top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 06.09.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Hyfryd oedd gweld y plant i gyd yn dod yn ôl i'r ysgol ddoe! Yn llythrennol cannoedd o wynebau hapus, gwenu!


Datblygiad yr Ysgol

Y llynedd, rhannais yn gryno ein blaenoriaethau datblygu ysgol ar gyfer y flwyddyn. Dros yr ychydig fwletinau nesaf, rwyf am rannu ychydig mwy gyda chi am bob un.


Mae lles a datblygiad y plant yn ganolog i bob un o flaenoriaethau ein hysgol. Heddiw, rwyf am ddechrau gydag un sydd, i mi, yn hollbwysig yn ein cymuned. Mewn dau air: llais y disgybl.


Gwella Llais y Disgybl yn Ysgol Panteg trwy gryfhau lles disgyblion, sefydlu Senedd Disgyblion, a chanolbwyntio ar Hawliau’r Plentyn UNICEF.


Pam ydy hyn yn flaenoriaeth?

Fel ysgol, rydym yn anelu at ragoriaeth. Rydym yn cydnabod ein bod ni wedi bod ar daith eleni at wireddu’r freuddwyd hon ond bod camau allweddol sydd nawr angen cymryd er mwyn cyrraedd ein gweledigaeth. Rydym yn cydnabod bod prosesau llais y disgybl cadarn, rheolaidd ac effeithiol yn hanfodol i ddisgyblion deimlo ymdeimlad o berthyn a'u bod yn rhan wirioneddol annatod o deulu Ysgol Panteg. Nodwyd ein hunanarfarniad lais y disgybl fel blaenoriaeth trwy sicrhau ein bod fel cymuned ysgol yn cynnig ymreolaeth a pherchnogaeth o’r gwricwlwm a'r hamgylchedd i ein disgyblion. O ganlyniad, bydd ein plant yn angerddol ac yn ymwneud yn llawn â bywyd ysgol wrth arddangos yr uchelgais i gyrraedd eu potensial llawn. Bydd disgyblion yn datblygu perthnasoedd cryf rhyngddynt eu hunain a staff. Byddwn yn sicrhau cyfathrebu cadarnhaol parhaus rhwng disgyblion a'r ysgol a fydd hyn yn ei dro yn darparu'r amodau cywir i'r ysgol ddod yn gymuned ddysgu effeithiol. Mae yna cysylltiad cynhenid ​​rhwng lles disgyblion a llais disgyblion. Trwy wrando ar ddysgwyr a chanolbwyntio ar hawliau'r plentyn byddwn yn deall yn llawn sut i gefnogi lles ein plant trwy sicrhau mewnbwn gan y myfyrwyr eu hunain. Er mwyn cadarnhau ymhellach sut rydym yn ystyried ac yn cefnogi anghenion lles yr holl ddisgyblion, byddwn yn sicrhau asesu, monitro a gwerthuso'r ddarpariaeth llesiant yn effeithiol ar draws yr ysgol.


Senedd y Disgyblion

Gyda’r uchod mewn golwg, mae wedi dod i’r adeg o’r flwyddyn lle rydym yn ethol ein cynrychiolwyr dosbarth ar gyfer ein cynghorau disgyblion a’n prif fechgyn a’n prif ferched.


Mae gennym ddau le ar gyfer pob dosbarth Blwyddyn 2 i Flwyddyn 6 i ddewis eu cynrychiolwyr ar y paneli canlynol:

-Cyngor Ysgol

-Eco-Bwyllgor

-Criw Cymraeg

-Arweinwyr Digidol

-Arweinwyr Lles


O’n Blwyddyn 6, byddwn yn chwilio am ddau brif fachgen a dwy brif ferch i gynrychioli ein hysgol fel arweinwyr ein Senedd Disgyblion.


Byddwn yn gweithio gyda’r disgyblion dros y pythefnos nesaf er mwyn iddynt ddeall pwrpas y cynghorau hyn a pha mor bwysig ydynt ar gyfer arwain yn ein hysgol.


