top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 22.03.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd, 

 

Wrth i dymor y Gwanwyn ddod i ben, rydym yn dathlu penllanw tymor llawn twf, dysg a chyflawniadau. Mae ein plant wedi croesawu heriau newydd, ehangu eu gwybodaeth, a ffurfio cyfeillgarwch parhaol. Mae ein staff wedi meithrin chwilfrydedd, wedi tanio ysbrydoliaeth, ac wedi arwain plant ar hyd eu taith addysgol. Gyda’n gilydd, rydym yn myfyrio ar y cynnydd a wnaed, y rhwystrau a orchfygwyd, a’r atgofion a grëwyd. Wrth i ni ffarwelio â thymor y Gwanwyn, gadewch inni edrych ymlaen at yr anturiaethau sy’n aros yn y tymhorau i ddod, gan wybod y bydd y cwlwm a’r gwersi a ddysgwyd yn parhau i gyfoethogi cymuned ein hysgol.

 

PAWB

UNICEF

Mae Hawliau’r Plentyn UNICEF yn fframwaith hollbwysig sy’n amlinellu’r hawliau sylfaenol y mae pob plentyn yn eu haeddu. Fel y gwyddoch, rydym wedi bod yn gweithio ar hyn ers dwy flynedd. Mae’r hawliau hyn yn cwmpasu amrywiol agweddau megis addysg, iechyd, amddiffyniad, a chyfranogiad, gyda’r nod o sicrhau bod plant ledled y byd yn cael eu trin ag urddas ac yn cael y cyfle i gyrraedd eu llawn botensial.

 

Yn ein hysgol, rydym wedi cofleidio egwyddorion Hawliau’r Plentyn UNICEF fel fframwaith arweiniol ar gyfer ein polisïau a’n harferion. Ac, rydym yn gyson yn chwilio am ffyrdd o wella er lles ein plant a’n teuluoedd. Mae ein hymrwymiad i gynnal yr hawliau hyn yn cael ei adlewyrchu yn ein hymdrechion i greu amgylchedd diogel, cynhwysol a meithringar lle mae hawliau pob plentyn yn cael eu parchu a’u hyrwyddo.

 

Un o’r ffyrdd yr ydym yn dangos ein hymroddiad i Hawliau’r Plentyn yw trwy ein cyfranogiad yn rhaglen Ysgolion sy’n Parchu Hawliau UNICEF. Mae’r fenter hon yn annog ysgolion i ymgorffori egwyddorion Hawliau’r Plentyn yn eu hethos a’u cwricwlwm, gan feithrin diwylliant o barch, cydraddoldeb a chyfiawnder.

 

Fel rhan o’n taith tuag at hyrwyddo hawliau plant, rydym wedi bod yn gweithio tuag at ennill Gwobr Arian Ysgolion sy’n Parchu Hawliau UNICEF. Mae’r wobr hon yn cydnabod ysgolion sydd wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth ymgorffori egwyddorion Hawliau’r Plentyn yn eu polisïau, eu harferion, a’u diwylliant.

 

Mae ein cynnydd tuag at y Wobr Arian wedi’i nodi gan fentrau a gweithgareddau amrywiol gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth am hawliau plant, hyrwyddo cyfranogiad a grymuso disgyblion, a meithrin ymdeimlad o gyfrifoldeb ac atebolrwydd ymhlith ein cymuned ysgol. Yr wythnos hon rydym hyd yn oed wedi cynnal refferendwm plant ar ddyluniadau ar gyfer yr offer chwarae awyr agored y mae’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn codi arian ar eu cyfer.

 

Trwy integreiddio cwricwlwm, gwasanaethau, gweithdai, a gweithgareddau allgyrsiol, rydym wedi bod yn addysgu plant a staff am bwysigrwydd hawliau plant a sut y gellir eu cynnal a'u hyrwyddo yn ein hysgol a thu hwnt.

