top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 17.11.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

 

Annwyl Deuluoedd,

 

Waw! Am wythnos! Mae wedi bod yn ddi-stop yr wythnos hon!

 

PAWB

Wythnos Lles a Phlant Mewn Angen

Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau gwylio’r clipiau byr yr ydym wedi bod yn eu hanfon allan fel rhan o’r wythnos lles hon. Rydym wedi cael adborth da gan deuluoedd am y clipiau hyn.

 

Heddiw, rydym wedi cynnal ein diwrnod Plant Mewn Angen i godi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer gwaith yr elusen gyda phobl ifanc difreintiedig ledled y DU. Er na wnaethom heddiw wneud hyn am godi arian, fel y cyfryw, rydym wedi codi £230.65 a fydd yn cael ei anfon at yr elusen.

 

Fe wnaethom gynnal ein diwrnod Sanau Odd i’n hatgoffa ein bod ni i gyd yn wahanol a’n bod ni i gyd yn bwysig. Mae gwerthoedd ein hysgol o garedigrwydd a bod yn deulu yn allweddol yma – oherwydd mae’n ymwneud â deall ein bod ni i gyd yn cael ein gwerthfawrogi ac yn bwysig. Mae llawer o weithgareddau yr wythnos hon yn adleisio hyn - megis y gweithdai Dim Ffiniau.

 


BLWYDDYN 4, 5 A 6

Gweithdai Dim Ffiniau

Yng ngeiriau un o’n disgyblion Blwyddyn 6, “roedd hynny’n bwerus”! Cawsom y fraint, ddydd Mercher, i groesawu Sean a Sunil o ‘No Boundaries’. Daethant i'n hysgol i gynnal rhai gweithdai ar bwysigrwydd cynwysoldeb a gwrth-hiliaeth. Roedd y plant wedi ymddiddori cymaint yn y sesiynau ac fe ddysgon ni i gyd gymaint. Y pedwar peth roeddent yn sôn amdani oedd dathlu crefyddau gwahanol, lliw gwahanol, diwylliannau gwahanol a gwledydd gwahanol. Ar ôl ysgol, maent wedi arwain sesiwn hyfforddi staff ar gyfer ein holl staff i'n cefnogi i ehangu ein cwricwlwm i fod hyd yn oed yn fwy cynhwysol. Mae’n anodd iawn ei roi mewn geiriau – ond mae’r ffaith bod cymaint o blant a staff ddoe wedi gofyn i mi a allwn ni eu cael yn ôl yn siarad cyfrolau.

 


PAWB

Sesiynau Ymgysylltu Teuluol

Braf oedd gweld teuluoedd yn ein noson Tric a Chlic a’n noson Read Write Inc er mwyn i ni allu rhannu rhai strategaethau ac awgrymiadau a ddefnyddiwn i ddysgu ffoneg. Rydym wir yn gwerthfawrogi eich amser!

 


BLWYDDYN 5 A 6

Sesiwn Gwynllyw

Bydd y rhai ohonoch a ddaeth i sesiwn Gwynllyw yn gwybod nad aeth yn ei flaen oherwydd camgymeriad dyddiadur ar ran Gwynllyw. Rwy’n aros am ddyddiad iddynt ddod i siarad â theuluoedd – cyn gynted ag y bydd gennyf y dyddiad byddaf yn rhoi gwybod ichi. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra y mae hyn wedi'i achosi.

 

BLWYDDYN 6

Ffilmio ar gyfer S4C

Roedd ddoe yn brofiad gwych i’r plant. Yn ystod gwers am gynaliadwyedd a lleihau gwastraff bwyd, daeth S4C i ffilmio’r plant ac i siarad â nhw am pam mae gofalu am y blaned mor bwysig iddyn nhw. Rydyn ni’n aros i glywed pryd fydd hyn yn fyw ar y teledu!

 

PAWB

Heddlu Bach

Bu ein plant Heddlu Bach yn gweithio gyda Richard o Heddlu Gwent yr wythnos hon i rannu eu llais am yr hyn sy’n bwysig iddynt yn y gymuned a’r hyn y gallant ei wneud i wella eu hardal leol.

 


PAWB

Trefniadau Nadolig - Nodyn Atgoffa

Peidiwch ag anghofio edrych ar y calendr Nadolig ac archebu tocynnau ar gyfer y cyngherddau Nadolig ac ati. Ceir cyfarwyddiadau llawn yn y bwletin dydd Mawrth:

 

PAWB

Ymwelydd Syrpreis Dydd Llun!

Ar brynhawn dydd Llun, rydym yn gobeithio cael ymwelydd annisgwyl yn dod i'r ysgol. Os aiff popeth yn iawn - bydd yr ymwelydd gyda ni am 2pm am awr olaf y dydd! Dydw i ddim yn mynd i ddweud wrthych pwy eto - heblaw ei fod yn Gymro byd enwog a byddwch i gyd yn gwybod ei ganeuon! Gwyliwch y gofod hwn!

 


PAWB

Swyddi Gwag yn yr Ysgol

Efallai eich bod wedi sylwi ar wefan Torfaen bod gennym ddwy rôl yr ydym yn recriwtio ar eu cyfer.

