top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 27.10.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Dyma ni ar ddiwedd hanner tymor arall! Mae hi wedi bod yn hanner tymor llawn gweithgareddau a hwyl. Mae pawb bellach yn edrych mlaen am wythnos o seibiant ar ôl 8 wythnos lawn!


PAWB

Dim Ond Un Goeden

Mae ein diwrnod di-wisg ysgol heddiw wedi canolbwyntio ar eco-gynaladwyedd lle rydym wedi casglu ar gyfer y mudiad ‘Just One Tree’. Casglwyd £237 mewn rhoddion a fydd nawr yn plannu 237 coed i amsugno CO2, helpu i adfer bioamrywiaeth a gwneud y byd yn lle gwell.


Yn yr ysgol hefyd heddiw, plannodd y Pwyllgor Eco ddwy acer biws! (Wrth gwrs, roedd rhaid iddyn nhw fod yn borffor! Wel, maen nhw braidd yn goch ar hyn o bryd serch hynny!)


Mae gofalu am ein planed yn hynod o bwysig i ni i gyd yn Ysgol Panteg ac rydym yn falch o’r fenter hon sy’n cael ei harwain gan blant i helpu y bellach.

PAWB

Diwrnod Hyfforddi - Nodyn Atgoffa Terfynol

Cofiwch mai’r wythnos nesaf yw ein gwyliau hanner tymor. Fodd bynnag, yn dilyn hynny, mae gennym ddiwrnod hyfforddi wedi'i trefnu ar gyfer dydd Llun, 6ed o Dachwedd. Felly, byddwn ar gau i ddisgyblion ar y diwrnod hwnnw. (Mae plant Carreg Lam i mewn ar y diwrnod hwnnw - bydd yr holl blant eraill yn dychwelyd ar ddydd Mawrth, 7fed o Dachwedd).

PAWB

Lluniau Ysgol

Diolch i chi gyd am eich amynedd gyda lluniau ysgol. Mae wedi bod yn dipyn o aros. Mae'r swyddfa wedi bod yn mynd ar drywydd hyn a dylech nawr gael proflen papur a anfonwyd adref ddoe.


Fe wnaethom newid cwmnïau eleni gyda'r gobaith o leihau costau i deuluoedd, ond mae'r gwasanaeth wedi bod yn llai na delfrydol. Ac, am hynny, ymddiheurwn.


PAWB

Lansiad Llyfr Rosie

Rydym bob amser yn credu bod Teulu Panteg yn gryfach gyda’n gilydd. Mae hyn yn rhywbeth yr oedd un o’n cyn-ddisgyblion, Rosie Jarman, yn ei gredu. Yn anffodus, bu farw Rosie o ganser y llynedd. Ond yn ystod ei salwch, cofnododd Rosie ei thaith mewn llyfr sydd bellach yn cael ei gyhoeddi. Gwn y bydd llawer ohonoch yn adnabod y teulu ac efallai yn dymuno mynychu’r Lansiad Llyfr. Gweler y poster isod am fwy o wybodaeth.


PAWB

Casgliad Cynhaeaf

Diolch enfawr i bawb a gyfrannodd at y casgliad cynhaeaf ar gyfer Panteg Food Share.


Roedd yn fraint, unwaith eto, i’n Prif Fechgyn a’n Prif Ferched drosglwyddo hyn i’r mudiad i helpu pobl yn ein hardal.


Nid yw eich haelioni yn mynd heb i neb sylwi.

AMRYWIOL FLYNYDDOEDD

Sesiynau Ymgysylltu Teuluol

-Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, gwahoddir teuluoedd DERBYN a MEITHRIN i sesiwn ragarweiniol ar ffoneg Gymraeg (o’r enw Tric a Chlic) ar 14/11/2023 am 4:30pm

-Gwahoddir teuluoedd BLWYDDYN 3 i gyflwyniad ffoneg Saesneg (o'r enw Read Write Inc) ar 16/11/2023 am 4:30pm.

-Gwahoddir teuluoedd Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 i sesiwn Holi ac Ateb gydag Ysgol Gymraeg Gwynllyw ar 15/11/2023 am 3:30pm.


Mae angen bwcio pob un o’r sesiynau hyn ymlaen llaw a gallwch ddod o hyd i’r dolenni bwcio yn fy mwletinau blaenorol:


BLWYDDYN 6

Ymweliad Pontio ag Ysgol Gymraeg Gwynllyw

Fel y cyhoeddwyd eisoes, peidiwch ag anghofio y bydd ein plant Blwyddyn 6 yn mynd i Ysgol Gymraeg Gwynllyw ar y 7fed o Dachwedd am ymweliad i wneud gwersi ymarferol hwyliog. Ni chodir tâl am hyn ac mae gennym eich caniatâd eisoes ar gyfer ymweliadau lleol. Felly, gofynnwn yn garedig i chi gysylltu â ni os NAD YDYCH am i'ch plentyn fynychu hwn.


