top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 02.02.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd,

 

BLYNYDDOEDD 4, 5 A 6

Alex Warton

Ddydd Mawrth, croesawyd Alex Wharton, awdur arobryn a Bardd Plant Cymru ar gyfer 2023-25, i gwblhau gweithdy gyda Cham Cynnydd 3. Cawsom gyfle i wrando ac ymgysylltu â’i farddoniaeth a’i rapiau a hefyd creu ein rhai ni gydag ef. Roedd cerddi o’i lyfr ‘Daydreams and Jellybeans’ yn ffefrynnau mawr ac mae’r llyfr yn un a argymhellir i Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth i’w ddarllen ac fe gyrhaeddodd restr fer Llyfr y Flwyddyn 2021.

 


BLYNYDDOEDD 4, 5 A 6

Prynhawn Coffi

Mae ein plant Cam Cynnydd 3 wedi bod yn gwneud rhai astudiaethau busnes a gwaith entrepreuriaeth yn astudio elw a cholled a marchnata. O ganlyniad, hoffent wahodd aelodau’r teulu i brynhawn agored yn neuadd yr ysgol lle byddant yn gweini coffi a chacen ac yn dysgu ychydig o Gymraeg! Bydd hyn yn digwydd o 1:45pm tan 3:00pm ar ddydd Gwener, 9fed o Chwefror! Edrychaf ymlaen at eich gweld chi yno!

 

BLWYDDYN 5

Cwrs Playmakers

Cafodd ein dosbarthiadau Blwyddyn 5 amser gwych yn gweithio gyda Megan o Datblygu Chwaraeon Torfaen ar eu cwrs ‘Playmakers’. Trwy’r cwrs gwneuthurwyr chwarae, gall plant fagu hyder trwy arweinyddiaeth, gan ddatblygu sgiliau fel trefnu, gwaith tîm, cyfathrebu ac arloesi. Y nod yw rhoi’r hyder iddynt arwain gweithgareddau yn y dosbarth neu yn ystod amser allgyrsiol, amser cinio, egwyl, yn ogystal ag mewn clybiau chwaraeon a chystadlaethau. Cawsant amser gwych yn cynllunio gemau a gweithgareddau!

 

 

PAWB

Twmpath – Linc Bwcio

Fel y cyhoeddwyd dydd Mawrth, mae'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn gyffrous iawn i gyhoeddi'r ffaith y byddwn yn cynnal twmpath yma yn yr ysgol ar nos Sadwrn yr 2il o Fawrth. Rydym yn gyffrous iawn bod y band o’r rhaglen deledu ‘Gavin and Stacey’ (Pluck & Squeeze) wedi eu harchebu ar gyfer y noson. Dyma gyfle gwych am hwyl i'r teulu!

 

Bydd y Twmpath (fel dawns sgubor) rhwng 6 ac 8pm. Bydd cawl a rholyn yn gynwysedig yn y pris. Mae'r digwyddiad hwn yn ddigwyddiad arall sydd wedi'i gynllunio i godi arian ar gyfer offer chwarae newydd i'r plant. Felly, mae'n £5 y pen neu £20 am uned deuluol (rhieni a phlant). Plis rhannwch hwn gyda neiniau a theidiau hefyd!

 

Mae gennym ni uchafswm o 75 o leoedd ar gyfer y digwyddiad hwn. Felly, y cyntaf i'r felin yw hi! Dyma'r ddolen archebu:

 

 


DERBYN I FLWYDDYN 6

Sesiwn Hwyl Hanner Tymor gyda Menter Iaith

Ar ddydd Iau, 15/02/2023 rhwng 10yb a 12yp, ymunwch â Menter Iaith yn Ysgol Panteg dros yr Hanner Tymor am fore llawn hwyl yn neuadd yr ysgol gyda’r nod o hybu’r defnydd o’r Gymraeg y tu allan i’r dosbarth. Bydd llawer i'w wneud gan gynnwys Celf a Chrefft a llawer o gemau. Mae hwn yn addas ar gyfer plant dros 5 oed. Mae niferoedd yn gyfyngedig felly archebwch eich lle cyn gynted â phosibl. Nid oes tâl cofrestru ar-lein ond bydd y bore yn costio £3, a bydd Menter Iaith yn cysylltu drwy e-bost gydag anfoneb a manylion sut i dalu. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: post@menterbgtm.cymru.

