top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 20.12.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Wel, dyma ni yn wythnos olaf y tymor! Ac, mae wedi bod yn dymor da! Mae llawer o bethau cyffrous wedi digwydd! Ni allaf gredu bod y Nadolig yn ddydd Sul yma! Ble aeth yr amser?!


PAWB

Hawliau Plant UNICEF

Heddiw, rydyn ni'n gorffen ein cyfres bwletinau ar Hawliau Plant. Yn y flwyddyn newydd, bydd ein haddysgu a dysgu yn dal i ganolbwyntio ar hyn. Mae ein ffocws ni heddiw ar Erthygl 16 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn sy’n egluro bod gan bob plentyn yr hawl i breifatrwydd. Dylai’r gyfraith ddiogelu bywyd preifat, teuluol a chartref y plentyn, gan gynnwys amddiffyn plant rhag ymosodiadau anghyfreithlon sy’n niweidio eu henw da.


Mae preifatrwydd yn rhan sylfaenol o’n bywydau fel bodau dynol, ac mae’n rhywbeth sy’n effeithio ac yn arwain ein penderfyniadau bob dydd. Gall olygu cymaint o bethau: gall olygu preifatrwydd data, gall olygu preifatrwydd corfforol a phreifatrwydd digidol (dim ond i sôn am ychydig).


Gall torri ein preifatrwydd fod yn brofiad hynod negyddol. Gall effeithio ar ein perthynas â'r byd, gwneud i ni deimlo'n anniogel, ac yn y pen draw - gall dorri ein hymddiriedaeth. Yn anffodus, mae plant mewn llawer mwy o berygl o gael profiad preifatrwydd negyddol. Mae plant yn arbennig o agored i dorri eu preifatrwydd - yn enwedig ar-lein. Diolch byth, mae CCUHP yn rhoi'r hawl i bob plentyn gael hawliau preifatrwydd arbennig sydd wedi'u cynllunio i'w cadw'n ddiogel.


Mae cynnydd yr oes ddigidol a chynhwysiant technolegau gwybodaeth gartref ac yn yr ystafell ddosbarth wedi gwneud preifatrwydd ar-lein plant yn fater na ellir ei anwybyddu. Yn Ysgol Panteg, rydym wedi dechrau gwneud mwy o waith a chael mwy o drafodaethau am ein hôl troed digidol a’n henw da ar-lein. Pan fyddwn yn rhoi gwybodaeth ar-lein - mae yno am byth hyd yn oed os na allwn ei weld!


Mae llunwyr polisi, addysgwyr, rhieni a gofalwyr wedi dangos pryder cynyddol ynghylch y bylchau a sut i gadw plant yn ddiogel ar-lein. Gyda bygythiadau posibl gan bobl ar-lein ni ellir ymddiried ynddynt, seiberfwlio a chasglwyr data mewn-app, ni fu erioed amser mwy cymhleth i breifatrwydd pobl ifanc. Ac, er bod meddwl am blant yn llywio’r oes ddigidol yn gallu bod yn frawychus a chymhleth, mae yna ffyrdd y gallwch chi helpu i amddiffyn eu preifatrwydd wrth ryngweithio ar-lein:


-Cael sgwrs

Mae cychwyn sgwrs am sut y gall diogelu eu gwybodaeth bersonol amddiffyn eu preifatrwydd yn fan cychwyn gwych tuag at gadw plant yn ddiogel ar-lein.

-Trafodwch beth maen nhw'n ei rannu

Rydyn ni i gyd wrth ein bodd yn rhannu pethau ar y rhyngrwyd. Yn anffodus, unwaith y bydd wedi codi, mae'n anodd ei dynnu i lawr. Bydd dysgu bod yn ymwybodol o'n hôl troed digidol yn atal plant rhag rhoi eu manylion i'r bobl anghywir.

