top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 30.06.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

BLWYDDYN 4, 5 A 6

Dewin yr Os - 17eg o Orffennaf - Atgof Olaf

Tocynnau

Trwy ddilyn y ddolen hon, rydych chi nawr yn gallu archebu tocynnau ar gyfer cynhyrchiad Cam Cynnydd 3 o ‘Dewin yr Os’. Mae'r rhain yn docynnau am ddim ond maent yn gyfyngedig. Rydym i ddechrau yn dyrannu 2 docyn i bob cartref. Pan fyddwch chi'n cwblhau'r ffurflen archebu, dewiswch naill ai'r cynhyrchiad 10:30 am neu'r cynhyrchiad 4:30 pm. Gwnewch hyn erbyn diwedd y dydd Llun fan bellaf. Os oes tocynnau sbâr, byddwn wedyn yn rhyddhau'r rhain ar sail y cyntaf i'r felin o ddydd Mawrth.Aros Tu Ôl Ysgol

Fel yr eglurwyd yn flaenorol, rydym yn disgwyl i holl Gam Cynnydd 3 (Blwyddyn 4, 5 a 6) aros ar ei hôl hi ar 17ef o Orffennaf a chael eu codi ar ôl y sioe am 5:45pm. Gofynnwn yn garedig i chi anfon byrbryd neu frechdanau i'r plentyn eu cael am 3:30pm.

PAWB

Adroddiadau

Wythnos nesaf, rydym yn bwriadu anfon ein hadroddiad terfynol y flwyddyn yn manylu ar gynnydd eich plentyn. Eleni, mae teuluoedd wedi cael tri chyfle i gwrdd â staff, adroddiad interim byr ym mis Rhagfyr ac adroddiad llawn cyn diwedd Tymor y Gwanwyn. Mae’r adroddiad terfynol hwn yn drosolwg syml sy’n dangos cynnydd eich plentyn tuag at y targedau a osodwyd gennym yn adroddiad llawn eich plentyn. Dim ond un adroddiad a dau ‘Gyfarfod Cynnydd a Lles’ y flwyddyn y mae’r rhan fwyaf o ysgolion yn eu darparu. Fodd bynnag, rydym yn credu mewn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi ac, felly, rydym yn cynnal 6 phwynt cyswllt y flwyddyn.


Yn ein grŵp ffocws teulu ar adrodd i rieni, mynegwyd bod teuluoedd yn gweld y math hwn o adrodd yn arbennig o ddefnyddiol oherwydd ei fod yn gadael i chi wybod yn sumo pa mor dda y mae eich plentyn yn ei (g)wneud. Fodd bynnag, mynegwyd hefyd y byddai'n ddefnyddiol cael mwy o ddealltwriaeth o feysydd y cwricwlwm. Felly, ynghlwm wrth yr adroddiad hwn, fe welwch hefyd esboniad un dudalen syml sy’n amlinellu 6 maes pwnc y Cwricwlwm i Gymru a rhai pwyntiau bwled yn mynegi’r hyn a addysgir. Gelwir y rhain yn ddatganiadau ‘Yr Hyn Sy’n Bwysig’ yn y cwricwlwm.


Yn yr amlen hon, fe welwch hefyd dystysgrif presenoldeb yn dangos dadansoddiad o bresenoldeb eich plentyn am y flwyddyn hyd yn hyn.


Os oes angen dau gopi o'r adroddiad arnoch oherwydd newid mewn amgylchiadau teuluol, ac nad ydym yn gwybod, cysylltwch â'r swyddfa drwy e-bost fel y gallwn sicrhau eich bod yn darparu un i bawb ddylai gael copi (office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk).


Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu eisiau trafod unrhyw beth gyda'ch athro dosbarth, ar ôl derbyn yr adroddiad yr wythnos nesaf, cysylltwch â nhw trwy ClassDojo a byddant yn trefnu galwad ffôn neu gyfarfod personol gyda chi.

PAWB

Tŷ Eco

Peidiwch anghofio bod ein Tŷ Eco ar gael pob prynhawn (o 2:50 tan 3:30) er mwyn i chi gyfnewid gwisg ysgol yn rhad ac am ddim neu brynu gwisgoedd ysgol am £1. Bydd Miss Vickers a’r Eco-Bwyllgor yn aros i chi! Dewch i gael dillad mis Medi eich plentyn!