 

Dilynwch y ddolen hon i archebu!

 


PAWB

Annibyniaeth Plant – Rhan 6

Heddiw, rydym yn cyrraedd rhan olaf ein cyfres ar ddatblygu annibyniaeth plant – ac mae’r ffocws heddiw ar ‘gydweithio’. Efallai bod y syniad o weithio gyda’n gilydd yn mynd yn groes i annibyniaeth – ond mae cysylltiad clir yma, dwi’n addo!

 

Mae datblygiad annibyniaeth plant wedi'i gysylltu'n agos â'u gallu i gydweithio ag eraill, gan greu perthnasoedd sy'n siapio unigolion cyflawn. Mae annibyniaeth yn meithrin hunanddibyniaeth, sgiliau gwneud penderfyniadau, ac ymdeimlad o gyfrifoldeb. Wrth i blant ddysgu llywio'r byd yn annibynnol, maent hefyd yn dod i ddeall yn well sut i weithio gydag eraill.

 

Mae annibyniaeth newydd yn dod yn gatalydd ar gyfer cydweithredu effeithiol. Pan fydd plant yn hyderus yn eu gallu, maent yn fwy tebygol o gyfrannu'n weithredol at ymdrechion grŵp. Mae cydweithio â chyfoedion yn meithrin sgiliau cymdeithasol hanfodol, megis cyfathrebu, empathi, a datrys gwrthdaro. Mewn lleoliad cydweithredol, mae plant yn dysgu gwerthfawrogi safbwyntiau amrywiol, rhannu cyfrifoldebau, a chyflawni nodau ar y cyd.

 

Yn ogystal, mae'r gallu i weithio gydag eraill yn gwella ac yn mireinio'r annibyniaeth y maent wedi'i datblygu. Mae'n gofyn iddynt ystyried anghenion a syniadau eu cyfoedion, gan feithrin gallu i addasu a chydweithio. Mae'r synthesis o annibyniaeth a gwaith tîm yn creu unigolion sydd nid yn unig yn rhagori mewn tasgau hunan-ysgogol ond sydd hefyd yn ffynnu mewn dynameg grŵp. Mae’r set sgiliau deuol hon yn arfogi plant â’r amlochredd sydd ei angen i lywio cymhlethdodau bywyd, gan eu siapio’n unigolion sy’n fedrus yn gymdeithasol, yn wydn ac yn ddyfeisgar. Trwy gydnabod a meithrin y gyd-ddibyniaeth hon, rydym yn grymuso plant i ddod yn gyfranwyr cyflawn i’w twf personol a’r gymuned ehangach.


Felly, dros yr ychydig wythnosau diwethaf, rydym wedi edrych ar nifer o feysydd allweddol o annibyniaeth: gwydnwch, chwilfrydedd, dyfeisgarwch, ymdrech, hunan-ymwybyddiaeth a, heddiw, cydweithio. Ynghlwm mae dwy ddogfen sy’n amlinellu ein fframwaith cyfan a’n rhesymeg – cafodd llawer ohonoch y rhain yn ein nosweithiau rhieni. Yn adroddiad ysgol eich plentyn cyn gwyliau’r Pasg, bydd adran ar gynnydd eich plentyn gydag annibyniaeth. Mae hyn i gyd yn rhan o’n hymrwymiad i roi gwybod i chi am gynnydd eich plentyn – ac mae hyn yn cyfoethogi’r hyn rydyn ni’n ei ddarparu i chi fel arfer yn yr adroddiad hwnnw. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â’ch athro dosbarth.

 


Ewch draw i’n tudalen we newydd sy’n ganolbwynt gwybodaeth ar gyfer yr holl wybodaeth am ddatblygu annibyniaeth: 

 YEARS 4, 5 AND 6

Alex Warton 

On Tuesday, we welcomed Alex Wharton, award-winning writer and Children’s Laureate Wales for 2023-25, to complete a workshop with Progress Step 3. We had the opportunity to listen and engage with his poetry and raps and also create our own with him. Poems from his book ‘Daydreams and Jellybeans’ were firm favourites and the book is a National Poetry Day recommended read and was shortlisted for Wales Book Of The Year 2021.

