top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 12.03.2024 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd,

 

PAWB

Cynnydd Tuag at Ein Gwobr Athroniaeth i Blant

Pan fydd rhywun yn dweud y gair athroniaeth, efallai y cewch chi'r syniad hwn o hen lyfrgell stwfflyd, syniadau or-gymhleth a bod athroniaeth yn rhywbeth i hen athrawon prifysgol. Ond, ni allai hynny fod ymhellach o'r gwir!

 

Yn Ysgol Panteg, fel y bydd llawer ohonoch yn gwybod, dyma ein hail flwyddyn o ddatblygu Athroniaeth i Blant ar draws yr ysgol gyfan. Y llynedd, fe enillon ni wobr efydd SAPERE ac eleni rydyn ni’n dod i ben â pharatoi ar gyfer ein Gwobr Arian. Mae'r plant yn gyffrous iawn pan fyddant yn gwybod ei bod yn wers AiB.

 

 

Mae Athroniaeth i Blant (AiB) yn ddull addysgol sy'n ceisio meithrin meddwl beirniadol ac ymholi athronyddol ymhlith dysgwyr ifanc. Wedi’i ddatblygu gan Matthew Lipman ac Ann Margaret Sharp, nod AiB yw creu amgylchedd cefnogol lle gall plant archwilio cwestiynau sylfaenol am fywyd, moesoldeb, gwybodaeth, a bodolaeth.

 

Yn ei hanfod, mae AiB yn annog plant i gymryd rhan mewn deialog fyfyriol a meddwl agored, gan eu herio i feddwl yn ddwys am gysyniadau haniaethol a safbwyntiau amrywiol. Trwy drafodaethau a gweithgareddau sydd wedi'u crefftio'n ofalus, mae sesiynau AiB yn annog plant i fynegi eu meddyliau, gwrando ar safbwyntiau eraill, ac ystyried dehongliadau amgen. Trwy wneud hynny, mae plant yn datblygu eu sgiliau rhesymu, empathi, a gallu i gymryd rhan mewn disgwrs parchus.

 

Mae sesiynau AiB fel arfer yn dechrau gyda’r athro fel hwylusydd yn cyflwyno ysgogiad, fel stori, llun, neu gwestiwn sy’n procio’r meddwl, i sbarduno trafodaeth. Anogir y plant i rannu eu hymatebion a'u meddyliau cychwynnol, sy'n gweithredu fel sylfaen ar gyfer archwilio pellach. Mae'r hwyluswyr yn arwain y sgwrs drwy ofyn cwestiynau penagored, gan stilio'r plant i dreiddio'n ddyfnach i'r pwnc ac ystyried onglau gwahanol.

 

Un o egwyddorion allweddol AiB yw'r pwyslais ar ymholi athronyddol yn hytrach na darparu atebion pendant. Anogir plant i gwestiynu rhagdybiaethau, herio credoau cyffredin, ac archwilio amwysedd. Mae'r broses hon yn meithrin chwilfrydedd deallusol a pharodrwydd i fynd i'r afael â chymhlethdodau, gan baratoi plant i lywio ansicrwydd y byd yn hyderus ac yn wydn.

 

At hynny, AiB yn hyrwyddo datblygiad sgiliau bywyd hanfodol, gan gynnwys meddwl beirniadol, cyfathrebu, cydweithredu ac empathi. Trwy gymryd rhan mewn trafodaethau athronyddol, mae plant yn dysgu i fynegi eu syniadau'n glir, gwrando'n astud ar eraill, a gwerthfawrogi safbwyntiau amrywiol. Mae'r sgiliau hyn yn amhrisiadwy mewn cyd-destunau academaidd a bywyd go iawn, gan arfogi plant i lywio cyfyng-gyngor moesegol, gwneud penderfyniadau gwybodus, a chyfrannu'n ystyrlon at gymdeithas.

 

At ei gilydd, mae Athroniaeth i Blant yn cynnig profiad addysgol unigryw a chyfoethog sy’n grymuso dysgwyr ifanc i feddwl yn ddwfn, cwestiynu rhagdybiaethau, ac ymgysylltu’n feddylgar â’r byd o’u cwmpas. Trwy feithrin diwylliant o ymholi a deialog, mae AiB yn gosod y sylfaen ar gyfer oes o dwf deallusol a datblygiad personol.

