top of page
Search
 • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 11.11.2022 - Heads Bulletin

CROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Wythnos Gwrth-Fwlio

Yr wythnos nesaf bydd Wythnos Gwrth-fwlio. Ochr yn ochr â'n cyngor ysgol rydym wedi penderfynu canolbwyntio ar un thema perthnasoedd iach/gwrthfwlio y dydd. Y themâu hyn yw:


Caredigrwydd

Gwahaniaeth yw Cyfoeth

Na i Fwlio!

Ni Fyddaf yn Cymryd Rhan Mewn Bwlio

Gwydnwch


Bydd gweithgareddau'n seiliedig ar y themâu hyn a'r sylw a roddir i sut mae'r disgyblion yn cefnogi ac yn gofalu am ei gilydd yn ogystal â chydnabod achosion o fwlio a datblygu diwylliant o wrthwynebiad tuag at fwlio.


 • Dydd Llun: Caredigrwydd

Mae caredigrwydd, yn ogystal â bod yn werth craidd Ysgol Panteg, yn sylfaenol i berthnasoedd iach. Er mwyn bod yn garedig mae'n rhaid i ni fod yn gefnogol, dangos parch at bawb o'n cwmpas, bod yn gwrtais, yn feddylgar, yn empathetig a gwrando ar ein gilydd. Dylem drin pawb yn deg, dangos ymrwymiad i gynnwys pawb a gwerthfawrogi eraill.


 • Dydd Mawrth: Gwahaniaeth yw Cyfoeth

Mae'n hanfodol bwysig gwerthfawrogi gwahaniaethau pobl. O fewn ein ysgolion ac ein gymuned dylse ni dathlu'r cyfoeth o gwahaniaethau pobl.


 • Dydd Mercher: Na i Fwlio!

Heddiw, byddwn yn edrych ar yr hyn yr ydym yn ei ystyried fel bwlio yn yr ysgol a'r gymuned ehangach. Bydd trafodaeth a gweithgareddau yn seiliedig ar sut y gallai ymddygiadau bwlio gyflwyno eu hunain a sut/i bwy y gellir eu riportio ac ymdrin â nhw yn yr ysgol.


 • Dydd Iau: Ni Fyddaf yn Cymryd Rhan mewn Bwlio

Bydd gwaith yn cael ei wneud heddiw o ran sut rydyn ni'n gyfrifol am ein gweithredoedd ein hunain ac yn sicrhau nad ydyn ni'n dangos ymddygiadau bwlio tuag at eraill ein hunain. Byddwn hefyd yn cael trafodaethau ynghylch ein rôl mewn perthynas â bod yn dyst i achosion o fwlio.


 • Dydd Gwener: Gwydnwch

Gwydnwch yw'r gallu i oresgyn caledi difrifol ac addasu'n dda wrth wynebu profiadau niweidiol, gan gynnwys bwlio. Mae adeiladu gwydnwch yn helpu plant i ddatblygu eu synnwyr o reolaeth a chysylltiad, sy'n bwysig wrth wynebu trawma.


PAWB

Jambori Iaith Gymraeg

Bore ddoe, cawsom amser gwych yn canu yn jambori plant yr Urdd! Roedd llawer o ganeuon gwych wrth i ni gysylltu ag ysgolion ledled Cymru i ddathlu ein hiaith a’n diwylliant. Yn wir, roedd mwy na 230,000 o blant! Llawer o wenau o gwmpas!

PAWB

Mae'r Nadolig yn Dod!

Mae Tachwedd bron i hanner mynd! Allwch chi ei gredu!? Mae hynny'n golygu bod mis Rhagfyr bron ar ein gwarthaf! Gyda'r Nadolig yn dod, rydym eisiau helpu teuluoedd a phlant i wybod beth sy'n digwydd o flaen amser. Ynghlwm wrth yr e-bost hwn, fe welwch ein calendr Nadolig. Bydd mwy o fanylion yn dilyn yn y bwletinau cyn y Nadolig a rydym hefyd yn anfon poster calendr papur adref heddiw.


Gallwch chi bob amser ddod o hyd i'r calendr eto trwy fynd i'n hafan ysgol sydd wedi'i diweddaru i gynnwys adran Nadolig! www.ysgolpanteg.cymru


Gobeithiwn fod rhywbeth at ddant pawb.

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud nawr yw gweithio allan pa ddarnau sy'n berthnasol i'ch plant fel eich bod chi'n gwybod beth sy'n digwydd. O brynhawn dydd Llun ymlaen, mewngofnodwch i Civica Pay er mwyn talu am rai o’r profiadau (fel y disgo pysgod a sglodion, y pantomeim). Mae'r rhan fwyaf o bethau am ddim! Rydym wedi ceisio cadw’r digwyddiadau sy’n costio cyn lleied â phosibl. Mae'r digwyddiadau hynny sy'n costio yn aros ar y system Civica i chi. Os ydych yn cael anhawster, cysylltwch â ni am gefnogaeth.


