top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 15.12.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd,

 

Am wythnos fendigedig yn Ysgol Panteg!

 

BLYNYDDOEDD 1, 2 & 3

Cam Cynnydd 2 Sioe Nadolig

Ddydd Mawrth, bu plant Blwyddyn 1, 2 a 3 yn cynnal eu cynhyrchiad Nadolig o Geni'r Anifeiliaid. Roedd yn gynhyrchiad gwych gyda llawer o ganu ac actio. Rydym mor falch o bob un ohonynt. Bydd Teuluoedd o Gam Cynnydd 2 wedi derbyn dolen ar gyfer oriel ar-lein o ffotograffau o'r digwyddiad hwn. Os nad ydych wedi ei dderbyn, rhowch wybod i ni a gallwn anfon y ddolen ymlaen atoch.

 


MEITHRIN A DERBYN

Cam Cynnydd 1 Sioe Nadolig

Ddoe, perfformiodd ein dosbarthiadau Meithrin a Derbyn eu sioe Geni gyntaf. Roedd cymaint o wenu o gwmpas gan blant ac aelodau'r teulu. Roedd eu canu yn wirioneddol ryfeddol gan ddangos grym cryf caneuon wrth ddysgu iaith. Roedd y plant wedi eu blino’n lân erbyn y diwedd!

 


BLYNYDDOEDD 1, 2 & 3

Te Prynhawn gyda Siôn Corn

Hyfryd oedd cael ein te prynhawn blynyddol gyda Siôn Corn y prynhawn yma. Mwynhaodd ein plant Blwyddyn 1, 2 a 3 ganu caneuon Nadolig, bwyta cacen a chwrdd â Siôn Corn am anrheg. Edrychwch am luniau ar ClassDojo!

 


MEITHRIN A DERBYN

Amser stori gyda Mrs Claus

Roedd ein plant wedi mwynhau cwrdd â Mrs Claus heddiw ar gyfer amser stori. Daeth Mrs Claus i mewn i weld y plant a’u hatgoffa pa mor galed mae’r corrachod i gyd yn gweithio yn gwneud y teganau i gyd yn barod ar gyfer y Nadolig. Mae'r plant hefyd wedi bod yn addurno cwcis a bisgedi. Edrychwch am luniau ar ClassDojo!

 

BLYNYDDOEDD 4, 5 & 6

Pobi Nadolig

Mae'r plant wedi mwynhau mesur cynhwysion, dilyn ryseitiau a phobi yr wythnos hon! Mae arogl bara sinsir wedi bod yn gwibio drwy'r ysgol - mae wedi bod yn fendigedig!

 

PAWB

Cystadleuaeth Cacen Nadolig

Cawsom gymaint o gacennau cwpan dydd Mercher ar gyfer ein cystadleuaeth cacennau bach! Am amrywiaeth anhygoel o addurniadau! Cymaint o ymdrech – ac yn bwysicach fyth, cafodd y plant gymaint o hwyl yn pobi gyda’u teuluoedd! Dyma'r canlyniadau!

 

1 - Freya Cook, Luis Cook a Morgan Hobby

1 - Oliver Hardy-Williams

2 - Alana Millett

2 - Caitlin Dennehy

3 - Sophia Evans

3 - Elliot Morgan

 

Gwelwch fwy o luniau ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

 

 

PAWB

Gwasanaeth Cristingl - Dydd Sul yma!

Peidiwch ag anghofio ein bod yn cynnal Gwasanaeth Cristingl yn ein hysgol dydd Sul yma am 3pm. Roedd hwn yn ddigwyddiad gwych y llynedd - a allwn ni ddim aros i'ch gweld chi yno! Rhowch wybod i ni os ydych yn dod drwy ddilyn y ddolen! Bydd y ddolen yn cau heddiw am 5y.h.

 


PAWB

Digwyddiadau Nadolig Wythnos nesaf

Dydd Llun (18/12) - BLWYDDYN 4: Parti Pysgod a Sglodion (3:30-5:00; gall y plant hyn ddod i'r ysgol yn eu dillad parti)

Dydd Llun - BLWYDDYN 1: Pobi Bara Sinsir (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

 

Dydd Mawrth (19/12) - BLWYDDYN 5: Parti Pysgod a Sglodion (3:30-5:00; gall y plant hyn ddod i'r ysgol yn eu dillad parti)

Dydd Mawrth - BLWYDDYN 2: Pobi Bara Sinsir (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

 

Dydd Mercher (20/12) – PAWB: Diwrnod Cinio Nadolig. Ar y diwrnod hwn dim ond cinio Nadolig a llysieuol cyfatebol fydd ar gael. Darperir ar gyfer dietau arbenigol hefyd. Felly, ni fydd unrhyw opsiynau tatws pob, salad na phasta ar y diwrnod hwn.

Dydd Mercher - PAWB: Bingo Nadolig (dim cost ychwanegol, yn oriau ysgol)

 

Dydd Iau (21/12) - BLWYDDYN 6: Parti Pysgod a Sglodion (3:30-5:00; gall y plant hyn ddod i'r ysgol yn eu dillad parti)

Dydd Iau - BLWYDDYN 3: Pobi Bara Sinsir (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

Dydd Iau - BLYNYDDOEDD 4, 5 & 6: Cwis Nadolig (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

 

Dydd Gwener (22/12) - MEITHRIN A DERBYN: Ymweliad gan Siôn Corn ar gyfer Cam Cynnydd 1 (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

Dydd Gwener – BLYNYDDOEDD 2-6: Ymweld â Theatr y Congress i weld Dick Whittington (Pantomeim) Bydd plant yn mynd yn y bore ac yn ôl erbyn amser cinio.