 

At hynny, rydym wedi rhoi mwy o fecanweithiau ar waith ar gyfer llais a chyfranogiad disgyblion, gan sicrhau bod plant yn cymryd rhan weithredol mewn prosesau gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau a’u lles. Trwy rymuso myfyrwyr i eiriol dros eu hawliau a hawliau eu cyfoedion, rydym yn meithrin diwylliant o ddinasyddiaeth weithredol a chyfrifoldeb cymdeithasol.

 

Wrth i ni barhau ar ein taith tuag at Wobr Arian Ysgolion sy’n Parchu Hawliau UNICEF, rydym yn parhau’n ymrwymedig i greu amgylchedd lle mae pob plentyn yn teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi, ei barchu, a’i rymuso i gyflawni ei botensial. Trwy ein hymdrechion ar y cyd, rydym yn ymdrechu i wneud ein hysgol yn esiampl ddisglair o hawliau plant ar waith.PAWB

Josh yn Chwarae yn Stadiwm Principality

Rydym mor falch o Josh yn ein dosbarth Blwyddyn 6 a aeth ddoe i chwarae rygbi ar ran ein hardal ym mhrif faes Cymru, Stadiwm Principality. Mae hon yn anrhydedd aruthrol ac yn dangos sgil ac ymroddiad i'r gamp. Da iawn, Josh! PAWB

Wyau Pasg

Diolch yn fawr iawn i’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon sydd wedi gweithio gyda busnesau lleol er mwyn darparu wy Pasg i bob plentyn yn ein hysgol!

 

Hoffem ddiolch yn fawr iawn i’r bobl a’r cwmnïau canlynol am eu rhodd garedig:

-Graham o Grŵp WRI. Yn y llun isod mae Steve sydd hefyd yn gweithio i'r cwmni ac yn nain a thaid yn ein hysgol.

-Lydia o Drwsio ac Addurno Cartref Lyd

-Grant o Mark’s Roofing

 


BLWYDDYN 1 I BLWYDDYN 6

Clybiau ar ol Ysgol

Byddwn yn anfon taflenni cofrestru clwb dydd Mawrth, 9fed o Ebrill yn y bwletin. Felly, ni fydd unrhyw glybiau yr wythnos gyntaf yn ôl.

 

BLWYDDYN 5

Mewn Cymeriad

Aeth ein plant Blwyddyn 5 i Gwynllyw yr wythnos hon i weld sioe yn cael ei pherfformio gan ‘Mewn Cymeriad’. Roedd y sioe hon yn ymwneud â'r iaith Gymraeg a'i phwysigrwydd. Mae’n wych gweld y plant yn dod yn gyfarwydd â’r ysgol uwchradd – mae’n frawychus oherwydd ni fydd yn hir cyn iddynt drosglwyddo!PAWB

Heddlu Bach

Yr wythnos hon, mae ein tîm Heddlu Bach wedi bod yn gweithio gyda ffin yr heddlu i fonitro cyflymder ceir y tu allan i dir ein hysgol. Roeddent yn mwynhau defnyddio'r peiriant gwirio cyflymder ond yn bennaf oll roedd yn amlygu'r cyflymderau gormodol y mae llawer o bobl yn eu gwneud y tu allan i'n hysgol.

 

 

BLWYDDYN 5

DJ Susie

Mae ein dosbarthiadau Blwyddyn 5 wedi bod yn gweithio ers nifer o wythnosau ar eu techneg canu a lleisiol gyda DJ Susie. Heddiw, cawsant y fraint o fynd i recordio eu caneuon ar gyfer radio! Ni allaf aros i'w clywed!


BLYNYDDOEDD 1-3

Sioe Bypedau

Cafodd ein dosbarthiadau Cam Cynnydd 2 y fraint yr wythnos hon i gael cwmni adrodd straeon proffesiynol i ddod i berfformio sioe bypedau ar eu cyfer.

 

Mae gwrando ar storïau fel plant yn hanfodol ar gyfer eu datblygiad mewn amrywiol ffyrdd. Mae straeon yn tanio dychymyg, gan feithrin creadigrwydd a sgiliau meddwl beirniadol. Maent yn addysgu gwersi bywyd, moesau a gwerthoedd pwysig, gan helpu plant i lywio cymhlethdodau'r byd. Ar ben hynny, mae adrodd straeon yn adeiladu sgiliau iaith, gan ehangu geirfa a galluoedd deall.


