top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 07.02.2023 - Head's Bulletin

Updated: Feb 14, 2023

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Prynhawn Da!


PAWB

Trefniadau ar gyfer ein ‘Ras am Fywyd’ dydd Gwener

Mae’r rhagolygon yn edrych yn sych ar gyfer dydd Gwener – felly dydyn ni ddim yn gallu aros am y diwrnod!


Dyma atgof o'r amseroedd:

-Bydd Cam Cynnydd 1 (Derbyn a Meithrin Bore) yn gwneud eu ras gyda staff a theulu o 9:30. Disgwyliwn i'r digwyddiad cyfan bara tua 30 munud ar gyfer y grŵp oedran hwn.

-Bydd Cam Cynnydd 2 (Blynyddoedd 1, 2 a 3) yn gwneud eu ras o 11:00 ymlaen. Disgwyliwn i'r digwyddiad cyfan bara tua 45 munud ar gyfer y grŵp oedran hwn.

-Bydd ein Meithrin Prynhawn yn gwneud eu ras o 12:30. Disgwyliwn i'r digwyddiad cyfan bara tua 30 munud ar gyfer y grŵp oedran hwn.

-Bydd Cam Cynnydd 3 (Blynyddoedd 4, 5 a 6) yn gwneud eu ras o 1:45. Disgwyliwn i'r digwyddiad cyfan bara tua 60 munud ar gyfer y grŵp oedran hwn.


Byddwn yn agor y giât ochr (ger y swyddfa) i adael i chi ddod i mewn i'r ysgol 15 munud cyn hynny. Bydd aelod o staff wedyn yn dal arwydd i fyny ar gyfer pob dosbarth. Rydym yn eich gwahodd i fynd at yr aelod o staff sy’n cynrychioli dosbarth eich plentyn. Bydd y plant yn dod allan ychydig cyn i’r gweithgaredd ddechrau oherwydd dydw i ddim eisiau iddyn nhw sefyll o gwmpas yn yr oerfel yn aros.


Yna byddwn yn dechrau’r dosbarthiadau un wrth un i gyflawni eu ‘ras am fywyd’. Cofiwch nad yw hon yn ras gystadleuol mae'n ymwneud â bod gyda'n gilydd a sefyll gyda'n gilydd yn erbyn cancr.


Tra bod un dosbarth yn dechrau'r ras, bydd dosbarthiadau eraill yn cynhesu ac yn gwneud rhai gweithgareddau ffitrwydd.


Bydd rhai rhieni ac aelodau o’r teulu eisiau cymryd rhan yn y ‘ras am fywyd’ a bydd rhai eisiau gwylio. Os ydych yn mynd i fod yn wyliwr, yna byddwn yn eich gwahodd i sefyll o amgylch ein trac ‘Milltir y Dydd’.


Bydd ein cymorth cyntaf brys a chefnogaeth yn cael ei leoli yn ein ‘Caban y Coed’ (ystafell ddosbarth dysgu awyr agored).


Sicrhewch eich bod chi a'ch plentyn/plant yn gynnes ar gyfer y digwyddiad. Disgwylir i'r tymheredd fod tua 9 gradd Celsius. Nid yw'n gystadleuaeth ffasiwn, mae'n well bod pawb yn gynnes ac yn mwynhau'r digwyddiad. Byddaf yn fy het bobbl! Cofiwch esgidiau da hefyd.


Gofynnwn yn garedig am eich arian nawdd (os ydych wedi llwyddo i gymryd rhan yn yr elfen hon) i fod i mewn erbyn dydd Gwener, 17eg o Chwefror.


Ni allwn aros i'ch gweld ddydd Gwener!

PAWB

Teimlo'n Dda Chwefror

Rydym yn aml yn meddwl am ein lles fel rhywbeth personol iawn. Ac, mewn rhai synwyr, y mae. Ond, mae mwy iddo na hynny. Mae seicolegwyr yn gwybod ei fod hefyd yn ymwneud â'r ffordd yr ydym yn rhyngweithio â'n gilydd a'r ffordd yr ydym yn trin ein gilydd. Mae gwerth craidd ein hysgol o fod yn ‘deulu’ yn allweddol yma. Fy her i ni i gyd heddiw yw dod o hyd i o leiaf un person y dydd ar gyfer yr wythnos hon i'w canmol. Mae'n teimlo'n wych derbyn canmoliaeth. Mae ymchwil yn dangos bod cael canmoliaeth ddiffuant yn rhoi'r un hwb cadarnhaol i ni â derbyn anrheg feddylgar. Canmoliaeth ddiffuant mewn gwirionedd yw un o'r ffyrdd dwy ffordd hawsaf sydd ar gael o ran lledaenu hapusrwydd o'ch cwmpas a chynyddu eich hapusrwydd eich hun.


