top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 05.09.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

Roedd hi mor hyfryd gweld y plant i gyd yn ôl ddoe! Cymaint o wenau! Braf oedd eu gweld yn rhedeg i weld ffrindiau ac yn mwynhau bod gyda’i gilydd ar ôl y chwe wythnos o wyliau! Braf hefyd oedd croesawu llawer o deuluoedd newydd ddoe a gweld eu plant yn gadael mor hapus.

PAWB

Dyddiau Addysg Gorfforol

Bydd y rhai ohonoch sydd wedi bod gyda ni y llynedd yn gwybod bod Addysg Gorfforol yn digwydd ddwywaith yr wythnos. Ar y dyddiau hyn, gofynnwn i blant ddod i’r ysgol yn eu gwisg ymarfer corff. Isod, dewch o hyd i restr o'r dyddiau y mae pob dosbarth yn cael eu gwersi Addysg Gorfforol.


Git Addysg Gorfforol yw siorts du / trowsus loncian, crys-t gwyn ac esgidiau addas. Gofynnwn i chi beidio ag anfon eich plentyn i'r ysgol ar y dyddiau hyn mewn llawer o ddillad wedi brandio- fel dwi'n dweud wrth rai o'r rhai hŷn, nid parêd ffasiwn yw ymarfer corff!


Blwyddyn 6 - Cwm Lleucu a Gwaun Hywel: Dyddiau Llun a Iau

Blwyddyn 5 - Cwm Bwrwch a Chraig y Felin: Dyddiau Mawrth a Gwener

Blwyddyn 4 - Coed y Canddo a Phen y Llan: Dyddiau Mawrth a Gwener

Blwyddyn 3 - Pont Rhun a Groes Fach: Dyddiau Llun a Iau

Blwyddyn 2 - Capel Llwyd ac Ysgubor Goed: Dyddiau Mercher a Iau

Blwyddyn 1 - Maes Gwyn a Tŷ Cadno: Dyddiau Mawrth a Mercher

Derbynfa - Tŷ Coch a Glas Coed: Dyddiau Llun a Mercher

Meithrin - Bore: Dyddiau Gwener

Meithrin - Prynhawn: Dyddiau Mercher


BLYNYDDOEDD 4, 5 A 6

Goodnight Mister Tom - Galwad Olaf

Fel rhan o thema’r plant ym mis Medi, o’r enw ‘To the Front Line’, rydym wedi trefnu taith i weld cynhyrchiad o ‘Goodnight Mister Tom’ yn Theatr y Blackwood.


Ar gyfer Blwyddyn 6, byddwn yn mynd ddydd Iau, 7fed o Fedi gyda'r nos. Bydd y bws yn gadael Ysgol Panteg am 6:15yh a bydd yn dychwelyd am 10:15yh. Sicrhewch eich bod yn yr ysgol erbyn 6:00yh er mwyn i'r bws adael yn brydlon. Ni allwn aros am bobl sy'n hwyr.


Ar gyfer Blwyddyn 4 a 5, rydym wedi llwyddo i drefnu gwylio arbennig ddydd Sadwrn, 9fed o Fedi. Bydd y bws yn gadael Ysgol Panteg am 1:15yp bydd yn dychwelyd am 5:00yh. Sicrhewch eich bod yn yr ysgol erbyn 1:00yh er mwyn i'r bws adael yn brydlon. Unwaith eto, ni allwn aros am bobl sy'n hwyr.


Cost y daith hon yw £17. Mae ambell teulu heb arwyddo i fyny ar gyfer hyn eto. Mae gostyngiad o 10% i'r rhai sy'n derbyn grant datblygu disgyblion (prydau ysgol am ddim). Os ydych chi'n cael unrhyw anhawster i dalu, technegol neu fel arall, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl.

BLYNYDDOEDD 1, 2 A 3

Diwrnod Spark - Yfory

Fe fydd Cam Cynnydd 2 yn dathlu dechrau eu thema newydd sef 'Yn Wên o Glust i Glust’ ddydd Mercher gydag ymweliad Chris Rio sydd yn ddiddanydd profiadol o Gaerdydd. Rwy’n siwr bydd yn plant i gyd yn wên o glust i glust ar ddydd Mercher with iddynt gael eu sbarduno am eu thema dysgu newydd!

PAWB

Datblygiad yr Ysgol - Atgof

Fel cyhoeddais eisioes, ddydd Iau yma, 7fed o Fedi, am 4:00-5:00, rydym yn bwriadu cynnal sesiwn gyda’r nos lle byddwn yn casglu syniadau gennych chi, fel teuluoedd, o amgylch ein cynllun datblygu ysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-2024. Bydd y sesiwn yn un rhyngweithiol lle byddaf yn cyflwyno rhai penawdau ac yna byddwn yn gofyn i deuluoedd symud i mewn i grwpiau i roi cymaint o syniadau ag y gallant ar gyfer sut y gallwn gydweithio i wella addysg i’n plant. Bydd arweinwyr wedyn yn defnyddio eich syniadau fel rhan o’n hymchwil i ddatblygu ein cynlluniau gweithredu ysgol ar gyfer gwelliant am y flwyddyn.


Pedwar teulu sydd wedi arwyddo i fyny hyd yn hyn! Carwn gael nifer mwy! Mae eich barn chi’n bwysig i ni!