 

PAWB

Gwyliau Rygbi

Mae hi wedi bod yn wythnos brysur iawn gyda phlant yn cystadlu ar ran ein hysgol ac yn ein cynrychioli fel Teulu Panteg. Gwnaethant ni'n falch! O ŵyl rygbi'r merched dydd Mercher i'r bechgyn ddoe, fe wnaethon nhw roi eu cyfan i bob gêm! Ardderchog!

 

Daeth ein tîm merched yn ail yn y twrnament! A thorron nhw’n record am y nifer fwyaf o geisiau a sgoriwyd yn y twrnamaint erioed! Merched y gêm aeth i Ayda a Scarlett!

 


Mae’r bechgyn wedi cystadlu’n wych yn y gystadleuaeth blynyddol yr Urdd! Enillon nhw 4 o 6 gem a sgorio 17 o geisiau! Maen nhw hefyd wedi cymryd yr amser i gefnogi ffrind yn ennill gyda Rhanbarth Pontypwl lawr yn Stadiwm y Principality!

 

 

PAWB

Refferendwm yr Ysgol

Heddiw, mae’r Cyngor Ysgol wedi gweithio ochr yn ochr â Thîm Democratiaeth Torfaen er mwyn cynnal refferendwm yn yr ysgol. Byddwch yn gwybod bod y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon ar hyn o bryd yn codi arian i adnewyddu hen offer chwarae awyr agored. Mae’r refferendwm heddiw yn rhan o gael pawb i gymryd rhan yn yr hyn y mae barn pob plentyn yn ei olygu o ran ailosod yr offer.

 

Diolch enfawr i Mr Rainsbury a’r Tîm Democratiaeth am eu cefnogaeth.

 

PAWB

Nodyn i'ch atgoffa am Ddiwrnodau Hyfforddiant sydd ar ddod

Cofiwch fod gennym 2 ddiwrnod hyfforddi staff terfynol i'w cynnal yn fuan.

-Dydd Llun, 8fed o Ebrill (Yn syth ar ôl gwyliau’r Pasg)

-Dydd Llun, 3ydd o Fehefin (Yn syth ar ôl gwyliau'r Sulgwyn)

 

BLWYDDYN 6

Cwsg Mawr

Rydyn ni’n cyfri lawr nawr ar gyfer ein ‘Cwsg Mawr’ sef dydd Mercher, 10fed o Ebrill i ddydd Gwener, 12fed o Ebrill. Mae'n mynd i fod mor gyffrous! Diolch i bawb ddaeth i'r sesiwn Holi ac Ateb neithiwr.

 

Ynghlwm wrth y bwletin hwn, rydym wedi rhoi copi o’r wybodaeth a rannwyd neithiwr sy’n cynnwys rhestr o’r hyn i ddod a beth i beidio â dod. Mae hefyd yn amlinellu rhywfaint o wybodaeth bwysig - felly, cymerwch amser i ymgyfarwyddo â'r wybodaeth.

 

Os nad ydych wedi darparu’r ffurflen ganiatâd ar gyfer rafftio dŵr gwyn, llenwch y ffurflen a’i dychwelyd i’r ysgol ar ddydd Mawrth, 9fed o Ebrill (ein diwrnod cyntaf yn ôl). Mae yna 10 o unigolion sydd heb gwblhau hwn. Hebddo, ni fydd plant yn gallu cymryd rhan yn y gweithgaredd.

 

PAWB

Rôl Rheolwr Safle

Ydych chi'n unigolyn deinamig a phrofiadol sy'n chwilio am gyfle cyffrous yn y sector addysg? Edrych dim pellach! Mae ein hysgol ragorol yn chwilio am Reolwr Safle ymroddedig a medrus i oruchwylio rhediad esmwyth safle ein hysgol. Os ydych chi'n ffynnu mewn amgylchedd cyflym ac yn angerddol am greu gofod diogel ac ysbrydoledig i blant ddysgu a thyfu, rydyn ni eisiau clywed gennych chi!

