top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 07.06.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd, 

 

PAWB

Dirprwy Brifathrawes wedi ei Phenodi

Fel y gwyddoch o ohebiaeth flaenorol, bydd Mr. Tom Rainsbury yn symud ymlaen ym mis Medi i fod yn Bennaeth Ysgol Penalltau.

 

Dros yr ychydig wythnosau diwethaf, mae Llywodraethwyr, cynrychiolaeth yr Awdurdod Lleol a minnau wedi bod yn cynnal proses recriwtio drylwyr ar gyfer Dirprwy Bennaeth newydd. Ddydd Mercher, daeth hyn i ben gyda diwrnod o gyfweliadau ffurfiol, cyfweliadau cyngor ysgol, arsylwadau gwersi, cyflwyniadau, a thasgau arddull arholiad.

 

Mae'n bleser gennym gyhoeddi penodiad Ms. Nerys Phillips yn Ddirprwy Bennaeth newydd ein hysgol o fis Medi ymlaen. Mae Ms. Phillips, fel y bydd llawer ohonoch yn gwybod, yn dod â chyfoeth o brofiad mewn arweinyddiaeth addysgol ac ymrwymiad angerddol i feithrin amgylchedd dysgu cynhwysol a deinamig gyda hi. Hyderwn y bydd ei gweledigaeth a’i hymroddiad o fudd mawr i gymuned ein hysgol.

 

Mae gennym amseroedd cyffrous o'n blaenau!


PAWB

Athrawon a Dosbarthiadau’r Flwyddyn Nesaf

Rydym wedi cael nifer o ymholiadau am staffio ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Rydym yn y camau olaf o roi hyn at ei gilydd. Er tryloywder, gallaf egluro fy mod yn llwyr fwriadu rhoi gwybod ichi erbyn diwedd yr wythnos nesaf. Bydd y camau olaf o drefnu ein strwythur staffio yn digwydd ddydd Llun a dydd Mawrth ar ôl i mi a llywodraethwyr recriwtio dau athro. Dyna pryd y bydd gennyf wybodaeth lawn am gryfderau pob athro a byddaf yn gallu sicrhau bod staff yn y grŵp blwyddyn gorau posibl. Diolch am eich dealltwriaeth.

 

PAWB

Tîm Criced

Da iawn i'n tîm criced merched a gymerodd ran yng ngŵyl criced merched cymysg Torfaen yng Nghlwb Criced Panteg ddydd Mercher. Rydym mor falch ohonyn nhw am eu brwdfrydedd a'u penderfyniad i ddysgu sgiliau newydd. Fe wnaethon nhw fwynhau cymaint!

 

 

PAWB

Cyfle Cyffrous yn Ysgol Panteg!

Rydym yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â'n tîm fel Swyddog Cefnogi Ysgol (Lefel 2) ar gyfer swydd dros dro yn cyfro cyfnod mamolaeth.

 

Cyfrifoldebau Allweddol:

- Darparu cefnogaeth weinyddol hanfodol i'r ysgol.

- Cynorthwyo gyda rheoli cofnodion dysgwyr a mewnbynnu data.

- Cefnogi athrawon a staff gyda thasgau gweithredol dyddiol.

- Meithrin amgylchedd ysgol cadarnhaol a threfnus.

 

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano:

- Sgiliau trefnu a chyfathrebu cryf.

- Hyfedredd mewn meddalwedd swyddfa safonol (e.e. Microsoft Office).

- Mae profiad mewn lleoliad addysgol yn fantais.

- Chwaraewr tîm gydag agwedd gall-wneud.

 

Pam Ymuno ag Ysgol Panteg?

- Cymuned ysgol gefnogol a chroesawgar.

- Cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant.

- Ennill profiad gwerthfawr mewn amgylchedd addysgol deinamig.

 

Anogir ymgeiswyr sydd â diddordeb i wneud cais cyn y dyddiad cau sè 17/06/2024 am 12:00yp. Am fwy o fanylion dilynwch y ddolen isod.

 

Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i fod yn rhan o'n tîm bywiog a chyfrannu at lwyddiant ein plant!

 

 

 

DERBYN I FLWYDDYN 6

Cynllun Chwarae'r Haf ym Mhanteg - ATGOF OLAF

Mae’r Gwersyll Bwyd a Hwyl yn cynnwys addysg faeth, chwarae, chwaraeon a gweithgareddau wrth gefnogi a hyrwyddo lles plant. Mae wedi bod yn llwyddiant mawr dros y blynyddoedd diwethaf gyda mwy a mwy o alw bob blwyddyn. Mae hyn ar agor ar gyfer plant 5 mlwyddyn oed hyd at 11.

