top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 17.03.2023 - Head's Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

PAWB

Comic Relief - Diwrnod Trowsus Anghywir

Roeddwn i'n gwybod o'r eiliad y gwelais i rai o'r staff yn cyrraedd y bore 'ma a'r plant yn cyrraedd clwb brecwast ein bod ni yn mynd i gael diwrnod da!


Mae Comic Relief yn cefnogi prosiectau a sefydliadau anhygoel sy'n gwneud gwahaniaeth i bobl ledled y DU a’r byd. Bydd yr arian a godir gan ein Teulu Panteg yn helpu i gefnogi pobl sy’n cael trafferth gyda’r argyfwng costau byw a mynd i’r afael â materion fel digartrefedd, problemau iechyd meddwl, a thlodi bwyd yma yn y DU a ledled y byd.


Ar adeg ysgrifennu, rydym wedi casglu £202.30 ar gyfer Comic Relief fel Teulu Panteg.

PAWB

Stori Newyddion Da

Cymerodd Matilda-Rose o'n dosbarth Meithrin ran yn nhimau ffurfio Lladin pencampwriaethau'r byd WDC. Enillodd tîm Matilda o 8 plentyn (i gyd dan 6) bencampwriaeth y byd yn erbyn timau eraill o bob rhan o’r byd. Cynhaliwyd hwn yn Neuadd Brangwyn yn Abertawe a dyma'r tro cyntaf iddyn nhw gynnal pencampwriaeth byd yng Nghymru. Mae Matilda nawr yn mynd i fod yn cystadlu yn Stoke penwythnos yma a phencampwriaethau byd Blackpool yn ystod gwyliau'r Pasg. Pob lwc!


PAWB

Boreau Hwyl Gwyliau'r Pasg

Ymunwch â Menter Iaith dros wyliau’r Pasg am fore llawn hwyl a sbri yn neuadd yr ysgol. Fe fydd yn llawn gweithgareddau hwyliog i blant gyda’r nod o hybu’r defnydd o’r Gymraeg y tu allan i’r dosbarth. Bydd llawer i'w wneud gan gynnwys Celf a Chrefft a llawer o gemau.


-Sesiwn 2 awr 10am-12pm

-Dydd Mercher 12/4/2023 a dydd Iau 13/4/23

-Yn addas ar gyfer plant 5 oed a hŷn.

-Mae niferoedd yn gyfyngedig felly archebwch eich lle cyn gynted â phosibl

-Bydd y gost yn £3 y sesiwn


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post@menterbgtm.cymru


Dilynwch y ddolen i archebu!

BLWYDDYN 6

Gwersyll Mawr

Dim ond 12 diwrnod tan ein Gwersyll Mawr! Braf oedd gweld llawer o deuluoedd ar gyfer ein sesiwn briffio neithiwr. Mae'r nodiadau o'r sesiwn briffio wedi'u hatodi i'r bwletin. Cofiwch fod angen y taliad terfynol erbyn y 24ain o Fawrth (dydd Gwener nesaf yw hwn). Os ydych yn cael trafferth talu am hyn oherwydd rheswm technegol neu reswm arall, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.

PAWB

Gwyliau'r Pasg a Diwrnodau Hyfforddi Staff

Nodyn bach i'ch atgoffa yw hyn bod ein gwyliau Pasg o bythefnos yn dod lan. Ein diwrnod olaf yn yr ysgol yw dydd Gwener, 31ain o Fawrth a disgwyliwn bob plentyn yn ôl ar ddydd Mawrth, 18fed o Ebrill. (Mae hyn oherwydd bod gennym ddiwrnod hyfforddi staff ar ddydd Llun, Ebrill 17eg fel y cyhoeddwyd yn flaenorol).


Dros y blynyddoedd nesaf, mae pob ysgol wedi cael diwrnod hyfforddi ychwanegol i helpu gyda gweithredu'r Cwricwlwm newydd. Yr wyf yn awr mewn sefyllfa i ddweud wrthych ein bod bellach wedi neilltuo’r diwrnod hwn i ddydd Llun, 5ed o Fehefin. Mae hyn yn syth ar ôl gwyliau hanner tymor y Sulgwyn. Felly, ar ôl gwyliau’r Sulgwyn, byddwn yn disgwyl pob plentyn i mewn ar ddydd Mawrth, 6ed o Fehefin.


