top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 11.06.2024 - Head's Bulletin

Updated: Jul 2

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd, 

 

PAWB

Mabolgampau

Wythnos nesaf, rydym yn edrych ymlaen at ein mabolgampau! Mae rhagolygon y tywydd yn edrych yn iawn am y rhan fwyaf o'r dyddiau. Rwyf mor falch na fydd yn crasboeth!

 

Byddwn yn cadarnhau ar y bore erbyn 9.15 ar yr hwyraf bob dydd os yw’r mabolgampau yn parhau y diwrnod hwnnw. Byddwn yn asesu gwres, glaw a hefyd pa mor llithrig yw'r glaswellt (i osgoi anafiadau diangen).

 

Gan ein bod yn rhedeg y mabolgampau fel cylchred, byddwn yn gofyn i chi ddilyn dosbarth eich plentyn o amgylch y gylchdaith er mwyn eu gweld yn cymryd rhan. Bwriad y gylched hon yw sicrhau ein bod yn gwneud y mwyaf o amser ac nad yw plant yn eistedd yn gwneud dim am gyfnodau hir. Os ydych wedi bod i’n diwrnodau mabolgampau dros y blynyddoedd blaenorol, byddwch yn gyfarwydd â rhediad y diwrnod.

 

Cofiwch fod hwn yn ddiwrnod mabolgampau llawn hwyl i blant. Bydd rasys timau a rasys unigol. Bydd rhywun yn ennill pob ras. Yr wyf yn siŵr y byddwch yn cytuno, ein bod am gael amser da i bawb ac i bawb gymryd rhan. Y rhan bwysicaf yw bod pawb yn cymryd rhan ac yn cael eu cymeradwyo! Felly, a fyddech cystal â chymeradwyo i’r rhai na all eu rhieni fod yno.

 

Dylai plant wisgo gwisg ymarfer corff. Bydd eich athro dosbarth yn eich atgoffa o liw eu tŷ dros ClassDojo. Fodd bynnag, nid dyma ddiwedd y byd, os nad ydyn nhw'n dod yn y lliw penodol hwnnw - felly peidiwch â phoeni am fynd allan i brynu crys-t os nad oes ganddyn nhw un yn y lliw penodol.

 

Rydym yn gobeithio y bydd siop fwyd ym mhob digwyddiad. Mae'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn trefnu hyn ar ein rhan ond maen nhw dal angen mwy o wirfoddolwyr. Os gallwch chi helpu, anfonwch e-bost at: ffrindiau.panteg@outlook.com.

 

Y giât ochr (ger y plaza blaen) fydd lle gallwch chi fynd i mewn i'r safle. Bydd yn cael ei agor 15 munud cyn yr amser cychwyn. Bydd y giât yn cael ei chloi yn ystod gweithgareddau'r mabolgampau er mwyn sicrhau diogelwch y plant.

 

Yn ystod y mabolgampau, anogwch eich plentyn i wrando ar yr athro/athrawes oherwydd byddent yn rhoi cyfarwyddiadau. Nid ydym am i blant grwydro gydag oedolion. Maen nhw i aros gyda'u dosbarth bob amser. Bydd gennym redwyr toiledau i sicrhau bod plant yn gallu mynd i’r toiled pan fydd angen – byddwn yn cymryd cyfrifoldeb am hyn.

 

Ar ddiwedd pob mabolgampau, gallwch gymryd eich plentyn yn gynnar. Byddwn yn sicrhau bod pob plentyn yn dychwelyd i’w dosbarthiadau er mwyn codi eu heitemau personol cyn gadael. Gwnawn hyn hefyd i sicrhau ein bod yn gwybod yn union pwy sy’n mynd adref gyda phwy a’n bod wedi cofnodi hyn.

 

Os na fyddwn yn gorffen yr holl weithgareddau a osodwyd fel rhan o'r mabolgampau o fewn yr amser penodedig. Byddwn yn sicrhau bod plant yn cael cyfle i gwblhau’r gweithgaredd/gweithgareddau dros y cwrs am yr wythnos. Fy neges yw ei bod yn well gorgynllunio yn hytrach na stuc am bethau i'w gwneud!

 

Cofiwch barcio'n synhwyrol. Mae gennym lefydd parcio cyfyngedig yn yr ysgol, felly parciwch gan ystyried diogelwch eraill a gyda ystyriaeth o drigolion lleol.