Cyhoeddwyd yn flaenorol, ein bod yn cymryd Cam Cynnydd 2 i Eglwys y Bedyddwyr Griffithstown i berfformio eu sioe. Fodd bynnag, rydym wedi gwneud y penderfyniad i adleoli’r sioe hon i’r ysgol oherwydd, er bod yr eglwys yn gallu eistedd yn gyfforddus i bawb, roedd gennym bryderon am deuluoedd yn methu â gweld eu plant o’u sedd a diffyg parcio. Felly, rydym wedi trefnu bod y Parch. Jon Dickerson yn dod i arwain un o'n cynulliadau yn lle hynny. Diolch i chi am eich dealltwriaeth ar y mater hwn.


PAWB

Gwasanaeth Coffa

Bore 'ma treuliwyd peth amser fel ysgol yn cofio aberth eraill a roddodd o'u bywydau dros ein rhyddid. Fel y gwyddoch, rydym ar hyn o bryd yn edrych ar hawliau plant fel ysgol, felly roedd hwn yn gyfle perffaith i fod yn ddiolchgar i’r rhai a safodd a’r rhai a safodd dros ein hawliau mewn gwrthdaro.


Fel rhan o’n gwasanaeth y bore yma, fe ddefnyddion ni’r fersiwn hynod deimladwy hwn o’r Awyrlu Brenhinol o’r postiad olaf a chwaraewyd ar y piano. Cliciwch y ddolen isod neu’r fidio isod!


Roedd rhai o'n plant eisiau gwneud bwrdd pabi gyda'u celf a chrefft. Mae hyn yn rhywbeth hardd - nid syniad athro - ond syniad ein plant.

PAWB

Cystadleuaeth Darllen Hanner Tymor

Rwy’n siŵr eich bod i gyd yn awyddus i ddarganfod pwy enillodd y gystadleuaeth darllen dros yr hanner tymor. Y dasg oedd darllen mewn mannau rhyfedd a diddorol ac anfon llun atom! Mae ein Prif Fechgyn a'n Prif Ferched bellach wedi dewis enillwyr!


Gwobr Gyntaf = Evie

Ail Wobr = Lowri a Carys

Trydydd Gwobr = Taylor

PAWB

Plant Mewn Angen

Ar Ddydd Gwener, 18fed o Dachwedd (dydd Gwener nesaf) rydym yn cynnal ein diwrnod Plant Mewn Angen. Y thema ar gyfer eleni yw Spot-tacular! Ar y diwrnod hwn, gall plant ddod yn eu dewis eu hunain o ddillad. Rydym yn annog plant i wisgo rhywbeth dotty neu wyneb dotiau paent ar eu hwynebau. Gofynnwn i bawb roi cyfraniad o £1. Rydym yn deall bod costau byw wedi newid yn sylweddol dros y misoedd diwethaf, felly rhowch os gallwch chi ei fforddio. Ein haddewid yw na fydd unrhyw blentyn yn colli allan ar weithgareddau’r dydd os na allant gyfrannu.


BLWYDDYN 5

Taith i Amgueddfa'r Aifft, Abertawe - GALWAD OLAF

Ar gyfer ein diwrnod 'sbarc', byddwn yn mynd ar daith i Amgueddfa'r Aifft yn Abertawe ddydd Mawrth, 22ain Tachwedd, 2022. Ar dâl Civica, mae angen talu £10 arnom (sy'n cynnwys mynediad i'r safle a chostau cludo) erbyn 16/11/2022 er mwyn sicrhau lle ar y daith. Bydd gostyngiad o 10% i'r unigolion hynny wrth dderbyn prydau ysgol am ddim. Sylwch: ni allwn gymryd mwy o enwau ar ôl y diwrnod hwn oherwydd mae angen rhoi rhifau pendant i'r amgueddfa. Os ydych chi'n cael trafferth talu oherwydd anawsterau technolegol neu resymau eraill, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.


BLYNYDDOEDD 1, 2 & 3

Y Bachgen Bach Gweudd (Profiad Theatr) - GALWAD OLAF

Rydym yn cynllunio ymweliad ar gyfer ein blynyddoedd 1, 2 a 3 i ymweld â'r theatr yn y Barri i weld y sioe y Bachgen Bach Gwyrdd ddydd Iau, 1af o Ragfyr, 2022. Ar dâl Civica, mae angen y taliad arnom o £9.18 (sy'n cynnwys tocyn eich plentyn a chostau cludo) erbyn 16/11/2022 er mwyn sicrhau lle ar y daith. Sylwch: ni allwn gymryd mwy o enwau ar ôl y diwrnod hwn oherwydd bydd unrhyw docynnau nas defnyddiwyd yn cael eu rhyddhau i'w gwerthu yn gyffredinol. Os ydych chi'n cael trafferth talu oherwydd anawsterau technolegol neu resymau eraill, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.


