top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 29.03.2022 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,


Datblygiadau Cyffrous gyda'n Maes Dysgu Awyr Agored

Bydd llawer ohonoch wedi sylwi ddoe bod gennym aml-gampfa awyr agored wedi'i gosod ar gyfer defnydd Cam Cynnydd 2 a 3. Roedd y gweithwyr ar y safle ddoe yn ei gosod ac roedd y plant yn gyffrous iawn, iawn! Pan gânt eu goruchwylio, bydd y plant yn gallu defnyddio'r offer hwn i gynnal eu hiechyd a'u ffitrwydd. Gofynnwn yn garedig i deuluoedd beidio â gadael i blant iau ei ddefnyddio ar amser casglu er eu diogelwch.


Mae ein gwelyau blodau uchel yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a fydd yn rhoi cyfle i bob un o'n plant blannu a thyfu.


Mae rhannau olaf ein canolfan dysgu awyr agored yn dod at ei gilydd. Mae yna ychydig o bethau sydd eu hangen arnom, felly rydym yn gwneud apêl i weld a oes gennych unrhyw sbâr gartref cyn i ni edrych ar wario arian ar yr eitemau:

-Weliau (mewn cyflwr da)

-Cotiau glaw

-Hen sosbenni (tua 10)

-Strainers (tua 10)

-Malletts (tua 5)

-Pebyll y gellir eu defnyddio (tua 4)

-Taflenni tarpolin

-Rhaff

Os oes gennych chi ddarnau sbâr o unrhyw un o'r canlynol, ac yn dymuno cyfrannu, byddem yn gwerthfawrogi'n fawr eich cymorth!
Boned neu Het Pasg

Cofiwch ein bod yn cael cystadleuaeth boned neu het Pasg opsiynol ar ddiwrnod olaf yr ysgol (dydd Iau nesaf, 7fed o Ebrill).


Nodyn i'ch atgoffa o Ddiwrnodau Hyfforddi

Cofiwch fod gennym dri diwrnod hyfforddi ar y gweill:

-Dydd Gwener, Ebrill 8fed

-Dydd Llun, Ebrill 25ain

-Dydd Mawrth, Ebrill 26ain


Gofal Plant Gwyliau'r Pasg

Cofiwch ein bod wedi trefnu rhywfaint o ofal plant ar gyfer gwyliau'r Pasg i gefnogi teuluoedd. Bydd yr Urdd a Menter Iaith yn cynnal sesiynau. Ar adeg ysgrifennu, mae yna leoedd o hyd. Dyma sut i gofrestru:


Boreau Hwyl Menter Iaith, 10:00yb-12:00yp. Cost £3.

Dydd Mawrth 12fed, dydd Mercher 13eg a dydd Iau 14eg o Ebrill

O 5 oed.


Dyddiau Hwyl Pasg yr Urdd, 9:00yb-3:00yp. Cost £19 y dydd.

Dydd Llun 11eg, dydd Mercher 20fed, dydd Iau 21ain a dydd Gwener 22ain o Ebrill

O 6 oed.


Adroddiadau Ysgol

Cofiwch anfon y slip dychwelyd o adroddiad eich plentyn. Mae hyn yn gadael i ni wybod ei fod wedi cyrraedd yn ddiogel. Cofiwch, os ydych am drafod unrhyw beth, cysylltwch ag athro eich plentyn i wneud apwyntiad neu i drefnu galwad ffôn.


Seremoni Graddio Miss O'Sullivan

Ar ôl dwy flynedd o aros, rydym yn falch o gyhoeddi bod Miss Caitlin O’Sullivan wedi llwyddo o’r diwedd i fynychu ei seremoni raddio yn y brifysgol. Rydym mor falch o gyflawniadau ein holl staff a’r ffordd y maent yn parhau i ddilyn datblygiad proffesiynol. Felly, llongyfarchiadau hwyr i Miss O’Sullivan!