 

Yn cael ei redeg gan Chwarae Torfaen, bydd y cynllun chwarae yn cael ei gynnal yn ein hysgol o ddydd Llun, 29ain o Orffennaf i ddydd Iau, 22ain o Awst, 2024. Mae'n rhedeg yn ystod yr wythnos rhwng 10am a 3pm.

 

Mae lleoedd bellach ar agor i ddisgyblion Ysgol Panteg. Ddydd Llun nesaf, bydd unrhyw leoedd sy'n weddill yn mynd allan i'r cyhoedd. Felly, arwyddwch lan yn gynnar!

 

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dilyn y ddolen hon i gofrestru:

 


BLWYDDYN 3

Kerbcraft

Yr wythnos hon mae ein plant Blwyddyn 3 wedi bod yn cymryd rhan yn y rhaglen Kerbcraft. Maent wedi mwynhau eu hamser yn fawr iawn!

 

Rhaglen addysg diogelwch ar y ffyrdd yw Kerbcraft sydd â'r nod o ddysgu sgiliau cerddwyr hanfodol i blant ysgol gynradd. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar hyfforddiant ymarferol ar y stryd i helpu plant i lywio'r ffyrdd yn ddiogel. Mae cydrannau allweddol Kerbcraft yn cynnwys:

 

1. Adnabod Mannau Diogel i Groeso: Mae plant yn dysgu adnabod mannau croesi diogel, fel croesfannau cerddwyr, ac yn deall peryglon croesi rhwng ceir sydd wedi parcio neu ger mannau dall.

 

2. Croesi'n Ddiogel mewn Ceir wedi'u Parcio: Mae'r rhaglen yn dysgu plant sut i asesu diogelwch croesi rhwng cerbydau sydd wedi parcio a sut i leoli eu hunain i wneud y mwyaf o welededd a diogelwch.

 

3. Croesi'n Ddiogel Ger Cyffyrdd: Mae plant yn cael eu hyfforddi i ymdrin â sefyllfaoedd ffordd cymhleth, megis croesi ar gyffyrdd, trwy ddatblygu dealltwriaeth o lif traffig ac ymddygiad gyrwyr.

 

Mae swyddogion a staff diogelwch ffyrdd Torfaen wedi bod yn gweithio’n uniongyrchol gyda grwpiau bach o blant mewn amgylcheddau traffig go iawn. Mae'r ymagwedd ymarferol hon yn helpu plant i ddatblygu sgiliau ymarferol a hyder mewn lleoliadau byd go iawn, gan anelu yn y pen draw at leihau damweiniau i gerddwyr a gwella diogelwch cyffredinol ar y ffyrdd.

 

 

PAWB

Torf-Hwyl - Atgof

Ar Ddydd Sadwrn, 29ain o Fehefin, a gynhelir ar safle ein hysgol, bydd gwyl Torf-Hwyl yn cael ei rhedeg gan ein Menter Iaith lleol. Mae hwn yn ddigwyddiad gwych i deuluoedd ac mae mynediad am ddim. Mae llawer ymlaen rhwng 10am ac 1pm. Bydd adloniant i blant gyda ‘Do Re Mi’ sy’n wych gyda phlant iau. Bydd band hefyd. Peintio wynebau, gwneud smwddi, chwarae meddal a lluniaeth i'w brynu. Rhowch y dyddiad hwn yn eich dyddiadur!

 


PAWB

Ffair Haf yr Ysgol

Mae ein ffair haf yn dod i fyny yn fuan ar ddydd Sadwrn, 6ed o Orffennaf rhwng 11 a 3.

 

Rydyn ni wir angen mwy o wirfoddolwyr ar gyfer y digwyddiad hwn - os oes gennych chi ychydig oriau sbâr byddai'n gwneud gwahaniaeth enfawr i'n hysgol! Os gallwch wirfoddoli, defnyddiwch y ddolen hon i roi gwybod i'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon!

 

Mae'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn codi arian ar gyfer ein hoffer chwarae newydd. Bu’n rhaid cael gwared ar y ‘gampfa jyngl’ flaenorol oherwydd bod y pren yn pydru ac yn mynd yn anniogel. Helpwch ni i wella mwynhad plant yn yr ysgol drwy ychwanegu ein hoffer newydd! Mae pob ceiniog yn help tuag at gael yr offer newydd yma! 

 

EVERYONE

Deputy Headteacher Appointed

As you will know from previous correspondence, Mr. Tom Rainsbury will be moving on in September to be the Headteacher of Ysgol Penalltau.

 

Over the last few weeks, Governors, Local Authority representation and myself have been undertaking a rigorous recruitment process for a new Deputy Headteacher.  On Wednesday, this culminated in a day of formal interviews, school council interviews, lesson observations, presentations, and examination style tasks.