 

Fel Rheolwr Safle Ysgol, byddwch yn chwarae rhan ganolog yn y gwaith o gynnal seilwaith ffisegol safle ac adeiladau ein hysgol, gan sicrhau ei fod yn parhau i fod yn amgylchedd croesawgar a ffafriol i blant, staff, teuluoedd a’r gymuned ehangach. Bydd eich cyfrifoldebau yn cynnwys rheoli cynnal a chadw adeiladau, tiroedd, a chyfleusterau, yn ogystal â goruchwylio gweithdrefnau iechyd a diogelwch i warantu cydymffurfiaeth â rheoliadau.

 

Bydd rhannau o’r swydd yn cynnwys:

- Cynnal archwiliadau rheolaidd o'r safle i nodi unrhyw faterion a mynd i'r afael â hwy yn brydlon.

- Cefnogi Swyddfa'r Ysgol i reoli cyllidebau a phrosesau caffael sy'n ymwneud â chynnal a chadw safleoedd, gan sicrhau atebion cost-effeithiol.

- Gweithredu polisïau a gweithdrefnau iechyd a diogelwch i gynnal y safonau diogelwch uchaf i bawb.

- Cydweithio ag arweinwyr ysgol, swyddfa, athrawon, a staff cymorth i ddeall eu hanghenion a darparu cymorth amserol.

 

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar:

- Profiad profedig mewn rheoli cyfleusterau neu faes cysylltiedig.

- Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, gyda'r gallu i gysylltu'n effeithiol â rhanddeiliaid ar bob lefel.

- Gwybodaeth gadarn am reoliadau iechyd a diogelwch ac arferion gorau.

- Hyblygrwydd a gallu i addasu i ymdrin â thasgau amrywiol a blaenoriaethu llwyth gwaith yn effeithlon.

 

Ymunwch â ni i wneud gwahaniaeth ym mywydau ein plant! Os ydych chi'n barod i ymgymryd â'r her werth chweil hon, gwnewch gais nawr i ddod yn Rheolwr Safle Ysgol nesaf.

 

Y dyddiad cau yw 10 Ebrill am 12:00pm.

 

 

 

PAWB

Eisteddfod Rhithiol

Am dymor Eisteddfod prysur rydyn ni wedi'i gael! Heddiw, rydyn ni'n dod i ran olaf yr Eisteddfod - sef yr Eisteddfod ddigidol. Mae hyn yn dathlu'r holl waith caled mae plant wedi'i wneud gartref! Mae llawer o ymdrech wedi mynd i mewn i hyn! Da iawn chi gyd!

 

Edrychwch ar ein fidio o uchafbwyntiau!

 

 

PAWB

Menter Iaith

Ar Ddydd Mercher, 3ydd o Ebrill, bydd Menter Iaith yn cynnal gweithgaredd crefft yn ein hysgol rhwng 10yb a 12yp. Dewch draw i gymryd rhan mewn gweithdy modelu clai! Cofrestrwch drwy ddilyn y ddolen hon: https://PasgPanteg2024.eventbrite.co.uk. Sylwch fod cofrestru'n hanfodol fel y gellir cyflenwi'r swm cywir o ddeunyddiau. Y gost yw £3 ac mae'n daladwy ar y diwrnod.

 

 

As the Spring term draws to a close, we celebrate the culmination of a season filled with growth, learning, and achievements. Our children have embraced new challenges, expanded their knowledge, and formed lasting friendships. Our staff have nurtured curiosity, sparked inspiration, and guided children along their educational journey. Together, we reflect on the progress made, the obstacles overcome, and the memories created. As we bid farewell to the Spring term, let us look forward to the adventures that await in the coming seasons, knowing that the bonds forged and lessons learned will continue to enrich our school community.