Mae'r posibiliadau ar gyfer canmoliaeth yn ddiddiwedd! Dyma rai enghreifftiau!


Mae eich gwên yn goleuo’r ystafell!

Chi sy'n cael y chwardd gorau.

Rydych chi mor feddylgar.

Mae gennych foesau rhagorol.

Mae eich persbectif yn ffres.

Rydych chi'n gwneud gwahaniaeth.

Rydych chi'n ffrind anhygoel.

Dylid diolch i chi yn amlach. Diolch.

Mae ein dosbarth/teulu/cymuned yn well oherwydd eich bod chi ynddo.

Rydych chi bob amser yn gwybod beth i'w ddweud.

Mae'r lliw hwnnw'n berffaith arnat ti.

Rwy'n eich gwerthfawrogi.

DERBYN

Noson Dod i'ch Adnabod - Galwad Olaf

Ar Ddydd Iau, 16eg o Chwefror, am 3:30 (ar ôl amser codi’r prynhawn) hoffem wahodd rhieni’r Derbyn i ddod ynghyd i holl rieni’r dosbarth derbyn er mwyn i chi ddod i adnabod eich gilydd. Rhowch wybod i ni os ydych yn dod trwy lenwi'r ddolen hon fel ein bod yn gwybod faint o gacen i fynd i brynu!


BLYNYDDOEDD 1 I 6

Gwersylloedd Aml Chwaraeon Hanner Tymor Chwefror - Nodyn Atgoffa

Mewn partneriaeth ag Urdd Gobaith Cymru, cofiwch y byddwn yn cynnal diwrnodau hwyl yn Ysgol Panteg i helpu hyrwyddo ffyrdd iach, egnïol o fyw a chefnogi teuluoedd gyda gofal plant hanner tymor. Yn Ysgol Panteg, bydd yr Urdd yn cynnal gweithgareddau ar ddau ddiwrnod (Dydd Llun 20fed o Chwefror a dydd Iau 23ain o Chwefror). Mae yna hefyd leoliadau eraill y gallech fod eisiau eu defnyddio ar ddiwrnodau eraill – fel Ysgol Gymraeg Ifor Hael a Chanolfan Chwaraeon Cymunedol Crughywel. Dyma'r ddolen i gofrestru!PAWB

Darllenwyr Gwirfoddol - Cwtch Cymreig

Rydym angen eich help! Oes gennych chi awr neu ddwy yn sbâr yn ystod yr wythnos? A oes unrhyw neiniau neu teidiau sydd ag ychydig o amser y gallent ei roi i helpu ein plant gyda'u darllen? Does dim rhaid i chi siarad Cymraeg i wneud hyn! Rydym yn ysu am gynorthwywyr!


Dewch yn rhan o’n byddin wirfoddol ‘Cwtch Cymreig’ sy’n gallu rhoi amser penodol i blant i’w helpu i ddysgu darllen. Fy nod yw cael pobl i helpu pob dosbarth.


Os ydych chi'n meddwl y gallech chi wneud hyn: rhowch wybod i mi! Anfonwch e-bost ataf ar head.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk er mwyn i mi allu trefnu’r ddwy elfen sydd eu hangen cyn y gallwn eich cael chi i helpu: DBS (gwiriadau heddlu) a hyfforddiant Diogelu.

Blwyddyn 6

Y Cwsg Mawr

Rydym yng nghamau olaf trefnu ‘Y Cwsg Mawr’ Blwyddyn 6. Erbyn diwedd yr wythnos, bydd popeth yn ei le a phob peth yn barod ar CivicaPay. Bydd dyddiadau'r cysgu hwn ddydd Mercher 29ain o Fawrth i ddydd Gwener 31ain o Fawrth. Fwy o fanylion i'w ddilyn!

 

Good afternoon!