 

We are delighted to announce the appointment of Ms. Nerys Phillips as the new Deputy Headteacher of our school from September. Ms. Phillips, as many of you will know, brings with her a wealth of experience in educational leadership and a passionate commitment to fostering an inclusive and dynamic learning environment. We are confident that her vision and dedication will greatly benefit our school community.

 

We have exciting times ahead!

 


EVERYONE

Next Year’s Teachers and Classes

We’ve had a number of queries about staffing for next academic year. We are in the final stages of putting this together. For transparency, I can explain that I fully intend to let you know by the end of next week. The final stages of arranging our staffing structure will take place on Monday and Tuesday following the safe recruitment of two teachers by myself and governors. It will be at that point that I will have the full knowledge of the strengths of each teacher and will be able to ensure that staff are in the best year group possible. Thank you for your understanding.

 

EVERYONE

Cricket Team

Well done to our girls cricket team who took part in the Torfaen mixed girls cricket festival at Panteg Cricket Club on Wednesday. We are so proud of them for their enthusiasm and determination to learn new skills. They enjoyed so much!

 

 

EVERYONE

Exciting Opportunity at Ysgol Panteg!

We are looking for a dedicated and enthusiastic individual to join our team as a School Support Officer (Level 2) for a maternity cover position.

 

Key Responsibilities:

- Provide essential administrative support to the school.

- Assist with learner record management and data entry.

- Support teachers and staff with daily operational tasks.

- Foster a positive and organised school environment.

 

What We’re Looking For:

- Strong organisational and communication skills.

- Proficiency in standard office software (e.g. Microsoft Office).

- Experience in an educational setting is a plus.

- A team player with a can-do attitude.

 

Why Join Ysgol Panteg?

- Supportive and welcoming school community.

- Opportunity to make a real difference in children’ lives.

- Gain valuable experience in a dynamic educational environment.

 

Interested candidates are encouraged to apply by 17/06/2024 at 12:00pm. For more details follow the link below.

 

Don’t miss out on this chance to be a part of our vibrant team and contribute to the success of our children!

 

 

 

EVERYONE

Summer Playscheme at Panteg - FINAL REMINDER

The Food and Fun Camp involves nutritional education, play, sport and activities whilst supporting and promoting children’s wellbeing. It has been a great success over the last few years with more and more demand each year. This is open to children ages 5 to 11.

 

Run by Torfaen Play, the playscheme will be taking place at our school from Monday, 29th of July to Thursday, 22nd of August 2024. It runs on weekdays between 10am and 3pm.

 

Spaces are now open for Ysgol Panteg pupils. Next Monday, any remaining spaces will go out to the general public. So, get in early!

 

All you need to do is to follow this link to sign up:

 

 

BLWYDDYN 3

Kerbcraft

This week our Year 3 children have been taking part in the Kerbcraft programme. They have thoroughly enjoyed their time!

 

Kerbcraft is a road safety education programme aimed at teaching primary school children essential pedestrian skills. The programme focuses on practical, on-street training to help children navigate roads safely. Key components of Kerbcraft include:

 

1. Recognising Safe Places to Cross: Children learn to identify safe crossing points, such as pedestrian crossings, and understand the dangers of crossing between parked cars or near blind spots.

 

2. Crossing Safely at Parked Cars: The programme teaches children how to assess the safety of crossing between parked vehicles and how to position themselves to maximise visibility and safety.

 

3. Crossing Safely Near Junctions: Children are trained to handle complex road situations, such as crossing at junctions, by developing an understanding of traffic flow and driver behaviour.

 

Torfaen’s road safety officers and staff have been working directly with small groups of children in real traffic environments. This hands-on approach helps children develop practical skills and confidence in real-world settings, ultimately aiming to reduce pedestrian accidents and enhance overall road safety.

 

 

EVERYONE

Torf-Hwyl

On Saturday, 29th of June, held on our school site, the Torf-Hwyl festival will be run by Menter Iaith. This is a great event for families and has free entry. There is a lot on between 10am and 1pm. There will be children’s entertainment with ‘Do Re Mi’ who are fantastic with younger children. There will be a band too. Face painting, smoothie making, soft play and refreshments to purchase. Put this date in your diary!

 

 

EVERYONE

School Summer Fete

Our summer fete is coming up soon on Saturday, 6th of July between 11 and 3.

 

We really need more volunteers for this event - if you’ve got a few hours spare it would make a huge difference to our school! If you can volunteer, please use this link to let the PTA know!

 

The PTA is raising money for our new play equipment. The previous ‘jungle gym’ had to be removed due to the wood rotting and becoming unsafe. Please help us to enhance children’s enjoyment at school by adding our new equipment! Every penny helps towards getting this new equipment! 

73 views0 comments

Comments


bottom of page