-Datblygu arferion cyfrinair cryf

Bydd dysgu defnyddio cyfrineiriau cryf, unigryw ar gyfer gwahanol gyfrifon yn sicrhau na all ymyrwyr allanol gael mynediad at wybodaeth bersonol breifat.

-Annog defnydd diogel a smart o ddyfeisiau

Mae addysgu plant i ddefnyddio cod pin (neu swyddogaethau fel FaceID) bob amser a bod yn ofalus o'r hyn y maent yn ei storio ar eu dyfeisiau symudol yn atal eraill rhag cyrchu data a gwybodaeth bersonol yn ddamweiniol (neu'n fwriadol).

-Rhoi sylw i osodiadau preifatrwydd

Gall fod yn hawdd diystyru gosodiadau preifatrwydd gwefan neu ap. Gall dysgu addasu’r gosodiadau hyn helpu plant i gyfyngu ar faint o wybodaeth y maent yn eu casglu (os o gwbl) yn ogystal â thyfu eu dealltwriaeth o delerau ac amodau a allai fynd o dan y radar yn gyffredinol.

-Siarad am hysbysebu ar-lein

Mae hysbysebion ym mhobman ar-lein. Nid yw hyn yn fwy amlwg nag mewn apiau a gemau. Mae angen i blant fod yn ymwybodol o hysbysebu wedi'i dargedu, sgamiau posibl a chasglu data.


Sut gallwn ni barchu preifatrwydd pobl ifanc?

Wrth i blant dyfu i fyny, mae'r angen am fwy o breifatrwydd a mwy o annibyniaeth yn gwbl naturiol. Fel oedolion, mae hefyd yn naturiol ein bod eisiau gwybod a yw ein plant yn ddiogel ac a oes angen help arnynt gydag agweddau ar eu bywydau. Mae'n weithred gydbwyso a all fod yn eithaf anodd.


Gyda dim digon o fonitro, ni fydd pobl ifanc yn cael digon o gymorth i wneud penderfyniadau gwybodus am eu diogelwch a’u harferion eu hunain. Gormod o fonitro a gallai fod methiant mewn ymddiriedaeth.

Dyma ychydig o ffyrdd y gallwn barchu preifatrwydd a chefnogi plant.

-trafod ffiniau preifatrwydd

-sefydlu disgwyliadau fel teulu

-curo cyn mynd i mewn i'w hystafell

-gofynnwch cyn edrych cael pethau allan o fag ysgol

-dod i adnabod eu ffrindiau a meithrin ymddiriedaeth

-rhowch le iddynt pan fydd ei angen arnynt

-yn syml, byddwch yn ymwybodol o'u harferion darllen a gwylio


Mae'r holl awgrymiadau ymarferol hyn yn seiliedig ar un peth - cyfathrebu gonest ac agored sy'n adeiladu ymddiriedaeth ac aeddfedrwydd dros amser.


Crynhoi: Y ABCDE o Hawliau Plant

Dros y 9 wythnos diwethaf, rydym wedi edrych ar lawer o wahanol hawliau plant. Gallwch edrych yn ôl dros y bwletinau i weld beth rydym wedi edrych arno. Mae hawliau plant yn hynod o bwysig i ni fel Teulu Panteg.

Mae Hawliau i bob plentyn. Maent yn gyffredinol.

Mae hawliau yno adeg Geni. Maent yn gynhenid.

Ni ellir cymryd hawliau i ffwrdd. Maent yn ddiymwad.

Nid oes rhaid ennill hawliau. Maent yn ddiamod.

Mae pob hawl yr un mor bwysig. Maent yn anrhanadwy.