Mae hyn yn rhan allweddol o gael eich llais fel teuluoedd i'n helpu i gynllunio ar gyfer datblygiad. Ac, er mwyn i ni baratoi, rhowch wybod i ni eich bod yn dod trwy ddilyn y ddolen hon: https://forms.gle/RYf6PZwyParKVmFw7

DERBYN I FLWYDDYN 6

Clybiau Ysgol

Rydym yn gyffrous i allu cynnig nifer o glybiau ysgol yn dechrau wythnos nesaf! Edrychwch ar y tablau isod i weld pa glybiau sydd ar gael ar gyfer gwahanol grwpiau oedran a sut i archebu pob un.


Fe welwch fod rhai clybiau yn cael eu rhedeg gan yr ysgol ac eraill gan Urdd Gobaith Cymru.


Ar gyfer clybiau sy'n cael eu rhedeg gan yr ysgol, mae bwcio yn cau ar ddydd Gwener am 10yb er mwyn i ni allu trefnu'r clybiau i gychwyn ar ddydd Llun (11eg o Fedi). Cofrestrwch heddiw oherwydd mae cofrestru ar sail y cyntaf i'r felin. Mae lleoedd yn gyfyngedig, fodd bynnag, byddwn yn cadw rhestr aros ar gyfer unrhyw un nad yw'n cael y clybiau y maent wedi gofyn amdanynt. (Gwelir y ebost.)

 

It was so lovely to see all the children back yesterday! So many smiles! It was great to see them running to see friends and enjoying being together after the six weeks holiday! It was also great to welcome lots of new families yesterday and to see their children leaving so happy.

EVERYONE

Physical Education Days

Those of you who have been with us last year will know that PE happens twice a week. On these days, we ask that children come to school in their PE kit. Below, find a list of the days that each class is scheduled to have their PE lessons.


Physical Education kit is black shorts / jogging bottoms, white t-shirt and suitable foot wear. We ask that you do not send your child in to school on these days in lots of branded wear - as I tell some of the older ones, it is not a fashion parade!


Year 6 - Cwm Lleucu and Gwaun Hywel: Mondays and Thursdays

Year 5 - Cwm Bwrwch and Craig y Felin: Tuesdays and Fridays

Year 4 - Coed y Canddo and Pen y Llan: Tuesdays and Fridays

Year 3 - Pont Rhun and Groes Fach: Mondays and Thursdays

Year 2 - Capel Llwyd and Ysgubor Goed: Wednesdays and Thursdays

Year 1 - Maes Gwyn and Tŷ Cadno: Tuesdays and Wednesdays

Reception - Tŷ Coch and Glas Coed: Mondays and Wednesdays

Nursery - Morning: Fridays

Nursery - Afternoon: Wednesdays

YEARS 4, 5 AND 6

Goodnight Mister Tom - Last Call

As part of the children’s theme in September, called ‘To the Front Line’, we have arranged a trip to see a production of ‘Goodnight Mister Tom’ at the Blackwood Theatre.

For Year 6, we will be going on Thursday, 7th of September in the evening. The coach will leave Ysgol Panteg at 6:15pm and will return at 10:15pm. Please ensure that you are at school by 6:00pm in order for the bus to leave promptly. We cannot wait for people who are late.


For Year 4 and 5, we have managed to arrange a special viewing on Saturday, 9th of September. The coach will leave Ysgol Panteg at 1:15pm and will return at 5:00pm. Please ensure that you are at school by 1:00pm in order for the bus to leave promptly. Again, we cannot wait for people who are late.


The cost of this trip is £17. There are a few families who haven’t yet signed up for this. There is a 10% discount for those in receipt of Pupil Development Grant (Free School Meals).. If you are having any difficulty paying, technical or otherwise, please let us know as soon as possible.

YEARS 1, 2 AND 3

Spark Day - Tomorrow

Progress Step 2 will be celebrating starting their new theme called ‘Smiling from Ear to Ear' on Wednesday with a visit from Chris Rio who is an experienced entertainer from Cardiff. I'm sure the children will all be smiling from ear to ear on Wednesday when they are inspired by the Chris’ performance for their new learning theme!

EVERYONE

School Development Evening - Reminder

As previously announced, this Thursday, 7th of September, at 4:00-5:00, we plan on holding an evening session where we collect ideas from you, as families, around our school development plan for 2023-2024’s academic year. The session will be an interactive one where I will present some headlines and then we will ask families to move into groups to give as many ideas as they can for how we can work together to improve education for our children. Leaders will then use your ideas part of our research into developing our school action plans for improvement for the year.


Four families have signed up so far! We would love to have more! Your opinion is important to us!

This is a key part of getting your voice as families to help us plan for development. And, in order for us to prepare, please let us know you are coming by following this link: https://forms.gle/RYf6PZwyParKVmFw7

RECEPTION TO YEAR 6

School Clubs

We are excited to be able to offer a number of school clubs starting next week! Please look at the tables below to see which clubs are available for different age groups and how to book each one.


You will see that some clubs are run by the school and others by Urdd Gobaith Cymru.


For clubs run by the school, booking closes on Friday at 10am in order for us to be able to organise the clubs to start on Monday (11th of September). Please register today because registration is on a first come, first served basis. Places are limited, however, we will keep a waiting list for anyone who does not get the clubs they have requested. (Please see email to sign up)

n By the School

Day

Club

Why?

Where?

Co

Clubs Run By External Agencies on the School Site

Day

Club

Why?

Where?

Run by?
171 views0 comments

Comments


bottom of page