PAWB

Sesiynau Diogelwch Rhyngrwyd i Deuluoedd

Yr wythnos nesaf, rydym yn bwriadu cynnal dwy noson wybodaeth i deuluoedd ynghylch diogelwch rhyngrwyd. Bydd hyn yn cyd-fynd yn rhannol â'n hwythnos gwrth-fwlio.


Felly, ddydd Llun 14eg o Dachwedd am 4:30, byddwn yn cynnal noson wybodaeth sy'n canolbwyntio'n bennaf ar ddiogelwch rhyngrwyd i ddisgyblion iau (Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1). Bydd hyn yn canolbwyntio'n bennaf ar gydbwysedd, lles, preifatrwydd a diogelwch. Bydd yn cynnwys gwybodaeth am bethau ymarferol y gallwch eu gwneud i gefnogi diogelwch ar -lein eich plentyn. Ar hyn o bryd, dim ond dau berson sydd wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn hon.


Yna, ddydd Mercher 16eg o Dachwedd am 4:30, byddwn yn cynnal noson wybodaeth i deuluoedd â phlant o Flwyddyn 2 i flwyddyn 6. Heno bydd yn canolbwyntio'n bennaf ar gydbwysedd y cyfryngau, lles, preifatrwydd a diogelwch, ôl troed digidol, seiberfwlio , perthnasoedd ar-lein a llythrennedd cyfryngau. Ar hyn o bryd, dim ond 6 o bobl sydd wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn hon.


Rydym yn eich annog i gofrestru trwy ddilyn y ddolen hon:


Fel rhan o'r sesiynau hyn, mae rhai rhieni wedi gofyn inni eu cefnogi gydag Google Classroom - rydym yn hapus iawn i wneud hynny a byddwn yn trefnu bod rhan o'r noson yn cael ei rhoi drosodd i helpu teuluoedd i lywio Google Classroom.


PAWB

Lluniau Unigol a Brodyr/Chwiorydd - ATGOF

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, mae gennym ffotograffiaeth Tempest yn dod i mewn ddydd Mawrth, 15fed o Dachwedd, 2022 i dynnu lluniau unigol a brodyr a chwiorydd sydd yn yr ysgol. Mae hyn yn cynnwys ein plant meithrin.

 

EVERYONE

Anti-Bullying Week

Next week will be our anti-bullying week. Alongside our school council we have decided to concentrate on one theme of healthy relationships and anti-bullying a day. These themes are:


Kindness

Difference is Richness

No to Bullying!

I Will Not Take Part in Bullying

Resilience


Activities will be based around these themes and attention given to how the pupils support and care for each other as well as recognising instances of bullying, the role of the bystander and developing a culture of resistance towards bullying.


 • Monday: Kindness

Kindness, as well as being a core value of Ysgol Panteg, is fundamental to healthy relationships. In order to be kind we must be supportive, show respect for everyone around us, be polite, thoughtful, empathetic and listen to each other. We should treat everyone fairly, show a commitment to include everyone and value others.


 • Tuesday: Difference is Richness

Diversity aims to recognise and value people's differences. It doesn't just tolerate difference, it acknowledges and celebrates the richness it can bring.


 • Wednesday: No to Bullying!

Today we will be looking at what we perceive as bullying within the school and wider community. Discussion and activities will be based around how bullying behaviours could present themselves, how/and to whom they can be reported and dealt with within the school.


 • Thursday: I will not participate in bullying

Work will be done today around how we are responsible for our own actions and ensure that we don't demonstrate bullying behaviours towards others ourselves. We will also be having discussions around the role of the bystander in relation to witnessing instances of bullying.


 • Friday: Resilience

Resilience is the ability to overcome serious hardship and adapt well when faced with adverse experiences, including bullying. Building resilience helps children develop their sense of control and connection, which is important when facing trauma. Don’t forget Friday is also Children in Need Day.


EVERYONE

Welsh Language Jamboree

Yesterday morning, we had a fantastic time singing at the Urdd’s children jamboree! There were lots of great songs as we linked up with schools all across Wales to celebrate our language and culture. In fact, there were more than 230,000 children! Lots of smiles all round!

EVERYONE

Christmas is Coming!

November is nearly half gone! Can you believe it!? That means that December is nearly upon us! With Christmas coming, we want to help families and children know what is happening ahead of time. Attached to this email, you will find our Christmas calendar. More details will follow in the bulletins leading up to Christmas.