Rydym angen disgyblion sydd eisiau ymrwymo i wneud gwahaniaeth i’w cyfoedion ac sydd ag angerdd am y rheswm dros y panel. Felly, byddwn yn gwahodd disgyblion i wneud cais syml i’w dosbarth er mwyn iddynt gael cyfle i egluro beth hoffent ei wneud pe baent yn cael eu hethol i’r panel a pham fod y pwnc yn bwysig iddynt.


Yna byddwn yn cynnal etholiadau dosbarth ac yn annog plant i bleidleisio dros y person maen nhw'n meddwl fydd yn cael yr effaith fwyaf ac yn ymroddedig i'r achos.


Bydd pob plentyn o Flynyddoedd 2 i 6 yn cael y daflen gais atodedig dros y diwrnodau nesaf er mwyn iddynt allu dechrau gweithio gartref ar eu cais.


Bydd ein hetholiadau yn cael eu cynnal ar y 19fed o Fedi, 2022.

Ein Gwerthoedd Ysgol

Bydd pawb sydd wedi bod yn ein hysgol dros y flwyddyn ddiwethaf yn gwybod beth yw gwerthoedd ein hysgol: bod yn garedig, bod yn deulu, bod yn angerddol a bod yn uchelgeisiol. I’n teuluoedd newydd, fel cymuned ysgol credwn mai’r pedair nodwedd yma yw ein DNA ac rydym yn gwneud ein gorau glas i gyflawni’r hyn rydym yn dweud ein bod yn sefyll drosto. Mae ein gwefan yn rhoi esboniad o beth mae pob un yn ei olygu yn Ysgol Panteg.Efallai eich bod wedi sylwi bod y rhain bellach i’w gweld y tu allan i’n hadeilad hefyd diolch i gefnogaeth a chymorth arbenigedd Designer Print ar Station Road.

Teithiau Addysgiadol i Ddod

Ar gyfer ein disgyblion yng Ngham Cynnydd 3, cadwch olwg am e-bost ar wahân yn amlinellu taith gyffrous iawn a drefnwyd am rai wythnosau lle bydd Blwyddyn 4 a 6 yn cael cyfle i ymweld ag Amgueddfa yr Aifft yn Abertawe.


Yn ogystal, mae ein hymweliad penwythnos Blwyddyn 5 â Llangrannog, ar gyfer mis Hydref yn ôl ymlaen ar ôl tair blynedd! Felly, gweler ein e-bost ar wahân ar gyfer hyn hefyd. (Fe fydd Blwyddyn 5 yn cael yr un cyfle i ymweld ag Amgueddfa yr Aifft yn Abertawe ond rydym wedi trefnu hynny ym mis Tachwedd oherwydd costau Llangrannog).


Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda’r Urdd ar gyfer ein taith dros nos ym mis Tachwedd i Fae Caerdydd ar gyfer Blwyddyn 4 a’n taith Blwyddyn 6 wythnos o hyd i Langrannog yn Nhymor y Gwanwyn. Rydym yn y camau olaf ar ben trefnu ein taith Cam Cynnydd 2 (Blynyddoedd 1 i 3).


Clwb Brecwast

Yn unol â threfniadau Torfaen, mae ceisiadau ar gyfer Clwb Brecwast ar agor am bythefnos cyntaf pob hanner tymor. Felly, fe allwch chi gofrestri eich plentyn ar gyfer Clwb Brecwast trwy lenwi’r ffurflen wedi atodi tan 16/09/2022. (Gwelir y ebost am fwy o wybodaeth)


Clybiau

Bydd clybiau allgyrsiol ar ôl ysgol yn dechrau eto ddydd Llun, 19ain o Fedi. Dyma restr o glybiau y gellir eu harchebu. Mae cofrestru ar sail y cyntaf i'r felin. Mae lleoedd yn gyfyngedig, fodd bynnag, byddwn yn cadw rhestr aros ar gyfer unrhyw un nad yw'n cael y clybiau y maent wedi gofyn amdanynt. Ar gyfer clybiau ysgol, bydd y ffurflen ar agor tan ddydd Mercher 13ain Medi am 12pm.

(Gwelir y ebost am fwy o wybodaeth)

 

Dear Families,


It was so wonderful to see all the children coming back to school yesterday! Literally hundreds of smiling, happy faces!


School Development

Last year, I shared in brief our school development priorities for the year. Over the next few bulletins, I want to share a little bit more with you about each one.


