top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Wythnos NSPCC Week - PANTS


Mae Siarad PANTS yn helpu plant i ddeall bod eu corff yn perthyn iddyn nhw, a dylen nhw ddweud wrth rywun maen nhw'n ymddiried ynddo os oes unrhyw beth yn gwneud iddyn nhw deimlo'n ofidus neu'n bryderus. Efallai mai dyma ffordd y gallwch chi siarad â'ch plant am gadw'n ddiogel mewn ffordd sy'n briodol i'w hoedran.


Felly, beth mae PANTS yn ei olygu?


Preifats yn Breifat

Mae eich dillad isaf yn gorchuddio eich rhannau preifat ac ni ddylai unrhyw un ofyn i'w gweld na'u cyffwrdd. Weithiau efallai y bydd yn rhaid i feddyg, nyrs neu aelodau o'r teulu. Ond dylent bob amser esbonio pam, a gofyn i chi a yw'n iawn yn gyntaf.


A Chofia Mai dy Gorff Di Yw E

Mae eich corff yn perthyn i chi. Ni ddylai neb byth wneud ichi wneud pethau sy'n gwneud i chi deimlo'n embaras neu'n anghyfforddus. Os bydd rhywun yn gofyn am gael gweld, neu'n ceisio cyffwrdd â chi, o dan eich dillad isaf, dywedwch 'NA' - a dywedwch wrth rywun rydych chi'n ymddiried ynddo ac yn hoffi siarad â nhw.


Na yw Na

Mae ‘na’ yn meddwl ‘na’ ac mae gennych bob amser yr hawl i ddweud ‘na’ – hyd yn oed wrth aelod o’r teulu neu rywun yr ydych yn ei garu. Chi sy'n rheoli'ch corff a'r peth pwysicaf yw sut rydych CHI'n teimlo. Os ydych chi eisiau dweud ‘na’, eich dewis chi yw hynny.


Teimlo’n Ypset am Gyfrinach? Dweda Wrth Rywun Ti’n Ymddiried Ynddo

Mae yna gyfrinachau da a drwg. Gall cyfrinachau da fod yn bethau fel partïon syrpreis neu anrhegion i bobl eraill. Mae cyfrinachau drwg yn gwneud i chi deimlo'n drist, yn bryderus neu'n ofnus. Dylech ddweud wrth oedolyn rydych yn ymddiried ynddo am gyfrinach ddrwg ar unwaith.


Sonia Wrth Rywun. Gallan Nhw Dy Helpu

Siaradwch am bethau sy'n eich gwneud chi'n bryderus neu'n ofidus. Os byddwch chi byth yn teimlo'n drist, yn bryderus neu'n ofnus dylech siarad ag oedolyn rydych chi'n ymddiried ynddo. Nid oes rhaid i hwn fod yn aelod o'r teulu. Gall hefyd fod yn athro neu'n rhiant ffrind - neu hyd yn oed Childline.


Pryd mae'r amser iawn i siarad PANTS?

Gallai rhai awgrymiadau fod:

- amser bath neu wrth wisgo'ch plentyn

- teithiau car

- wrth nofio a dweud bod yr hyn a gwmpesir gan ddillad nofio yn breifat

- yn ystod sioe deledu sy'n cynnwys stori sensitif

- darllen llyfr stori PANTS gyda’ch gilydd (https://shop.nspcc.org.uk/products/pantosaurus-and-the-power-of-pants)

 

Talk PANTS helps children understand that their body belongs to them, and they should tell someone they trust if anything makes them feel upset or worried. This maybe a way you can talk to your children about keeping safe in an age appropriate way.


So, what does PANTS mean?


Privates are Private

Your underwear covers up your private parts and no one should ask to see or touch them. Sometimes a doctor, nurse or family members might have to. But they should always explain why, and ask you if it's OK first.


Always remember your body belongs to you

Your body belongs to you. No one should ever make you do things that make you feel embarrassed or uncomfortable. If someone asks to see, or tries to touch you, underneath your underwear, say 'NO' – and tell someone you trust and like to speak to.


No means No

No means no and you always have the right to say ‘no’ – even to a family member or someone you love. You’re in control of your body and the most important thing is how YOU feel. If you want to say ‘no’, it’s your choice.


Talk about Secrets that Upset You

There are good and bad secrets. Good secrets can be things like surprise parties or presents for other people. Bad secrets make you feel sad, worried or frightened. You should tell an adult you trust about a bad secret straight away.


Speak Up, Someone Can Help

Talk about stuff that makes you worried or upset. If you ever feel sad, anxious or frightened you should talk to an adult you trust. This doesn't have to be a family member. It can also be a teacher or a friend's parent – or even Childline.


When's the right time to talk PANTS?

Some suggestions could be:

-bathtime or when getting your child dressed

-car journeys

-when swimming and saying that what's covered by swimwear is private

-during a TV show that features a sensitive storyline43 views0 comments

Comments


bottom of page