top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 16.01.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd,

 

PAWB

Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion - Cofrestrwch Nawr!

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, mae'r amser yn dod i fyny ar gyfer ein Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion (a elwid yn flaenorol yn nosweithiau rhieni). Mae'r amser bellach wedi dod i chi roi gwybod i ni am eich argaeledd ar gyfer dydd Llun 29ain o Ionawr, dydd Mawrth 30ain o Ionawr a dydd Mercher 31ain o Ionawr.
Fel y gwelwch o'r ddolen uchod, rydym yn cynnig y cyfarfodydd hyn trwy dri dull. Ein dull dewisol yw y byddech chi'n mynychu'r cyfarfod mewn person yn yr ysgol. Fodd bynnag, rydym hefyd yn cynnig ymgynghoriadau ffôn a Microsoft Teams.

 

Y dyddiad cau ar gyfer gadael i ni wybod mai'ch argaeledd yw dydd Mercher, 24ain o Ionawr am 9am. Yna bydd athro eich plentyn yn trefnu amser apwyntiad mwy penodol yn seiliedig ar eich argaeledd. Bydd y rhain yn cael eu rhoi allan ar sail y cyntaf i'r felin-felly, cofrestrwch yn gynnar!

 

Yn ystod yr wythnos hon, fel sydd wedi cyhoeddi o’r blaen, ni fydd unrhyw glybiau ysgol yn rhedeg er mwyn caniatáu i staff gwrdd â theuluoedd. Bydd y clybiau hynny sy'n cael eu rhedeg gan yr Urdd a Torfaen Play yn parhau fel arfer.

 

Fel ysgol, ein disgwyliad yw y byddwn yn cwrdd â phob teulu ar draws y tridiau hyn. Mae ein cyfarfodydd cynnydd a lles disgyblion yn bwysig am sawl rheswm:

 

1) Cyfathrebu: Maent yn darparu amser pwrpasol i rieni, gofalwyr ac athrawon drafod lles, cynnydd, perfformiad academaidd ac ymddygiad plentyn wrth feithrin cyfathrebu agored.

 

2) Partneriaeth: Maent yn cryfhau'r bartneriaeth rhwng teuluoedd ac athrawon, gan eu galluogi i weithio gyda'i gilydd i gefnogi datblygiad pob plentyn.

 

3) Deall Cynnydd: Mae teuluoedd yn cael gwell dealltwriaeth o gryfderau, gwendidau ac anghenion dysgu eu plentyn, sy'n helpu i deilwra cefnogaeth gartref.

 

4) Cymhelliant: Gall adborth cadarnhaol ac awgrymiadau adeiladol gan athrawon ysgogi'r ddau blentyn i wella.

 

5) Ymyrraeth gynnar: Gellir nodi problemau neu bryderon yn gynnar, gan ganiatáu ar gyfer ymyrraeth a chefnogaeth amserol i fynd i'r afael â heriau lles, academaidd neu ymddygiadol.

 

6) Gosod nodau: Gall teuluoedd ac athrawon osod nodau at ei gilydd, gan sicrhau aliniad yn nhaith addysgol eich plentyn. Yn gryno, byddwn ni i gyd yn canu o'r un ddalen emyn!

 


BLYNYDDOEDD 1-6

Disgos CRhA Dydd Santes Dwynwen - Atgof

Mae'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon wedi bod yn gweithio'n galed i drefnu ychydig o ddigwyddiadau codi arian dros y tymor nesaf. Y digwyddiad nesaf fydd disgo Dydd Santes Dwynwen ar y 25ain o Ionawr.

 

Ar gyfer plant Cam Cynnydd 2 (Blynyddoedd 1, 2 a 3) cynhelir y disgo yn syth ar ôl ysgol o 3:30pm tan 4:30pm. Gan nad oes amser i fynd adref, rydym yn annog y rhai sy'n mynychu i ddod i'r ysgol yn eu dillad disgo.

 

Ar gyfer plant Cam Cynnydd 3 (Blwyddyn 4, 5 a 6) cynhelir y disgo rhwng 5:00pm a 6:00pm.

 

Er mwyn archebu lle i'ch plentyn yn y disgo, dilynwch y linc yma:

 

Mae’r CRhA wedi creu set o ganllawiau cam wrth gam er mwyn helpu chi gyda sut i dalu am y disgo. Rwy wedi atodi hyn i’r bwletin hon.

 

Y pris yw £2.

 

Y dyddiad cau ar gyfer archebu lle i'ch plentyn ar y digwyddiad hwn yw 6pm ddydd Sul, 21 Ionawr. Ar ôl yr amser hwnnw, cofiwch na allwn archebu lle i bobl ar gyfer y digwyddiad hwn.

 


PAWB

Ffitrwydd Tadau a Meibion - Cyfle Olaf!