PAWB

Twrnament Golff

Ddydd Mawrth, aeth criw o'n plant i gystadlu mewn Twrnamaint Golff. Fe wnaethon nhw ei fwynhau'n fawr a gweithio'n galed iawn. Daethant yn ail! Llongyfarchiadau enfawr o gwmpas!

PAWB

Twrnament Pêl-rwyd

Yr wythnos hon, fe wnaethom gynnal twrnamaint pêl-rwyd yn yr ysgol gyda llawer o ysgolion eraill yn mynychu. Rydym mor falch o'n tîm a ddaeth yn ail!

PAWB

Digwyddiadau Chwaraeon Diweddar

Byddwch wedi sylwi bod llawer o ddigwyddiadau chwaraeon wedi'u cynnal dros yr wythnosau diwethaf. Rwyf mor ddiolchgar i Mr Alexander a’i dîm am arwain y digwyddiadau hyn. Mae wedi bod yn llawer o hwyl ac rydym wedi cael llawer o adborth cadarnhaol. Mae’r staff yn gwirfoddoli ar gyfer y gweithgareddau ychwanegol hyn er mwyn rhoi’r cyfleoedd gorau i’n plant yn eu gyrfa ysgol. Mae Ysgol Panteg wir wedi bod yn fwrlwm o weithgareddau chwaraeon dros y 6 wythnos diwethaf ac wedi golygu bod tua 320 o blant (o’n hysgol ac ysgolion lleol) wedi cael cyfle i gymryd rhan.

PAWB

Diwrnodau Chwaraeon Urdd

Dros y gwyliau, bydd yr Urdd yn rhedeg rhai clybiau. Isod dewch o hyd i fwrdd yn dangos lle mae'r dyddiau hyn yn digwydd. Unwaith eto, byddwn yn cynnal yr Urdd i redeg clybiau. Dilynwch y ddolen i lyfr!


BLWYDDYN 6

Mabolgampau Gwynllyw

Mwynhaodd ein Blwyddyn 6 eu hymweliad â Gwynllyw yr wythnos hon i gymryd rhan mewn mabolgampau gydag ysgolion eraill sy’n bwydo Gwynllyw.


PAWB

Dyddiau Symud i Fyny

Rydyn ni wedi cael dau ddiwrnod o symud i fyny nawr. Mae'r plant wedi mwynhau eu hamser gyda'u hathro a'u staff cymorth newydd yn fawr. Nid yw llawer o ysgolion yn gwneud hyn - ond rydym yn gweld manteision enfawr wrth i blant ddod i adnabod eu staff fel eu bod wedi ymgartrefu’n llwyr dros wyliau’r haf. Os ydych chi, fel rhieni, eisiau estyn allan i drafod unrhyw beth, mae croeso i chi gysylltu â'ch athro dosbarth trwy ClassDojo neu fi fy hun (trwy e-bost).


BLWYDDYN 6

Hyfedredd Beicio

Ar ôl pythefnos o ddysgu ac ymarfer, rydym mor falch bod ein plant Blwyddyn 6 wedi pasio eu prawf hyfedredd beicio. Rydym yn falch o'r holl blant - gan gynnwys y rhai nad oedd erioed wedi reidio beic o'r blaen a rhai oedd yn ddihyder. Braf oedd eu gweld yn datblygu dros y pythefnos!


PAWB

Parcio ar Ddiwrnod Mabolgampau

Gyda diwrnodau mabolgampau ar y gweill yr wythnos nesaf, rwy’n gwneud ple penodol iawn. Sicrhewch eich bod yn parcio'n synhwyrol ac yn ddiogel. Oherwydd y nifer y bobl a fydd yn mynychu mae angen i ni, fel cymuned, sicrhau ein bod yn meddwl yn ofalus am ble rydym yn parcio.


Os gallwch gerdded i'r ysgol, rydym yn eich annog i wneud hynny.


Os ydych yn gyrru, mae’r maes parcio’n debygol o fod yn llawn yn gynnar, felly rydym yn eich annog i barcio ychydig ymhell o’r ysgol a cherdded i mewn.


Peidiwch â pharcio ym man bws yr ysgol oherwydd bydd hyn yn achosi oedi sylweddol i draffig i bawb ac yn gwneud y sefyllfa’n anniogel.