PAWB

Adrodd i Rieni

Yn y dyfodol agos, cyn y Pasg, byddwn yn rhoi adroddiadau ysgrifenedig i deuluoedd am eu plant. Mae llawer o ysgolion yn cyhoeddi'r adroddiadau hyn ar ddiwedd y flwyddyn academaidd. Fodd bynnag, yn Ysgol Panteg rydym yn gwneud pethau ychydig yn wahanol. Bydd adroddiad llawn eich plentyn yn cael ei gyhoeddi cyn y Pasg er mwyn caniatáu i ni weithio ar y targedau a nodir yn yr adroddiadau hyn cyn diwedd y flwyddyn.


Eisoes eleni, rydych chi wedi derbyn adroddiad byr, un dudalen cyn y Nadolig. Roedd hwn yn amlinellu cynnydd eich plentyn ar draws meysydd pwnc y cwricwlwm. Rydych hefyd wedi cael dau ‘Gyfarfod Cynnydd a Lles Disgyblion’ (a elwid yn nosweithiau rhieni yn flaenorol).


Ar ôl yr adroddiad llawn hwn, byddwn yn neilltuo amser yr un wythnos i unrhyw riant gysylltu i drafod unrhyw bryderon y mae’r adroddiad yn eu hamlygu neu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.


Yna, yn nhymor yr Haf, byddwn yn rhoi’r cyfle i chi gwrdd â’r athro dosbarth ar gyfer ‘Cyfarfod Cynnydd a Lles Disgyblion’ terfynol. Bydd gennych hefyd adroddiad un dudalen terfynol (tebyg i'r un a gawsoch cyn y Nadolig).


Mae hyn i gyd yn rhan o’n haddewid i chi i’ch hysbysu’n llawn am gynnydd eich plentyn ac yn ffordd y gallwch adeiladu perthynas gyda’r athro/awes ddosbarth i sicrhau bod lles a chynnydd academaidd eich plentyn yn symud i’r cyfeiriad cywir.


Bydd yr adroddiad a gyhoeddir cyn y Pasg mewn tair rhan. Y rhan gyntaf yw sylwadau personol ar eich plentyn. Mae'r ail ran yn seiliedig ar ein gwybodaeth asesu ffeithiol ar gyfer gwahanol bynciau. Mae'r rhan hon yn rhoi tri tharged ar gyfer pob pwnc. Yr ail ran hon yw’r wybodaeth statudol y mae angen inni ei rhannu â chi yn awr o dan ddeddfwriaeth y cwricwlwm newydd. Yn olaf, bydd copi printiedig o dystysgrif gofrestru eich plentyn yn amlinellu ei ph/bresenoldeb.


Mewn ymateb i adborth o adroddiad y llynedd, rydym wedi ceisio gwneud yr adroddiadau hyn yn fyrrach.


Os yw eich amgylchiadau wedi newid, a’ch bod bellach angen mwy nag un copi o’r adroddiad fel teulu, rhowch wybod i ni drwy gysylltu â’r swyddfa drwy e-bost (office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk). Gallwn wedyn sicrhau ein bod yn paratoi digon o gopïau ar gyfer eich plentyn.


Ar ôl y rownd adrodd hon, rwy’n bwriadu cynnal grŵp ffocws o rieni i drafod ymhellach sut y gallwn wella ein hadroddiadau i chi. Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o'r grŵp ffocws hwn, rwyf ar ôl tua 10 o bobl o bob oed i gwrdd â mi a'n tîm asesu. Rhowch wybod i mi trwy e-bost, os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o hyn. (matthew.dicken@torfaen.gov.uk)

PAWB

Carreg Lam

Mae ‘Carreg Lam’, ein canolfan trochi hwyrddyfodiaid Cymraeg newydd yn Nhorfaen, yn chwilio am gynorthwyydd addysgu gweithgar a brwdfrydig i weithio mewn tîm bach i roi sylfaen gref i ddysgwyr sy’n newydd i’r Gymraeg. a helpa ni i wireddu'r weledigaeth o 'filiwn o siaradwyr Cymraeg' erbyn 2050. Ydych chi'n nabod rhywun? Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun wythnos nesaf!PAWB

Swyddi Addysgu Medi

Rydym yn hoffi bod yn flaengynllunio ymhell ymlaen llaw yma yn Ysgol Panteg. Fel y cyfryw, mae gennym dair swydd wag athrawon parhaol ar gyfer mis Medi. Ydych chi'n adnabod rhywun a fyddai'n berffaith ar gyfer y rolau hyn? Y dyddiad cau yw dydd Mercher.


 

EVERYONE

Comic Relief - Wrong Trousers Day

I knew from the moment I saw some of the staff arriving this morning and the children arriving for breakfast club that we were in for a good day!