Mae gennym rhai llefydd ar ôl ar gyfer ein sesiynau Ffitrwydd Tadau a Meibion newydd gyda Mr Tom Rainsbury. Bydd y rhain yn rhedeg ar ddydd Iau. Mae'r cwrs hwn yn grŵp ffitrwydd sy'n seiliedig ar fodelau rôl bechgyn a dynion yn eu bywydau. Nodwch y terfyniadau oedran ar gyfer y ddau gwrs fel y nodir isod.

 

Cwrs Cyntaf: Rhwng 18/01/2024 a 08/02/2024 (Cynllun ar gyfer Plant Blwyddyn 3 i Flwyddyn 6)

 

Ail Gwrs: Rhwng 22/02/2024 a 21/03/2024 (Cynllun ar gyfer Plant Meithrin hyd at Flwyddyn 2)

 

Cofrestrwch gan ddefnyddio'r ddolen hon! PAWB

Annibyniaeth Plant - Rhan 1

Un o flaenoriaethau ein cynllun datblygu ysgol, a gefnogwyd gan ein harolwg diweddar gan Estyn, yw datblygu annibyniaeth plant ymhellach.

 

Ers mis Mehefin y llynedd, rydyn ni wir wedi bod yn mynd i’r afael â’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn annibynnol ar wahanol oedrannau a gyda galluoedd gwahanol.

 

Mae annog datblygiad annibyniaeth plant yn arwyddocaol iawn yn eu twf holistig. Trwy ganiatáu i blant archwilio a llywio eu hamgylchedd yn annibynnol, maent yn meithrin sgiliau bywyd hanfodol sy'n ymestyn ymhell y tu hwnt i'w blynyddoedd ffurfiannol. Mae annibyniaeth yn meithrin hunanhyder wrth i blant ddysgu gwneud penderfyniadau a datrys problemau drostynt eu hunain ac yn annibynnol. Mae ymchwil yn dangos bod yr hyder hwn yn dod yn gonglfaen ar gyfer eu lles emosiynol a'u gwytnwch wrth wynebu heriau bywyd.

 

At hynny, mae meithrin annibyniaeth yn rhoi ymdeimlad o gyfrifoldeb. Mae plant yn dysgu cymryd perchnogaeth o'u gweithredoedd a deall y canlyniadau, gan hyrwyddo atebolrwydd. Mae hyn nid yn unig yn siapio ymddygiad moesegol ond hefyd yn cyfrannu at ffurfio cwmpawd moesol cryf. Wrth i blant fagu annibyniaeth, datblygant well dealltwriaeth o'u galluoedd, gan feithrin hunanddelwedd gadarnhaol.

 

Yn y tymor hir, mae'r gwersi cynnar hyn mewn ymreolaeth yn paratoi'r ffordd ar gyfer pontio llwyddiannus i fyd oedolion. Mae annibyniaeth yn arfogi plant â'r offer sydd eu hangen i lywio sefyllfaoedd cymhleth, dilyn nodau, a chyfrannu'n ystyrlon at gymdeithas. Felly, mae buddsoddi yn natblygiad annibyniaeth plant yn fuddsoddiad yn eu lles yn y dyfodol a’r gymuned ehangach. Mae am fod yn uchelgeisiol am ddyfodol ein plant!

 


Fel ysgol, rydym wedi cyfarfod â phlant, aelodau o’r teulu, ysgolion eraill ac arbenigwyr er mwyn creu map o sut y gallwn ddatblygu annibyniaeth ein plant mewn modd llwyddiannus.

 

Heddiw, rydyn ni'n mynd i edrych ar un rhan o'r map hwn. Dros yr wythnosau nesaf, rydyn ni'n mynd i edrych ar un maes yr wythnos. Mae chwe maes yr ydym wedi’u nodi i ganolbwyntio ein cefnogaeth i’n plant.

 

Heddiw, rydyn ni'n dechrau gyda gwydnwch a beth mae'n ei olygu i fod yn wydn. Edrychwch i weld ble rydych chi'n meddwl y mae'ch plentyn yn ffitio ar y map ffordd hwn. Yn ein ‘Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion’ sydd ar ddod, bydd rhan o’r drafodaeth yn ymwneud â chamau nesaf eich plentyn mewn annibyniaeth. Bydd hefyd yn rhan o adroddiad llawn eich plentyn (i’w gyhoeddi cyn gwyliau’r Pasg).

 

 

CYFLEOEDD GWAITH

Dwy Rôl Glanhau Ar Gael

Mae Adran Glanhau Torfaen yn chwilio am ddau berson hynod drefnus, brwdfrydig ac uchel ei gymhelliant i ymuno â thîm glanhau ysgolion Ysgol Panteg.

 

Mae dwy rôl ar gael: un am 10 awr yr wythnos ac un am 15 awr yr wythnos.

 

Dilynwch y dolenni isod i ffeindio allan mwy:

 

 

 


 

EVERYONE

Pupil Progress and Wellbeing Meetings - Sign Up Now!

As announced previously, the time is coming up for our first Pupil Progress and Wellbeing Meetings (previously called Parents' Consultations). The time has now come for you to let us know your availability for Monday 29th of January, Tuesday 30th of January and Wednesday 31st of January.

