top of page
Search
  • officeysgolpanteg

Bwletin y Pennaeth - 20.01.2023 - Heads Bulletin

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION


Annwyl Deuluoedd,

BLYNYDDOEDD 4, 5 & 6

Ein Diwrnod Sbardun

Ar gyfer ein thema newydd, rydym wedi cael diwrnod gwych dydd Mercher lle gwnaethom lawer o weithgareddau yn ymwneud â'n thema newydd 'Cnawd, Gwaed ac Esgyrn'. Bu'r plant, trwy weithgareddau ymarferol, yn dysgu sut mae cymalau dwylo'n gweithio, wedi cwblhau arbrofion gwyddoniaeth ac wedi cael llawer o hwyl gyda'n hymwelydd am y diwrnod (Thompson Stem).

PAWB

Gweithdy Datrys Problemau Mathemateg

Fel rhieni, gallwch chi wneud gwahaniaeth enfawr i ddysgu plant. Fel y cyfryw, rydym yn cynllunio gweithdy i rieni ar ddatrys problemau mathemategol ar ddydd Iau, 2 Chwefror o 4:30-5:30 fel y gallwch weld sut rydym yn addysgu datrys problemau a sut y gallwch chi helpu! Rydym yn eich annog i gofrestru heddiw trwy ddilyn y ddolen hon! Mae cymaint o bobl yn ofni mathemateg - gadewch i ni dorri'r duedd honno a rhoi'r dechrau gorau y gallwn i'n plant!MEITHRIN

Noson Dod i'ch Adnabod

Peidiwch ag anghofio, fel yr hysbysebwyd yn fy mwletin diwethaf, ar ddydd Iau, 26ain o Ionawr, am 2:50 (ar ôl codi'r prynhawn) hoffem eich gwahodd holl rieni meithrin i’r ysgol er mwyn i chi gael i adnabod ei gilydd. Gall rhieni fod yn gymorth i’w gilydd yn ystod gyrfa ysgol plentyn. Felly, os oes gennych chi blentyn yn ein dosbarth Meithrin, boed yn newydd neu wedi bod gyda ni ers peth amser, dewch draw am gacen a dewch i adnabod teuluoedd eraill! Rhowch wybod i ni os ydych yn dod trwy lenwi'r ddolen hon fel ein bod yn gwybod faint o gacen sydd angen!PAWB

Ras am Fywyd

‘Race for Life’ yw cyfres fwyaf o ddigwyddiadau codi arian Ymchwil Canser y DU. Yn cael eu cynnal ledled y DU, mae’r digwyddiadau’n cynnwys llwybrau 3k, 5k a 10k yn ogystal â digwyddiadau rhwystr ‘Pretty Muddy’. Dechreuodd ‘Ras am Fywyd’ 28 mlynedd yn ôl fel digwyddiad i fenywod yn unig. Yn 2019, am y tro cyntaf, agorodd y ‘Ras am Fywyd’ ei drysau i ddynion gymryd rhan hefyd, gan ei wneud yn ddigwyddiad gwirioneddol gynhwysol, gan roi cyfle i bobl ddod ynghyd â’u teulu a’u ffrindiau, ac ymuno â’r mudiad i helpu i drechu cancr.


Yn Ysgol Panteg, rydym yn mynd i fod yn cynnal ‘Ras am Fywyd’ ein hunain i godi ymwybyddiaeth am yr achos teilwng iawn hwn! Rydym yn cynllunio ein ‘Ras am Fywyd’ ar ddydd Gwener, 10fed o Chwefror. (Os bydd hi'n bwrw glaw, mae gennym ni ddau ddyddiad wrth gefn hefyd - 14eg a 17eg o Chwefror).


Mae digwyddiadau ‘Ras am Fywyd’ yn gwbl anghystadleuol, sy'n golygu y gall pawb eu mwynhau i'r eithaf, heb unrhyw bwysau i orffen mewn amser penodol. Cymryd rhan sy’n bwysig!


Rydyn ni'n mynd i fod yn anfon ffurflenni noddi allan heddiw i'r teuluoedd hynny sy'n dymuno codi arian ar gyfer Ymchwil Cancr. Deallwn fod hwn yn gyfnod anodd i lawer o deuluoedd gyda’r ‘Argyfwng Cost Byw’ a dyna pam nad yw’r digwyddiad hwn yn seiliedig ar nawdd yn unig. Gall y rhai sy'n dymuno cael aelodau o'r teulu, cymdogion a ffrindiau i'w noddi wneud hynny. Ac, ni fydd y rhai na allant noddi ar hyn o bryd yn cael eu heithrio o'r digwyddiad.