EVERYONE

Arrangements for Our Race for Life on Friday

The forecast is looking dry for Friday’s ‘Race for Life’ - so we are all systems go!


Here is a reminder of the timings:

-Progress Step 1 (Reception and Morning Nursery) will do their race with staff and family from 9:30. We expect the whole event to last around 30 mins for this age group.

-Progress Step 2 (Years 1, 2 & 3) will be doing their race from 11:00. We expect the whole event to last around 45 mins for this age group.

-Our Afternoon Nursery will be doing their race from 12:30. We expect the whole event to last around 30 mins for this age group.

-Progress Step 3 (Years 4, 5 and 6) will be doing their race from 1:45. We expect the whole event to last around 60 mins for this age group.


We will open the side gate (near the office) to let you into the school 15 minutes before. A member of staff will then be holding up a sign for each class. We invite you to go to the member of staff representing your child’s class. The children will be brought out just before the activity begins as I don’t want them stood around in the cold waiting.


We will then begin the ‘race for life’ staggering classes. Remember this is not a competitive race it is about being together and standing together against cancer.


While one class begins the race, other classes will be warming up and doing some fitness activities.


Some parents and family members will want to take part in the ‘race for life’ and some will want to watch. If you are going to be a spectator, then we will invite you to stand around our ‘Mile a Day’ track.


Our emergency first aid and support will be located in our ‘Caban y Coed’ (outdoor learning classroom).


Please ensure that you and your child(ren) are warm for the event. The temperature is due to be around 9 degrees Celsius. It’s not a fashion contest, it is better that the everyone is warm and enjoys the event. I will be in my bobble hat! Remember good shoes too.


We are kindly asking for your sponsorship money (if you have managed to take part in this element) to be in by Friday, 17th of February.


We can’t wait to see you on Friday!


EVERYONE

Feel Good February

We often think about our wellbeing as being a very personal thing. And, in some senses, it is. But, there is more to it than that. Psychologists know that it is also about the way we interact with one another and the way we treat each other. Our school core value of being a ‘family’ is key here. My challenge to us all today is to find at least one person a day for this week to compliment them. It feels great to receive a compliment. Research shows getting a sincere compliment gives us the same positive boost as receiving a thoughtful gift. Sincere compliments really are one of the easiest two-way streets available in terms of spreading happiness around you and increasing your own.


The possibilities for complimenting are endless! Here are some examples!


Your smile is contagious.

You always know how to find that silver lining.

You have the best laugh.

You're so thoughtful.

You have impeccable manners.

Your perspective is refreshing.

You are making a difference.

You're an awesome friend.

You should be thanked more often. Thank you.

Our class/family/community is better because you're in it.

You always know just what to say.

That colour is perfect on you.

I appreciate you.

RECEPTION

Getting to Know You Evening - Last Call

On Thursday, 16th of February, at 3:30 (after afternoon pick up) we’d like to invite Reception parents to a little get together so that you can get to know each other. Let us know if you are coming by filling in this link so we know how much cake to get in!YEARS 1 TO 6

February Half Term Multi Sport Camps - Reminder

In partnership with Urdd Gobaith Cymru, remember that we will be hosting fun days at Ysgol Panteg to help promote healthy, active lifestyles and support families with half term childcare. At Ysgol Panteg, the Urdd will be running activities on two days (Monday 20th of February and Thursday 23rd of February). There are also other locations which you might want to utilise on other days – such as Ysgol Gymraeg Ifor Hael and Crickhowell Community Sports Centre. Here is the link to sign up!EVERYONE

Volunteer Readers - Cwtch Cymreig

We need your help! Have you got an hour or two to spare during a week? Are there any grannies or granddads who have a little time they could give to help our children with their reading? You don’t have to speak Welsh to do this! We are desperate for helpers!


Become a part of our ‘Cwtch Cymreig’ volunteer army who can give some dedicated time to children to help them learn to read. My aim is to have people to help every class.


If you think you could do this: please let me know! Send me an email on head.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk so I can arrange the two elements that are required before we can get you helping: DBS (police checks) and Safeguarding training.

YEAR 6

Big Sleepover

We are in the final stages of organising Year 6's Big Sleepover. By the end of the week, everything will be in place and all on Civica Pay. The dates of this sleepover will be Wednesday 29th of March to Friday 31st of March.

74 views0 comments

Comments


bottom of page