Comic Relief supports incredible projects and organisations who are making a difference for people across the UK and around the world. The money raised by our Panteg Family will help support people struggling with the cost-of-living crisis and tackle issues such as homelessness, mental health problems, and food poverty here in the UK and around the world.


At the time of writing, we have collected £202.30 for Comic Relief as a Panteg Family.

EVERYONE

Good News Story

Matilda-Rose from our Meithrin class took part in the WDC world championships Latin formation teams. Matilda’s team of 8 children (all under 6) won the world championship against other teams from across the world. This was held in Brangwyn Hall in Swansea and was the first time they have held a world championship in Wales. Matilda is now going to be competing in Stoke this weekend and Blackpool world championships during Easter holidays. Pob lwc!


EVERYONE

Easter Holiday Fun Mornings

Join Menter Iaith over the Easter holidays for a morning full of fun in the school hall. The mornings will include fun activities for children aimed at promoting the use of the Welsh language outside the classroom. There will be lots to do including Arts and Crafts and lots of games.


-2 hour session 10am-12pm

-Wednesday 12/4/2023 & Thursday 13/4/23

-Suitable for children 5 years old and older.

-Numbers are limited so please book your place ASAP

-The will cost will be £3 per session


For more info please contact post@menterbgtm.cymru


Follow the link to book!

YEAR 6

Big Sleepover

It’s only 12 days now until the Big Sleepover! It was great to see many families for our briefing session last night. The notes from this briefing have been attached to this bulletin. Please remember we require the final payment by the 24th of March (this is next Friday). If you are having trouble paying for this due to a technical reason or otherwise, please contact us as soon as possible.

EVERYONE

Easter Holidays and Staff Training Days

This is just a reminder that our Easter two-week break is coming up. Our last day in school is Friday, 31st of March and we expect all children back on Tuesday, 18th of April. (This is because we have a staff training day on Monday, 17th of April as previously announced).


For the coming years, all schools have been granted an extra training day to help with the implementation of the new Curriculum. I am now in a position to tell you that we have now allocated this day to Monday, 5th of June. This is straight after the Whitsun half term holiday. Therefore, after the Whitsun break, we will expect every child in on Tuesday, 6th of June.


EVERYONE

Reporting to Parents

Coming up, before Easter, we will be giving families written reports about their child. Many schools issue these reports at the end of the academic year. However, at Ysgol Panteg we do things a little differently. Your child’s full report will be issued before Easter in order to allow them to work on the targets set out in these reports before the end of the year.


Already this year, you have received a short, one page report before Christmas. This outlined the progress of your child across the curriculum subject areas. You have also had two ‘Pupil Progress and Wellbeing Meetings’ (previously called parents evenings).


After this full report, we will allocate time the same week for any parent to contact to discuss any concerns the report flags up or answer any questions you have.


Then in the Summer term, we will give you the opportunity to meet with the class teacher for a final ‘Pupil Progress and Wellbeing Meeting’. You will also have a final one-page report (similar to the one you received before Christmas).


This is all part of our promise to you to keep you full appraised of your child’s progress and a way you can build a relationship with the class teacher to ensure that your child’s wellbeing and academic progress is moving in the right direction.


The report that will be issued before Easter will be in three parts. The first part is personal comments on your child. The second part is based on our factual assessment information for different subjects. This part gives three targets for each subject. This second part is the statutory information we now need to share with you under the legislation of the new curriculum. Finally, there will be a print out of your child’s registration certificate outlining their attendance.


In response to feedback from last year’s report, we have attempted to make these reports shorter.


If your circumstances have changed, and you now require more than one copy of the report as a family, please let us know by contacting the office via email (office.ysgolpanteg@torfaen.gov.uk). We can then ensure that we prepare enough copies for your child.


After this reporting round, I plan on holding a focus group of parents to discuss further how we can improve our reporting to you. If you are interested in being a part of this focus group, I am after around 10 people from across all ages to meet with myself and our assessment team. Let me know via email, if you are interested in being a part of this. (matthew.dicken@torfaen.gov.uk)

EVERYONE

Carreg Lam

'Carreg Lam', our new centre for the immersion of a Welsh language late-comers in Torfaen, is looking for an active and enthusiastic teaching assistant to work in a small team to provide a strong foundation for learners who are new to the Welsh language and help us to realise the vision of 'one million Welsh speakers' by 2050. Do you know someone?


Closing date for applications is Monday next week!EVERYONE

September Teaching Vacancies

We like to be forward plan way in advance here at Ysgol Panteg. As such, we have three permanent teacher vacancies for September. Do you know someone who would be perfect for the role? The closing date is on Wednesday.
167 views0 comments

Commentaires


bottom of page