Byddwn yn gwahodd rhieni, modrybedd, ewythrod, neiniau a theidiau i gymryd rhan hefyd ar ein ‘Trac Milltir y Dydd’. Felly, paratowch eich esgidiau rhedeg!


Bydd Cam Cynnydd 1 (Derbyn a Meithrin Bore) yn gwneud eu ras gyda staff a theulu o 9:30. Disgwyliwn i'r digwyddiad cyfan bara tua 30 munud ar gyfer y grŵp oedran hwn.


Bydd Cam Cynnydd 2 (Blynyddoedd 1, 2 a 3) yn gwneud eu ras o 11:00. Disgwyliwn i'r digwyddiad cyfan bara tua 45 munud ar gyfer y grŵp oedran hwn.


Bydd ein Meithrin Prynhawn yn gwneud eu ras o 12:30. Disgwyliwn i'r digwyddiad cyfan bara tua 30 munud ar gyfer y grŵp oedran hwn.


Bydd Cam Cynnydd 3 (Blynyddoedd 4, 5 a 6) yn gwneud eu ras o 1:45. Disgwyliwn i'r digwyddiad cyfan bara tua 60 munud ar gyfer y grŵp oedran hwn.

PAWB

Pasbort i Bobman

Un o’r prosiectau pwysicaf yr ydym yn ei wneud eleni yw ein ‘Pasbort i Bobman’. Fel y cofiwch, dyma ein rhaglen sgiliau bywyd i bob disgybl. Mae gennym raglen strwythuredig sy'n dysgu sgiliau bywyd bob dydd i blant. O goginio, i hunanofal, o gysylltu â'r gymuned leol i edrych ar yrfaoedd, mae ein plant yn dysgu sgiliau nad yw ysgolion eraill yn eu haddysgu. Mae hyn mor bwysig i'n plant - ac rwy'n angerddol am arfogi plant gyda'r holl sgiliau y bydd eu hangen arnynt ar gyfer bywyd. Yr wythnos hon, rydyn ni wedi cael plant yn gwneud eu pryd pasta eu hunain yn unol â chyllideb, yn pobi ac yn dysgu gwnïo.

PAWB

Diwrnod Agored Merched yn y Ganolfan Hamdden

Mae Datblygiad Chwaraeon Torfaen wedi gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen i sefydlu Diwrnod Agored i Ferched ar 21 Ionawr o 12pm-4pm yng Nghanolfan Hamdden Pont-y-Pŵl.


O 12pm, bydd Canolfan Hamdden Pont-y-Pŵl ar gau yn yr ardaloedd canlynol: Campfa, Prif Bwll, Ymarfer Corff, Ystafell Iechyd i ganiatáu mynediad unigryw i fenywod. Bydd pecynnau croeso hefyd ar gael wrth gyrraedd sy'n cynnwys tocyn campfa 7 diwrnod AM DDIM i chi a ffrind. Bydd yr ystafell gyfarfod ar agor fel y gallwch siarad ag aelod o Staff Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen ynghylch aelodaeth campfa. Byddwch hefyd yn gallu siarad â Megan Parker sy’n rhedeg y rhaglen #ifyougoigo 10 wythnos i ofyn unrhyw gwestiynau am y rhaglen i fenywod neu sesiynau merched yn unig. Darperir te a choffi. Mae hyn i gyd AM DDIM a gallwch alw heibio unrhyw bryd rhwng 12-4pm.


Ar y diwrnod bydd cytundeb ARBENNIG o aelodaeth campfa am £22.


I gael rhagor o wybodaeth am Ddiwrnod y Merched, cliciwch ar y ddolen hon: https://torfaenleisuretrust.co.uk/womens-open-day/


PAWB

Noddi Tîm

Rydym yn croesawu ceisiadau i noddi ein timau chwaraeon! Rydym yn edrych i brynu pum cit newydd ar gyfer ein timoedd pêl-droed, rygbi, rygbi tag a phêl-rwyd ac yn chwilio am gwmnïau ag enw da lleol a hoffai hysbysebu. Ydych chi'n adnabod cwmni? Cysylltwch â Mr Simon Alexander am fwy o wybodaeth (simon.alexander@ysgolpanteg.cymru).


BLWYDDYN 6

Newyddion Cyffrous - Stwnsh

Rydym wedi trefnu y bydd Stwnsh (rhaglen blant S4C) yn dod allan i wneud gweithdai hwyliog gyda ni ar y 9fed o Chwefror - i baratoi ar gyfer ein plant yn cymryd rhan yn y sioe ym mis Gorffennaf!

 

YEARS 4, 5 & 6

Our Spark Day

We had a great day on Wednesday where we did lots of activities to do with our new theme ‘Flesh, Blood and Bones’ The children, through practical activities, learnt how hand joints work, completed science experiments and had lots of fun with our visitor for the day (Thompson Stem).