 

Rwyf mor ddiolchgar i Mr. Alexander sydd wedi trefnu'r mabolgampau i sicrhau bod llawer i'w wneud a llawer o hwyl i'w gael.

 

 

Prif-Ddyddiadau

Dyddiadau Wrth Gefn

Cam Cynnydd 1

(Derbyn a Meithrin)

17/06/2024

Meithrin Bore: 10:00-11:15

Meithrin Prynhawn a’r Derbyn: 1:30-2:45

24/06/2024

Meithrin Bore: 10:00-11:15

Meithrin Prynhawn a’r Derbyn: 1:30-2:45

Cam Cynnydd 2

(Blwyddyn 1, 2 a 3)

18/06/2024

1:30-3:00

25/06/2024

1:30-3:00

Cam Cynnydd 3

(Blwyddyn 4, 5 a 6)

19/06/2024

1:15-3:00

26/06/2024

1:15-3:00

 

 

PAWB

Llefydd Meithrin ar gyfer Medi 2025

Er y gall hyn ymddangos ers amser maith ar hyn o bryd, mae ceisiadau Meithrin ar gyfer Medi 2025 wedi mynd yn fyw ar wefan derbyniadau Torfaen.

 

Os oes gennych chi blant o'r oedran cywir, dilynwch y ddolen i gofrestru! Mae hon yn system y cyntaf i'r felin. Peidiwch â'i adael tan y funud olaf! Mae gennym 60 o leoedd ar gael. (I ddangos i chi pa mor boblogaidd yw ein hysgol, mae gan ein Derbyn ar gyfer Medi 2024 restr aros o 15. Felly, dewch i mewn yn gynnar!

 

Gallwch ein helpu drwy rannu ein negeseuon cyfryngau cymdeithasol a gwahodd pobl i’n noson agored galw heibio ar ddydd Iau, 27 Mehefin rhwng 4 a 5:30pm. Gwell fyth, dewch â rhywun draw i’r noson agored! Mae hyn i gyd yn bwysig iawn oherwydd yn y tymor hir mae'n golygu dosbarthiadau bywiog y gallwn fforddio eu staffio'n dda.


 

PAWB

Hamper Lliwgar a Diwrnod Gwisg Anffurfiol

Ar Ddydd Gwener, Mehefin 21ain, byddwn yn cynnal diwrnod gwisg anffurfiol. Ni chesglir rhoddion ariannol ar y diwrnod hwn. Fodd bynnag, byddwn yn gofyn i deuluoedd gyfrannu tuag at wobrau raffl ar gyfer Ffair yr Haf (6ed o Orffennaf, 11-3pm). Bydd thema i bob grŵp blwyddyn a gofynnwn yn garedig, os gallwch, iddynt ddod ag eitem yn ymwneud â lliw i mewn. Ar y poster isod, gallwch ddod o hyd i rai syniadau am bethau y gallwch eu rhoi gyda lliw’r grŵp blwyddyn!BLWYDDYN 5

Diwrnod Blasu Uwchradd - ATGOF TERFYNOL

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, dydd Mawrth nesaf, bydd ein disgyblion Blwyddyn 5 yn mynd i Ysgol Gymraeg Gwynllyw am ddiwrnod blasu. Nid oes unrhyw gost yn gysylltiedig â hyn gan fod yr ysgol wedi talu cost y bysiau. Gan fod gennym ganiatâd ar gyfer ymweliadau lleol, does ond angen i chi roi gwybod i ni os NAD YW eich plentyn yn dymuno mynychu'r daith hon.

 

BLWYDDYN 5 A 6

Arddangosfa Bywyd - Astudiaeth Astudiaethau Crefyddol o Gristnogaeth - ATGOF OLAF

Mae ein Blwyddyn 5 a 6 wedi’u gwahodd i arddangosfa yn Eglwys Genhadol Pont-y-moel sy’n edrych ar gredoau Cristnogaeth a’i hanes. Cynhelir hwn ar y 13eg o Fehefin ac nid oes tâl am y digwyddiad hwn gan fod eglwysi lleol wedi trefnu cludiant i nifer o ysgolion lleol fynychu. Mae hwn yn gyfle gwych i’n dysgwyr allu cymharu a chyferbynnu crefyddau ochr yn ochr â’u hymweliad â Chanolfan Bwdhaidd Caerdydd.

