top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 14.06.2024 - Head's Bulletin

Updated: Jul 2

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd, 

 

PAWB

Mabolgampau Wythnos Nesaf

Fel y gwyddoch, mae gennym ein mabolgampau yr wythnos nesaf. Ar hyn o bryd, mae'r tywydd yn edrych yn sych ond yn eithaf oer . Mae hyn yn newyddion da oherwydd mae’n golygu nad yw’n bwrw glaw a ddim yn rhy boeth fel bod y plant a’r teuluoedd yn dioddef llosg haul.

 

Fodd bynnag, mae'r tywydd oerach na’r arfer hwn yn golygu ein bod yn cynghori bod plant yn dod i'r ysgol gyda hwdi, siwmper, siaced zip-up neu gardigan. Peidiwch â phoeni os nad yw'r haen ychwanegol honno o ddillad yn lliw eu tŷ - mae gennym ni gynllun! Byddwn yn rhoi sticer i'ch plentyn gyda lliw ei dŷ arno!

 

Ar hyn o bryd mae'r tywydd yn edrych fel hyn ar gyfer yr wythnos nesaf:


 

Sicrhewch eich bod wedi darllen yr holl gyfarwyddiadau a anfonwyd ym mwletin dydd Mawrth. Bydd hwn yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y mabolgampau. Dilynwch y ddolen hon am fwy o wybodaeth:

 

Dyma'r amseriadau eto er hwylustod. Mae gatiau'n agor 15 munud cyn i'r mabolgampau ddechrau.

 

 

Prif-Ddyddiadau

Dyddiadau Wrth Gefn

Cam Cynnydd 1

(Derbyn a Meithrin)

17/06/2024

Meithrin Bore: 10:00-11:15

Meithrin Prynhawn a’r Derbyn: 1:30-2:45

24/06/2024

Meithrin Bore: 10:00-11:15

Meithrin Prynhawn a’r Derbyn: 1:30-2:45

Cam Cynnydd 2

(Blwyddyn 1, 2 a 3)

18/06/2024

1:30-3:00

25/06/2024

1:30-3:00

Cam Cynnydd 3

(Blwyddyn 4, 5 a 6)

19/06/2024

1:15-3:00

26/06/2024

1:15-3:00

 Byddwn yn rhoi diweddariad am ddiwrnod Mabolgampau ar ein cyfryngau cymdeithasol ar ddydd Sul am 10yb.

 

BLWYDDYN 5 A 6

Arddangosfa Bywyd - Taith Astudiaethau Crefyddol i'r Eglwys

Ddoe, aeth ein disgyblion Blwyddyn 5 a 6 i Genhadaeth Pontymoyle ar gyfer arddangosfa am y ffydd Gristnogol. Roedd hwn yn gyfle gwych i gysylltu â’r gymuned leol a hefyd i ddysgu am wahanol grefyddau.

 

 

BLWYDDYN 5 A 6

Ymweliad â'r Ganolfan Bwdhaidd

Yr wythnos hon, mae Blwyddyn 5 a 6 wedi bod i Ganolfan Bwdhaidd Caerdydd i ddarganfod am ffydd a chredoau Bwdhyddion. Blwyddyn 4 yn mynd dydd Llun! Roedd ein plant yn ei gael yn brofiad diddorol iawn a byddant yn gallu defnyddio'r hyn y maent wedi'i ddysgu i gymharu gwahanol ffydd.


 

PAWB

Twrnamaint Criced Blwyddyn 4

Ddydd Mercher, aeth criw o ddisgyblion Blwyddyn 4 i gystadlu yn nhwrnamaint Criced yr Urdd. Gwnaethant yn arbennig o dda yn y gemau ac ennill 3 ohonynt! Da iawn chi!

 

 

BLYNYDDOEDD 4, 5 A 6

Cam Cynnydd 3 - Y Brenin Llew

Dyma i’ch atgoffa y bydd ein sioe flynyddol ‘Cam Cynnydd 3’ yn cael ei chynnal yn Theatr y Gyngres ar ddydd Mawrth, 16eg o Orffennaf. Rydym yn gyffrous i arddangos talent anhygoel a gwaith caled ein myfyrwyr. Bydd dau ddangosiad: un am 11:00 AM ac un arall am 1:15PM, gan roi hyblygrwydd i chi fynychu'r perfformiad sy'n cyd-fynd orau â'ch amserlen.

 

Bydd tocynnau’n mynd ar werth ddydd Mawrth yr wythnos nesaf, felly sicrhewch eich rhai chi’n gynnar gan fod disgwyl iddynt werthu pob tocyn yn gyflym. Mae yna 300 o docynnau i bob sioe - felly pan fydd y rhain ar gael byddwch yn garedig ac yn ystyriol i bob un o'n teuluoedd. Bydd y tocynnau ar gael yn uniongyrchol o Theatr y Gyngres (o’u gwefan a’u Swyddfa Docynnau). 

