top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 19.01.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd,

 

Blynyddoedd 2, 3, 5 a 6

Gwersi gyda PC Emyr Jones

Rydym wedi bod yn ffodus iawn yr wythnos hon i gael ein swyddog cyswllt yr heddlu PC Jones yn dod i ymweld i gymryd rhai gwersi yn yr ysgol. Mae wedi bod i mewn ddwywaith yr wythnos hon yn dysgu gwersi gwahanol i wahanol oedrannau i blant megis sut y gall yr heddlu helpu, ymddygiad gwrthgymdeithasol, a chadw'n ddiogel ar-lein.

 


Blwyddyn 5

Canu gyda Mrs Webb

Rydym mor gyffrous bod ein Blwyddyn 5 ar hyn o bryd yn cael y cyfle i ffurfio côr. Rydyn ni wedi trefnu bod Mrs Webb (cantores wych!) yn cynnal cwrs 10 wythnos i holl ddisgyblion Blwyddyn 5. Mae’r plant wedi  cael gymaint o hwyl a methu aros i’w chael hi nôl wythnos nesaf!

 

Blwyddyn 3

Offeryn Newydd

Roedd yn wych clywed y cyffro yn lleisiau ein plant Blwyddyn 3 wrth iddynt gael eu gwers gyntaf yr wythnos hon yn dysgu offeryn pres/chwythbrennau newydd. Mae pob plentyn wedi cael ei pBuzz ei hun (math newydd o offeryn i gael plant i fod yn frwdfrydig am chwarae) ac yn dechrau mynd i'r afael â gwneud sain. Fel chwaraewr pres fy hun dwi'n gwybod pa mor anodd ydy hi i gael nodyn pan fyddwch chi'n dechrau dysgu am y tro cyntaf - ond fe wnaethon nhw'n wych! Edrychwch ar y fidio hon ar gyfer fwy o wybodaeth: https://www.youtube.com/watch?v=j1HK1L-gVpE.PAWB

Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion - Atgof

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, mae'r amser yn dod i fyny ar gyfer ein Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion (a elwid yn flaenorol yn nosweithiau rhieni). Mae'r amser bellach wedi dod i chi roi gwybod i ni am eich argaeledd ar gyfer dydd Llun 29ain o Ionawr, dydd Mawrth 30ain o Ionawr a dydd Mercher 31ain o Ionawr.

 

 

Fel y gwelwch o'r ddolen uchod, rydym yn cynnig y cyfarfodydd hyn trwy dri dull. Ein dull dewisol yw y byddech chi'n mynychu'r cyfarfod mewn person yn yr ysgol. Fodd bynnag, rydym hefyd yn cynnig ymgynghoriadau ffôn a Microsoft Teams.

 

Y dyddiad cau ar gyfer gadael i ni wybod mai'ch argaeledd yw dydd Mercher, 24ain o Ionawr am 9am. Yna bydd athro eich plentyn yn trefnu amser apwyntiad mwy penodol yn seiliedig ar eich argaeledd. Bydd y rhain yn cael eu rhoi allan ar sail y cyntaf i'r felin-felly, cofrestrwch yn gynnar!

 

Yn ystod yr wythnos hon, fel sydd wedi cyhoeddi o’r blaen, ni fydd unrhyw glybiau ysgol yn rhedeg er mwyn caniatáu i staff gwrdd â theuluoedd. Bydd y clybiau hynny sy'n cael eu rhedeg gan yr Urdd a Torfaen Play yn parhau fel arfer.

 


BLYNYDDOEDD 1-6

Disgos CRhA Dydd Santes Dwynwen - Nodyn Atgoffa Terfynol

Digwyddiad nesaf y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon fydd disgo Dydd Santes Dwynwen ar y 25ain o Ionawr.

 

Ar gyfer plant Cam Cynnydd 2 (Blynyddoedd 1, 2 a 3) cynhelir y disgo yn syth ar ôl ysgol o 3:30pm tan 4:30pm. Gan nad oes amser i fynd adref, rydym yn annog y rhai sy'n mynychu i ddod i'r ysgol yn eu dillad disgo.

 

Ar gyfer plant Cam Cynnydd 3 (Blwyddyn 4, 5 a 6) cynhelir y disgo rhwng 5:00pm a 6:00pm. Felly, bydd y plant hyn yn mynd adref i newid i'w dillad parti.