 

Gan fod gennym ni ganiatâd ar gyfer ymweliadau lleol gennych chi ac nad oes unrhyw gost, rhowch wybod i ni os nad ydych yn dymuno i'ch plentyn fynychu'r digwyddiad hwn.

 

PAWB

Cyfle Cyffrous yn Ysgol Panteg!

Rydym yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â'n tîm fel Swyddog Cefnogi Ysgol (Lefel 2) ar gyfer swydd dros dro yn cyfro cyfnod mamolaeth.

 

Cyfrifoldebau Allweddol:

- Darparu cefnogaeth weinyddol hanfodol i'r ysgol.

- Cynorthwyo gyda rheoli cofnodion dysgwyr a mewnbynnu data.

- Cefnogi athrawon a staff gyda thasgau gweithredol dyddiol.

- Meithrin amgylchedd ysgol cadarnhaol a threfnus.

 

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano:

- Sgiliau trefnu a chyfathrebu cryf.

- Hyfedredd mewn meddalwedd swyddfa safonol (e.e. Microsoft Office).

- Mae profiad mewn lleoliad addysgol yn fantais.

- Chwaraewr tîm gydag agwedd gall-wneud.

 

Pam Ymuno ag Ysgol Panteg?

- Cymuned ysgol gefnogol a chroesawgar.

- Cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant.

- Ennill profiad gwerthfawr mewn amgylchedd addysgol deinamig.

 

Anogir ymgeiswyr sydd â diddordeb i wneud cais cyn y dyddiad cau sè 17/06/2024 am 12:00yp. Am fwy o fanylion dilynwch y ddolen isod.

 

Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i fod yn rhan o'n tîm bywiog a chyfrannu at lwyddiant ein plant!

 

 

BLWYDDYN 3 A BLWYDDYN 4

Clwb Cynilion Bae Caerdydd a Llangrannog

Dim ond nodyn cyflym yw hwn i’ch atgoffa i barhau i ychwanegu at eich cyfrifon Civica Pay Llangrannog a Bae Caerdydd. Bydd y digwyddiadau hyn yn dod o gwmpas yn gynt nag yr ydych chi'n meddwl. Os ydych yn cael anhawster gyda Civica Pay am resymau technegol neu resymau eraill, mae croeso i chi gysylltu â’r swyddfa a chael trefn ar hyn cyn gynted â phosibl.


 

 

EVERYONE

Sports Day

Next week, we are looking forward to our sports days! The weather forecast is looking okay for most of the days. I am so pleased that it won’t be scorching!

 

We will confirm on the morning by 9.15 at the latest each day if the sports day is continuing that day. We will be assessing heat, rain and also how slippery the grass is (to avoid unnecessary injury).

 

As we are running the sports day as a circuit, we will be asking you to follow your child’s class around the circuit in order to see them take part. This circuit is to ensure that we maximise time and that children are not sitting doing nothing for long periods. If you have been to our sports days over the previous years, you will be familiar with the running of the day.

 

Please remember that this is a fun sports day for children. There will be teams races and individual races. Someone will win each race. I am sure you will agree, that we want a good time for all and for everyone to take part. The most important part is that everyone is involved and is cheered on! So, please do cheer on those whose parents can’t be there.

 

Children should wear sensible P.E. wear. Your class teacher will remind you of their house colour via ClassDojo. However, it is not the end of the world, if they don’t come in that specific colour - so please do not worry about going out to buy a t-shirt if they don’t have one in the specific colour.

 

We are hoping that there will be a healthy tuck shop at each event. The PTA are arranging this on our behalf and they still need more volunteers. If you can help, please email: ffrindiau.panteg@outlook.com.

 

The side gate (near the front plaza) will be where you can enter the site. It will be opened 15 minutes before the start time. The gate will be locked during the sports day activities to ensure the safety of the children.

 

During the sports day, please do encourage your child to listen to the teacher because they will be giving instructions. We do not want children wandering off with adults. They are to stay with their class at all times. We will have toilet runners to ensure that children can go to the toilet when they need to - we will take responsibility for this.

 

At the end of each sports day, you are able to take your child early. We will ensure that all children return to their classrooms in order to pick up their personal items before leaving. We do this also to ensure that we know exactly who is going home with who and that we have recorded this.