 

Mae’r digwyddiad hwn yn un o uchafbwyntiau ein calendr ysgol, ac edrychwn ymlaen at rannu’r diwrnod arbennig hwn gyda chi. Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i gefnogi ein dysgwyr a mwynhau sioe wych. Marciwch eich calendrau a pharatowch am brofiad bythgofiadwy!

 

Bydd mwy o wybodaeth yn dilyn am y digwyddiad hwn, ein diwrnod ymarfer a threfniadau codi dros yr wythnosau nesaf.

 

 

EVERYONE

Twrnament Rhyng-Ysgolion Panteg

Am ddechreuad wych ar gyfer mis llawn cystadleuaethau rhyng-ysgol blynyddol gyda Bryn Onnen, Griffithstown Primary a New Inn Primary yn gystadlu mewn gemau rygbi! Cafodd y plant a’u rhieni amser braf iawn yn gystadlu a dathlu eu angerdd. Wythnos nesaf rydym yn edrych ymlaen i groesawu Ysgol Gymraeg Cwmbran hefyd ar gyfer rygbi tag.


PAWB

Hamper Lliwgar a Diwrnod Gwisg Anffurfiol

Ar Ddydd Gwener, Mehefin 21ain, byddwn yn cynnal diwrnod gwisg anffurfiol. Ni chesglir rhoddion ariannol ar y diwrnod hwn. Fodd bynnag, byddwn yn gofyn i deuluoedd gyfrannu tuag at wobrau raffl ar gyfer Ffair yr Haf (6ed o Orffennaf, 11-3pm). Bydd thema i bob grŵp blwyddyn a gofynnwn yn garedig, os gallwch, iddynt ddod ag eitem yn ymwneud â lliw i mewn. Ar y poster isod, gallwch ddod o hyd i rai syniadau am bethau y gallwch eu rhoi gyda lliw’r grŵp blwyddyn!


 

PAWB

Cyfle Cyffrous yn Ysgol Panteg - ATGOF OLAF

Rydym yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â'n tîm fel Swyddog Cefnogi Ysgol (Lefel 2) ar gyfer swydd dros dro yn cyfro cyfnod mamolaeth.

 

Cyfrifoldebau Allweddol:

- Darparu cefnogaeth weinyddol hanfodol i'r ysgol.

- Cynorthwyo gyda rheoli cofnodion dysgwyr a mewnbynnu data.

- Cefnogi athrawon a staff gyda thasgau gweithredol dyddiol.

- Meithrin amgylchedd ysgol cadarnhaol a threfnus.

 

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano:

- Sgiliau trefnu a chyfathrebu cryf.

- Hyfedredd mewn meddalwedd swyddfa safonol (e.e. Microsoft Office).

- Mae profiad mewn lleoliad addysgol yn fantais.

- Chwaraewr tîm gydag agwedd gall-wneud.

 

Pam Ymuno ag Ysgol Panteg?

- Cymuned ysgol gefnogol a chroesawgar.

- Cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant.

- Ennill profiad gwerthfawr mewn amgylchedd addysgol deinamig.

 

Anogir ymgeiswyr sydd â diddordeb i wneud cais cyn y dyddiad cau sè 17/06/2024 am 12:00yp. Am fwy o fanylion dilynwch y ddolen isod.

 

Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i fod yn rhan o'n tîm bywiog a chyfrannu at lwyddiant ein plant!

 

 

PAWB

Noson Agored Ysgol

Nodyn i’ch atgoffa y bydd ein noson agored galw heibio yn yr ysgol yn cael ei chynnal ar Ddydd Iau, 27ain o Fehefin o 4:00yp tan 5:30yp. Plis rhannwch y wybodaeth yma mor bell a rydych chi’n gallu! Mae hwn yn gyfle gwych i ddarpar ddysgwyr a’u teuluoedd archwilio ein cyfleusterau, cyfarfod â’r staff, a dysgu mwy am ein rhaglenni cymorth. Nid oes angen apwyntiad, felly mae croeso iddynt ddod ar unrhyw adeg yn ystod y digwyddiad. Edrychwn ymlaen at groesawu darpar deuluoedd ac ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddynt am ein hysgol.

 

 

PAWB

Nodyn i'ch atgoffa am Ddigwyddiadau Dydd Sadwrn sydd i ddod

  • Cofiwch y bydd digwyddiad Torfhwyl Menter Iaith yn cael ei gynnal yn ein hysgol ar ddydd Sadwrn, 29ain o Fehefin.

  • Cofiwch hefyd y bydd Ffair Haf yr Ysgol yn cael ei chynnal yr wythnos ganlynol – dydd Sadwrn, 6ed o Orffennaf. 

EVERYONE

Sports Days Next Week

As you will know, we have our sports days next week. At present, the weather looks dry but cool. This is good news because it means that it’s not raining and not too hot so that the children and families suffer sunburn.

 

However, this milder weather means that we advise that children come in to school with a hoodie, jumper, zip-up jacket or cardigan. Don’t worry if that extra layer of clothing is not in the colour of their house - we have a plan! We will give your child a sticker with their house colour on it!