 As you will see from the above link, we are offering these meetings through three methods. Our preferred method is that you would attend the meeting in person at the school. However, we also offer telephone and Microsoft Teams consultations.

 

The closing date for letting us know your availability is Wednesday, 24th of January at 9am. Your child's teacher will then arrange a more specific appointment time based on your availability. These will be given out on a first-come-first-served basis - so, sign up early!

 

During this week, as previously announced, no school-run clubs will be running allowing staff to meet with families. Those clubs run by the Urdd and Torfaen Play will continue as usual.

 

As a school, it is our expectation that we will meet with every family across these three days. Our Pupil Progress and Wellbeing Meetings are important for several reasons:

 

1) Communication: They provide a dedicated time for parents, carers and teachers to discuss a child's wellbeing, progress, academic performance, and behaviour whilst fostering open communication.

 

2) Partnership: They strengthen the partnership between families and teachers, enabling them to work together to support each child's development.

 

3) Understanding Progress: Families gain a better understanding of their child's strengths, weaknesses, and learning needs, which helps in tailoring support at home.

 

4) Motivation: Positive feedback and constructive suggestions from teachers can motivate both children to improve.

 

5) Early Intervention: Problems or concerns can be identified early, allowing for timely intervention and support to address wellbeing, academic or behavioural challenges.

 

6) Goal Setting: Families and teachers can set goals together, ensuring alignment in your child's educational journey. In a nutshell, we will all be singing from the same hymn sheet!

 


YEARS 1-6

St. Dwynwen's Day PTA Discos

The PTA have been working hard to organise a few fundraising events over the next term. The next event will be a St. Dwynwen's Day disco on the 25th of January.

 

For children of Progress Step 2 (Years 1, 2 and 3) the disco will be held straight after school from 3:30pm to 4:30pm. Since there is no time to go home, we are encouraging those who are attending to come to school in their disco clothes.

 

For children of Progress Step 3 (Year 4, 5 and 6) the disco will be held between 5:00pm and 6:00pm. So, these children will go home to change into their party clothes.

 

In order to book your child into the disco, please follow this link:

 

Very helpfully, the PTA have created a step by step guide to help families pay for this disco.

 

The price is £2.

 

The deadline for booking your child onto this event is 6pm on Sunday, 21st of January. After that time, please be advised that we cannot book people on to this event.

 


EVERYONE

Dads and Lads Fitness - Last Chance!

We have a some of spaces left for our new Dads and Lads Fitness sessions with Mr Tom Rainsbury. These will run on Thursdays. This course is a fitness group based for boys and male role models in their lives. Please note the age brackets for the two courses as given below

 

First Course: Between 18/01/2024 and 08/02/2024 (Designed for Children of Year 3 to Year 6)

 

Second Course: Between 22/02/2024 and 21/03/2024 (Designed for Children of Nursery to Year 2)

 

Please sign up using this link!

 


EVERYONE

Children’s Independence - Part 1

One of our school development plan priorities, supported by our recent Estyn inspection, was to further develop children’s independence.

 

Since June last year, we’ve really been getting to grips with what it means to be independent at different ages and with different abilities.

 

Encouraging the development of children's independence holds profound significance in their holistic growth. By allowing children to explore and navigate their surroundings independently, they cultivate crucial life skills that extend far beyond their formative years. Independence nurtures self-confidence as children learn to make decisions and solve problems for themselves and autonomously. Research shows this confidence becomes a cornerstone for their emotional wellbeing and resilience in facing life's challenges.

 

Moreover, fostering independence instills a sense of responsibility. Children learn to take ownership of their actions and understand the consequences, promoting accountability. This not only shapes ethical behaviour but also contributes to the formation of a strong moral compass. As children gain independence, they develop a better understanding of their capabilities, fostering a positive self-image.

 

In the long term, these early lessons in autonomy pave the way for successful transitions into adulthood. Independence equips children with the tools needed to navigate complex situations, pursue goals, and contribute meaningfully to society. Thus, investing in the development of children's independence is an investment in their future wellbeing and the broader community. It is about being ambitious for our chidlren’s futures!

 

 

As a school, we’ve met with children, family members, other schools and specialists in order to create a road map of how we can develop independence in our children in a successful way.

 

Today, we’re going to look at one area of this road map. Over the next weeks, we are going to look at one area a week. There are six areas that we’ve identified to focus our support for our children.

 

Today, we’re starting with resilience and what it means to be resilient. Have a look to see where you think your child fits on this road map. At our upcoming ‘Pupil Progress and Wellbeing Meetings’, part of the discussion will be about your child’s next steps in independence. It will also form part of your child’s full report (due before the Easter break).

 

 

JOB OPPORTUNITIES

Two Cleaning Roles Available

Torfaen’s Cleaning Department are looking for two highly organised, enthusiastic, and highly motivated people to join the schools cleaning team at Ysgol Panteg.

 

There are two roles available: one for 10 hours a week and one for 15 hours a week.

 

Please follow the links below to find out more:

 

 150 views0 comments

Comentarios


bottom of page