top of page
Search

Bwletin y Pennaeth - 06.05.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Llawer o Hwyl ar y Fferm

Yr wythnos hon rydym wedi cael tair taith i Fferm Gymunedol Greenmeadow ar gyfer ein plant ieuengaf. Maen nhw wedi cael amser ffantastig! O'r holl luniau a rannwyd ar ClassDojo, gallwch weld faint o hwyl a gawsant! Roedd ein plant Meithrin a Derbyn wedi mwynhau cymaint ac wedi cael eu chwalu ar ei ôl! Hoffwn estyn fy niolch personol i’r holl staff a drefnodd ac a aeth gyda’r plant ar y daith hon i gyfoethogi profiadau dysgu ein plant.
Castell Fonmon Heddiw

Heddiw yw ein hail daith i Gastell Fonmon. Mae ein plant Blwyddyn 2 allan yn mwynhau dysgu am natur, deinosoriaid a chestyll. Peidiwch ag anghofio am daith Blwyddyn 3 dydd Gwener nesaf i Gastell Fonmon.


Trip Gilwern

Nodyn i atgoffa rhieni Blwyddyn 5 i sicrhau eu bod wedi talu arian y daith i Gilwern cyn gynted â phosib. Mae'r dyddiad yn prysur ddod tuag atom. Yn ogystal, cofiwch ein bod yn cael noson agored i fynd trwy fanylion y daith ac i chi ofyn unrhyw gwestiynau.


Blwyddyn 6 yn Cysgu Draw

Sicrhewch eich bod wedi mewngofnodi i Civica Pay i dalu am y daith yn llawn yn unol â fy e-bost yr wythnos hon. Mae angen talu hwn erbyn yr 17eg, os gwelwch yn dda. Fel bob amser, os ydych yn cael anhawster, cysylltwch â'r swyddfa neu fi.


Benjamin a Gethin

Rydym mor falch o’n plant yn enwedig pan fyddant wedi ‘tanio’ ac ‘uchelgeisiol’ yn eu gweithgareddau allgyrsiol. Mynychodd Benjamin a Gethin eu taith rygbi gyntaf gyda thîm dan 7 Cwmbrân y penwythnos diwethaf. Roeddent yn hyderus, yn ddewr ac yn feiddgar tra'n chwaraewyr tîm go iawn. Da iawn sesiwn!


Cariad a Chloe-Eve

Braint oedd cael ein gwahodd yr wythnos diwethaf i fynychu Theatr y Congress yng Nghwmbrân i weld cyngerdd o ganu ac i gefnogi ein plant yn eu hymdrechion allgyrsiol. Braf oedd gweld Cariad a Chloe-Eve ar y llwyfan a’u clywed yn canu mor dda mewn deuawdau, grwpiau bach ac fel rhan o gôr mwy. Da iawn merched!


Mrs Redwood

Mae'n boen i mi orfod rhannu'r wybodaeth hon gyda chi, ond bydd ein Mrs Redwood wych sy'n gweithio yn y swyddfa yn ein gadael ym mis Mehefin i ymgymryd â rôl newydd, gyffrous yn datblygu'r Gymraeg yng Ngholeg Gwent. Er y byddwn yn hynod o flin ei gweld yn mynd, mae hon yn rôl y mae’n ei haeddu ac rydym mor hapus drosti.


Fel y cyfryw, mae gennym swydd yn agor yn Ysgol Panteg ar gyfer derbynnydd / Swyddog Cefnogi Ysgol. Plis rhannwch hwn ymhell ac agos!


Ffrâm Dringo Pren

Fe sylwch fod rhannau o'n ffrâm ddringo bren ar y cae wedi'u tapio i ffwrdd. Yn anffodus, bydd y ffrâm hon yn cael ei thynnu dros yr wythnos neu ddwy nesaf oherwydd pryderon diogelwch o ganlyniad i ddifrod pydredd. Ein bwriad yw cael mwy o offer chwarae yn eu lle, fodd bynnag, mae cwmnïau yn ei chael hi'n anodd cael rhai newydd yn eu lle oherwydd oedi wrth gael deunyddiau.