 

Er mwyn archebu lle i'ch plentyn yn y disgo, dilynwch y linc yma:

 

Yn ddefnyddiol iawn, mae’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon wedi creu canllaw cam wrth gam i helpu teuluoedd i dalu am y disgo hwn.

 

Y pris yw £2.

 

Y dyddiad cau ar gyfer archebu lle i'ch plentyn ar y digwyddiad hwn yw 6pm ddydd Sul, 21 Ionawr (sef dydd Sul yma). Ar ôl yr amser hwnnw, cofiwch na allwn archebu lle i bobl ar gyfer y digwyddiad hwn.

 

Unrhyw drafferth i archebu, cysylltwch â ffrindiaupanteg@outlook.com neu cysylltwch â'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon drwy eu tudalen Facebook.

 


PAWB

Annibyniaeth Plant - Rhan 2

Rwy’n gobeithio y bu’n ddefnyddiol i chi ddechrau ymchwilio i’r hyn y mae annibyniaeth plant yn ei olygu. Ddydd Mawrth, fe wnaethon ni edrych ar yr elfen o fod yn wydn. Rhannais bwyntiau allweddol ynglŷn â sut y gallwn helpu plant i fod yn fwy gwydn trwy gwmpasu ‘ceisio’, ‘dyfalbarhau’, ‘rheoli gwrthdyniadau’ a ‘gwneud dewisiadau’. Rwy’n siŵr ein bod i gyd yn cytuno bod y rhain yn feysydd allweddol yr ydym am i’n plant eu datblygu a hyd yn oed fel oedolion efallai eu bod yn feysydd yr ydym am eu gwella. Edrychwch yn ôl ar https://www.ysgolpanteg.cymru/post/y2023-m01-d16 ar gyfer mwy o wybodaeth.

 

Ar draws yr ysgol, rydym yn defnyddio pytiau o’n fframwaith annibyniaeth ym mhob gwers. Mae'n rhan o'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn llwyddiannus mewn gwers.

 

Rydym hefyd yn dechrau defnyddio ychydig o ymadroddion allweddol gyda’r plant er mwyn iddynt allu dechrau mesur ble maen nhw gyda’u hymdrech, cyflawniad ac annibyniaeth. Fe welwch yr ymadroddion hyn yn ymddangos dro ar ôl tro dros yr ychydig wythnosau nesaf pan fyddwn yn edrych ar annibyniaeth. Rydym yn trafod gyda phlant o bob oed os ydynt yn teimlo eu bod yn:

1) Tanio'r Injan

2) Anelu i’r Awyr

3) Torri trwy'r Cymylau

4) Gwibio i’r Gofod

5) Saethu i’r Sêr

 

Mae hyn yn helpu plant i hunanasesu eu hannibyniaeth. I blant hŷn, mae wedi bod yn wych eu gweld eu bod nhw eisiau defnyddio hyn i osod eu targedau personol. Heddiw, rydym yn edrych ar yr ail faes sy’n allweddol i annibyniaeth: chwilfrydedd. Mae bod yn chwilfrydig yn golygu bod ag awydd cryf i wybod neu ddysgu rhywbeth, dangos diddordeb a gofyn cwestiynau i archwilio a deall y byd o'ch cwmpas. Dyma un o gonglfeini bod yn annibynnol oherwydd mae'n eu gyrru i archwilio a dysgu am eu hamgylchedd. Trwy chwilfrydedd, mae plant yn datblygu sgiliau datrys problemau ac ymdeimlad o ymreolaeth, gan feithrin annibyniaeth trwy eu hannog i chwilio am wybodaeth a llywio'r byd ar eu pen eu hunain.

 

Rydym yn eich annog i gael sgyrsiau gyda’ch plentyn am fod yn wydn ac yn chwilfrydig. Yn ein ‘Cyfarfodydd Cynnydd a Lles’, byddwn yn rhannu ein harsylwadau o annibyniaeth eich plentyn ac yn trafod gyda’n gilydd beth yw eu camau nesaf.

 

 

 

Years 2, 3, 5 and 6

Lessons with PC Emyr Jones

We have been extremely lucky this week to have our police liaison officer PC Jones come to visit to take some lessons at school. He’s been in twice this week teaching children different lessons to different ages such as about how the police can help, anti-social behaviour, and staying safe online.