 

EVERYONE

UNICEF

The UNICEF Rights of the Child is a crucial framework that outlines the fundamental rights every child deserves. As you will know, we’ve been working on this for the past two years. These rights encompass various aspects such as education, health, protection, and participation, aiming to ensure that children worldwide are treated with dignity and given the opportunity to reach their full potential.

 

At our school, we have embraced the principles of the UNICEF Rights of the Child as a guiding framework for our policies and practices. And, we’re constantly looking for ways to improve for the benefit of our children and families. Our commitment to upholding these rights is reflected in our efforts to create a safe, inclusive, and nurturing environment where every child's rights are respected and promoted.

 

One of the ways we demonstrate our dedication to the Rights of the Child is through our participation in the UNICEF Rights Respecting Schools program. This initiative encourages schools to embed the principles of the Rights of the Child into their ethos and curriculum, fostering a culture of respect, equality, and justice.

 

As part of our journey towards promoting children's rights, we have been working towards achieving the UNICEF Rights Respecting Schools Silver Award. This award recognises schools that have made significant progress in embedding the principles of the Rights of the Child into their policies, practices, and culture.

 

Our progress towards the Silver Award has been marked by various initiatives and activities aimed at raising awareness about children's rights, promoting pupil participation and empowerment, and fostering a sense of responsibility and accountability among our school community. This week we have even held a child referendum on designs for the outdoor play equipment for which the PTA are fundraising.

 

Through curriculum integration, assemblies, workshops, and extracurricular activities, we have been educating children and staff about the importance of children's rights and how they can be upheld and promoted in our school and beyond.

 

Moreover, we have implemented increased mechanisms for pupil voice and participation, ensuring that children are actively involved in decision-making processes that affect their lives and wellbeing. By empowering students to advocate for their rights and those of their peers, we are fostering a culture of active citizenship and social responsibility.

 

As we continue on our journey towards the UNICEF Rights Respecting Schools Silver Award, we remain committed to creating an environment where every child feels valued, respected, and empowered to fulfill their potential. Through our collective efforts, we are striving to make our school a shining example of children's rights in action.

 


EVERYONE

Josh Plays at the Principality Stadium

We are so proud of Josh in our Year 6 class who went yesterday to play rugby on behalf of our district at Wales’ premier ground, the Principality Stadium. This is an immense honour and demonstrates skill and dedication to the sport. Da iawn, Josh!

 


EVERYONE

Easter Eggs

A huge thanks goes to the PTA who have worked with local businesses in order to provide each child at our school with an Easter egg!

 

We want to give a massive thanks to the following people and companies for their kind donation:

-Graham from WRI Group. The picture below is Steve who also works for the company and is a grandparent at our school.

-Lydia from Lyd’s Home Repair and Decorating

-Grant from Mark’s Roofing

 YEAR 1 TO YEAR 6

After School Clubs

We will be sending out club sign up sheets on Tuesday, 9th of April in the bulletin. Therefore, there will be no clubs the first week back.

 

YEAR 5

Mewn Cymeriad

Our Year 5 children went to Gwynllyw this week to see a show performed by ‘Mewn Cymeriad’. This show was all about the Welsh language and its importance. It is great to see the children becoming familiar with secondary school - it’s scary because it won’t be long before they transition! EVERYONE

Heddlu Bach

This week, our Heddlu Bach team have been working with the police border to monitor car speeds outside our school grounds. They enjoyed using the speed checker but most of all it highlighted the excessive speeds that many people are doing outside our school.


 

YEAR 5

DJ Susie

Our Year 5 classes have been working for a number of weeks on their singing and vocal technique with DJ Susie. Today, they had the privilege of going to record their songs for radio! I can’t wait to hear them!

 

YEARS 1-3

Puppet Show

Our Progress Step 2 classes were privileged this week to have a professional storytelling company come to perform a puppet show for them.

 

Listening to stories as children is crucial for their development in various ways. Stories ignite imagination, fostering creativity and critical thinking skills. They teach important life lessons, morals, and values, helping children navigate the complexities of the world. Moreover, storytelling builds language skills, expanding vocabulary and comprehension abilities.