 

 

PAWB

Dathlu Llwyddiant yng Nghystadleuaeth Ddawns Torfaen

Ddydd Gwener, aeth criw o blant i gynrychioli Ysgol Panteg yng nghystadleuaeth ddawns Torfaen. Rydym mor falch o bob un ohonynt. Mae eu penderfyniad a disgyblaeth yn anhygoel. I mi, rwy’n meddwl ei bod mor bwysig tynnu sylw at ba mor rhyfeddol y bu iddynt weithio gyda’i gilydd ar gyfer y gwahanol geisiadau. Rydym yn dathlu llwyddiant pob un o’r plant hyn. Fodd bynnag, roedd rhai enillwyr yn eu plith! Yn y categori deuawd, Grace a Daisy ddaeth yn gyntaf er gwaethaf cystadlu brwd! Ac, yn y categori unawd, Daisy ddaeth yn ail! Da iawn bawb! PAWB

Diwrnod Trwyn Coch - Nodyn Atgoffa Terfynol

Yn dod i fyny ar ddydd Gwener, 15fed o Fawrth mae Diwrnod Trwynau Coch. Byddwn yn codi arian ar gyfer yr elusen hon sy'n sefyll yn erbyn tlodi. Mae Comic Relief yn cefnogi prosiectau a sefydliadau anhygoel sy'n gwneud gwahaniaeth i bobl ledled y DU a ledled y byd.

 

Ar y diwrnod hwn, rydym yn gofyn i blant ddod i'r ysgol gyda gwallt gwallgof! Gall plant hefyd wisgo eu dewis eu hunain o ddillad ar y diwrnod hwn. Os ydych yn gallu ac yn dymuno cyfrannu, byddwn yn casglu rhoddion gwirfoddol o £1.PAWB

Rôl Goruchwylydd Canol Dydd - Nodyn Atgoffa Terfynol

Rydym yn chwilio am un aelod o staff i ymuno â thîm sy’n gyfrifol am oruchwylio disgyblion Ysgol Panteg yn ystod yr awr ginio. Rydym yn chwilio am fodelau rôl brwdfrydig, caredig a chadarnhaol i ofalu am ein dysgwyr a sicrhau eu diogelwch a chynnal ein hethos Cymreig cyfeillgar. Post i ddechrau cyn gynted â phosibl.

 

Ydych chi'n ffitio'r bil? Neu ydych chi'n adnabod rhywun a fyddai'n berffaith ar gyfer y rôl?

 

 

 

BLWYDDYN 3

Taith Bae Caerdydd

Pan fydd ein plant Blwyddyn 3 ym Mlwyddyn 4, sy’n ymddangos yn filiwn o filltiroedd i ffwrdd ar hyn o bryd, byddant yn cael eu gwahodd i fynd ar eu harhosiad dros nos cyntaf gyda’r ysgol. Y dyddiadau ar gyfer hyn yw dydd Iau, 21ain o Dachwedd i ddydd Gwener, 22ain o Dachwedd. Dyma ddau ddiwrnod llawn gweithgareddau lle nad yw’r plant yn stopio! O grwydro’r bae ar gwch cyflym, i fowlio…o fynd i’r Senedd i gael disgo…mae’r plant wrth eu bodd yn eu hamser gyda ni.

 

Nawr, rydw i'n dweud wrthych chi am hyn nawr oherwydd rydyn ni'n mynd i fod yn dechrau Clwb Cynilo oherwydd mae cost y daith yn £90 (gyda gostyngiad o 10% i'r rhai sy'n derbyn Grant Datblygu Disgyblion).

 

Os byddwch yn mewngofnodi i Civica Pay, byddwch yn gallu ychwanegu arian drwy gydol y flwyddyn. Gofynnwn yn garedig i’r blaendal na ellir ei ad-dalu o £30 gael ei dalu erbyn dydd Gwener, 3ydd o Fai. Yna, y gweddill erbyn dydd Gwener 25ain o Hydref.

 

Mae system Civica Pay yn gweithio mewn ffordd y gallwch dalu cyn lleied neu gymaint ag y dymunwch bob tro y byddwch yn mewngofnodi. Mae'r ffordd hon o dalu am deithiau eraill yn cael ei defnyddio'n dda gan deuluoedd, felly, rydym yn ymestyn i Flwyddyn 3 yn barod ar gyfer y flwyddyn nesaf. Byddaf yn eich atgoffa o bryd i’w gilydd am hyn fel y gallwch ychwanegu at bot arbed taith eich plentyn. 

 EVERYONE

Progress Towards Our Philosophy for Children Award

When someone says the word philosophy, you might get this idea of a stuffy old library, overly complex ideas and that philosophy is something for quirky old professors. But, that couldn’t be further from the truth!