 


YEARS 4, 5 AND 6

Coffee Afternoon

Our Progress Step 3 children have been doing some business studies and entrepreurship work studying profit and loss and marketing. As a result, they would like to invite family members to an open afternoon in the school hall where they will be serving coffee and cake and teaching some Welsh! This will take place from 1:45pm until 3:00pm on Friday, 9th of February! I look forward to seeing you there!

 


YEAR 5

Playmakers Course

Our Year 5 classes had a great time working with Megan from Torfaen Sports Development on their ‘Playmakers’ course. Through the playmakers course, children can build confidence through leadership, developing skills such as organisation, teamwork, communication and innovation. The aim is to give them the confidence to lead activities in class or in extra-curricular time, lunchtimes, breaks, as well as in sports clubs and competitions. They had a great time designing games and activities!EVERYONE

Twmpath – Booking Link

As announced on Tuesday, the PTA are very excited to announce the fact that we will be holding a twmpath here at school on the evening of Saturday 2nd of March. We are very excited that the band from the TV programme ‘Gavin and Stacey’ (Pluck & Squeeze) has been booked for the evening. This is a fantastic opportunity for family fun!

 

The Twmpath (like a barn dance) will be between 6 and 8pm. There will be soup and a roll included in the price. This event is another event designed to raise money for new play equipment for the children. Therefore, it is £5 a head or £20 for a family unit (parents and children). Please share this with grandparents too!

 

We have a maximum of 75 spaces for this event. So, it is first come, first served! Here is the booking link:

 

 


RECEPTION TO YEAR 6

Half Term Fun Session with Menter Iaith

On Thursay, 15/02/2023 between 10am and 12pm, join Menter Iaith at Ysgol Panteg over the Half Term for a morning full of fun in the school hall aimed at promoting the use of the Welsh language outside the classroom. There will be lots to do including Arts and Crafts and lots of games. This is suitable for children over 5 years old. Numbers are limited so please book your place ASAP. There is no online registration fee, however, the morning will cost £3, and Menter Iaith will be in contact via e-mail with an invoice and details of how to pay. For more info please contact: post@menterbgtm.cymru.

 

Follow this link to book!

 


EVERYONE

Children’s Independence – Part 6

Today, we reach the final installment of our series on developing children’s independence – and today’s focus is on ‘working together’. The idea of working together might seem at odds with being independence – but there is a clear link here, I promise!

 

The development of children's independence is intricately connected to their ability to work together with others, creating relationships that shapes well-rounded individuals. Independence nurtures self-reliance, decision-making skills, and a sense of responsibility. As children learn to navigate the world independently, they also gain a better understanding of how to work with others.

 

Newfound independence becomes a catalyst for effective collaboration. When children are confident in their abilities, they are more likely to contribute actively to group endeavours. Working together with peers fosters essential social skills, such as communication, empathy, and conflict resolution. In a collaborative setting, children learn to appreciate diverse perspectives, share responsibilities, and collectively achieve goals.

 

In addition, the ability to work with others enhances and refines the independence they've developed. It requires them to consider the needs and ideas of their peers, fostering adaptability and cooperation. The synthesis of independence and teamwork creates individuals who not only excel in self-driven tasks but also thrive in group dynamics. This dual skill set equips children with the versatility needed to navigate the complexities of life, shaping them into socially adept, resilient, and resourceful individuals. By recognising and nurturing this interdependence, we empower children to become well-rounded contributors to both their personal growth and the broader community.


 

So, over the last few weeks, we’ve looked at a number of key areas of independence: reilience, curiosity, resourcefulness, effort, self-awareness and, today, working together. Attached are two documents that outline our entire framework and rationale – many of you had these at our parents evenings. In your child’s school report before the Easter break, there will be a section on your child’s progress with independence. This is all part of our commitment to keep you informed of your child’s progress – and this enhances what we normally provide to you in that report. If you have any questions, please don’t hesitate to get in contact with your class teacher.

 

 

Head over to our new webpage which is an information hub for all information about developing independence: 

127 views0 comments

Comentários


bottom of page