 

In the event that we do not finish all the activities laid out as part of the sports day in the allocated time. We will ensure that children get chance to complete the activity/activities over the course for the week. My motto is that it is better to be over planned rather than struggling for things to do!

 

Please remember to park sensibly. We have limited car park spaces at school, so please park with consideration of others’ safety and consideration of local residents.

 

I am so grateful to Mr. Alexander who has arranged the sports days to ensure that there is lots to do and lots of fun to be had.

 

 

Main Dates

Back Up Dates

Progress Step 1

(Reception and Nursery)

17/06/2024

Morning Nursery: 10:00-11:15

Afternoon Nursery and Reception: 1:30-2:45

24/06/2024

Morning Nursery: 10:00-11:15

Afternoon Nursery and Reception: 1:30-2:45

Progress Step 2

(Years 1, 2 and 3)

18/06/2024

1:30-3:00

25/06/2024

1:30-3:00

Progress Step 3

(Years 4, 5 and 6)

19/06/2024

1:15-3:00

26/06/2024

1:15-3:00

 


EVERYONE

Nursery Spaces for September 2025

Even though this may seem ages away at this stage, Nursery applications for September 2025 have gone live on Torfaen admissions’ website.

 

If you have children of the right age, please do follow the link to sign them up! This is a first come, first served system. Don’t leave it until the last minute! We have 60 spaces available. (To show you how popular our school is, our Reception for September 2024 has a waiting list of 15. So, get in early!

 

You can help us by sharing our social media posts and inviting people to our drop in open evening on Thursday, 27th of June between 4 and 5:30pm. Even better, bring someone along to the open evening! This is all very important because in the long run it means vibrant classes that we can afford to staff well.


 

EVERYONE

Colourful Hamper and Non-Uniform Day

On Friday, 21st of June, we will be holding a non uniform day. There will be no monetary donation collected on this day. However, we will be asking families to donate towards raffle prizes for the Summer Fete (6th of July, 11-3pm). Each year group will have a theme and we kindly ask, that if you can, that they bring in an item relating to a colour. On the poster below, you can find some ideas of things you can donate with the year group’s colour!


 

YEAR 5

Secondary Taster Day - FINAL REMINDER

As previously announced, next Tuesday, our Year 5 pupils will be going to Ysgol Gymraeg Gwynllyw for a taster day. There is no cost associated with this as the school has covered the cost of the buses. As we have permission for local visits, you only need to let us know if your child DOES NOT wish to attend this trip.

 

YEAR 5 AND 6

Life Exhibition - A Religious Studies Exploration of Christianity - FINAL REMINDER

Our Year 5 and 6 have been invited to an exhibition at Pontymoyle Mission Church which looks at the beliefs of Christianity and its history. This will be held on the 13th of June and there is no charge for this event since local churches have arranged transport for a number of local schools to attend. This is a great opportunity for our learners to be able to compare and contrast religions alongside their visit to the Cardiff Buddhist Centre.

 

As we have permissions for local visits from you and there is no cost, please let us know if you do not wish your child to attend this event.

 

EVERYONE

Exciting Opportunity at Ysgol Panteg!

We are looking for a dedicated and enthusiastic individual to join our team as a School Support Officer (Level 2) for a maternity cover position.

 

Key Responsibilities:

- Provide essential administrative support to the school.

- Assist with learner record management and data entry.

- Support teachers and staff with daily operational tasks.

- Foster a positive and organised school environment.

 

What We’re Looking For:

- Strong organisational and communication skills.

- Proficiency in standard office software (e.g. Microsoft Office).

- Experience in an educational setting is a plus.

- A team player with a can-do attitude.

 

Why Join Ysgol Panteg?

- Supportive and welcoming school community.

- Opportunity to make a real difference in children’ lives.

- Gain valuable experience in a dynamic educational environment.

 

Interested candidates are encouraged to apply by 17/06/2024 at 12:00pm. For more details follow the link below.

 

Don’t miss out on this chance to be a part of our vibrant team and contribute to the success of our children!

 

 

YEAR 3 AND YEAR 4

Cardiff Bay and Llangrannog Savings Club

This is just a quick note to remind you to keep topping up your Civica Pay Llangrannog and Cardiff Bay accounts. These events will come around sooner than you think. If you are having difficulty with Civica Pay for technical or other reasons, please don’t hesitate to contact the office and get this sorted as soon as possible.

130 views0 comments

Comments


bottom of page