You can always find the calendar again by going to our school homepage which has been updated to include a Christmas section! www.ysgolpanteg.cymru


We hope that there is something for everyone.

What we need you to do now is to work out which bits are relevant to your children so that you know what is happening. Then over the next week, log on to Civica Pay in order to pay for some of the experiences (such as the fish and chip disco, the pantomime). Most things are free! We’ve tried to keep the events that do cost to a minimum. Those events that do cost will be on the Civica system for you from Monday afternoon. If you are having difficulty, please contact us for support.


Previously announced, we were taking Progress Step 2 to Griffithstown Baptist Church to perform their show. However, we have made the decision to relocate this show to the school because, although the church can seat everyone comfortably we had concerns about families not being able to see their children from their seat and lack of parking. Therefore, we have arranged that Rev. Jon Dickerson will be coming to lead one of our assemblies instead. Thank you for your understanding on this matter.


EVERYONE

Remembrance Service

This morning we spent some time as a school remembering the sacrifice of others who gave of their lives for our freedom. As you know we are currently looking at Children’s rights as a school, so this was a perfect opportunity to be thankful for those who stand up and those who stood up for our rights in conflicts.


As part of our assembly this morning, we used this stunningly poignant Royal Air Force version of the last post played on the piano. Click the link or the video beneath!


Some of our children wanted to make a poppy table with their arts and crafts. This is something beautiful - not a teacher’s idea - but our children’s idea.

EVERYONE

Half Term Reading Competition

I’m sure that you are all eager to find out who won the reading competition over the half term. The task was to read in strange and interesting places and send us a photograph! Our Head Boys and Head Girls have now picked winners!


First Prize = Evie

Second Prize = Lowri and Carys

Third Prize = Taylor

EVERYONE

Children in Need

On Friday, 18th of November (next Friday) we are holding our Children in Need day. The theme for this year is Spot-tacular! On this day, children can come in their own choice of clothes. We are encouraging children to wear something dotty or face paint dots on their face. We are asking everyone to give a donation of £1. We understand that the cost of living has significantly changed over the last few months, so please give if you can afford it. Our pledge is that no child will miss out on they day’s activities if they can’t donate.


YEAR 5

Trip to the Egyptian Museum, Swansea - LAST CALL

For our 'spark' day, we will be going on a trip to the Egyptian Museum in Swansea on Tuesday, 22nd November, 2022. On Civica Pay, we need the payment of £10 (which includes access to the site and transport costs) by 16/11/2022 in order to secure a place on the trip. There will be a 10% reduction for those individuals in receipt of free school meals. Please note: we cannot take more names after this day because the museum needs to be given definite numbers. If you are having trouble paying due to technological difficulties or other reasons, please get in contact with us as soon as possible.


YEARS 1, 2 & 3

Y Bachgen Bach Gwyrdd (Theatre Experience) - LAST CALL

We are planning a visit for our Years 1, 2 and 3 to visit the theatre in Barry to see the show Y Bachgen Bach Gwyrdd (The Little Green Boy) on Thursday, 1st of December, 2022. On Civica Pay, we need the payment of £9.18 (which includes your child's ticket and transport costs) by 16/11/2022 in order to secure a place on the trip. Please note: we cannot take more names after this day because any unused tickets will be released for general sale. If you are having trouble paying due to technological difficulties or other reasons, please get in contact with us as soon as possible. Currently around half have signed up for this event.

EVERYONE

Internet Safety Sessions for Families - LAST CALL

Next week, we intend on holding two information evenings for families regarding internet safety. This will partially coincide with our Anti-Bullying Week.


Therefore, on Monday 14th of November at 4:30, we will be holding an information evening primarily focused on internet safety for younger pupils (Nursery, Reception and Year 1). This will primarily focus on balance, wellbeing, privacy and security. It will contain information about practical things you can do to support your child’s online safety. Currently, only two people have signed up for this session.


Then, on Wednesday 16th of November at 4:30, we will be holding an information evening for families with children from Year 2 to Year 6. This evening will be primarily focused on media balance, wellbeing, privacy and security, digital footprint, cyberbullying, online relationships and media literacy. Currently, only 6 people have signed up for this session.


We encourage you to sign up by following this link:


As part of these sessions, some parents have asked us to support them with Google Classrooms - we are really happy to do that and will arrange that part of the evening is given over to helping families navigate Google Classroom.


EVERYONE

Individual and Sibling Photos - REMINDER

As announced previously, we have Tempest Photography coming in on Tuesday, 15th of November, 2022 to take individual photographs and photographs of siblings who are at school. This includes our Nursery children.

104 views0 comments

Comments


bottom of page