Arsylwadau Gwersi

Yr wythnos hon mae’n bleser gennyf dreulio’r wythnos gyfan mewn dosbarthiadau yn arsylwi gwersi ac yn rhoi adborth adeiladol i’n staff. Mae ein plant ni’n ddysgwyr mor anhygoel ac mae’n bleser gallu treulio amser gyda nhw – mae adegau fel hyn sy’n fy atgoffa o’r llawenydd o fod yn athro dosbarth. Felly, os byddaf yn cymryd ychydig mwy o amser i ymateb i e-bost neu i ddychwelyd galwad ffôn, os gwelwch yn dda maddeuwch i mi.


Asesu Cynnydd Plant

Mae gennym lawer o ffyrdd o asesu cynnydd plant yn Ysgol Panteg. Edrychwn ar gerrig milltir allweddol ym mhob pwnc, rydym yn cynnal asesiadau personol digidol ac yn casglu llawer o ddata bob dydd. O fewn llyfrau’r plant rydyn ni’n rhoi adborth ac yn trafod yn ddyddiol sut gallwn ni ‘ailfeddwl’, ‘gwella’ a ‘chywiro’ elfennau. Rydyn ni'n defnyddio aroleuwyr i wneud hyn yn weledol: melyn i ddangos y pethau syfrdanol o dda maen nhw wedi'u cyflawni mewn sesiwn a pinc i ddangos bod angen iddyn nhw wirio agwedd. Yn ein blynyddoedd hŷn, rydym hefyd yn defnyddio aroleuwr gwyrdd i sicrhau bod plant yn gwirio materion gramadegol cymhleth.


Fodd bynnag, dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod yn herio ein hunain i edrych ar ddulliau nad ydym yn eu defnyddio i asesu gan ddefnyddio rhif. Nid ffatri ydy Ysgol Panteg - mae pob plentyn yn datblygu ar gyflymder gwahanol ac mewn ffyrdd gwahanol. Rydym wedi sefydlu ar gyfer pob plentyn gofnod o'u cyflawniad a fydd yn mynd trwy'r ysgol gyda nhw. Felly, ym mhob dosbarth, mae gan bob plentyn ffolder gydag enghreifftiau o'u gwaith gorau. Bob tymor, byddwn yn ychwanegu darn o waith ychwanegol. Yr hyn sydd wedi bod yn anhygoel yw i'r plant weld pa mor bell y maent wedi dod ers mis Medi. Mae ‘Fy Llwybr Llythrennedd’ wedi ei gwneud hi’n wirioneddol weledol i bob plentyn pa mor bell maen nhw wedi dod. Mae hyd yn oed ni, fel athrawon, wedi ein syfrdanu gan faint y maent wedi’i gyflawni. Mae’r ffolderi hyn ar gael i’r plant fynd i’w cael ar unrhyw adeg yn ystod y dydd, felly, os ydyn nhw’n cael moment isel er mwyn rhoi hwb iddynt!


Gwirfoddolwyr

Diolch i'r rhai ohonoch sydd wedi cynnig eich gwasanaethau i wirfoddoli gyda'n plant. Rydyn ni wedi cael 5 o bobl hyd yn hyn. Os ydych chi neu berthynas yn dal i feddwl am wirfoddoli, cysylltwch â ni heddiw i dechrau'r broses! Byddai’n wych cael gwirfoddolwyr gwrywaidd – mae ymchwil yn dangos bod bechgyn yn ei chael yn hynod ddefnyddiol pan fyddant yn gweld dynion o’u cwmpas yn darllen!


Hope GB

Dydd Sadwrn yma (2il o Ebrill) o 12 tan 3pm, mae Hope GB yn cynnal diwrnod agored i ddathlu Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd yn eu safle newydd yng Nghanolfan Nant Bran (Ffordd Cwmbrân Uchaf, NP44 1SN). Bydd llawer o weithgareddau teuluol gan gynnwys stondin gacennau, pecynnau gweithgaredd, gemau, paentio wynebau, castell neidio a mwy gyda'r elw yn mynd tuag at eu gwaith yn cyfoethogi bywydau y mae awtistiaeth yn effeithio arnynt. Ebostiwch admin@hopegb.co.uk am fwy o wybodaeth!

 

Bore da!


Exciting Developments with Our Outdoor Learning Area

Many of you will have noticed yesterday that we have an outdoor multi-gym installed for use of Progress Step 2 and 3. The workmen were on site yesterday installing it and the children were very, very excited! When supervised, the children will be able to use this equipment to maintain their health and fitness. We would kindly ask that families do not let younger children use it at pick up time for their safety.