Gofynnaf yn garedig i chi beidio â chaniatáu i'ch plant chwarae ar hyn yn ystod amser codi.


Ein Prosiect Blwyddyn Allan

Mae hyn yn ein hatgoffa bod gennym brosiect blwyddyn allan a fydd yn dechrau ym mis Medi. Ydych chi erioed wedi bod eisiau gweithio mewn ysgol? Oes gennych chi ddiddordeb mewn mynd i faes addysg neu efallai erioed wedi breuddwydio am ddod yn athro? Yna gadewch i ni roi'r profiad i chi wneud hyn. Mae'r rolau wedi'u hariannu'n llawn ac ar gyflog - felly beth sydd gennych i'w golli!


Rydym yn derbyn ceisiadau nawr! Peidiwch ag aros tan y dyddiad cau i gyflwyno eich ceisiadau! Os nad ydych chi'n gwybod a yw hyn ar eich cyfer chi, ond bod gennych ddiddordeb, rhowch ganiad i mi am sgwrs anffurfiol!


Cynnydd Costau Byw

Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod taliad costau byw o £150 i’w wneud i holl feddianwyr eiddo sydd ym mandiau A, B, C a D, ynghyd â’r rheini sy’n cael gostyngiad yn y dreth gyngor. Bydd UN taliad i bob cartref ac bydd hyn yn cael cymwys a bydd aelwydydd yn derbyn y taliad i'w cyfrif banc dynodedig. Os ydych yn gymwys ar gyfer hyn ac wedi bod yn talu eich treth gyngor drwy ddebyd uniongyrchol ar 15 Chwefror 2022, bydd taliad yn cael ei wneud yn syth i’ch cyfrif banc. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth.


Os nad oeddech yn talu eich treth gyngor trwy ddebyd uniongyrchol ar 15 Chwefror 2022, bydd angen i chi lenwi ffurflen gofrestru ar-lein i dderbyn y taliad costau byw.


I gefnogi teuluoedd sydd efallai heb fynediad i'r rhyngrwyd, mynediad i ddyfais neu'r sgiliau i gwblhau'r ffurflen gofrestru ofynnol, rydym yn hapus iawn i helpu. Gallwch gysylltu â mi yn uniongyrchol a gallwn eich cefnogi yn hyn o beth.


Yn ogystal, bydd Torfaen yn cynnal sesiynau galw heibio i gynnig cymorth a sicrhau bod aelwydydd yn derbyn y taliad o £150.


Llywodraethwr Newydd

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein bod, o'r diwedd, wedi gallu llenwi lle gwag ar ein corff llywodraethu. Rydym wedi bod yn aros i ddarganfod pwy fydd ein llywodraethwr a benodwyd gan yr awdurdod lleol a’r wythnos hon rydym wedi cael un o’r diwedd. Mae Rhianne Lewis yn bartner i ymddiriedolaeth addysg ac yn arbenigo mewn adnoddau dynol. Rydyn ni'n falch iawn ei bod hi'n ymuno â ni!


Beth mae bod yn ddwyieithog yn ei olygu?

Gan weithio gydag ysgolion Cymraeg eraill a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, rydym wedi creu llyfryn newydd am fanteision bod yn ddwyieithog. Dilynwch y dolenni isod i gael gwybod!


Ffrindiau Panteg

Mae Cymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol, Ffrindiau Panteg, wedi gofyn i mi atgoffa teuluoedd am eu cyfarfod nos Fawrth, 10fed o Fai am 7pm. Bydd hwn yn cael ei gynnal trwy Microsoft Teams. (Dolen i ddilyn ym mwletin dydd Mawrth).


Yn ogystal, mae'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn chwilio am drysorydd newydd. Os oes gennych unrhyw ddiddordeb mewn derbyn y swydd hon, anfonwch e-bost at ffrindiaupanteg@gmail.com.

 

Lots Fun at the Farm

This week we have had three trips to Greenmeadow Community Farm for our youngest children. They have had a fantastic time! From all the photos shared on ClassDojo, you can see how much fun they had! Our Nursery and Reception children enjoyed it so much and were shattered after it! I want to extend my personal thanks to all the staff who organised and accompanied the children on this trip to enhance the learning experiences of our children.
Fonmon Castle Today

Today is our second trip to Fonmon Castle. Our Year 2 children are out enjoying themselves learning about nature, dinosaurs and castles. Don’t forget about the Year 3 trip next Friday to Fonmon Castle.