I gael rhagor o wybodaeth am Hawliau Plant, anfonwch e-bost ataf, galwch heibio am sgwrs neu ewch i’r wefan hon:


BLWYDDYN 1 I FLWYDDYN 6

Clybiau

Bydd clybiau ar ôl ysgol yn ailddechrau ar 16/01/2023. Felly, ni fydd clybiau yr wythnos gyntaf. Fodd bynnag, cadwch olwg am e-bost yn ystod yr wythnos gyntaf honno yn ôl a fydd yn gofyn ichi gofrestru ar gyfer clybiau. Bydd hwn yn dod allan ar ddydd Mawrth, 10fed o Ionawr a dim ond tan ddiwedd y dydd ar ddydd Iau, 12fed o Ionawr fydd ar agor. Yna, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar ddydd Gwener, 13eg o Ionawr, pa glybiau y mae eich plentyn wedi bod yn llwyddiannus yn ymgeisio amdanynt. Bydd lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin.


PAWB

Diwrnodau Hyfforddi - Nodyn Atgoffa Terfynol

Peidiwch ag anghofio, nid oes ysgol ar ddydd Llun, 9fed o Ionawr na dydd Mawrth, 10fed o Ionawr. Byddwn yn ôl i blant dydd Mercher, 11eg o Ionawr.


DERBYN A MEITHRIN

Ffotograffau Cyngerdd Nadolig Cam Cynnydd 1

Diolch am eich amynedd, rydym bellach wedi bod trwy'r ffotograffau ac rydym yn gallu rhannu dolen! Gwnaeth y dosbarth Meithrin a’r dosbarth Derbyn yn rhyfeddol o dda yn eu cyngerdd ddydd Iau diwethaf. Rydyn ni mor falch ohonyn nhw!


PAWB

Ychydig o Hwyl

Ar ôl cyfnod llawn dop a hir dymor, roeddem yn meddwl y byddem yn gorffen 2022 gydag ychydig bach o hwyl! Rydyn ni wedi creu cwis teulu! Nawr, nid cwis teulu cyffredin mo hwn. Bydd yr enillydd(wyr) yn cael eu cyhoeddi ddydd Gwener. Felly, beth sydd angen i chi ei wneud? Rydyn ni wedi darparu lluniau babanod a phlant bach o'n staff - mae'n rhaid i chi baru'r llun gydag enw'r aelod o staff. Mae rhai o'r lluniau yn ddoniol! Mae rhai ohonyn nhw y gallwch chi ddweud pwy ydyn nhw gydag un olwg - nid yw eraill mor hawdd! Mae llun ohonof i hyd yn oed! Nawr, nid yw'n dwyll i edrych ar ein tudalen staff ar y wefan i geisio paru pwy yw pwy! Pob lwc!


 

Well, here we are in our last week of term! And, its been a good one! Lots and lots of exciting things have happened! I can't believe that Christmas is this Sunday! Where did the time go?!


EVEYRONE

UNICEF Children's Rights

Today, we finish our bulletin series on Children's rights. In the new year, our teaching and learning will still have a focus on this. Our spotlight focus today is on Article 16 of the United Nations Convention of Children's Rights which explains that every child has the right to privacy. The law should protect the child’s private, family and home life, including protecting children from unlawful attacks that harm their reputation.


Privacy is a fundamental part of our lives as human beings, and it’s something that affects and guides our decisions every single day. It can mean so many things: it can mean data privacy, it can mean bodily privacy and digital privacy (just to mention a few).


Having our privacy breached can be an incredibly negative experience. It can affect our relationship with the world, make us feel unsafe, and ultimately – it can violate our trust. Unfortunately, children are at much greater risk of having a negative privacy experience. Children are particularly vulnerable to experiencing a breach of their privacy - especially online. Thankfully, the UNCRC entitles all children to special privacy rights that are designed to keep them safe.


The rise of the digital age and inclusion of advanced information technologies at home and the classroom has made children’s online privacy an issue that can’t be ignored. At Ysgol Panteg, we have begun doing more work and having more discussions about our digital footprint and online reputation. When we put information online - it is there forever even if we can't see it!


