top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 12.01.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd,

 

Croeso nôl! Mae wedi bod yn hyfryd gweld y plant yn ôl yn yr ysgol wythnos yma! Gobeithio eich bod chi i gyd wedi cael egwyl ymlaciol. Rydym yn barod nawr i ddechrau tymor newydd gyda llawer o weithgareddau cyffrous!

 

PAWB

Calendr Lles

Yn dilyn ein 'diwrnod lles' ddydd Mercher, rydym yn dechrau'r ffordd rydym yn bwriadu mynd ymlaen drwy ganolbwyntio ar ein lles a'n caredigrwydd. Bob dydd rydym yn canolbwyntio ar wneud rhywbeth sy'n hybu lles - naill ai ein lles ein hunain neu les eraill. Gall oedolion gymryd rhan yn hwn hefyd! Edrychwch ar y calendr y mae'r Cyngor Lles Plant wedi'i roi at ei gilydd.

 


PAWB

Dyddiau Ysbrydoliaeth

Heddiw, rydym wedi cael gweithgareddau anhygoel yn digwydd ar draws yr ysgol wrth i'r plant ymgysylltu â'u themâu dysgu newydd! Cafodd ein plant Cam Cynnydd 1 ddiwrnod archarwyr yn dysgu am bob math o arwyr yn ein cymuned. Cafodd ein plant Cam Cynnydd 2 ymweliad gan Thompson STEM a wnaeth lawer o arbrofion gwyddoniaeth cyffrous gyda nhw! Ac fe gafodd Cam Cynnydd 3 ymweliad gan Aneurin Karadog, enillydd barddoniaeth Eisteddfod Genedlaethol y Fenni yn 2016 a Bardd Plant Cymru.

 


PAWB

Ysgol Ddi-gnau

Rydym ni yn Ysgol Panteg yn anelu at fod yn ysgol Ddi-Gnau. Nod yr ysgol yw amddiffyn plant sydd ag alergeddau i gnau ond sydd hefyd yn eu helpu, wrth iddynt dyfu i fyny, i gymryd cyfrifoldeb am ba fwydydd y gallant eu bwyta ac i fod yn ymwybodol o ble y gallent fod mewn perygl. Nid ydym yn caniatáu cnau na chynnyrch cnau mewn bocsys cinio ysgol gan fod gennym blant a staff ag alergeddau difrifol i gnau sy'n peryglu bywyd.

 

Dros yr wythnos ddiwethaf, rydym wedi gweld plant yn dod â mwy o fyrbrydau sy’n cynnwys cnau i mewn. Gallai hyn achosi adwaith anaffylactig a golygu bod yn rhaid i ni gael plentyn neu aelod o staff i ysbyty i gael triniaeth ar ôl rhoi pigiad epipen ar y safle. Mae hwn yn alergedd sy'n bygwth bywyd.

 

Mae ein polisi di-gnau yn golygu na ddylid dod â’r eitemau canlynol i’r ysgol:

-Pecynnau o gnau

-Menyn cnau daear neu frechdanau Nutella

-Barrau ffrwythau a grawnfwydydd sy'n cynnwys cnau

-Barrau siocled neu losin sy'n cynnwys cnau

-Rholiau hadau sesame (mae rhai plant sydd ag alergedd i gnau hefyd yn cael adwaith difrifol i sesame)

-Cacennau wedi'u gwneud â chnau

-Unrhyw brydau cartref ar gyfer pecynnau bwyd sydd wedi'u gwneud o gnau

 

Rwy’n gofyn i chi helpu ni i gadw pawb yn ddiogel trwy wirio unrhyw fwyd sy'n dod i'r ysgol. Yn ddelfrydol, rydym yn annog darn o ffrwyth ffres fel byrbryd i’r plant.

 


PAWB

Croeso i Mrs Hyde!

Bydd rhai ohonoch eisoes wedi siarad â Mrs Shelley Hyde sef ein gweithiwr swyddfa a phresenoldeb newydd. Mae Mrs Hyde yn gweithio yn y boreau a bydd yn aelod allweddol o staff y byddwch yn dod i'w hadnabod ochr yn ochr â Mrs. Nia Anthony a Mrs. Sian Redwood. Felly, fel Teulu Panteg, rydym yn croesawu Mrs Hyde!