 

 

EVERYONE

Rugby Festivals

It’s been a really busy week with children competing on behalf of our school and representing us as Teulu Panteg. They did us proud! From the girls rugby festival on Wednesday to the boys yesterday, they gave each game their all! Ardderchog!

 

Our girls team came second in the tournament! And… drum roll please… broke a record for the most tries scored in the tournament ever! Ladies of the match went to Ayda and Scarlett!


 

The boys competed fantastically at the annual Urdd rugby competition! They won 4 games from 6 and scored 17 tries. They even took time to support their team mate who was busy winning with Pontypool Districts at the Principality Stadium!

 


EVERYONE

School Referendum

Today, the School Council have worked alongside Torfaen’s Democracy Team in order to hold a referendum at school. You will know that the PTA are currently raising money to replace old outdoor play equipment. Today’s referendum is part of getting everyone involved in what each child’s opinion is for when it comes to replacing the equipment.

 

A huge thanks to Mr Rainsbury and the Democracy Team for their support.

 

EVERYONE

Reminder about Upcoming Training Days

Please remember that we have 2 final staff training days due shortly.

-Monday, 8th of April (Straight after the Easter break)

-Monday, 3rd of June (Straight after the Whitsun break)

 

YEAR 6

Big Sleep

We’re counting down now for our ‘Big Sleep’ which is Wednesday, 10th of April to Friday, 12th of April. It’s going to be so exciting! Thanks to all those who came to the Q and A session last night.

 

Attached to this bulletin, we’ve put a copy of the information shared last night which includes a list of what to bring and what not to bring. It also outlines some important information - therefore, please take time to familiarise yourself with the information.

 

If you have not provided the consent form for white water rafting, please fill out the form and return to school on Tuesday, 9th of April (our first day back). There are 10 individuals who have not completed this. Without it, children will not be able to take part in the activity.

 

EVERYONE

Site Manager Role

Are you a dynamic and experienced individual looking for an exciting opportunity in the education sector? Look no further! Our excellent school is seeking a dedicated and skilled Site Manager to oversee the smooth running of our school site. If you thrive in a fast-paced environment and are passionate about creating a safe and inspiring space for children to learn and grow, we want to hear from you!

 

As the School Site Manager, you will play a pivotal role in maintaining the physical infrastructure of our school site and buildings, ensuring it remains a welcoming and conducive environment for both children, staff, families and the wider community. Your responsibilities will include managing the maintenance and upkeep of buildings, grounds, and facilities, as well as overseeing health and safety procedures to guarantee compliance with regulations.

 

Parts of the job will include:

- Conducting regular inspections of the premises to identify any issues and address them promptly.

- Supporting the School Office in managing budgets and procurement processes related to site maintenance, ensuring cost-effective solutions.

- Implementing health and safety policies and procedures to uphold the highest standards of safety for all.

- Collaborating with school leaders, office, teachers, and support staff to understand their needs and provide timely support.

 

The ideal candidate will possess:

- Proven experience in facilities management or a related field.

- Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to liaise effectively with stakeholders at all levels.

- Sound knowledge of health and safety regulations and best practices.

- Flexibility and adaptability to handle various tasks and prioritise workload efficiently.

 

Join us in making a difference in the lives of our children! If you're ready to take on this rewarding challenge, apply now to become our next School Site Manager.

 

Closing date is 10th of April at 12:00pm.

 

 


EVERYONE

Eisteddfod Rhithiol

What a busy Eisteddfod season we have had! Today, we come to the final part of the Eisteddfod - which is the digital Eisteddfod. This celebrates all the hard work children have done at home! Lots of effort has gone into this! Da iawn chi gyd!

 

Take a look at our highlights video!EVERYONE

Menter Iaith

On Wednesday, 3rd of April, Menter Iaith will be holding a craft activity at our school between 10am and 12pm. Come along to take part in a clay modeling workshop! Please register by following this link: https://PasgPanteg2024.eventbrite.co.uk.  Please note that registration is essential so that the right amount of materials can be supplied. The cost is £3 and is payable on the day. 

104 views0 comments

Comments


bottom of page