 

At Ysgol Panteg, as many of you will know, this is our second year of developing Philosophy for Children across the whole school. Last year, we gained the SAPERE bronze award and this year we are getting to the end of preparing for our Silver Award. The children get really excited when they know it is a P4C lesson.


 

Philosophy for Children (P4C) is an educational approach that seeks to foster critical thinking and philosophical inquiry among young learners. Developed by Matthew Lipman and Ann Margaret Sharp, P4C aims to create a supportive environment where children can explore fundamental questions about life, morality, knowledge, and existence.

 

At its core, P4C encourages children to engage in reflective and open-minded dialogue, challenging them to think deeply about abstract concepts and diverse perspectives. Through carefully crafted discussions and activities, P4C sessions prompt children to articulate their thoughts, listen to others' viewpoints, and consider alternative interpretations. By doing so, children develop their reasoning skills, empathy, and ability to engage in respectful discourse.

 

P4C sessions typically begin with the teacher as a facilitator presenting a stimulus, such as a story, picture, or thought-provoking question, to spark discussion. Children are encouraged to share their initial reactions and thoughts, which serve as the foundation for further exploration. Facilitators guide the conversation by asking open-ended questions, probing children to delve deeper into the topic and consider different angles.

 

One of the key principles of P4C is the emphasis on philosophical inquiry rather than providing definitive answers. Children are encouraged to question assumptions, challenge common beliefs, and explore ambiguity. This process cultivates intellectual curiosity and a willingness to grapple with complexity, preparing children to navigate the uncertainties of the world with confidence and resilience.

 

Moreover, P4C promotes the development of essential life skills, including critical thinking, communication, collaboration, and empathy. By engaging in philosophical discussions, children learn to articulate their ideas clearly, listen attentively to others, and appreciate diverse perspectives. These skills are invaluable in both academic and real-life contexts, equipping children to navigate ethical dilemmas, make informed decisions, and contribute meaningfully to society.

 

Overall, Philosophy for Children offers a unique and enriching educational experience that empowers young learners to think deeply, question assumptions, and engage thoughtfully with the world around them. By fostering a culture of inquiry and dialogue, P4C lays the foundation for a lifetime of intellectual growth and personal development.

 

 

EVERYONE

Celebrating Success at the Torfaen Dance Competition

On Friday, a group of children went to represent Ysgol Panteg at Torfaen’s dance competition. We are so proud of each and every one of them. Their determination and discipline is incredible. For me, I think it is so important to point out how amazingly they worked together for the different entries. We are celebrating the success of all of these children. However, there were some winners amongst them! In the duo category, Grace and Daisy came first in spite of fierce competition! And, in the solo category, Daisy came second! Da iawn bawb!


 

EVERYONE

Red Nose Day - Final Reminder

Coming up on Friday, 15th of March is Red Nose Day. We will be raising money for this charity which stands against poverty. Comic Relief supports incredible projects and organisations that are making a difference for people across the UK and around the world.

 

On this day, we asking children to come to school with crazy hair! Children can also wear their own choice of clothes on this day. If you are able and wish to donate, we will be collecting voluntary donations of £1.

 


EVERYONE

Midday Supervisor Role - Final Reminder

We are looking for one member of staff to join a team responsible for supervising pupils at Ysgol Panteg during the lunchtime. We are looking for enthusiastic, kind and positive role models to care for our learners and ensure their safety and maintain our friendly Welsh ethos. Post to start as soon as possible.

 

Do you fit the bill? Or do you know someone who would be perfect for the role?

 

 

 

YEAR 3

Cardiff Bay Trip

When our Year 3 children are in Year 4, which seems a million miles away at this stage, they will be invited to go on their first overnight stay with the school. The planned dates for this is Thursday, 21st of November to Friday, 22nd of November. This is an action packed two days where the children don’t stop! From exploring the bae on speed boat, to bowling… from going to the Senedd to having by a disco… the children absolutely love their time with us.

 

Now, I am telling you about this now because we are going to be starting a savings Club because the cost of the trip is £90 (with a 10% discount for those receiving Pupil Development Grant).

 

If you log on to Civica Pay, you will be able to add money throughout the year. We are kindly asking for the non-refundable deposit of £30 to be paid by the Friday, 3rd of May. Then, the remainder by Friday 25th of October.

 

The Civica Pay system works in a way that you can pay as little or as much as you want each time you log in. This way of paying for other trips is being used well by families, so, we are extending to Year 3 too ready for next year. I will periodically remind you about this so that you can add to your child’s trip saving pot.

 


104 views0 comments

Comments


bottom of page