I gael rhagor o fanylion am y mabolgampau, gweler Bwletin y Pennaeth diwethaf:

 

YEARS 4, 5 AND 6

The Wizard of Oz - 17th of July - Last Call

Tickets

By following this link, you are now able to book tickets for Progress Step 3’s production of ‘The Wizard of Oz’. These are free tickets but are limited. We are initially allocating 2 tickets per household. When you complete the booking form, please choose either the 10:30am production or the 4:30pm production. PLEASE DO THIS BY END OF THE DAY MONDAY AT THE LATEST. If there are spare tickets, we will then release these on a first come first served basis from Tuesday.Staying Behind School

As previously explained, we are expecting all of Progress Step 3 (Year 4, 5 and 6) to remain behind on the 17th of July and to be picked up after the show at 5:45pm. We kindly ask that you send in a snack or sandwiches for your child to have at 3:30pm.


EVERYONE

Reports

Next week, we are planning on sending out our final report of the year detailing your child’s progress. This year, families have had three opportunities to meet with staff, a short interim report in December and a full report before the end of the Spring Term. This final report is a simple overview showing your child’s progress towards the targets we set out in your child’s full report. Most schools only provide one report and two ‘Progress and Wellbeing Meetings’ a year. However, we believe in keeping you as up to date as we can and, therefore, we hold 6 points of contact a year.


In our family focus group on reporting to parents, it was expressed that families particularly find this style of report helpful because it lets you know at a glance how well your child is doing. However, it was also expressed that it would be useful to have more of an understanding around the curriculum areas. Therefore, attached to this report, you will also find a simple one sheet explanation which outlines the Curriculum for Wales’ 6 subject areas and some bullet points expressing what is taught. These are known as the curriculum’s ‘What matters’ statements.


In this envelope, you will also find an attendance certificate showing a breakdown of your child’s attendance for the year so far.


If you require two copies of the report due to a change in family circumstances, and we don’t know, please contact the office via email so that we can ensure that you provide one to everyone who should have a copy (office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk).


If you have any questions or want to discuss anything with your class teacher, after receiving the report next week, please contact them via ClassDojo and they will arrange a telephone call or an in-person meeting with you.

EVERYONE

Tŷ Eco

Don’t forget that our Eco House is available every afternoon (from 2:50 until 3:30) for you to swap uniform for free or purchase school uniform for a £1. Miss Vickers and the Eco Council will be waiting for you! Come and get your September uniforms!

EVERYONE

Golf Tournament

On Tuesday, a group of our children went to compete in a Golf Tournament. They thoroughly enjoyed it and worked really hard. They came second! Huge congratulations all round!

EVERYONE

Netball Tournament

This week, we held a netball tournament at school with many other schools attending. We are so proud of our team who came second!

EVERYONE

Recent Sports Events

You will have noticed that over the last weeks, lots of sporting events have taken place. I am so thankful to Mr Alexander and his team for leading these events. It’s been lots of fun and we’ve had lots of positive feedback. The staff volunteer for these extra activities in order to give our children the best opportunities in their school career. Ysgol Panteg truly has been a hive of sporting activity over the last 6 weeks and has meant that approximately 320 children (from our school and local schools) have had the chance to take part.


EVERYONE

Urdd Sports Days

Over the holiday, the Urdd will be running some clubs. Below find a table showing where these days are happening. Once again, we will be hosting the Urdd to run clubs. Please follow the link to book!

YEAR 6

Gwynllyw Sports Day

Our Year 6 really enjoyed their visit to Gwynllyw this week to take part in a sports day with other feeder schools.

EVERYONE

Moving Up Days

We’ve had a two days of moving up days now. The children have really enjoyed their time with their new teacher and support staff. Many schools don’t do this - but we see huge benefits in children getting to know their staff so that they are completely settled over the summer holidays. If you, as parents, want to reach out to discuss anything, please do get in contact with your class teacher via ClassDojo or myself (via email).


YEAR 6

Cycling Proficiency

After two weeks of learning and practicing, we are so proud that our Year 6 children passed their cycling proficiency test. We are proud of all the children - including some who had never ridden a bike before and some who were lacking in confidence. It was great to see them develop over the fortnight!

EVERYONE

Sports Day Parking

With sports days coming up next week, I make a very specific plea. Please ensure that you park sensibly and safely. Due to the number of people who will be attending we, as a community, need to ensure that we are thinking carefully about where we park.


If you can walk to school, we encourage you to do so.


If you are driving, the car park is likely to be full early, so we encourage you to park a little way from the school and walk in.


Please do not park in the school’s bus bay because this will significantly delay traffic for everyone and will make the situation unsafe.


For more details about sports day, please see the last Head’s Bulletin:

115 views0 comments

Comments


bottom of page