 

BLYNYDDOEDD 1-6

Disgos CRhA Dydd Santes Dwynwen

Mae'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon wedi bod yn gweithio'n galed i drefnu ychydig o ddigwyddiadau codi arian dros y tymor nesaf. Rydym mor ddiolchgar am eu cymorth - ac mae gennym gynlluniau cyffrous ar gyfer offer chwarae awyr agored i godi arian ar eu cyfer!

 

Y digwyddiad nesaf fydd disgo Dydd Santes Dwynwen ar y 25ain o Ionawr.

 

Ar gyfer plant Cam Cynnydd 2 (Blynyddoedd 1, 2 a 3) cynhelir y disgo yn syth ar ôl ysgol o 3:30pm tan 4:30pm. Gan nad oes amser i fynd adref, rydym yn annog y rhai sy'n mynychu i ddod i'r ysgol yn eu dillad disgo.

 

Ar gyfer plant Cam Cynnydd 3 (Blwyddyn 4, 5 a 6) cynhelir y disgo rhwng 5:00pm a 6:00pm.

 

Er mwyn archebu lle i'ch plentyn yn y disgo, dilynwch y linc yma:

 

Mae’r CRhA wedi creu set o ganllawiau cam wrth gam er mwyn helpu chi gyda sut i dalu am y disgo. Rwy wedi atodi hyn i’r bwletin hon.

 

Y pris yw £2.

 

Y dyddiad cau ar gyfer archebu lle i'ch plentyn ar y digwyddiad hwn yw 6pm ddydd Sul, 21 Ionawr. Ar ôl yr amser hwnnw, cofiwch na allwn archebu lle i bobl ar gyfer y digwyddiad hwn.

 


MEITHRIN I FLWYDDYN 2

Farnais Flouride

Os ydych wedi dewis ymuno â'r cynllun deintyddol hwn, bydd nyrsys deintyddol y GIG yn dod i'r ysgol yr wythnos nesaf (dydd Mercher, 17eg o Ionawr a dydd Iau, 18fed o Ionawr) i roi'r amddiffyniad fflworid ar ddannedd plant. Byddwch wedi derbyn llythyr ddoe sy’n gofyn i chi ddweud wrth y tîm os oes unrhyw newidiadau i iechyd neu alergeddau eich plentyn.

 


BLWYDDYN 1 I FLWYDDYN 6

Clybiau sy'n cael eu Rhedeg gan yr Ysgol

Erbyn diwedd y dydd heddiw, byddwch wedi derbyn llythyr yn amlinellu os ydych wedi bod yn llwyddiannus wrth wneud cais am glybiau ysgol.

 

Er tegwch, mae gennym rai rhestrau aros ar gyfer clybiau ac os nad yw plant yn mynychu’n rheolaidd (h.y. 3 wythnos yn olynol) byddwn yn cynnig cyfle i eraill fynychu.

  

MEITHRINFA, DERBYN A BLWYDDYN 1

Cymraeg i'r Teulu - Cymraeg i'r Teulu

Mae gennym 6 lle ar ôl ar ein cwrs Cymraeg i’r Teulu a fydd yn rhedeg ar ddydd Mawrth, rhwng 16/1/2024 - 19/03/2024 am 10:00-11:00.

 

Cofrestrwch gan ddefnyddio'r ddolen hon!

 


PAWB

Ffitrwydd Tadau a Meibion

Mae gennym nifer o leoedd ar ôl ar gyfer ein sesiynau Ffitrwydd Tadau a Meibion newydd gyda Mr Tom Rainsbury. Bydd y rhain yn rhedeg ar ddydd Iau. Mae'r cwrs hwn yn grŵp ffitrwydd sy'n seiliedig ar fodelau rôl bechgyn a dynion yn eu bywydau. Nodwch y terfyniadau oedran ar gyfer y ddau gwrs fel y nodir isod.

 

Cwrs Cyntaf: Rhwng 18/01/2024 a 08/02/2024 (Cynllun ar gyfer Plant Blwyddyn 3 i Flwyddyn 6)

 

Ail Gwrs: Rhwng 22/02/2024 a 21/03/2024 (Cynllun ar gyfer Plant Meithrin hyd at Flwyddyn 2)

 

Cofrestrwch gan ddefnyddio'r ddolen hon!

 


PAWB

Cyfarfodydd Cynnydd a Lles Disgyblion

Sylwer ein bod wedi neilltuo amser i deuluoedd gwrdd ag athrawon dosbarth i wirio lles a chynnydd eu plentyn.

 

Rydym wedi neilltuo dydd Llun, 29ain o Ionawr i ddydd Mercher, 31ain o Ionawr rhwng 3:30 a 5:45pm.