 

1. Mae ein rôl Swyddog Presenoldeb rhan-amser yn rôl allweddol yn ein swyddfa sy'n cefnogi teuluoedd yn uniongyrchol. Mae'r rôl hon yn 16 awr yr wythnos. Rydym yn chwilio am rywun sydd ag angerdd dros blant a theuluoedd. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol, a’r gallu i ymdrin yn sensitif ac yn gyfrinachol mewn sefyllfaoedd cymhleth gan gynnwys unigolion sy’n profi anawsterau. Yn allweddol i’r rôl mae’r gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm estynedig sy’n gweithio’n agos gyda staff gweinyddol eraill, y tîm arwain a thîm cynnydd yr ysgol yn ogystal â gwasanaethau cymorth a chymorth allanol. Bydd angen sgiliau trefnu a rheoli amser effeithiol i sicrhau yr eir i'r afael â materion mewn modd amserol a bod blaenoriaethau'n cael sylw dyledus o fewn terfyn amser penodol. Gan fod cyfathrebu a chyswllt â rhieni yn rhan allweddol o'r rôl, disgwylir i'r swyddog gymryd rôl arweiniol wrth gyfathrebu'n glir a chyson a bod yn wyneb yr ysgol i ateb ymholiadau ac i dawelu pryderon.

 

Ydy hon yn swydd i chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod? Dilynwch y ddolen hon am fwy o wybodaeth.

 


2. Mae'r ail rôl yr ydym yn hysbysebu amdani yn un yr ydym wedi'i chyhoeddi o'r blaen. Rydym yn chwilio am un aelod o staff i ymuno â thîm sy’n gyfrifol am oruchwylio disgyblion Ysgol Panteg yn ystod yr awr ginio. Rydym yn chwilio am fodelau rôl brwdfrydig, caredig a chadarnhaol i ofalu am ein dysgwyr a sicrhau eu diogelwch a chynnal ein hethos Cymreig cyfeillgar. Post i ddechrau cyn gynted â phosibl.

 

Ydy hon yn swydd i chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod? Dilynwch y ddolen hon am fwy o wybodaeth.

 

Wow! What a week! It has been non-stop this week!

 

EVERYONE

Wellbeing Week and Children in Need

We hope that you have enjoyed watching the short clips that we have been sending out as part of this wellbeing week. We’ve had good feedback from families about these clips.

 

Today, we’ve held our Children in Need day to raise awareness and money for the charity’s work with disadvantaged young people around the UK. Although today we didn’t make this about raising money, as such, we have raised £x that will be sent to the charity.

 

We held our Odd Socks day as a reminder that we are all different and we are all important. Our school values of kindness and being a family are key here - because it is about appreciating that we are all valued and important. Lots of activities this week echo this - such as the No Boundaries workshops.

 


YEAR 4, 5 AND 6

No Boundaries Workshops

In the words of one of our Year 6 pupils, “that was powerful”! We were privileged, on Wednesday, to welcome Sean and Sunil from No Boundaries. They came to our school to run some workshops on the importance of inclusivity and anti-racism. The children were so engaged in the sessions and we all learnt so much. The four aspects we looked at was celebrating differences in culture, colour, nationality and religion. After school, they lead a staff training session for our whole staff to support us with expanding our curriculum to be even more inclusive. It’s really hard to put into words - but the fact that yesterday so many children and staff asked me if we could have them back speaks volumes.

 


EVERYONE

Family Engagement Sessions

It was great to see families at our Tric a Chlic evening and our Read Write Inc evening so that we could share some strategies and tips we use to teach phonics. We truly appreciate your time!

 


YEAR 5 AND 6

Gwynllyw Session

Those of you who came along to the Gwynllyw session will know that it didn’t go ahead due to a diary mistake on Gwynllyw’s part. I am awaiting a date for for them to come to speak to families – as soon as I have the date I will let you know. Apologies for the inconvenience this has caused.

 

YEAR 6

Filming for S4C

Yesterday was a great experience for the children. During a lesson about sustainability and minimising food waste, S4C came to film the children and to speak to them about why caring for the planet is so important for them. We are waiting to see when this will be broadcast!

 

EVERYONE

Heddlu Bach

Our Heddlu Bach children, worked with Richard from Gwent Police this week to share their voice about what is important to them in the community and what they can do to improve their local area.


EVERYONE

Christmas Arrangements - Reminder

Don’t forget to look at the Christmas calendar and book tickets for the Christmas concerts etc. Full instructions can be found in Tuesday’s bulletin:

 


EVERYONE

Surprise Visitor Monday!

On Monday afternoon, we are hoping to have a surprise visitor coming to school. If all goes well - the visitor will be with us at 2pm for the last hour of the day! I’m not going to tell you who yet - except that he is a world famous Welshman and you will all know his songs! Watch this space!

 


EVERYONE

School Vacancies

You might have noticed on Torfaen’s website that we have two roles that we are recruiting for.

 

1. Our part-time Attendance Officer role is a key role in our office that supports families directly. This role is 16 hours per week. We are looking for someone with a passion for children and families. The successful candidate will be expected to have excellent communication skills, and the ability to deal sensitively and confidentially in complex situations including individuals who are experiencing difficulties. Key to the role is the ability to work effectively as part of an extended team working closely with other administrative staff, the leadership team and the school progress team as well as external support and support services. Effective organisational skills and time management skills will be required to ensure that issues are addressed in a timely manner and that priorities are given due attention within a specific time limit. As communication and contact with parents is a key part of the role, the officer is expected to take a leading role in communicating clearly and consistently and being a face of the school to answer queries and to allay concerns.

 

Is this a job for you or someone you know? Follow this link for more information.2. The second role we are advertising for is one that we have previously announced. We are looking for one member of staff to join a team responsible for supervising pupils at Ysgol Panteg during the lunchtime. We are looking for enthusiastic, kind and positive role models to care for our learners and ensure their safety and maintain our friendly Welsh ethos. Post to start as soon as possible.

 

Is this a job for you or someone you know? Follow this link for more information.


 


90 views0 comments

Comentarios


bottom of page