PAWB

Gweithgareddau Nadolig

Yn fuan ar ôl hanner tymor, fel mewn blynyddoedd blaenorol, byddwch yn cael calendr o ddigwyddiadau ar gyfer y Nadolig yn Ysgol Panteg. Bydd hwn yn amlinellu'r holl weithgareddau addysgol Nadoligaidd a fydd yn digwydd yn ystod Tymor yr Adfent. Pan fydd hwn yn mynd yn fyw, bydd ein system archebu tocynnau hefyd yn mynd yn fyw. Mae rhai rhieni newydd wedi bod yn poeni am beidio â chael tocynnau i gyngherddau Nadolig, one fel y bydd rhieni eraill yn tystio, rydym bob amser yn dosbarthu'n deg ac yna yn caniatáu'r cyntaf i'r felin ar y tocynnau sbâr. Bydd dau gyngerdd ar gyfer pob Cam Cynnydd, felly, bydd digon o seddi.


PAWB

Adborth Parth Gollwng

Diolch i bawb sy'n sylwi nad oes unrhyw aros neu barcio yn y Parth Gollwng pan fydd yr arwydd allan. Er gwaethaf hyn, rydym yn cael pobl yn ddyddiol i barhau i adael eu ceir yma. Yr adborth hyd yn hyn, ar lafar, gan deuluoedd yw bod y parth gollwng hwn wedi bod o gymorth mawr iddynt yn y boreau. Felly, cofiwch atgoffa aelodau eraill o'r teulu a allai fod yn rhoi'r gorau i'r trefniant dim aros neu barcio hwn yn y parth hwn.

 

Here we are at the end of another half term! It’s been a half term packed with activities and fun. Everyone is now overdue a week’s rest after a full-on 8 weeks!


EVERYONE

Just One Tree

Our non-school uniform day today has had a focus on eco-sustainability where we have collected for the ‘Just One Tree’ foundation. We collected £237 in donations which will now plant 237 trees to absorb CO2, help restore biodiversity and make the world a better place.


At school also today, the Eco Committee planted two purple acers! (Of course, they had to be purple! Well, they’re a bit red a present though!)


Caring for our planet is incredibly important to us all at Ysgol Panteg and we are proud of this child-led initiative to help.

EVERYONE

Training Day - Final Reminder

Please don’t forget that next week is our half term holiday. However, following that, we have a training day booked for Monday, 6th of November. Therefore, we will be closed to pupils on that day. (Children of Carreg Lam are in on that day - all other children will return on Tuesday, 7th of November).

EVERYONE

School Photos

Thank you all for your patience with school photos. It has been a bit of a wait. The office has been chasing this up and you should now have a paper proof that was sent home yesterday.


We changed companies this year with the hope of reducing costs for families, but the service has been less than ideal. And, for that, we apologise.


EVERYONE

Rosie’s Book Launch

We always believe that Teulu Panteg is stronger together. This is something that one of our past pupils, Rosie Jarman, believed. Unfortunately, Rosie died last year of cancer. But during her illness, Rosie recorded her journey in a book which is now being published. I know that many of you will know the family and may wish to attend the Book Launch. Please see the poster below for more information.

EVERYONE

Harvest Collection

A huge thank you goes out to everyone who gave to the harvest collection for the Panteg Food Share.


It was a privilege, yet again, for our Head Boys and Head Girls to hand this over to the organisation to help people in our locality.


Your generosity does not go unnoticed.

VARIOUS YEARS

Family Engagement Sessions

-As previously announced, RECEPTION and NURSERY families are invited to an introductory session on Welsh phonics (called Tric a Chlic) on 14/11/2023 at 4:30pm

-YEAR 3 families are invited to an English phonics presentation (called Read Write Inc) on 16/11/2023 at 4:30pm.

-YEAR 5 and YEAR 6 families are invited to a Q and A session with Ysgol Gymraeg Gwynllyw on 15/11/2023 at 3:30pm.


All of these sessions need to be booked before hand and you can find the booking links in my previous bulletins:

YEAR 6

Transition Visit to Ysgol Gymraeg Gwynllyw

As previously communicated, don’t forget that our Year 6 children will be going to Ysgol Gymraeg Gwynllyw on the 7th of November for a visit to undertake some fun, practical lessons. There is no charge for this and we already have your permission for local visits. Therefore, we kindly ask that you contact us if you DO NOT want your child to attend this.


EVERYONE

Christmas Activities

Shortly after half term, as in previous years, you will be provided with a calendar of events for Christmas at Ysgol Panteg. This will outline all the Christmas based educational activities that will take place during the Advent Season. When this goes live, our ticket booking system will also go live. A few new parents have been worried about not getting tickets to Christmas concerts, as other parents will attest, we always distribute fairly then allow a first come first served on the spare tickets. There will be two concerts for each Progress Step, therefore, there will be plenty of seats.


EVERYONE

Drop Off Zone Feedback

Thank you all those who are observing the Drop Off Zone’s no waiting or parking when the sign is out. Despite this, we are getting people on a daily basis continuing to leave their cars here. The feedback so far, verbally, from families is that this drop off zone has helped them significantly in the mornings. Therefore, please remind other family members who might be dropping off of this no waiting or parking arrangement in this zone.

90 views0 comments

Comments


bottom of page