Our raised flowerbeds are currently being built which will allow all of our children opportunity to plant and grow.


The final parts of our outdoor learning centre is coming together. There are a few things that we need, so we are making an appeal to see if you have any spares at home before we look at spending money on the items:

-Wellies (in good condition)

-Raincoats

-Some old saucepans (around 10)

-Strainers (around 10)

-Malletts (around 5)

-Usable tents (around 4)

-Tarpaulin sheets

-Rope

If you have spares of any of the following, and wish to donate, we would really appreciate your help!


Easter Bonnet or Hat

Remember that we are having an optional Easter bonnet or hat competition on the last day of school (next Thursday, 7th of April).


Reminder of Training Days

Remember that we have three training days coming up:

-Friday, 8th of April

-Monday, 25th of April

-Tuesday, 26th of April


Easter Holiday Childcare

Remember that we have organised the some childcare for the Easter holidays to support families. The Urdd and Menter Iaith will be running sessions. At the time of writing, there are still spaces. Here’s how to sign up:


Menter Iaith Fun Mornings, 10:00am-12:00pm. Cost £3.

Tuesday 12th, Wednesday 13th and Thursday 14th of April

From age 5.


Urdd Easter Fun Days, 9:00am-3:00pm. Cost £19 a day.

Monday 11th, Wednesday 20th, Thursday 21st and Friday 22nd of April

From age 6.


School Reports

Please remember to send in the return slip from your child’s report. This lets us know that it has arrived safely. Remember, if you want to discuss anything, please get in contact with your child’s teacher to make an appointment or arrange a phone call.


Miss O’Sullivan’s Graduation

After two years of waiting, we are proud to announce that Miss Caitlin O’Sullivan finally managed to attend her university graduation ceremony. We are so proud of all of our staff’s achievements and the way in which they continue to pursue professional development. So, a belated congratulations to Miss O’Sullivan!


Lesson Observations

This week it is my pleasure to be spending the entire week in classes observing lessons and providing constructive feedback to our staff. Our children are such amazing learners and it is a pleasure to be able to spend time with them - it’s times like this that remind me of the the joy of being a class teacher. Therefore, if I take a little longer to respond to an email or to return a phone call, please forgive me.


Assessing Children’s Progress

We have many ways of assessing children’s progress at Ysgol Panteg. We look at key milestones in all of subjects, we undertake digital personalised assessments and collect lots of data every day. In the children’s books we provide feedback and discuss on a daily basis how we can ‘rethink’, ‘improve’ and ‘correct’ elements. We use highlighters to make this visual: yellow to show the dazzlingly amazing things they have achieved in a session and pink to indicate that they need to check over an aspect. In our older years, we also use a green highlighter to ensure that children check intricate grammatical issues.


However, over the last year, we have been challenging ourselves to look at methods by which we are not assessing using a number. Ysgol Panteg is not a factory - each and every child develops as different paces and in different ways. We have set up for every child a record of their achievement that will go through the school with them. So, in each class, each child has a folder with examples of their best work. Each term, we will be adding an additional piece of work. What has been amazing is for the children to see how far they have come since September. ‘Fy Llwybr Llythrennedd’ has made it really visual to each child how far they come. Even us, as teachers, have been blown away by how much they have achieved. These folders are available for the children to go and get at any point during the day so that, if they are having a ‘down’ moment, they can be boosted!


Volunteers

Thank you to those of you who have offered your services to volunteer with our children. We've had 5 people so far. If you or a relative are still thinking about volunteering, contact us today to get the ball rolling! It would be fantastic to have some male volunteers - research shows that boys find it incredibly useful when they see males all around them reading!


Hope GB

This Saturday (2nd of April) from 12 until 3pm, Hope GB are holding an open day to celebrate World Autism Awareness day in their new premises at Nant Bran Centre (Upper Cwmbran Road, NP44 1SN). There will be lots of family orientated activities including cake stall, activity packs, games, face painting, bouncy castle and more with proceeds going towards their work enriching lives affected by autism. Email admin@hopegb.co.uk for more information!

63 views0 comments

Comentarios


bottom of page