All of our school priorities have the children’s best interests and development at their heart. Today, I want to start with one that, to me, is crucial in our community. In two words: pupil voice.


Priority 5: Improve Pupil Voice at Ysgol Panteg by strengthening pupil wellbeing, and establishing a Pupil Parliament, focusing on the UNICEF Rights of the Child.


Why is this a priority?

As a school, we aim for excellence. We recognise that we have been on a journey this year to make this more of a reality but that there are key steps that now need to be taken in order to reach our vision. We recognise that robust, regular and effective pupil voice processes are essential for pupils to feel a sense of belonging and that they are a true integral part of the Ysgol Panteg family. Our self-evaluation noted pupil voice as a priority to ensure that as a school community we offer our pupils autonomy and ownership of their learning, curriculum and environment. As a result, our children will be fired up and fully engaged in school life while displaying the ambition to reach their full potential. Pupils will develop strong relationships between themselves, staff and the wider community. We will ensure continuous positive communication between pupils and staff which will in turn provide the right conditions for the school to become a more effective learning community. Pupil wellbeing and pupil voice are intrinsically linked. By listening to learners and focusing on the rights of the child, we will understand fully how to best support our children’s wellbeing by ensuring input from pupils themselves. To further solidify how we consider and support the wellbeing needs of all pupils we will effectively assess, monitor and evaluate the wellbeing provision across the school.


Pupil Parliament

With the above in mind, it has come to the time of the year where we elect our class representatives for our pupil councils and our head boys and head girls.


We have two spaces for each Year 2 to Year 6 class to choose their representatives on the following panels:

-School Council

-Eco-Committee

-Welsh Crew

-Digital Leaders

-Wellbeing Leaders


From our Year 6, we will be looking for two head boys and two head girls to represent our school as leaders of our Pupil Parliament.


We will be working with the pupils over this next two weeks in order for them to understand the purpose of these councils and how important they are for leading in our school.


We need pupils who want to commit to making a difference for their peers and have a passion for the reason for the panel. So, we will be inviting pupils to make a simple application to their class so that they have chance to explain what they’d like to do if they were elected to the panel and why the subject is important to them.


We will then be holding class elections and encouraging children to vote for the person they think will make the most impact and be committed to the cause.


All children from Years 2 to 6 will be provided with the application sheet attached over the next couple of days so that they can start working at home on their application.


Our Pupil Parliament elections will be held on the 19th of September, 2022.

Our School Values

Everyone who has been at our school over the past year will know what our school values are: being kind, being a family, being fired-up and being ambitious. For our new families, as a school community we believe that these four attributes are our DNA and we do our utmost to live up to what we say we stand for. Our website gives an explanation of what each one means at Ysgol Panteg.You might have noticed that these are now visible outside our building too thanks to the support and help of Designer Print’s expertise on Station Road.

Upcoming Trips

For our pupils in Progress Step 3, please look out for a separate email outlining a very exciting trip arranged for a few weeks’ time where Years 4 and 6 will have the opportunity to visit the Egyptian Museum in Swansea.


In addition, our Year 5 weekend visit to Llangrannog, for October is back on after three years! So, please see our separate email for this too. (Year 5 will have the same opportunity to visit the Egyptian Museum in Swansea but we have arranged that in November due to the costs of Llangrannog).


We are currently working with the Urdd for our November overnight trip to Cardiff Bay for Year 4 and our week long Year 6 trip to Llangrannog in the Spring Term. We are in the final stages top of organising our Progress Step 2 trip (Years 1 to 3).


Breakfast Club

In accordance with Torfaen arrangements, applications for Breakfast Club are open for the first two weeks of each half term. Therefore, you can register your child for Breakfast Club by filling in the attached form until 16/09/2022. (Please see email for more information)


Clubs

After school clubs after school will start again on Monday, 19th September. Here is a list of clubs that can be booked. Registration is on a first come, first served basis. Places are limited, however, we will keep a waiting list for anyone who does not get the clubs they have requested. For school clubs, we will have the form open until Wednesday 13th of September at 12pm.

(Please see email for more information)

Clubs Run

140 views0 comments

Comments


bottom of page