 

Mae’r cyfarfodydd hyn yn hynod o bwysig i ni fel teulu ac ysgol gydweithio er lles pob plentyn. Ein disgwyliad yw y byddwn yn cyfarfod â phob teulu.

 

Un o brif ffocws y cyfarfod hwn fydd annibyniaeth plant - dros y bwletinau nesaf byddaf yn rhannu ychydig mwy am beth mae annibyniaeth plant yn ei olygu yn Ysgol Panteg. Felly, cadwch lygad am y wybodaeth hon!

 

Yr opsiwn a ffefrir gennym yw y byddwch yn gallu bod yn bresennol yn bersonol, fodd bynnag, rydym hefyd yn cynnig yr opsiwn o alwad fideo Microsoft Teams a galwadau ffôn .

 

Wythnos nesaf, byddaf yn anfon y ddolen i chi gofrestru a rhoi gwybod i ni eich argaeledd.BLYNYDDOEDD 1, 2, 3 A 4

Clwb Aml-Chwaraeon yr Urdd

Mae'r Urdd wedi bod i mewn i'r ysgol i wneud rhai sesiynau blasu heddiw fel bod plant yn gwybod beth i'w ddisgwyl gan y clwb aml-chwaraeon maen nhw'n ei gynnig. Mae’r clwb yn ail gychwyn ar y dydd Gwener, 19eg o Ionawr rhwng 3:30 a 4:30. Mae hyn yn costio £2 y sesiwn yn unig. Dilynwch y ddolen i archebu lle i’ch plentyn:

 


BLYNYDDOEDD 3, 4, 5 A 6

Clwb Lles Chwarae Torfaen

Bob dydd Iau, bydd Chwarae Torfaen yn parhau â’u clwb lles a chwarae. Mae hwn am ddim. Fodd bynnag, rhaid i chi gofrestru er mwyn i'ch plentyn fynychu drwy ebostio torfaenplay@torfaen.gov.uk. Gweler y poster isod.

 


PAWB

Cerddoriaeth Simon Carey

Bydd llawer ohonoch yn adnabod Simon Carey oherwydd ei fod yn rhedeg gwersi cerddoriaeth unigol yn yr ysgol i blant. Mae gan Simon nifer o leoedd ar gael. Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwersi gitâr, drymiau neu biano, cysylltwch â Simon gan ddefnyddio'r wybodaeth isod.

 


 

Welcome back! Its been so lovely to see the children back at school this week! We hope that you all had a relaxing break. We're ready now to kick off a new term with many exciting activities!

 

EVERYONE

Wellbeing Calendar

Following our 'wellbeing day' on Wednesday, we are starting the way we mean to go on by focusing on our wellbeing and kindness. Each day we're focusing on doing something which promotes wellbeing - either our own wellbeing or that of others. Adults can take part in this too! Have a look at the calendar the Children's Wellbeing Council have put together.

 

 

EVERYONE

Inspiration Days

Today, we have had some amazing activities going on throughout the school as the children engage with their new learning themes! Our Progress Step 1 children had a superhero day learning about all different types of heroes in our community. Our Progress Step 2 children had a visit from Thompson STEM who did lots of exciting science experiments with them! And, Progress Step 3 had a visit from Aneurin Karadog who was the poetry winner of the National Eisteddfod in Abergavenny in 2016 and the Children’s Laureate of Wales.

 


EVERYONE

Nut Free School

We at Ysgol Panteg aim to be a Nut-Free school. The school aims to protect children who have allergies to nuts yet also help them, as they grow up, to take responsibility as to what foods they can eat and to be aware of where they may be put at risk. We do not allow nuts or nut products in school lunch boxes since we have children and staff with severe, life-threatening allergies to nuts.

 

Over the last week, we’ve seen children bringing in more snacks that contain nuts. This could cause an anaphylactic reaction and mean that we have to get a child or staff member to a hospital to be treated after administering an epipen injection on site. This is a life-threatening allergy.

 

Our nut-free policy means that the following items should not be brought into school:

-Packs of nuts

-Peanut butter or Nutella sandwiches

-Fruit and cereal bars that contain nuts

-Chocolate bars or sweets that contain nuts

-Sesame seed rolls (some children allergic to nuts also have a severe reaction to sesame)

-Cakes made with nuts

-Any home cooked meals for packed lunches that are made from nuts

 

My plea is please help us to keep everyone safe by checking any food brought in to school. Ideally, we encourage a piece of fresh fruit as the children’s snack.