EVERYONE

Mathematics Problem Solving Workshop

As parents, you can make a massive difference to children’s learning. As such, we are planning a parent workshop on mathematical problem solving on Thursday, 2nd of February from 4:30-5:30 so that you can see how we teach problem solving and how you can help! We urge you to sign up today by following this link! So many people fear mathematics - let’s break that trend and give our children the best start we can!NURSERY

Get-To-Know-You Night

Don’t forget, as advertised in my last bulletin, on Thursday, 26th of January, at 2:50 (after afternoon pick up) we’d like to invite you to a little get together for all nursery parents so that you can get to know each other. Parents can really be a support to one another during a child’s school career. So, if you have a child in our Nursery class, whether they are new or have been with us for some time, come along for some cake and get to know other families! Let us know if you are coming by filling in this link so we know how much cake to get in!EVERYONE

Race for Life

Race for Life is Cancer Research UK’s biggest series of fundraising events. Taking place across the UK, the events include 3k, 5k and 10k routes as well as ‘Pretty Muddy’ obstacle events. Race for Life started 28 years ago as a women-only event. In 2019, for the first time, the Race for Life opened its doors to men to participate too, making it a truly inclusive event, giving people the chance to come together with their family and friends, and join the movement to help beat cancer.


At Ysgol Panteg, we are going to be holding our own ‘Race for Life’ to raise awareness for this very worthy cause! We are planning our ‘Race for Life’ on Friday, 10th of February. (If it rains, we have two back up dates too - 14th and 17th of February).


Race For Life events are strictly non-competitive, meaning everyone can enjoy them to the full, with no pressure to finish in a certain time. It’s the taking part that’s important!


We are going to be sending out sponsorship forms today for those families who wish to raise money for Cancer Research. We understand that this is a difficult time for many families with the ‘Cost of Living Crisis’ that is why this event is not solely based on sponsorship. Those who wish to get families members, neighbours and friends to sponsor can do. And, those who can’t sponsor at this time will not be excluded from the event.


We will be inviting parents, aunties, uncles, grannies and grandads to take part too on our ‘Mile a Day Track’. So, get your running shoes ready.


Progress Step 1 (Reception and Morning Nursery) will do their race with staff and family from 9:30. We expect the whole event to last around 30 mins for this age group.


Progress Step 2 (Years 1, 2 & 3) will be doing their race from 11:00. We expect the whole event to last around 45 mins for this age group.


Our Afternoon Nursery will be doing their race from 12:30. We expect the whole event to last around 30 mins for this age group.


Progress Step 3 (Years 4, 5 and 6) will be doing their race from 1:45. We expect the whole event to last around 60 mins for this age group.

EVERYONE

Passport to Everywhere

One of the most important projects we are undertaking this year is our ‘Passport to Everywhere’. As you will remember, this is our life-skills programme for all pupils. We have a structured programme teaching children every-day life skills. From cooking, to self-care, from linking to the local community to looking at careers, our children are learning skills that other schools are not teaching. This is so important to our children - and I am passionate about arming children with all the holistic skills they will need for life. This week, we’ve had children making their own pasta dish to a budget, baking and learning to sew.

EVERYONE

Women’s Open Day at the Leisure Centre

Torfaen Sports Development have worked in partnership with Torfaen Leisure Trust to set up a Women’s Open Day on the 21st of January from 12pm-4pm in Pontypool Leisure Centre.


From 12pm, Pontypool Leisure Centre will be closed off in the following areas: Gym, Main Pool, Group Exercise, Health Suite to allow exclusive access to women. Welcome packs will also be available on arrival that include a FREE 7 day gym pass for you and a friend. The meeting room will be open so that you can speak to a member of Torfaen Leisure Trust Staff regarding gym memberships. You will also be able to speak with Megan Parker who runs the #ifyougoigo 10 week programme to ask any questions regarding the women’s programme or women’s only sessions. Tea and coffee will be provided. All of this is FREE and you can pop along anytime between 12-4pm.


On the day there will be and EXCLUSIVE deal of gym membership for £22.


For more information about the Women’s Day please click on this link: https://torfaenleisuretrust.co.uk/womens-open-day/


EVERYONE

Team Sponsorship

We are welcoming applications to sponsor our sports teams! We are looking to purchase five new kits for our football, rugby, tag rugby and netball squads and are looking for local reputable companies that would like to advertise. Do you know a company? Contact Mr Simon Alexander for more information (simon.alexander@ysgolpanteg.cymru).


YEAR 6

Exciting News - Stwnsh

We have arranged that Stwnsh (an S4C children’s programme) will be coming out to do some fun workshops with us on the 9th of February - in preparation for our children taking part in the show in July!

86 views0 comments

Commentaires


bottom of page