 

The weather currently looks like this for next week:

 

 

Please ensure that you have read all the instructions sent out in Tuesday’s bulletin. This will tell you all you need to know about the sports days. Follow this link for more information:

 

Here are the timings again for easy reference. Gates open 15 minutes before the sports day begins.

 

 

Main Dates

Back Up Dates

Progress Step 1

(Reception and Nursery)

17/06/2024

Morning Nursery: 10:00-11:15

Afternoon Nursery and Reception: 1:30-2:45

24/06/2024

Morning Nursery: 10:00-11:15

Afternoon Nursery and Reception: 1:30-2:45

Progress Step 2

(Years 1, 2 and 3)

18/06/2024

1:30-3:00

25/06/2024

1:30-3:00

Progress Step 3

(Years 4, 5 and 6)

19/06/2024

1:15-3:00

26/06/2024

1:15-3:00

 

The next update for sports day will be on Sunday at 10am via our Social Media channels.

 

YEAR 5 AND 6

Life Exhibition - Religious Studies Trip to the Church

Yesterday, our Year 5 and 6 pupils attended Pontymoyle Mission for an exhibition about the Christian faith. This was a great chance to connect with the local community and also to find out about different religions.


 

YEAR 5 AND 6

Buddhist Centre Visit

This week, Year 5 and 6 have been to the Cardiff Buddhist Centre to discover about the faith and beliefs of Buddhists. Year 4 are going on Monday! Our children found it a very interesting experience and will be able to use what they have learnt in comparing different faiths.


 

EVERYONE

Year 4 Cricket Tournament

On Wednesday, a group of our Year 4 pupils went to compete in the Urdd Tournament for Cricket. They did really well in the games and won 3 of them! Da iawn chi!

 

 

YEARS 4, 5 AND 6

Progress Step 3 - The Lion King

This is a reminder that our ‘Progress Step 3’ annual show will be held at the Congress Theatre on Tuesday, 16th of July. We are excited to showcase the incredible talent and hard work of our students. There will be two showings: one at 11:00am and another at 1:15pm, giving you flexibility in attending the performance that best fits your schedule.

 

Tickets will go on sale on Tuesday next week, so be sure to secure yours early as they are expected to sell out quickly. There are 300 tickets per show - so when these become available please be kind and considerate to all of our families. The tickets will be available from the Congress Theatre directly (from their website and Box Office).

This event is one of the highlights of our school calendar, and we look forward to sharing this special day with you. Don't miss this opportunity to support our learners and enjoy a fantastic show. Mark your calendars and get ready for an unforgettable experience!

 

More information will follow regarding this event, our rehearsal day and pick up arrangements over the coming weeks.

 

 

EVERYONE

Panteg Inter-schools Tournament

What a start to our annual month-long inter-school competitions against Bryn Onnen, Griffithstown Primary and New Inn Primary competing in rugby! The children and parents had a great time competing and showing their passion for the game. Next week we look forward to also welcoming Ysgol Gymraeg Cwmbran for tag rugby.


 

EVERYONE

Colourful Hamper and Non-Uniform Day - Reminder

On Friday, 21st of June, we will be holding a non uniform day. There will be no monetary donation collected on this day. However, we will be asking families to donate towards raffle prizes for the Summer Fete (6th of July, 11-3pm). Each year group will have a theme and we kindly ask, that if you can, that they bring in an item relating to a colour. On the poster below, you can find some ideas of things you can donate with the year group’s colour!

 

 

EVERYONE

Exciting Opportunity at Ysgol Panteg - FINAL REMINDER

We are looking for a dedicated and enthusiastic individual to join our team as a School Support Officer (Level 2) for a maternity cover position.

 

Key Responsibilities:

- Provide essential administrative support to the school.

- Assist with learner record management and data entry.

- Support teachers and staff with daily operational tasks.

- Foster a positive and organised school environment.

 

What We’re Looking For:

- Strong organisational and communication skills.

- Proficiency in standard office software (e.g. Microsoft Office).

- Experience in an educational setting is a plus.

- A team player with a can-do attitude.

 

Why Join Ysgol Panteg?

- Supportive and welcoming school community.

- Opportunity to make a real difference in children’ lives.

- Gain valuable experience in a dynamic educational environment.

 

Interested candidates are encouraged to apply by 17/06/2024 at 12:00pm. For more details follow the link below.

 

Don’t miss out on this chance to be a part of our vibrant team and contribute to the success of our children!

 

 

EVERYONE

School Open Evening

Just a reminder that our drop-in school open evening will be held on Thursday, 27th of June from 4:00pm to 5:30pm. Please share this information far and wide! This is a fantastic opportunity for prospective learners and their families to explore our facilities, meet the staff, and learn more about our support programmes. No appointment is necessary, so families can feel free to come by at any time during the event. We look forward to welcoming prospective families and answering any questions they may have about our school.EVERYONE

Reminder About Upcoming Saturday Events

  • Remember that Menter Iaith’s Torfhwyl event will be taking place at our school on Saturday, 29th of June.

  • Remember also that the School Summer Fair will be taking place the following week – on Saturday, 6th of July.

68 views0 comments

Comments


bottom of page