Dydd Gwener - BLWYDDYN 1: Prynhawn - Helfa Drysor (yn ystod oriau ysgol, dim cost ychwanegol)

 

PAWB

CRhA

Diolch enfawr i'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon sydd wedi rhoi trefn ar anrhegion Nadolig i'r plant eleni eto. Mae'n cymryd llawer i'w rhoi i gyd at ei gilydd - rwy'n gwybod y byddwch am ymuno â mi i ddiolch iddynt.

 

Ydych chi eisiau bod yn rhan o roi yn ôl i'r plant? Cysylltwch â Cathy Mogg neu Emilie Davies drwy e-bostio ffrindiaupanteg@gmail.com. 


 

What a wonderful week at Ysgol Panteg!

 

YEARS 1, 2 & 3

Progress Step 2 Christmas Show

On Tuesday, our Year 1, 2 and 3 children put on their Christmas production of the Nativity of the Animals. It was a great production with lots of singing and acting. We are so proud of each of them. Families of Progress Step 2 will have received a link to an online gallery of photographs from this event. If you haven’t received it, please let us know and we can forward the link to you.


 

NURSERY AND RECEPTION

Progress Step 1 Christmas Show

Yesterday, our Nursery and Reception classes performed their first Nativity show. There were so many smiles all around from children and family members. Their singing was truly marvellous showing the strong power of songs in learning language. The children were shattered by the end!

 


YEARS 1, 2 & 3

Afternoon Tea with Santa

It was lovely this afternoon to have our annual afternoon tea with Santa. Our Year 1, 2 and 3 children enjoyed singing Christmas songs, eating cake and meeting Father Christmas for a gift. Look out for individual photos on ClassDojo! NURSERY AND RECEPTION

Storytime with Mrs Claus

Our children really enjoyed meeting Mrs Claus today for storytime. Mrs Claus came in to see the children and remind them of how hard all the elves are working making all the toys ready for Christmas. The children have also been decorating cookies and biscuits.  Look out for photos on ClassDojo!

 

YEARS 4, 5 & 6

Christmas Baking

The children have really enjoyed measuring out ingredients, following recipes and baking this week! The smell of gingerbread has been wafting through the school - it’s been wonderful!

 

EVERYONE

Christmas Cupcake Competition

We had so many cupcakes on Wednesday for our cupcake competition! What an amazing array of decoration! So much effort - and more importantly, the children had so much fun baking with their families! Here are the results!

 

1 - Freya Cook, Luis Cook and Morgan Hobby

1 - Oliver Hardy-Williams

2 - Alanna Millett

2 - Caitlin Dennehy

3 - Sophia Evans

3 - Elliot Morgan

 

See more pictures on our social media channels.

 

 

EVERYONE

Christingle Service - This Sunday!

Don’t forget that this Sunday at 3pm, we are holding a Christingle Service at our school. This was a great event last year - and we can’t wait to see you there! Let us know if you are coming by following the link!


 

EVERYONE

Next Week’s Christmas Events

Monday (18/12) - YEAR 4: Fish and Chip Party (3:30-5:00; these children can come to school in their party clothes)

Monday - YEAR 1: Gingerbread Baking (during school hours, no extra cost)

 

Tuesday (19/12) - YEAR 5: Fish and Chip Party (3:30-5:00; these children can come to school in their party clothes)

Tuesday - YEAR 2: Gingerbread Baking (during school hours, no extra cost)

 

Wednesday (20/12) - EVERYONE: Christmas Dinner Day. On this day only Christmas dinner and vegetarian equivalent will be available. Specialist diets will also be catered for. Therefore, there will be no jacket potato, salad or pasta options on that day.

Wednesday - EVERYONE: Christmas Bingo (no extra cost, in school hours)

 

Thursday (21/12) - YEAR 6: Fish and Chip Party (3:30-5:00; these children can come to school in their party clothes)

Thursday - YEAR 3: Gingerbread Baking (during school hours, no extra cost)

Thursday - YEARS 4, 5 & 6: Christmas Quiz (during school hours, no extra cost)

 

Friday (22/12) - NURSERY AND RECEPTION: Visit from Father Christmas for Progress Step 1 (during school hours, no extra cost)

Friday - YEARS 2-6: Visit to the Congress Theatre to see Dick Whittington (Pantomime) Children will be going in the morning and will be back by lunchtime.

Friday - YEAR 1: Afternoon - Treasure Hunt (during school hours, no extra cost)

 

EVERYONE

PTA

A huge thank you goes out to the PTA who have sorted out Christmas gifts for the children this year again. It takes a lot to put them all together - I know you will want to join me in thanking them.

 

Do you want to be a part of giving back to the children? Contact Cathy Mogg or Emilie Davies by emailing ffrindiaupanteg@gmail.com.

64 views0 comments

Comments


bottom of page