 


Year 5

Singing with Mrs Webb

We are so excited that our Year 5 are currently having the chance to form a choir. We’ve organised that Mrs Webb (a great singer!) is running a 10-week course for all Year 5 pupils. The children have found it so fun and can’t wait to have her back next week again!

 

Year 3

A New Instrument

It was fantastic to hear the excitement in our Year 3 children’s voices as they had their first lesson this week learning a new brass/woodwind instrument. Every child has been provided with their own pBuzz (a new type of instrument to get children enthusiastic about playing) and are starting to get to grips with making a sound. As a brass player myself I know how hard it is to get a note when you first start to learn - but they did brilliantly! Have a quick look at this video to see what it’s all about! https://www.youtube.com/watch?v=j1HK1L-gVpE

 


EVERYONE

Pupil Progress and Wellbeing Meetings - Reminder

As announced previously, the time is coming up for our first Pupil Progress and Wellbeing Meetings (previously called Parents' Consultations). The time has now come for you to let us know your availability for Monday 29th of January, Tuesday 30th of January and Wednesday 31st of January.

 

 

As you will see from the above link, we are offering these meetings through three methods. Our preferred method is that you would attend the meeting in person at the school. However, we also offer telephone and Microsoft Teams consultations.

 

The closing date for letting us know your availability is Wednesday, 24th of January at 9am. Your child's teacher will then arrange a more specific appointment time based on your availability. These will be given out on a first-come-first-served basis - so, sign up early!

 

During this week, as previously announced, no school-run clubs will be running allowing staff to meet with families. Those clubs run by the Urdd and Torfaen Play will continue as usual.

 


YEARS 1-6

St. Dwynwen's Day PTA Discos - Final Reminder

The next PTA event will be a St. Dwynwen's Day disco on the 25th of January.

 

For children of Progress Step 2 (Years 1, 2 and 3) the disco will be held straight after school from 3:30pm to 4:30pm. Since there is no time to go home, we are encouraging those who are attending to come to school in their disco clothes.

 

For children of Progress Step 3 (Year 4, 5 and 6) the disco will be held between 5:00pm and 6:00pm. So, these children will go home to change into their party clothes.

 

In order to book your child into the disco, please follow this link:

 

Very helpfully, the PTA have created a step by step guide to help families pay for this disco.

 

The price is £2.

 

The deadline for booking your child onto this event is 6pm on Sunday, 21st of January (that is this Sunday). After that time, please be advised that we cannot book people on to this event.

 

Any trouble booking, please contact ffrindiaupanteg@outlook.com or contact the PTA via their Facebook page.

 


EVERYONE

Children’s Independence - Part 2

I hope that you found it helpful to start looking into what children’s independence means. On Tuesday, we looked the element of being resilient. I shared so key points about how we can help children to be more resilient by covering ‘trying’, ‘persevering’, ‘managing distractions’ and ‘making choices’. I’m sure we all agree that these are key areas we want our children to develop and even as adults they may be areas that we want to improve upon. Look back at https://www.ysgolpanteg.cymru/post/y2023-m01-d16 for more information.

 

Across the school, we are using snippets of our independence framework in every lesson. It forms part of what it means to be successful in a lesson.

 

We are also beginning to use a few key phrases with the children so that they can start to gage where they are with their effort, achievement and independence. You’ll see these phrases appear time and time again over the next few weeks when we look at independence. We are discussing with children of all ages if they feel they are:

1) Firing up the engine

2) Aiming for the Skies

3) Breaking through the Clouds

4) Darting through Space

5) Shooting for the Stars

 

This is helping children to self-assess their independence. For older children, it has been great to see them want to use this to set their personal targets.

 


Today, we are looking at the second area which is key to independence: curiosity. Being curious means having a strong desire to know or learn something, showing interest and asking questions to explore and understand the world around you. This is one of the cornerstones of being independent because it drives them to explore and learn about their environment. Through curiosity, children develop problem-solving skills and a sense of autonomy, fostering independence by encouraging them to seek knowledge and navigate the world on their own.

 

We encourage you to have conversations with your child about being resilient and curious. At our ‘Pupil Progress and Wellbeing Meetings’, we will be sharing you our observations of your child’s independence and discussing together what their individual next steps are.

 
58 views0 comments

Comments


bottom of page