that Monday.)


YEAR 6 - REMINDER

Year Book

We are hoping to make a year book with our Year 6 pupils as a keepsake and memory of their time at Ysgol Panteg. The idea is to showcase amazing things about all of our children and celebrate their time at Ysgol Panteg. As a result, there are a few things we will need from families. We have most of your messages via ClassDojo sharing consent.


One of the ideas is that the year book would show how much they have grown over the years. So, we are asking you to send either a baby photo, a photo of them as a toddler or a photograph of their first day at school. You can send this to yearbook@ysgolpanteg.cymru.


If you want to discuss this further, please don’t hesitate to contact either myself, Mr Evans or Miss Carroll.


EVERYONE

Sports Day Timings

As you know from previous communications, we have our sports days coming up. Here are the intended timings of the events so that families can arrange their work commitments.


-Progress Step 1 Sports Day

03/07/2023 (Back Up Date: 10/07/2023)

Morning Nursery at 10:00-11:15

Afternoon Nursery and Reception Classes at 1:30-2:45


-Progress Step 2 Sports Day

(Years 1, 2 and 3)

04/07/2023 (Back Up Date: 11/07/2023)

1:30-3:00


-Progress Step 3 Sports Day

(Years 4, 5 and 6)

05/07/2023 (Back Up Date: 12/07/2023)

1:15-3:00

EVERYONE

Smoking

We’ve had a few emails today about smoking on school premises. In order to give the same message to everyone, I’ve added the relevant information to this bulletin. The law states that the entirety of school grounds and public playgrounds, as well as the outdoor areas of children’s day care and childminding settings and hospital grounds will be smoke-free. This, therefore, includes the car park. Anyone found breaking the law could face a £100 fine. Here is a link to the law: https://www.gov.wales/smoke-free-law-guidance-changes-march-2021-html


EVERYONE

Keeping Children Safe Online: The Power of Influencers

Over the last few weeks, we have seen a bit of a trend with our older children and the effect online ‘influencers’ are having on their behaviour and reactions. When situations arise we are supporting families. However, we want to give families a real understanding of the potential dangers around this issue.


What is an influencer?

Influencers in social media are people who have built a reputation for their knowledge and expertise on a specific topic. They make regular posts about that topic on their preferred social media channels and generate large followings of enthusiastic, engaged people who pay close attention to their views. Brands love social media influencers because they can create trends and encourage their followers to buy products they promote. Some influencers discuss make-up tips, some skateboarding tips, some dancing, some cooking.


So, what’s the problem?

Platforms such as YouTube, TikTok and other video based sources, have hundreds of thousands of influencers. There are so many different things that children can watch on YouTube: videos made for especially for children; videos made by other children like them; educational videos, instructional gaming videos and so much more. But one thing is certain, children today are more and more engrossed with their favourite YouTubers and indeed, they even aspire to become YouTubers themselves.


The problem arises when things are not as innocent as they seem. There are countless examples of things our children are watching at home that concern me. Here are some examples: make-up videos showing application of make-up which push an agenda of weight loss. Children being dared by influencers to act in unsafe ways - such as running between cars. Gaming videos that have extremely bad language and entice violence. A recent fad called ‘furries’ which is a complex idea where someone identifies as a cat. These are isolated examples - but important.


Parents and caregivers should remember that the YouTube platform is for users 13+ and YouTube Kids for the under 13s. No matter the platform that your child uses, parents and caregivers, can ensure that children develop critical thinking when choosing what videos to watch and what influencers to follow.


So, what can you do as families?

-Make sure that you set the rules for watching videos and that your child is in agreement. I understand that each family is different, however, I would encourage a no-YouTube in the bedroom rule and that adults are present in the same room when children use any type of social media, messaging app or video website

-Consider setting up a family account

-Turn on safety mode

-For younger children, create playlists and don’t forget to watch the video in its entirety before adding it to your playlist

-Watch the videos with your child and scroll through the comments as well; there may be some great teaching opportunities about empathy and resilience

-Subscribe to YouTube channels so your child can watch their favourites but remember that YouTube will still offer “recommended videos” unless you turn it off

-Teach your child to respect the over 18-age limit

-Remind your child to avoid clicking on ads, no matter how enticing

-If you’re unsure what your child is watching, you can check the watch history

-Teach your child how to block and report videos

-If your child raves about a vlogger or YouTube influencer, do your research and check them out.

-If time permits, try to watch those viral videos and the latest YouTube influencers with your child to spark a conversation about your child’s online world.

EVERYONE

School Photographs

We have finally had the confirmation that our class photographs are ready!!! There are some really lovely photographs of the children. Even if I do look like I’ve been banished to the naughty step in practically every photograph and placed in the middle!


These photographs need to be ordered by the 26th of July at the latest.


Follow this link and use this code to access the photographs:

Access Code: 4ZF5B57C

Reception to Year 3

Urdd Gymnastics Club

The Urdd Gymnastics club will be continuing after half term – it starts again on the 13/06/2023. This takes place 5:15-6:00 every Tuesday. The cost for this is £17.50 for 5 weeks.

Here is the sign up link!


CARREG LAM

Weekly Update

Our revision week has been a great opportunity for the children to celebrate their Welsh language skills and showcase everything they have learned during the first 6 weeks. The children enjoyed drying the clothes in the nice weather to finish the investigation and find out where the best clothes dried best. It was nice to hear the children discuss what happened and explain 'why' confidently. The children also managed to recount how people were washing clothes in the old days. We had an adventurous day Tuesday with the children creating an obstacle course and using prepostional language. Then there was an opportunity to play a competitive game of 'Guess Who' through the medium of Welsh with confidence and independence. The children have really enjoyed using weighing language in the middle of the week. There was an opportunity to experiment and use all kinds of different equipment again. Role play in the café was great and the children have enjoyed the opportunity to re-visit on a theme here. They really like to discuss food and the children were full of energy! The children have also enjoyed practicing telling the time, especially on the huge clock. The children have been very excited throughout the week to return to their classes. Mrs Soper and Miss Stokes have enjoyed seeing them back in their classes and we have also enjoyed the opportunity to discuss with the teachers and celebrate the children's progress since starting in Carreg Lam.186 views0 comments

Comentários


bottom of page