 

EVERYONE

Welcome Mrs Hyde!

Some of you will have already spoken to Mrs Shelley Hyde who is our new attendance and office worker. Mrs Hyde works mornings and will be key member of staff that you will get to know alongside Mrs. Nia Anthony and Mrs. Sian Redwood. So, as a Panteg Family, we welcome Mrs Hyde!

 

YEARS 1-6

St. Dwynwen's Day PTA Discos

The PTA have been working hard to organise a few fundraising events over the next term. We are so grateful for their help - and we have exciting plans for outdoor play equipment to raise money for!

 

The next event will be a St. Dwynwen's Day disco on the 25th of January.

 

For children of Progress Step 2 (Years 1, 2 and 3) the disco will be held straight after school from 3:30pm to 4:30pm. Since there is no time to go home, we are encouraging those who are attending to come to school in their disco clothes.

 

For children of Progress Step 3 (Year 4, 5 and 6) the disco will be held between 5:00pm and 6:00pm. So, these children will go home to change into their party clothes.

 

In order to book your child into the disco, please follow this link:

 

Very helpfully, the PTA have created a step by step guide to help families pay for this disco.

 

The price is £2.

 

The deadline for booking your child onto this event is 6pm on Sunday, 21st of January. After that time, please be advised that we cannot book people on to this event.

 

NURSERY TO YEAR 2

Flouride Varnish Application

If you have opted into this dental scheme, the NHS dental nurses will be coming to school on next week (Wednesday, 17th of January and Thursday, 18th of January) to apply the fluoride protection to children's teeth. You will have received a letter yesterday which asks you to tell the team if there are any changes to your child's health or allergies.

 


YEAR 1 TO YEAR 6

School-Run Clubs

By the end of today, you will have received a letter outlining if you have been successful in applying for school-based clubs.

 

For fairness, we do have some waiting lists for clubs and if children do not attend regularly (i.e. 3 weeks in a row) we will be offering others the opportunity to attend.

 

NURSERY, RECEPTION AND YEAR 1

Cymraeg i'r Teulu - Welsh for the Family

We have 6 spaces left on our Welsh for the Family course that will be running on Tuesdays, between 16/1/2024 - 19/03/2024 at 10:00-11:00.

 

Please sign up using this link!

 


EVERYONE

Dads and Lads Fitness

We have a number of spaces left for our new Dads and Lads Fitness sessions with Mr Tom Rainsbury. These will run on Thursdays. This course is a fitness group based for boys and male role models in their lives. Please note the age brackets for the two courses as given below

 

First Course: Between 18/01/2024 and 08/02/2024 (Designed for Children of Year 3 to Year 6)

 

Second Course: Between 22/02/2024 and 21/03/2024 (Designed for Children of Nursery to Year 2)

 

Please sign up using this link!EVERYONE

Pupil Progress and Wellbeing Meetings

Please be advised that we have set aside time for families to meet with class teachers to check on the wellbeing and progress of their child.

 

We have set aside Monday, 29th of January to Wednesday, 31st of January between 3:30 and 5:45pm.

 

These meetings are incredibly important for us as family and school to work together for the benefit of each and every child. It is our expectation that we will meet with every family.

 

One of the main focuses of this meeting will be on the independence of children - over the next few bulletins I will be sharing a bit more about what independence of children means at Ysgol Panteg. So, keep an eye out for this information!

 

Our preferred option is that you will be able to attend in person, however, we also offer the option of a Microsoft Teams video call and telephone calls.

 

Next week, I will be sending out the link for you to sign up and let us know your availability.


YEARS 1, 2, 3 AND 4

Urdd Multi-Sports Club

The Urdd have been into school to do some taster sessions today so that children know what to expect of the multi-sports club they offer. The club restarts on the Friday, 19th of January between 3:30 and 4:30. This costs just £2 a session. Please follow the link to book your child a space:

 


YEARS 3, 4, 5 A 6

Torfaen Play Wellbeing Club

Every Thursday, Torfaen Play will be continuing their wellbeing and play club. This is free. However, you must register for your child to attend simply by emailing torfaenplay@torfaen.gov.uk. See the poster below.

 


EVERYONE

Simon Carey's Music

Many of you will know Simon Carey because he runs individual music lessons at school for children. Simon has number of spaces available. If you are interested in having guitar, drums or piano lessons, please contact Simon using the information below.169 views0 comments

Comments


bottom of page