Policymakers, educators, parents and carers have shown growing concern with the gaps and in how to keep children safe online. With potential threats from untrustworthy people online, cyber-bullies and in-app data collectors, there’s never been a more complex time for young people’s privacy. And, although the thought of children navigating the digital age can be a scary and complex one, there are ways in which you can help protect their privacy when interacting online:


-Have a chat

Striking up a conversation about how protecting their personal information can protect their privacy is a great starting point towards keeping children safe online.

-Discuss what they share

We all love to share things on the internet. Unfortunately, once it’s up, it’s hard to take down. Learning to be aware of our digital footprint will keep children from giving out their details to the wrong people.

-Develop strong password practices

Learning to use strong, unique passwords for different accounts will ensure outside interferers can’t access private personal information.

-Encourage safe and smart device use

Teaching children to always use a pin code (or functions like FaceID) and be careful of what they store on their mobile devices will stop others from accidentally (or deliberately) accessing personal data and information.

-Pay attention to privacy settings

It can be easy to disregard a website or app’s privacy settings. Learning to adjust these settings can help children to limit the amount of information they provide (if any) as well as grow their understanding of terms and conditions that may generally go under the radar.

-Talk about online advertising

Ads are everywhere online. This is no more evident than in apps and games. Children need to be aware of targeted advertising, potential scams and data collection.


How can we respect the privacy of young people?

As children grow up, the need for more privacy and greater independence is completely natural. As adults, it’s also natural to want to know if our children are safe and if they need help with aspects of their lives. It’s a balancing act that can prove quite difficult.


With too little monitoring, young people won’t have enough support to make informed decisions about their own safety and practices. Too much monitoring and there could be a breakdown in trust.


Here are a few ways we can respect privacy and support children.

-discuss privacy boundaries

-set up expectations as a family

-knock before entering their room

-ask before looking getting things out of school bag

-get to know their friends and build trust

-give them space when they need it

-simply be aware of their reading and viewing habits


All of these practical tips are based on one thing – honest and open communication that builds trust and maturity over time.

Summing Up: The ABCDE of Children's Rights

Over the last 9 weeks, we've looked at a lot of different children's rights. You can look back over the bulletins to see what we've looked at. Children's rights are extremely important to us as Teulu Panteg.


Rights are for All children. They are universal.

Rights are there at Birth. They are inherent.

Rights Cannot be taken away. They are inalienable.

Rights Do Not have to be earnt. They are unconditional.

All rights are Equally important. They are indivisible.


For more information about Children's Rights, drop me an email, drop in for a chat or visit this website:


YEARS 1 TO 6

Clubs

After school clubs will be resuming 16/01/2023. So, there will not be clubs the first week. However, look out for an email in that first week back which will ask you to sign up for clubs. This will be coming out on Tuesday, 10th of January and will only be open until end of the day on Thursday, 12th of January. We will then let you know on Friday, 13th of January, what clubs your child has been successful in applying for. Places will be a first come, first served basis.


EVERYONE

Training Days - Final Reminder

Don't forget, there is no school on Monday, 9th of January or Tuesday, 10th of January. We will be back for children on Wednesday, 11th of January.


RECEPTION AND NURSERY

Progress Step 1 Christmas Concert Photographs

Thank you for your patience, we have now been through the photographs and we are able to share a link! The Nursery and Reception did fantastically well in their concert last Thursday. We are so proud of them!


EVERYONE

A Little Bit of Fun

After a jam packed and long term, we thought we'd end 2022 with a little bit of fun! We've set up a family quiz! Now, this is no ordinary family quiz. The winner(s) will be announced on Friday. So, what do you need to do? We've provided baby and toddler pictures of our staff - you have to match the picture with the name of the member of staff. Some of the photographs are hilarious! Some of them you can tell who they are with one look - others are not so easy! There's even a picture of me! Now, its not cheating to look at our staff page on the website to try and match up who is who! Good luck!49 views0 comments

Comments


bottom of page