Gilwern Trip

Just a reminder for Year 5 parents to ensure that they have paid the trip money for Gilwern as soon as possible. The date is rapidly coming towards us. In addition, please remember that we are having an open evening to go through the trip details and for you to ask any questions.


Year 6 Sleepover

Please ensure that you have logged in to Civica Pay to pay for the trip in full as per my email this week. We need this paid by the 17th, please. As always, if you are having difficulty, please contact the office or myself.


Benjamin & Gethin

We are so proud of our children especially when they are ‘fired-up’ and ‘ambitious’ in their extra curricular activities. Benjamin and Gethin attended their first rugby tour with Cwmbran Under 7s last weekend. They were confident, brave and bold whilst being real true team players. Da iawn bechgyn!


Cariad and Chloe-Eve

It was a privilege to be invited this last week to attend the Congress Theatre in Cwmbran to see a concert of singing and to support our children in their extra-curricular endeavours. It was fantastic to see Cariad and Chloe-Eve on stage and to hear them singing so well in duets, small groups and as part of a larger choir. Da iawn merched!


Mrs Redwood

It pains me to have to share this information with you, but our fantastic Mrs Redwood who works in the office will be leaving us in June to take up a new, exciting role developing Welsh at Coleg Gwent. Although we will be incredibly sorry to see her go, this is a role that she deserves and we are so happy for her.


As such, we now have a job opening at Ysgol Panteg for a receptionist / School Support Officer. Please share this far and wide!


Wooden Climbing Frame

You will notice that parts of our wooden climbing frame on the field have been taped off. Unfortunately, this frame will be removed over the next week or so due to safety concerns as a result of rot damage. It is our intention to replace with more play equipment, however, we companies are finding it difficult to replace due to delays in getting materials.


I kindly ask that you don’t allow your children to play on this at pick up time.


Our Gap Year Project

This is a reminder that we have a gap year project that will start in September. Have you ever wanted to work in a school? Have you got an interest in entering the field of education or perhaps have always dreamed of becoming a teacher? Then let us give you the experience to do this. The roles are fully funded and salaried - so what have you got to lose!


We are accepting applications now! Don’t wait until closing date to give your applications in! If you don’t know if this is for you, but have an interest, give me a ring for an informal chat!

Cost of Living Increase

As you will be aware, the Welsh Government has announced that a £150 cost of living payment is to be made to all occupiers of properties that are in bands A, B, C and D, along with those that receive council tax reduction (formerly known as council tax benefit), regardless of what band their property is in (A to I). There will be ONE payment per eligible household and households will receive the payment into their designated bank account. If you qualify for this and have been paying your council tax by direct debit on the 15 February 2022, payment will be made direct to your bank account. You do not need to do anything.


If you weren’t paying your council tax by direct debit on the 15 February 2022, you will need to complete a registration form online to receive the cost of living payment.


To support families who may not have internet access, access to a device or the skills to complete the required registration form, we are really happy to help. You can contact me direct and we can support you in this.


In addition, Torfaen will be running drop-in sessions to offer support and ensure household receive the £150 payment.


New Governor

We are excited to announce that we have, at long last, been able to fill a vacancy on our governing body. We have been waiting to find out who our local authority appointed governor will be and this week we have finally been allocated one. Rhianne Lewis is a partner of an education trust and she specialises in human resources. We are really glad to have her join us!


What does being bilingual mean?

Working with other Welsh schools and Torfaen County Borough Council, we have created a new booklet about the benefits of being bilingual. Follow the links below to find out!

Ffrindiau Panteg

Our school PTA, Ffrindiau Panteg, have asked me to remind families about their upcoming meeting on Tuesday, 10th of May at 7pm. This will be held via Microsoft Teams. (Link to follow in Tuesday’s bulletin).


In addition, the PTA are looking for a new treasurer. If you have any interest in taking up this post, please email ffrindiaupanteg@gmail.com.

61 views0 comments

Comments


bottom of page